Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius: „Įsi­ti­ki­nęs, kad el­giau­si tei­sė­tai”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (20)
2019 Rugsėjis 13
Nerijus Cesiulis ir Rolandas Juonys.
Socialdemokratai Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir administracijos direktorius Rolandas Juonys kartu dirba nuo pavasario. Iš pradžių R.Juonys buvo N.Cesiulio patarėju, po to tapo administracijos direktoriumi. Per bendrą darbą užfiksuota akimirkų, kai jie džiaugėsi priimtais miestui sprendimais. Dabar tarp jų kilęs konfliktas dėl žemės pasiekė net prokuratūrą.
Taip pa­reiš­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­duo­tų su­for­muo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę. Ši spau­dos kon­fe­ren­ci­ja bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­sa­kas į me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio šį pir­ma­die­nį su­reng­tą spaudos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je mies­to va­do­vas pra­ne­šė apie krei­pi­mą­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl to­kio R.Juo­nio žings­nio, o krei­pi­mo­si tiks­las – sie­kis ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

„Bu­vau ga­vęs ke­le­tą skun­dų“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys rug­pjū­čio pa­bai­go­je Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vė 20 nau­jų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Nors šiai tar­ny­bai per­duo­tas rei­kia­mas kie­kis že­mės plo­to to­kios tei­sėms at­kur­ti, ta­čiau bu­vu­sių sa­vi­nin­kų kai ku­rie skly­pai ne­ten­ki­na. Šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius var­di­jo skly­pus Pa­ba­lių, Su­bar­to­nių, Žir­gų gat­vė­se, ku­rie yra pel­kė­ti, su įbe­to­nuo­tais stul­pais: „Bu­vau ga­vęs ke­le­tą skun­dų, kad žmo­nių to­kie skly­pai ne­ten­ki­na, ir aš juos su­pran­tu.“

Šį R.Juo­nio pa­sa­ky­mą pa­tvir­ti­na Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, kad bir­že­lio pra­džio­je bu­vo ga­vu­si bu­vu­sių že­mės sa­vi­nin­kų skun­dą dėl už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę siū­lo­mų ne­tin­ka­mų skly­pų. Taip pat jie mi­nė­tai tar­ny­bai pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad, jų ži­nio­mis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja yra su­for­ma­vu­si, bet tar­ny­bai ne­pa­tei­ku­si ge­res­nių skly­pų.

Bu­vę že­mės sa­vi­nin­kai Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus pra­šė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad ši nuo­sa­vy­bės tei­sių atkūrimui pa­teik­tų anks­čiau su­for­muo­tus, bet tar­ny­bai ne­per­duo­tus skly­pus.

Bir­že­lio pa­bai­go­je toks bu­vu­sių že­mės sa­vi­nin­kų skun­das bu­vo per­duo­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Kon­flik­tas tarp mies­to me­ro N.Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ki­lo dėl R.Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bai skir­tų skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­im­tuo­se dar­žuo­se. Ši te­ri­to­ri­ja už­ima apie še­šis hek­ta­rus. O mi­nė­tos pa­skir­ties aš­tuo­ni nuo 20 iki 60 arų skly­pai su­for­muo­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos dar­bo lai­ko­tar­piu, ir jie už­ima apie ke­tu­rių hek­ta­rų plo­tą.

Šį pir­ma­die­nį mies­to me­ro su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, ku­rio at­sto­vai tu­rė­jo dau­gu­mą pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je, pa­reiš­kė, kad su­for­muo­ti mi­nė­tos pa­skir­ties skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se.

To­kiu bū­du bū­tų gau­na­mi mi­li­jo­nai į mies­to biu­dže­tą. Pas­ta­rą­ją bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­zi­ci­ją pa­lai­kė ir N.Ce­siu­lis, dar pri­dur­da­mas, kad ne tik bū­tų gau­ta pa­ja­mų į biu­dže­tą, bet ir iš­reikš­da­mas nuo­gąs­ta­vi­mą, ko­dėl anks­čiau bu­vu­siems sa­vi­nin­kams ati­duo­ti pras­ti plo­tai, da­bar tar­si de­ser­tui pa­teik­ti ge­ro­je mies­to vie­to­je.

Nors šian­dien Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­ja ap­au­gu­si krū­mais ir me­džiais, bet yra tik­rai ne­pra­sto­je vie­to­je – prie pat mies­to cen­tro. Jos ne­pa­ly­gin­si su Pa­ne­mu­nės kvar­ta­lu ar ki­to­mis pel­kė­to­mis ar bu­vu­sių sta­ti­nių lie­ka­no­mis už­terš­tais plo­tais, ku­rie siū­lo­mi bu­vu­siems sa­vi­nin­kams.

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, že­mės sa­vi­nin­kams ga­li bū­ti grą­ži­na­mi ir ko­mer­ci­nės ar dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pai. Pa­gal ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tus Aly­tu­je bu­vu­siems sa­vi­nin­kams už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę ga­li bū­ti grą­ži­na­mi iki 10 arų že­mės skly­pai, į di­des­nius ga­li pre­ten­duo­ti po ke­lis bu­vu­sius sa­vi­nin­kus.

Šiuo me­tu mies­te grą­žin­ti­nų skly­pų lau­kia 34 as­me­nys.

„Ne­no­rė­jau tęs­ti blo­gos tra­di­ci­jos“

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė, kad su­for­muo­tus, bet Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti bu­vo nu­sta­čiu­si ir sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

„Į skly­pų grą­ži­ni­mo pro­ce­są pa­žiū­rė­ki­me ki­to­mis aki­mis. Vil­niu­je ir Kau­ne bu­vu­siems sa­vi­nin­kams grą­ži­na­mi ne tik in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai nu­ma­ty­ti skly­pai, bet ir ko­mer­ci­nės pa­skir­ties. Tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to, ku­riuos skly­pus pa­teik­ti nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mui, o ku­riuos pa­si­lik­ti. Ne­no­rė­jau tęs­ti blo­gos tra­di­ci­jos, ku­rios lai­kė­si Jast­rems­kas. Aš ne­slė­piau in­for­ma­ci­jos apie su­for­muo­tus že­mės skly­pus. Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai tik per­da­viau in­for­ma­ci­ją apie su­for­muo­tus skly­pus, o ji spręs grąži­ni­mo klau­si­mus“, – tvir­ti­no R.Juo­nys.

Pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, pir­ma­die­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je įvar­dy­tos pi­ni­gų su­mos, gau­ti­nos už auk­cio­nuo­se par­duo­tus skly­pus, nie­kuo ne­pa­grįs­tos: „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad me­ras su­klai­din­tas. Kas svar­biau – mies­tas ar žmo­nės? Ar jie ne­tu­ri tei­sės at­gau­ti pra­ras­tos že­mės? Ar jie tu­ri su­si­tai­ky­ti su siū­lo­mais skly­pais la­bai blo­go­se vie­to­se? Mums tu­ri bū­ti svar­bu ne tik mies­to pra­tur­tė­ji­mas, bet ir žmo­nių tei­sės.“

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos ir są­ly­gų, per­duo­da­mų ne­at­ly­gin­ti­nai nuo­sa­vy­bėn pi­lie­čiams nau­jų že­mės skly­pų ren­gi­mą or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. O spren­di­mus at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses pri­ima Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba.

Sa­vo no­ru iš pa­rei­gų trauk­tis ne­ke­ti­na

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys tei­gė pa­lai­kan­tis me­ro krei­pi­mą­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl jo Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses.

To­kiam krei­pi­mui­si, ku­riuo sie­kia­ma ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, pa­gar­sin­ti šį pir­ma­die­nį N.Ce­siu­lis bu­vo su­ren­gęs spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

Tą pa­čią die­ną Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo, da­bar tam ren­ka­ma pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, re­a­guo­da­ma į vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią prieš­ta­rin­gą in­for­ma­ci­ją mi­nė­tu klau­si­mu, ke­ti­no kreip­tis į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją dėl pa­teik­tų grą­žin­ti­nų skly­pų pa­tiks­li­ni­mo – ar ga­li juos tar­ny­ba įtrauk­ti į to­kių skly­pų są­ra­šą.

Raš­tas jau bu­vo ren­gia­mas, ta­čiau jo iš­siun­ti­mą su­stab­dė iš Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros gau­tas pra­šy­mas pa­teik­ti iš­va­das dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę.

Šian­dien dar vi­siš­kai ne­aiš­ku, ar ci­vi­li­nė by­la dėl vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo pa­sieks teis­mą.

R.Juo­nys spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė sa­vo no­ru iš pa­rei­gų trauk­tis ne­ke­ti­nan­tis, nors me­ras pir­ma­die­nio spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė ne­ma­tan­tis su juo to­les­nio dar­bo: „Ma­no kal­tė ne­įro­dy­ta, te­gul spręs ma­ne į pa­rei­gas pa­sky­ru­si mies­to ta­ry­ba.“

Šį ket­vir­ta­die­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė, kai N.Ce­siu­lis bu­vo iš­vy­kęs į tar­ny­bi­nę ko­man­di­ruo­tę Gar­di­ne. Kaip sa­kė R.Juo­nys, me­ras į pir­ma­die­nį su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją jo ne­kvie­tė.

To­kios si­tu­a­ci­jos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dar ne­bū­ta. O ji su­si­klos­tė dėl vi­siems la­bai bran­gaus tur­to – že­mės. Šiuo at­ve­ju – dėl ga­li­mos par­duo­ti ar su­grą­žin­ti bu­vu­siems sa­vi­nin­kams.

  Komentaras

  Netikiu Juoniu.Mnau tai melagisir savanaudis aferistas prasukes daug aferu.Teko girdeti,kad jis turi kazkokia firma,tik tikrai nezinau kokia ar statybos ar apsaugos kazkokia,kur darbuotojus laiko vergais,tyciojasi,nemoka uzdirbtu pinigu. Dabar uzrases ta imone kito vardu,nes savivaldybeje aferas suka....Idomu ,kaip suzinoti jo aferas,kkokia tai imone ir patikrinus ten daromus pazeidimus.Darbuotojai aisku tyli,bijo prarasti kad ir isnaudojama ,bet sioki toki darba

  Komentaras

  Alytaus taryboj laikas įkurti savivaldybės biudžeto numelžimo ir išgrežimo frakciją. Arba įkurti Alytuj tokį judėjimą. Arba pervadinti dabar kurį nors esantį, kuris taip dirba

  Komentaras

  Seniai tą šutvę reikėjo išskirti, Matažinską, jo uošvę, kuri jau ne kartą nugarsėjusi ir minimą administracijos direktorių... giminių ratas... kaip patogu? tai padeda susikrauti pavogtus iš žmonių turtus.. tada į darbą važiuojam su BMW, kitu važiuojam į Kauną, trečiu išeiginėmis ir t.t. tyčiojamės iš paprastų žmonių.

  Komentaras

  Kaip ir klaida ši konferencija jam ir už su tokiom neapgalvotom pozicijom. Nes viešas interesas atsiimt ir su pasiūlymais taisyt teikt tarybai tvirtint. Ir patvirtintą kuo skubiau informuot nžt. Kad kuo mažiau vilkintų laiką žmonėms gražinant žemes. Dabar kaip ir sunkinas. Ne veltui buvęs administr. dir. Ir meras net nedelsia sužinoję. Kad mažiau įsiveltų. Kur net ir nžt dar užklausia tikslinaleisi savivaldybę. Ar viską teisiškai padarė informuodami?

  Komentaras

  Vardan tikros savivaldos ar nereikia alytiškiams siūlyt atsistatydint kaip kuriems tarybos nariams, kurie mano kad be tarybos išimtinės kompetencijos galima spręst žemių klausimus? Ir samyšį per tai savivaldoj kelt. Per ką erzinas ir miestas, ir prarandamas brangus laikas geriems darbams daryt.

  Komentaras

  Nėra problemų. Kaip prieš jlausimus direktorius teikia tarybai svarstyt ir tvirtint. Tada patvirtintą informaciją dėl sklypų perduoda NŽT. Bet tarsi stengiamai apeit tarybą ir jį pakišt. O šis dar pats ir lenda. Jau anas gudresnis suprato ir.... Nes už viską pagal įstatymus atsakingi tik 27 tarybos nariai. Kurie atskaitingi rinkėjams ir likusiai visuomenės daliai. Tad dabar aiškins bendruomenei, už mus kaip kvailelius kažkas žemės tvarko, o atsakomybė mums. Tai ar reikia alytiškiams tokių tarybos narių?

  Komentaras

  Negražiai atrodo. Kaip tarybos nariai nedrysta konferencijoj atsisėst šalia sav. administr direktoriaus ir švelnint situaciją. Kur galėjo pasakyt. Direktoriui reikia atsiimt. Ir teikt su savo pasiūlymais tarybai svarstyt. Kad sklypai būt suformuoti be įtarimų. Ir per tai nelikt landų kaip gaujos principu už tarybą regzt žeme manipuliavimo schemų saujelės vardan. Nes LR Vietos sav. Įstr. 16 str., 2., 27) - tik tarybos išimtinė kompetencija sprendimų dėl savivaldybei priskirtos žemės naudojimo ir disponavimo priėmimas. 32) - savivaldybės bendrojo plano ar plano dalių tvirtinimo. Kaip ir direktorius pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. Ir klausimus svarstyt tarybai gali teikt direktorius ir tarybos nariai. Kaip ir meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tad šis meras sužinojęs, iš kart jei liepė gražint ir taisyt, taryboj tvirtinant ir neklausė, teisingai kreipės į prokuratūrą. Kad nelikt bendrininku. O kodėl anos kadencijos meras nesiėmė jokių veiksmų ir dabar neaiškina, čia kaip bendrininkas. Kaip ir dar yra atvejų. Kur regis žino, ypač kaip buvęs komisaras,bet tarsi pritaria nesamonių vykimui. Trumpiau gali tapt kaip amžiaus žemgrobių ar parceliuotojų byla. Jei rimtai viską vertins.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 27) - tik tarybos išimtinė kompetencija sprendimų dėl savivaldybei priskirtos žemės naudojimo ir disponavimo priėmimas. - Ir nei vieni į tarybos lygį nekelia.

  Komentaras

  Jis privalėjo perduoti NŽT tiek sklypų, kiek eilėje laukia žmonių. Perdavė netgi daugiau - 34 žmonės gali rinktis iš 50 sklypų. Bet kažkam labai reikia gauti komercinius, brangius sklypus prie Maximos...

  Komentaras

  Pagal įstatymus tik 27 tarybos nariams atsakomybė už kas dedasi per savivaldą. Visi kiti, įskaitant ir sav. administracijos direktorių, jis tik pavaldus tarybai. Tad ir keblesnius klausimus, ar tokios kokybės paruoštus sklypus perduot NŽT, jis turi išnešt į tarybą svarstymui. Ir kaip tarybos narių aritmetinė dauguma patvirtins, jiems ir atsakomybė tenka. Jei nepatvirtino taryboj, direktoriams atsakomybė. Kodėl be tarybos. Tad tarybos narių darbo ir politinės kovos laukas- oficialūs tarybos posėdžiai. Kur garbingai diskutuoja, tvirtina sprendimus. Po ko aišku ir visuomenei. O tai, kad tarybos nariai iš užkuliusių, vieni kitiems už nugarų skundinėja..- žemo intelekto miestas.

  Komentaras

  Matažinskas su Bartuseviciene manau patys iseis is darbo jei po sklypu parceliavimo. Kazkurie Alytiškai, jų giminės bus susikombinavę milij. Kai pasibaigs žemių dalybos reforma šiais metais, šiems valdininkams jau bus neįdomu sėdėti savivaldybėj. Jie galės dirbti ir susiskaičiuoti savo namuose, jachtose, paežerėse.

  Komentaras

  pas Matažinską su Bartusevičiene dažnai ateina tie, kam reikia didesnių sklypų statybom. Tipo miesto naudai suprojektuojami skypai aukcionams. Šitie Alytaus valdinink - vag gal ..nutekina informaciją riveikino bandai. Kartu pareguliuojama eilė, kad ne savi pasiimtų žemes kitur. Specialiai sudaroma situacija, kad saviem liktų šitie sklypai pagal eilę. Savi žmonės priima sprendimus ir sklypų neatiduoda į aukcionus. Savi žmonės nusprendžia, kad reikia aukcionų sklypus nunešti į NŽT ir specialiu laiku specialiai saviem žmonėm būtų perleista,kad nebūtų aukcionų. Viskas reguliuojama, kontroliuojama per savus žmones

  Komentaras

  Vietoj to, kad keblius klausimus išsinešt svarstyt į tarybos posėdžio lygį ir priimt geriausius sprendimus aritmetine tarybos narių balsų dauguma ir su atsakomybe už tai, apačiose lupasi kiek gali. Kas ką. Dirba ant teisėsaugos ir brangių advokatų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.