Nuo so­di­nu­kų iki at­rak­cio­nų – Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė­je (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
mu­gė
Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė ska­tins ru­de­nį pa­si­tik­ti itin links­mai ir nuo­tai­kin­gai.
Ru­de­nį Aly­taus mies­tas šie­met pa­si­tiks ir švęs ypa­tin­gai. Rug­sė­jo 23 die­ną S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė at­gis ne pir­mus me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja­mu ir vi­sų lau­kia­mu ren­gi­niu Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­ge. Nuo 10 iki 16 val. mies­to cen­tre su­si­burs virš 150 iš vi­sos Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kų, o nuo­tai­ką kels pra­mo­gų gau­sa: vai­kų lauks ne tik jo­di­nė­ji­mas ar­kliu­ku, ani­ma­to­riai, bet ir spe­cia­liai at­vež­ti at­rak­cio­nai.

Nuo mais­to iki so­di­nu­kų

S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę už­pil­dy­sian­tis šur­mu­lin­gas ap­si­pir­ki­mas do­va­nos ga­li­my­bę kiek­vie­nam kaž­ką sau ras­ti. Čia bus pre­kiau­ja­ma ne tik kai­miš­kais mais­to pro­duk­tais, lie­tu­viš­ku mais­tu, bet ir in­ven­to­riu­mi dar­žui ar so­dui, so­di­nu­kais, dai­gais, de­ko­ra­ty­viais au­ga­lais, ran­kų dar­bo ga­mi­niais, ak­se­su­a­rais, dra­bu­žiais, bui­ties prie­mo­nė­mis bei na­tū­ra­liais ga­mi­niais. Pa­si­ruo­ši­mas ru­de­niui bus pla­tus ir gau­sus – nuo bui­ties iki ūkio reik­me­nų.

Ste­bins pra­mo­gų gau­sa

Rug­sė­jo 23 die­ną, sek­ma­die­nį, vyk­sian­ti Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė ska­tins ru­de­nį pa­si­tik­ti itin links­mai ir nuo­tai­kin­gai. Di­de­le pra­mo­ga ren­gi­nys taps ma­žie­siems, ku­riuos links­mins ani­ma­to­riai “Links­mas la­ga­mi­nas“, o pa­si­jo­di­nė­ti kvies ar­kliu­kas. Ne­ga­na to, mies­to cen­tre įsi­kurs ir įvai­rūs at­rak­cio­nai: ba­tu­tai, ma­ši­nė­lės bei ka­ru­se­lės. Pir­mie­ji 10 vai­kų iš­ta­rę „MY­LIU ALY­TŲ“ ga­lės vie­na iš pra­mo­gų pa­si­nau­do­ti ne­mo­ka­mai! Tad pa­si­ti­ki­me šal­tuo­sius se­zo­nus su skam­be­siu ir pui­kia nuo­tai­ka jau rug­sė­jo 23 die­ną 10–16 val. S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja fes­ti­vus.lt 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pemegang rekor penampilan Norwegia dan pria utilitas berambut jahe Liverpool, ada sangat sedikit yang memiliki tembakan sekeras Riise. https://nobartv.co.id/ nonton bola online , https://nobartv.co.id/piala-dunia-2022 nonton piala dunia 2022 , https://nobartv.co.id/sitemap daftar berita bola terbaru , https://live.nobartv.co.id/ live streaming bola online , https://live.nobartv.co.id/jadwal-world-cup-2022 jadwal world cup 2022 , https://live.nobartv.co.id/jadwal-bola/2022/11/All jadwal bola november 2022 Pria itu tidak akan pernah berhenti berlari dan bisa memberikan nyawa di mars dari bola mati jika diberi kesempatan. Dia menghabiskan tujuh tahun bersama Liverpool dan meninggalkan pemenang Liga Champions yang paling terkenal, membantu di final Istanbul.

Kiti straipsniai