Nr. 111 (13194)

2018-09-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 111 (13194) skaitykite:

  • „Į Aly­tų grįž­tu su šyp­se­na, nes ma­no at­ei­tis – gim­ta­ja­me mies­te” 
  • Elek­tro­ni­nės pre­ky­bos van­de­ny­nas pla­tus, o ja­me yra „pliu­si­nių” ir „mi­nu­si­nių” ban­gų 
  • Aly­taus gy­ven­to­jus ir sve­čius kvie­čia „Dzū­kų tur­tai 2018” 
  • Eta­ti­nis: ką rei­kė­tų ži­no­ti 
  • Kiek­vie­nas re­no­vuo­ja­mas dau­gia­bu­tis tik­ri­na­mas ne po vie­ną kar­tą 
  • Nuo spa­lio 1-osios Dar­bo bir­ža tam­pa Už­im­tu­mo tar­ny­ba 
  • Klup­do­ma tra­pi dau­gu­ma: pa­jus­tas šan­ta­žas ir rin­ki­mų „po­psas” 
  • Kiek­vie­nas re­no­vuo­ja­mas dau­gia­bu­tis tik­ri­na­mas ne po vie­ną kar­tą
Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je jau me­tus vei­kia Lie­tu­vy­bės cen­tras, ku­ris su­bu­ria į Aly­tų gy­ven­ti su­grįž­tan­čius emig­ran­tus ir ne tik. Dzū­ki­jos sos­ti­nę gy­ve­ni­mui ren­ka­si ir...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je įsi­ti­kin­ta tra­pia 14-os iš 27-ių jos na­rių dau­gu­ma. Ne­pri­im­ti mies­tui svar­būs spren­di­mai, nes...
Sei­mui pri­ėmus Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, nuo spa­lio 1-osios Lie­tu­vos dar­bo bir­ža prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tam­pa Už­im­tu­mo tar­ny­ba, veik­sian­čia...
Ap­klau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad per­kan­čių­jų in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se spar­čiai dau­gė­ja, vien per­nai vir­tu­a­lių pir­kė­jų lie­tu­vių skai­čius iš­au­go 6 pro­cen­ti­niais...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.