Nuo so­di­nu­kų iki at­rak­cio­nų – Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė­je

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Rugsėjis 20
mu­gė
Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė ska­tins ru­de­nį pa­si­tik­ti itin links­mai ir nuo­tai­kin­gai.
Ru­de­nį Aly­taus mies­tas šie­met pa­si­tiks ir švęs ypa­tin­gai. Rug­sė­jo 23 die­ną S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė at­gis ne pir­mus me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja­mu ir vi­sų lau­kia­mu ren­gi­niu Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­ge. Nuo 10 iki 16 val. mies­to cen­tre su­si­burs virš 150 iš vi­sos Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kų, o nuo­tai­ką kels pra­mo­gų gau­sa: vai­kų lauks ne tik jo­di­nė­ji­mas ar­kliu­ku, ani­ma­to­riai, bet ir spe­cia­liai at­vež­ti at­rak­cio­nai.

Nuo mais­to iki so­di­nu­kų

S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę už­pil­dy­sian­tis šur­mu­lin­gas ap­si­pir­ki­mas do­va­nos ga­li­my­bę kiek­vie­nam kaž­ką sau ras­ti. Čia bus pre­kiau­ja­ma ne tik kai­miš­kais mais­to pro­duk­tais, lie­tu­viš­ku mais­tu, bet ir in­ven­to­riu­mi dar­žui ar so­dui, so­di­nu­kais, dai­gais, de­ko­ra­ty­viais au­ga­lais, ran­kų dar­bo ga­mi­niais, ak­se­su­a­rais, dra­bu­žiais, bui­ties prie­mo­nė­mis bei na­tū­ra­liais ga­mi­niais. Pa­si­ruo­ši­mas ru­de­niui bus pla­tus ir gau­sus – nuo bui­ties iki ūkio reik­me­nų.

Ste­bins pra­mo­gų gau­sa

Rug­sė­jo 23 die­ną, sek­ma­die­nį, vyk­sian­ti Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė ska­tins ru­de­nį pa­si­tik­ti itin links­mai ir nuo­tai­kin­gai. Di­de­le pra­mo­ga ren­gi­nys taps ma­žie­siems, ku­riuos links­mins ani­ma­to­riai “Links­mas la­ga­mi­nas“, o pa­si­jo­di­nė­ti kvies ar­kliu­kas. Ne­ga­na to, mies­to cen­tre įsi­kurs ir įvai­rūs at­rak­cio­nai: ba­tu­tai, ma­ši­nė­lės bei ka­ru­se­lės. Pir­mie­ji 10 vai­kų iš­ta­rę „MY­LIU ALY­TŲ“ ga­lės vie­na iš pra­mo­gų pa­si­nau­do­ti ne­mo­ka­mai! Tad pa­si­ti­ki­me šal­tuo­sius se­zo­nus su skam­be­siu ir pui­kia nuo­tai­ka jau rug­sė­jo 23 die­ną 10–16 val. S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja fes­ti­vus.lt 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.