Nr. 107 (13190)

2018-09-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 107 (13190) skaitykite:

  • Ka­me yra švie­sos, ten ir še­šė­lių es­ti 
  • Nuo so­di­nu­kų iki at­rak­cio­nų – Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė­je 
  • Kun. An­ta­nas Sau­lai­tis: „Lie­tu­vo­je ne­tvar­ka su me­džių, miš­kų ir iš vi­so – gam­tos rei­ka­lais” 
  • Prie di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus po at­vi­ru dan­gu­mi Aly­tus pri­si­jungs tri­mis At­mi­ni­mo ak­me­ni­mis 
  • Margirio žemė subūrė kaimo rašytojus
  •  Ne­ma­lo­nu­mai per so­viet­me­tį me­nan­čią pa­što dė­žu­tę ir... ne­įkan­da­mą in­ter­ne­tą 
  • „Swed­bank” pri­sta­to be­kon­tak­čius at­si­skai­ty­mus te­le­fo­nu 
  • Po­pie­žiaus Pranciškaus vi­zi­tui – vi­sos LRT pa­jė­gos
  •  Ko­mik­sų au­to­rė Mig­lė Anu­šaus­kai­tė: „Po­pie­žiaus rin­ki­mai ga­lė­tų bū­ti ge­ra te­ma ko­mik­sui” 
  • Prie di­džiau­sios pa­sau­ly­je klu­bi­nės lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos LIONS pri­si­jun­gė nau­jas Aly­taus mo­te­rų klu­bas
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai pa­pras­tai vyks­ta kiek­vie­no mė­ne­sio pa­bai­go­je, ta­čiau šį­kart jis su­reng­tas už­va­kar ir svars­ty­ti vie­nin­te­lį klau­si­mą –...
Jau ki­tais me­tais vyk­sian­tiems pre­zi­den­to rin­ki­mams Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) sa­vo kan­di­da­tą kels po įgy­ven­din­tų iš­anks­ti­nių vi­di­nių...
Ne­pai­sant pa­stan­gų kuo dau­giau at­si­skai­ty­mų už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas per­kel­ti į vir­tu­a­li­ą­ją erd­vę, dau­ge­lis, ypač vy­res­nio am­žiaus, aly­tiš­kių vis dar pa­gei­dau­ja gau­ti...
Ru­de­nį Aly­taus mies­tas šie­met pa­si­tiks ir švęs ypa­tin­gai. Rug­sė­jo 23 die­ną S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė at­gis ne pir­mus me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja­mu ir vi­sų lau­kia­mu...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.