Aly­taus gė­ly­nus ir žel­dy­nus iki me­tų pa­bai­gos pri­žiū­rės Vil­niaus ben­dro­vė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Spalis 1
Alytaus gelynai
„Ste­bu­lė“ mies­to gė­ly­nus ir žel­dy­nus iki me­tų pa­bai­gos tu­rės pri­žiū­rė­ti už mak­si­ma­lią 12 tūkst. 100 eu­rų kai­ną su PVM. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė trum­pa­lai­kę su­tar­tį su vie­šo­jo kon­kur­so lai­mė­to­ja – Vil­niaus ben­dro­ve „Ste­bu­lė“ dėl gė­ly­nų ir žel­dy­nų prie­žiū­ros bei tvar­ky­mo iki me­tų pa­bai­gos. „Ste­bu­lė“ yra lai­mė­ju­si ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są par­kams, pa­plū­di­miams bei Ne­mu­no pa­kran­tėms tvar­ky­ti. Jos pa­da­li­ny­je Aly­tu­je dir­ba nuo rug­sė­jo mies­to ta­ry­bos spren­di­mu lik­vi­duo­tos sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios vie­šo­sios įstai­gos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar­buo­to­jai, o ši įstai­ga iki lik­vi­da­vi­mo tvar­kė par­kus, pa­plū­di­mius, Ne­mu­no pa­kran­tes bei gė­ly­nus ir žel­dy­nus.

Mak­si­ma­li su­ma – 12 tūkst. 100 eu­rų su PVM

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­sa­rą vie­šo­jo kon­kur­so bū­du ne­pa­vy­ko pa­rink­ti mies­to žel­dy­nuo­se esan­čių de­ko­ra­ty­vi­nių žel­di­nių ir gė­ly­nų prie­žiū­ros bei tvar­ky­mo pa­slau­gos vyk­dy­to­jo šiems ir at­ei­nan­tiems me­tams.

Jam pa­siū­ly­mus bu­vo pa­tei­ku­sios trys įmo­nės, ta­čiau vie­na pa­siū­lė per di­de­lę kai­ną, ki­ta ne­pa­tei­kė pra­šo­mų do­ku­men­tų, tre­čia ne­ati­ti­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

To­dėl gė­ly­nai ir žel­dy­nai, ku­rių plo­tas – per 20 tūkst. kv. met­rų, iki šiol bu­vo pri­žiū­ri­mi pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tei­kia­mus trum­pa­lai­kius už­sa­ky­mus mies­tą tvar­kan­čioms įmo­nėms.

Po ne­įvy­ku­sio vie­šo­jo kon­kur­so mies­to gė­ly­nų ir žel­di­nių prie­žiū­rai bei tvar­ky­mui bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas šiuos dar­bus vyk­dy­ti iki me­tų pa­bai­gos, da­bar ruo­šia­mos są­ly­gos mi­nė­tų ob­jek­tų prie­žiū­rai tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui.

Gė­ly­nų ir žel­dy­nų prie­žiū­ros bei tvar­ky­mo iki šių me­tų pa­bai­gos kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­rios įmo­nės, o lai­mė­to­ja, įver­ti­nus pa­siū­ly­tą kai­ną, pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Ste­bu­lė“.

Šį pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su ja pa­si­ra­šė trum­pa­lai­kę ke­tu­rių mė­ne­sių su­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis gė­ly­nai ir žel­dy­nai bus pri­žiū­ri­mi iki me­tų pa­bai­gos, į su­tar­ties ga­lio­ji­mo ter­mi­ną pa­ten­ka ir 30 ka­len­do­ri­nių die­nų at­si­skai­ty­mo už at­lik­tus dar­bus lai­ko­tar­pis.

„Ste­bu­lė“ mies­to gė­ly­nus ir žel­dy­nus iki me­tų pa­bai­gos tu­rės pri­žiū­rė­ti už mak­si­ma­lią 12 tūkst. 100 eu­rų kai­ną su PVM.

Jai teks su­tvar­ky­ti ro­žy­nus, juos pa­ruoš­ti žie­mai, pa­so­din­ti svo­gū­ni­nes gė­les, taip pat su­tvar­ky­ti žel­dy­nų že­mę prieš šal­tą­jį me­tų lai­ko­tar­pį.

Kas ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus pri­žiū­rės mies­to gė­ly­nus ir žel­dy­nus, pa­aiš­kės po sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos įvyk­dy­to vie­šo­jo kon­kur­so, ku­ris ga­li įvyk­ti net at­ei­nan­čių me­tų pra­džio­je.

„Ste­bu­lės“ pa­da­li­ny­je – bus de­vy­ni bu­vu­sios „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ dar­buo­to­jai

Rug­sė­jo pra­džio­je mies­to par­kus, pa­plū­di­mius ir Ne­mu­no pa­kran­tes – dau­giau kaip 250 hek­ta­rų plo­tą, čia esan­čius in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tus pra­dė­jo tvar­ky­ti taip pat sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są lai­mė­ju­si „Ste­bu­lė“. Šia­me kon­kur­se bu­vo pen­ki da­ly­viai.

Mi­nė­tiems dar­bams su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui 1 mln. 50 tūkst. eu­rų su­mai su PVM.

Vil­niaus ben­dro­vė Ke­pyk­los gat­vė­je įstei­gė sa­vo pa­da­li­nį, o jam va­do­vau­ja nuo rug­sė­jo mies­to ta­ry­bos spren­di­mu lik­vi­duo­tos sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė Jo­lan­ta So­vie­nė.

Par­kams, pa­plū­di­miams ir Ne­mu­no pa­kran­tėms pri­žiū­rė­ti iš vi­so į „Ste­bu­lę“ at­ėjo dirb­ti še­ši bu­vę „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ dar­buo­to­jai.

Šiai ben­dro­vei lai­mė­jus kon­kur­są gė­ly­nams ir juo­se esan­tiems žel­di­niams pri­žiū­rė­ti, nuo spa­lio 1-osios čia pra­dės dirb­ti dar trys mi­nė­tos lik­vi­duo­tos vie­šo­sios įstai­gos dar­buo­to­jai. Iš vi­so „Ste­bu­lės“ Aly­taus pa­da­li­ny­je da­bar bus de­vy­ni dar­buo­to­jai.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.