Kur­ti iš­ma­nų ūkį pa­de­da ben­dra­dar­bia­vi­mas su moks­li­nin­kais (31)

Moks­lo, kon­sul­ta­vi­mo įstai­gos bei ūki­nin­kai kar­tu ga­li at­ras­ti bū­dų, lei­džian­čių spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas. Nuotr. www.kai­mo­tin­klas.lt
Moks­lo, kon­sul­ta­vi­mo įstai­gos bei ūki­nin­kai kar­tu ga­li at­ras­ti bū­dų, lei­džian­čių spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas. Nuotr. www.kai­mo­tin­klas.lt
Nuo me­tų pra­džios iki pa­bai­gos pri­ima­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma EIP veik­los gru­pėms kur­ti ir vys­ty­ti“. Eu­ro­pos ino­va­ci­jų part­ne­rys­tės (EIP) in­stru­men­tas, ku­riuo sie­kia­ma na­šes­nio ir tva­res­nio že­mės ūkio, nė­ra pri­va­lo­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims na­rėms, ta­čiau Lie­tu­va nu­ma­tė įgy­ven­din­ti EIP ini­cia­ty­vą, siek­da­ma pa­ska­tin­ti glau­des­nį moks­lo, ūki­nin­kų ir kon­sul­ta­vi­mo ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą ku­riant ino­va­ci­jas ir ben­drus spren­di­mus, pa­de­dan­čius spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas že­mės bei miš­kų ūkio sek­to­riuo­se.

Tiks­las – au­ga­lų ko­ky­bė

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio rū­mai (to­liau – ŽŪR) su­da­rė EIP veik­los gru­pę kar­tu su UAB „Art21“ bei ūki­nin­kais ir įgy­ven­di­no pro­jek­tą „In­teg­ruo­tos kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­mos su­kū­ri­mas nau­do­jan­tis ae­ro­dis­tan­ci­niais-spek­tro­met­ri­niais me­to­dais“, ku­ris bu­vo fi­nan­suo­ja­mas pa­gal KPP prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma EIP veik­los gru­pėms kur­ti bei jų veik­lai vys­ty­ti“.

Kaip pa­sa­ko­jo ŽŪR Pro­jek­tų val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Lai­ma Buit­kie­nė, pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo ska­tin­ti au­ga­li­nin­kys­tės ūkius dieg­ti tech­no­lo­gi­nes nau­jo­ves, už­tik­ri­nan­čias kenks­min­gų or­ga­niz­mų kon­tro­lę ir ap­lin­kos tau­so­ji­mą.

Anot jos, bu­vo at­lik­ta moks­li­nių ty­ri­mų ir su­kur­ta kom­plek­si­nė sis­te­ma, skir­ta au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ko­ky­bei kon­tro­liuo­ti. „Pro­jek­to re­zul­ta­tų sklai­dai bu­vo įsi­pa­rei­go­ta pa­de­monst­ruo­ti efek­ty­vią kom­plek­si­nę sis­te­mą dvi­de­šim­ty­je au­ga­li­nin­kys­tės ūkių, suor­ga­ni­zuo­ti de­vy­nias lau­ko die­nas tech­ni­kos ga­li­my­bėms pa­ro­dy­ti, tai ir at­li­ko­me, – sa­kė ve­dė­ja. – Taip pat bu­vo su­kur­ta spe­cia­li in­ter­ne­to sve­tai­nė (lkvs.art21.lt), ku­rio­je pa­tei­kia­ma pro­jek­to me­tu su­kur­ta kenks­min­gų or­ga­niz­mų kon­tro­lės me­to­di­ka, de­ta­liai ap­ra­šo­mi ne­in­va­zi­niai duo­me­nų rin­ki­mo me­to­dai, jų ap­do­ro­ji­mo prin­ci­pai ir ki­ta in­for­ma­ci­nė sis­te­ma.“

 

Op­ti­ma­lus ūki­nin­ka­vi­mas

 

Pro­jek­to part­ne­rių UAB „Art21“ at­sto­vas, pro­jek­to ko­or­di­na­to­rius Li­nas Di­džiu­le­vi­čius aiš­ki­no, jog šios kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­mos es­mė yra spek­tri­nės ka­me­ros, mon­tuo­ja­mos prie dro­no, nau­do­ji­mas. Anot pa­šne­ko­vo, dro­nas su spek­tri­ne ka­me­ra skrai­di­na­mas virš no­ri­mo pa­sė­lio, po skry­džio gau­tos nuo­trau­kos ap­do­ro­ja­mos spe­cia­lio­mis pro­gra­mo­mis – su­jun­gia­mos į vie­ną di­de­lę fo­to­gra­fi­ją, nes nau­do­jant dro­ną vie­nu me­tu yra da­ro­ma daug skir­tin­go at­spal­vio nuo­trau­kų.

Iš ben­dros nuo­trau­kos pen­kių at­spal­vių do­ku­men­tai ke­lia­mi į spe­cia­lią plat­for­mą lkvs.art21.lt, kur jie „pra­su­ka­mi“ per spe­cia­lius al­go­rit­mus, ga­liau­siai že­mė­la­py­je at­vaiz­duo­ja­mas vi­sas skry­dis, ku­ria­me pa­žy­mė­tos pa­žeis­tos, ga­li­mai pa­žeis­tos ir svei­kos pa­sė­lio vie­tos. Pa­sak pro­jek­tų ko­or­di­na­to­riaus, vyk­dant pro­jek­tą bu­vo ti­ria­mi lau­kai su ke­tu­rio­mis kul­tū­ro­mis: kvie­čiais, bul­vė­mis, ser­ben­tais ir obe­li­mis. Vi­sais at­ve­jais, pa­sak „Art21“ at­sto­vo, kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­ma pa­ro­dė pa­žeis­tas vie­tas.

L. Di­džiu­le­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kia sis­te­ma lei­džia ūki­nin­kui efek­ty­viau bei lai­ku re­a­guo­ti ir taip iš­sau­go­ti au­gi­na­mus pa­sė­lius, nes sis­te­mo­je fik­suo­ja­mi la­biau­siai ken­kė­jų pa­žeis­ti ži­di­niai. „Ūki­nin­kas ga­li ati­tin­ka­mai re­a­guo­ti ir efek­ty­viai nau­do­ti ap­sau­gos prie­mo­nes – her­bi­ci­dus, fun­gi­ci­dus, in­sek­ti­ci­dus, gli­fo­sa­tus ir pan., – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. – Stip­riai pa­žeis­tas vie­tas – ap­do­ro­ti in­ten­sy­viau, ma­žiau pa­žeis­tas – ma­žiau, o ne­pa­žeis­tų vi­sai ne­purkš­ti ar ki­taip ne­ap­do­ro­ti. Taip tau­po­mos ne tik che­mi­nės prie­mo­nės, bet ir lai­kas bei dar­bo iš­tek­liai, tech­ni­ka, ku­riuos tuo me­tu ga­li­ma nu­kreip­ti ki­tur. Pri­si­de­da­ma ir prie dir­vo­že­mio bei gam­tos iš­sau­go­ji­mo, ge­ro­sios ag­ra­ri­nės būk­lės, tva­raus ūki­nin­ka­vi­mo.“

 

At­ski­ros pa­raiš­kos EIP veik­los gru­pėms kur­ti ir pro­jek­tams įgy­ven­din­ti

 

Pa­raiš­kos Eu­ro­pos ino­va­ci­jų part­ne­rys­tės (EIP) veik­los gru­pių pro­jek­tams vys­ty­ti tei­kia­mos iki 2020 m. gruo­džio 30 d., jas ga­li­ma pri­sta­ty­ti į Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) Kai­mo plėt­ros ir žu­vi­nin­kys­tės pro­gra­mų de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius.

Šios veik­los sri­ties pri­ori­te­tai: ska­tin­ti ži­nių per­tei­ki­mą ir ino­va­ci­jas že­mės ūky­je, miš­ki­nin­kys­tė­je ir kai­mo vie­to­vė­se; vi­suo­se re­gio­nuo­se di­din­ti vi­sų že­mės ūkio veik­lų gy­vy­bin­gu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą, taip pat ska­tin­ti ino­va­ci­nes ūkių tech­no­lo­gi­jas ir tva­rų miš­kų val­dy­mą; ska­tin­ti mais­to tie­ki­mo gran­di­nės or­ga­ni­za­vi­mą, įskai­tant že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą ir rin­ko­da­rą, gy­vū­nų ge­ro­vę ir ri­zi­kos val­dy­mą že­mės ūky­je; ska­tin­ti efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą ir rem­ti per­ėji­mą prie kli­ma­to kai­tai at­spa­rios ma­žo an­glies diok­si­do kie­kio tech­no­lo­gi­jų eko­no­mi­kos že­mės ūkio, mais­to bei miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riuo­se.

Pa­reiš­kė­ju ga­li bū­ti EIP veik­los gru­pės, ku­rios pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­ja yra pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM), na­rys, jung­ti­nės veik­los su­tar­ti­mi dėl EIP veik­los gru­pės su­da­ry­mo pa­skir­tas pa­reiš­kė­ju. To­dėl prieš tei­kiant pa­raiš­ką EIP veik­los gru­pės pro­jek­tui vyk­dy­ti, no­rin­tiems ben­dra­dar­biau­ti pa­reiš­kė­jams de­rė­tų su­skub­ti ir pa­teik­ti pa­raiš­ką EIP veik­los gru­pės kū­ri­mui bei sa­vo pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­jos pa­tvir­ti­ni­mui. EIP veik­los gru­pių pro­jek­tų ga­li­my­bių stu­di­jos ŽŪM dar pri­ima­mos iki š. m. gruo­džio 30 d.

 

Ne vi­sos iš­lai­dos – tin­ka­mos

 

Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam EIP veik­los gru­pės pro­jek­tui įgy­ven­din­ti – iki 200 tūkst. eu­rų. Ver­ti­nant pa­raiš­kas tai­ko­mas skir­tin­gas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas, at­si­žvel­giant į įsi­gy­ja­mas in­ves­ti­ci­jas. EIP veik­los gru­pės ben­dra­dar­bia­vi­mo, pro­jek­to vie­ši­ni­mo, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ir re­zul­ta­tų sklai­dos iš­lai­das nu­ma­ty­ta fi­nan­suo­ti iki 100 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų – že­mės ūkio ir miš­kų ūkio tech­ni­kos (iš­sky­rus prie­ka­bas ir pus­prie­ka­bes) ir įran­gos, su­si­ju­sios su že­mės ūkio ir miš­kų ūkio veik­la, tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų, su­si­ju­sių su že­mės ūkio ir miš­kų ūkio veik­la, kom­piu­te­ri­nės ir pro­gra­mi­nės įran­gos, pro­gra­ma­vi­mo pa­slau­gų – pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tai, ko­kiuo­se sek­to­riuo­se pro­jek­tas įgy­ven­di­ni­mas: įgy­ven­di­nant pro­jek­tą gy­vu­li­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės ir uo­gi­nin­kys­tės sek­to­riuo­se, bus tai­ko­mas 70 proc. pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas, pro­jek­tą įgy­ven­di­nant au­ga­li­nin­kys­tės sek­to­riu­je, tai­ko­mas 60 proc. pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas. Vyk­dant ki­tų – ne­pa­mi­nė­tų – sek­to­rių (pvz., miš­ki­nin­kys­tės) pro­jek­tus, pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas ne­ga­li vir­šy­ti KPP prie­mo­nė­se, skir­to­se pro­jek­tams to­kiuo­se sek­to­riuo­se rem­ti, nu­sta­ty­to di­džiau­sio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo.

Tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti pri­pa­žįs­ta­mos iš­lai­dos, bū­ti­nos pro­jek­tui vyk­dy­ti ir nu­ma­ty­tos pa­ra­mos pa­raiš­ko­je. Taip pat – re­a­liai su­pla­nuo­tos, pa­grįs­tos ir ne­vir­ši­jan­čios vi­du­ti­nių rin­kos kai­nų bei pa­grįs­tos iš­lai­dų pa­grin­di­mo ir ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tais (ne­tai­ko­ma iš­lai­doms, ap­mo­ka­moms tai­kant fik­suo­tą­ją nor­mą ir fik­suo­tą­jį įkai­nį). Jei ski­ria­ma pa­ra­ma pro­jek­tui ir iš­lai­dos pri­pa­žįs­ta­mos tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti, jos tu­ri bū­ti pa­tir­tos (ap­mo­kė­tos) po pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos.

KPF

Užs. Nr. 0119

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.