Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras at­lie­pia kraš­tie­čių lū­kes­čius: ruo­šia­si at­si­nau­jin­ti

Ive­ta Ko­mi­čiū­tė
Komentarai (2)
2019 Rugsėjis 9
Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro komanda. Po­vi­lo Jar­ma­los nuotr.
Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro komanda. Po­vi­lo Jar­ma­los nuotr.
Ne­se­niai at­lik­ta Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) veik­los pa­trauk­lu­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo po­rei­kio pa­tvir­ti­ni­mo. Ap­klau­sos me­tu do­mė­ta­si, ko­kios prie­žas­tys pa­ska­tin­tų daž­niau lan­ky­tis cen­tre, ar pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos apie įstai­gos veik­lą, ko­kiais tiks­lais ir kaip daž­nai nau­do­ja­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė, koks bū­das yra pa­to­giau­sias su­ži­no­ti apie cen­tro ren­gi­nius ir veik­lą, ko­kiuo­se ren­gi­niuo­se daž­niau­siai lan­ko­ma­si, ko­kių ren­gi­nių trūks­ta bei ko­kių kū­rė­jų kū­ri­nius ar or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius no­ri­ma ap­lan­ky­ti cen­tre.

Ka­dan­gi pla­nuo­ja­ma į veik­lą įtrauk­ti ak­ty­vius idė­jų tu­rin­čius kraš­tie­čius, aiš­kin­ta­si, kas ir kaip ga­li pri­si­dė­ti.

At­si­žvelg­da­mas į gau­tus at­sa­ky­mus, Kul­tū­ros cen­tras pa­ren­gė stra­te­gi­nę se­si­ją, vi­są va­sa­rą dė­lio­jo nau­ją ren­gi­nių tin­kle­lį, mez­gė ry­šius su ga­li­mais part­ne­riais, gi­li­no­si į fon­dų sub­ti­ly­bes.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­spren­dė ir smul­kius, bet lan­ky­to­jams la­bai ak­tu­a­lius klau­si­mus: ab­so­liu­čiai į vi­sus ren­gi­nius bi­lie­tus bus ga­li­ma įsi­gy­ti in­ter­ne­tu, o in­for­ma­ci­jos sklai­da su­in­ten­sy­vės – pra­de­dant ak­ty­viu so­cia­li­nių tin­klų – „Fa­ce­bo­o­ko“ ir „Ins­tag­ra­mo“ – nau­do­ji­mu, bai­giant ga­li­my­be pre­nu­me­ruo­ti mė­ne­si­nį cen­tro nau­jien­laiš­kį (apie ren­gi­nius, me­no ko­lek­ty­vus, mies­to kul­tū­ros ak­tu­a­li­jas).

To­liau pla­nuo­ja­ma ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ti su vie­ti­nė­mis ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis, iš­nau­do­ti afi­šų sklai­dą mies­to cen­tre.

Ap­klau­so­je daug dė­me­sio skir­ta ren­gi­nių tin­kle­lio tu­ri­niui. Ma­ty­da­mas, kad lan­ky­to­jų po­rei­kiai au­ga, AKKC ple­čia ren­gi­nių spek­trą, kad jis bū­tų tin­ka­mas skir­tin­gų in­te­re­sų ir am­žių žmo­nėms: aly­tiš­kiai bus kvie­čia­mi ir į pa­mėg­tus įvai­rių žan­rų kon­cer­tus bei spek­tak­lius, ir į nau­jus Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro pa­si­ro­dy­mus, taip pat spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čius šiuo­lai­ki­nio šo­kio ir mu­zi­kos re­gi­nius.

Vie­nas svar­biau­sių įvy­kių ru­de­nį – et­ni­nės kul­tū­ros kon­fe­ren­ci­ja su žy­miau­siais Lie­tu­vos spe­cia­lis­tais, ku­ri su­kvies kul­tū­ros dar­buo­to­jus, mo­ky­to­jus ar ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nes, be­si­do­min­čius et­ni­ne kul­tū­ra.

Jau­nes­nei au­di­to­ri­jai bus skir­ti jau­ni­mo gru­pių kon­cer­tai, nuo­lat vyks pa­ro­dos ir edu­ka­ci­niai ren­gi­niai.

Šil­tuo­ju me­tu mies­te­lė­nai bus kvie­čia­mi į lau­ko ren­gi­nius, šo­kių va­ka­rus prie fon­ta­no bei am­fi­te­at­re.

Dar pra­ėju­siais me­tais AKKC ko­man­da ėmė­si kū­ry­bin­gai mi­nė­ti vals­ty­bi­nes ir ka­len­do­ri­nes šven­tes. Nu­tar­ta to­liau tęs­ti pra­dė­tus dar­bus ir ne­ap­si­ri­bo­ti tik cen­tro erd­vė­mis.

Ren­gian­tis stra­te­gi­jos at­nau­ji­ni­mui  la­bai daug ben­drau­ta su skir­tin­gais žmo­nė­mis, gi­lin­ta­si į is­to­ri­ją. Gir­dint, kaip šil­tai cen­tras vis dar va­di­na­mas „Med­vil­ne“, nu­spręs­ta sis­te­min­gai ir ak­ty­viai puo­se­lė­ti tur­tin­gą 40-me­tį skai­čiuo­jan­čių tuo­me­čių kul­tū­ros rū­mų at­min­tį.

Tęs­ti­nio pro­jek­to „Med­vil­nė“ me­tu aly­tiš­kiai kvie­čia­mi da­ly­tis pri­si­mi­ni­mais, tu­ri­ma me­džia­ga, ku­ri bus skel­bia­ma nau­jo­je spe­cia­liai su­kur­to­je in­ter­ne­to sve­tai­nės skil­ty­je, cen­tre bus ren­gia­mos pa­ro­dos bei ve­da­mos eks­kur­si­jos, pa­gal te­mas adap­tuo­tos tiek sen­jo­rams, tiek jau­ni­mui.

Be pra­mo­gi­nių bei in­te­lek­tu­a­lių kul­tū­ri­nių įvy­kių, AKKC nu­tar­ta to­liau stip­rin­ti ir lais­va­lai­kio už­im­tu­mo sfe­rą. Šiuo me­tu cen­tre vei­kia me­no ko­lek­ty­vai: cir­ko stu­di­ja „Dzū­ki­ja“, fol­klo­ro an­sam­blis „Žvan­gu­cis“, liau­dies dai­nų ir šo­kių an­sam­blis „Dai­na­va“, ka­me­ri­nis cho­ras „Var­sa“, kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Aly­taus mies­te­lė­nai“, po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras „At­min­tis“.

Šį se­zo­ną cen­trą pa­pil­dys nau­ji ko­lek­ty­vai – te­at­ro stu­di­ja ir in­stru­men­ti­nė jau­ni­mo gru­pė. Vi­si ko­lek­ty­vai se­zo­ną pa­si­tin­ka su tarp­tau­ti­nių gast­ro­lių am­bi­ci­jo­mis ir kvie­čia pri­si­jung­ti nau­jus na­rius.

Dar vie­nas svar­bus as­pek­tas – cen­tro re­no­va­ci­ja. Nau­ji­na­ma Di­džio­sios sa­lės gar­so ir švie­sų tech­ni­ka: tai leis kon­ku­ruo­ti su di­džio­sio­mis sce­no­mis ir pri­im­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės ar su­dė­tin­gų spren­di­mų rei­ka­lau­jan­čius kū­rė­jus bei kū­ri­nius.

Be vi­di­nių at­si­nau­ji­ni­mo dar­bų, pra­dė­ta tvar­ky­ti ir cen­tro iš­orė, ki­tą­met jau nu­ma­ty­ta vi­daus pa­tal­pų re­no­va­ci­ja.

Prieš me­tus dar­bą pra­dė­ju­si cen­tro di­rek­to­rė Klau­di­ja Alek­san­dra­vi­čiū­tė džiau­gia­si: „Grį­žu­si į gim­tą­jį Aly­tų su­ra­dau ga­li­my­bę tu­rė­ti ne tik my­li­mą dar­bą, bet ir nuo­sta­bų ko­lek­ty­vą bei ben­dra­min­čių mies­tie­čių ra­tą – vi­sų mū­sų po­lė­kiams įgy­ven­din­ti ne­už­ten­ka va­lan­dų pa­ro­je.“

Jau­na va­do­vė pra­si­ta­ria, kad jau­čia ko­le­giš­ką Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­man­dos pa­lai­ky­mą, kar­tu ta­ria­si dėl įstai­gos pa­va­di­ni­mo po­ky­čio į „Aly­taus kul­tū­ros cen­tras“ ir nau­jo vi­zu­a­li­nio iden­ti­te­to for­ma­vi­mo. Spa­lį se­zo­nas bus ati­da­ry­tas jau su at­si­nau­ji­nu­sia in­ter­ne­to sve­tai­ne bei lo­go­ti­pu.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.