Kur­ti iš­ma­nų ūkį pa­de­da ben­dra­dar­bia­vi­mas su moks­li­nin­kais

Moks­lo, kon­sul­ta­vi­mo įstai­gos bei ūki­nin­kai kar­tu ga­li at­ras­ti bū­dų, lei­džian­čių spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas. Nuotr. www.kai­mo­tin­klas.lt
Moks­lo, kon­sul­ta­vi­mo įstai­gos bei ūki­nin­kai kar­tu ga­li at­ras­ti bū­dų, lei­džian­čių spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas. Nuotr. www.kai­mo­tin­klas.lt
Nuo me­tų pra­džios iki pa­bai­gos pri­ima­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma EIP veik­los gru­pėms kur­ti ir vys­ty­ti“. Eu­ro­pos ino­va­ci­jų part­ne­rys­tės (EIP) in­stru­men­tas, ku­riuo sie­kia­ma na­šes­nio ir tva­res­nio že­mės ūkio, nė­ra pri­va­lo­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims na­rėms, ta­čiau Lie­tu­va nu­ma­tė įgy­ven­din­ti EIP ini­cia­ty­vą, siek­da­ma pa­ska­tin­ti glau­des­nį moks­lo, ūki­nin­kų ir kon­sul­ta­vi­mo ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą ku­riant ino­va­ci­jas ir ben­drus spren­di­mus, pa­de­dan­čius spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas že­mės bei miš­kų ūkio sek­to­riuo­se.

Tiks­las – au­ga­lų ko­ky­bė

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio rū­mai (to­liau – ŽŪR) su­da­rė EIP veik­los gru­pę kar­tu su UAB „Art21“ bei ūki­nin­kais ir įgy­ven­di­no pro­jek­tą „In­teg­ruo­tos kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­mos su­kū­ri­mas nau­do­jan­tis ae­ro­dis­tan­ci­niais-spek­tro­met­ri­niais me­to­dais“, ku­ris bu­vo fi­nan­suo­ja­mas pa­gal KPP prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma EIP veik­los gru­pėms kur­ti bei jų veik­lai vys­ty­ti“.

Kaip pa­sa­ko­jo ŽŪR Pro­jek­tų val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Lai­ma Buit­kie­nė, pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo ska­tin­ti au­ga­li­nin­kys­tės ūkius dieg­ti tech­no­lo­gi­nes nau­jo­ves, už­tik­ri­nan­čias kenks­min­gų or­ga­niz­mų kon­tro­lę ir ap­lin­kos tau­so­ji­mą.

Anot jos, bu­vo at­lik­ta moks­li­nių ty­ri­mų ir su­kur­ta kom­plek­si­nė sis­te­ma, skir­ta au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ko­ky­bei kon­tro­liuo­ti. „Pro­jek­to re­zul­ta­tų sklai­dai bu­vo įsi­pa­rei­go­ta pa­de­monst­ruo­ti efek­ty­vią kom­plek­si­nę sis­te­mą dvi­de­šim­ty­je au­ga­li­nin­kys­tės ūkių, suor­ga­ni­zuo­ti de­vy­nias lau­ko die­nas tech­ni­kos ga­li­my­bėms pa­ro­dy­ti, tai ir at­li­ko­me, – sa­kė ve­dė­ja. – Taip pat bu­vo su­kur­ta spe­cia­li in­ter­ne­to sve­tai­nė (lkvs.art21.lt), ku­rio­je pa­tei­kia­ma pro­jek­to me­tu su­kur­ta kenks­min­gų or­ga­niz­mų kon­tro­lės me­to­di­ka, de­ta­liai ap­ra­šo­mi ne­in­va­zi­niai duo­me­nų rin­ki­mo me­to­dai, jų ap­do­ro­ji­mo prin­ci­pai ir ki­ta in­for­ma­ci­nė sis­te­ma.“

 

Op­ti­ma­lus ūki­nin­ka­vi­mas

 

Pro­jek­to part­ne­rių UAB „Art21“ at­sto­vas, pro­jek­to ko­or­di­na­to­rius Li­nas Di­džiu­le­vi­čius aiš­ki­no, jog šios kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­mos es­mė yra spek­tri­nės ka­me­ros, mon­tuo­ja­mos prie dro­no, nau­do­ji­mas. Anot pa­šne­ko­vo, dro­nas su spek­tri­ne ka­me­ra skrai­di­na­mas virš no­ri­mo pa­sė­lio, po skry­džio gau­tos nuo­trau­kos ap­do­ro­ja­mos spe­cia­lio­mis pro­gra­mo­mis – su­jun­gia­mos į vie­ną di­de­lę fo­to­gra­fi­ją, nes nau­do­jant dro­ną vie­nu me­tu yra da­ro­ma daug skir­tin­go at­spal­vio nuo­trau­kų.

Iš ben­dros nuo­trau­kos pen­kių at­spal­vių do­ku­men­tai ke­lia­mi į spe­cia­lią plat­for­mą lkvs.art21.lt, kur jie „pra­su­ka­mi“ per spe­cia­lius al­go­rit­mus, ga­liau­siai že­mė­la­py­je at­vaiz­duo­ja­mas vi­sas skry­dis, ku­ria­me pa­žy­mė­tos pa­žeis­tos, ga­li­mai pa­žeis­tos ir svei­kos pa­sė­lio vie­tos. Pa­sak pro­jek­tų ko­or­di­na­to­riaus, vyk­dant pro­jek­tą bu­vo ti­ria­mi lau­kai su ke­tu­rio­mis kul­tū­ro­mis: kvie­čiais, bul­vė­mis, ser­ben­tais ir obe­li­mis. Vi­sais at­ve­jais, pa­sak „Art21“ at­sto­vo, kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­ma pa­ro­dė pa­žeis­tas vie­tas.

L. Di­džiu­le­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kia sis­te­ma lei­džia ūki­nin­kui efek­ty­viau bei lai­ku re­a­guo­ti ir taip iš­sau­go­ti au­gi­na­mus pa­sė­lius, nes sis­te­mo­je fik­suo­ja­mi la­biau­siai ken­kė­jų pa­žeis­ti ži­di­niai. „Ūki­nin­kas ga­li ati­tin­ka­mai re­a­guo­ti ir efek­ty­viai nau­do­ti ap­sau­gos prie­mo­nes – her­bi­ci­dus, fun­gi­ci­dus, in­sek­ti­ci­dus, gli­fo­sa­tus ir pan., – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. – Stip­riai pa­žeis­tas vie­tas – ap­do­ro­ti in­ten­sy­viau, ma­žiau pa­žeis­tas – ma­žiau, o ne­pa­žeis­tų vi­sai ne­purkš­ti ar ki­taip ne­ap­do­ro­ti. Taip tau­po­mos ne tik che­mi­nės prie­mo­nės, bet ir lai­kas bei dar­bo iš­tek­liai, tech­ni­ka, ku­riuos tuo me­tu ga­li­ma nu­kreip­ti ki­tur. Pri­si­de­da­ma ir prie dir­vo­že­mio bei gam­tos iš­sau­go­ji­mo, ge­ro­sios ag­ra­ri­nės būk­lės, tva­raus ūki­nin­ka­vi­mo.“

 

At­ski­ros pa­raiš­kos EIP veik­los gru­pėms kur­ti ir pro­jek­tams įgy­ven­din­ti

 

Pa­raiš­kos Eu­ro­pos ino­va­ci­jų part­ne­rys­tės (EIP) veik­los gru­pių pro­jek­tams vys­ty­ti tei­kia­mos iki 2020 m. gruo­džio 30 d., jas ga­li­ma pri­sta­ty­ti į Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) Kai­mo plėt­ros ir žu­vi­nin­kys­tės pro­gra­mų de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius.

Šios veik­los sri­ties pri­ori­te­tai: ska­tin­ti ži­nių per­tei­ki­mą ir ino­va­ci­jas že­mės ūky­je, miš­ki­nin­kys­tė­je ir kai­mo vie­to­vė­se; vi­suo­se re­gio­nuo­se di­din­ti vi­sų že­mės ūkio veik­lų gy­vy­bin­gu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą, taip pat ska­tin­ti ino­va­ci­nes ūkių tech­no­lo­gi­jas ir tva­rų miš­kų val­dy­mą; ska­tin­ti mais­to tie­ki­mo gran­di­nės or­ga­ni­za­vi­mą, įskai­tant že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą ir rin­ko­da­rą, gy­vū­nų ge­ro­vę ir ri­zi­kos val­dy­mą že­mės ūky­je; ska­tin­ti efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą ir rem­ti per­ėji­mą prie kli­ma­to kai­tai at­spa­rios ma­žo an­glies diok­si­do kie­kio tech­no­lo­gi­jų eko­no­mi­kos že­mės ūkio, mais­to bei miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riuo­se.

Pa­reiš­kė­ju ga­li bū­ti EIP veik­los gru­pės, ku­rios pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­ja yra pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM), na­rys, jung­ti­nės veik­los su­tar­ti­mi dėl EIP veik­los gru­pės su­da­ry­mo pa­skir­tas pa­reiš­kė­ju. To­dėl prieš tei­kiant pa­raiš­ką EIP veik­los gru­pės pro­jek­tui vyk­dy­ti, no­rin­tiems ben­dra­dar­biau­ti pa­reiš­kė­jams de­rė­tų su­skub­ti ir pa­teik­ti pa­raiš­ką EIP veik­los gru­pės kū­ri­mui bei sa­vo pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­jos pa­tvir­ti­ni­mui. EIP veik­los gru­pių pro­jek­tų ga­li­my­bių stu­di­jos ŽŪM dar pri­ima­mos iki š. m. gruo­džio 30 d.

 

Ne vi­sos iš­lai­dos – tin­ka­mos

 

Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam EIP veik­los gru­pės pro­jek­tui įgy­ven­din­ti – iki 200 tūkst. eu­rų. Ver­ti­nant pa­raiš­kas tai­ko­mas skir­tin­gas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas, at­si­žvel­giant į įsi­gy­ja­mas in­ves­ti­ci­jas. EIP veik­los gru­pės ben­dra­dar­bia­vi­mo, pro­jek­to vie­ši­ni­mo, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ir re­zul­ta­tų sklai­dos iš­lai­das nu­ma­ty­ta fi­nan­suo­ti iki 100 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų – že­mės ūkio ir miš­kų ūkio tech­ni­kos (iš­sky­rus prie­ka­bas ir pus­prie­ka­bes) ir įran­gos, su­si­ju­sios su že­mės ūkio ir miš­kų ūkio veik­la, tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų, su­si­ju­sių su že­mės ūkio ir miš­kų ūkio veik­la, kom­piu­te­ri­nės ir pro­gra­mi­nės įran­gos, pro­gra­ma­vi­mo pa­slau­gų – pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tai, ko­kiuo­se sek­to­riuo­se pro­jek­tas įgy­ven­di­ni­mas: įgy­ven­di­nant pro­jek­tą gy­vu­li­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės ir uo­gi­nin­kys­tės sek­to­riuo­se, bus tai­ko­mas 70 proc. pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas, pro­jek­tą įgy­ven­di­nant au­ga­li­nin­kys­tės sek­to­riu­je, tai­ko­mas 60 proc. pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas. Vyk­dant ki­tų – ne­pa­mi­nė­tų – sek­to­rių (pvz., miš­ki­nin­kys­tės) pro­jek­tus, pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas ne­ga­li vir­šy­ti KPP prie­mo­nė­se, skir­to­se pro­jek­tams to­kiuo­se sek­to­riuo­se rem­ti, nu­sta­ty­to di­džiau­sio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo.

Tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti pri­pa­žįs­ta­mos iš­lai­dos, bū­ti­nos pro­jek­tui vyk­dy­ti ir nu­ma­ty­tos pa­ra­mos pa­raiš­ko­je. Taip pat – re­a­liai su­pla­nuo­tos, pa­grįs­tos ir ne­vir­ši­jan­čios vi­du­ti­nių rin­kos kai­nų bei pa­grįs­tos iš­lai­dų pa­grin­di­mo ir ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tais (ne­tai­ko­ma iš­lai­doms, ap­mo­ka­moms tai­kant fik­suo­tą­ją nor­mą ir fik­suo­tą­jį įkai­nį). Jei ski­ria­ma pa­ra­ma pro­jek­tui ir iš­lai­dos pri­pa­žįs­ta­mos tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti, jos tu­ri bū­ti pa­tir­tos (ap­mo­kė­tos) po pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos.

KPF

Užs. Nr. 0119

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.