Kon­kre­čios pi­ni­gų su­mos vai­kui: lau­kia po­ky­čiai ar su­maiš­tis?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Liepa 10
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti ir jų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą. Tiks­liau – nu­ma­tė, kaip bus ski­ria­mos lė­šos už vai­kų ug­dy­mą Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Vie­no iš to­kio spren­di­mo ini­cia­to­riaus, ta­ry­bos na­rio Ge­di­mi­no Dauk­šio tei­gi­mu, įstai­gos, ku­rios tu­rės dau­giau vai­kų, gaus di­des­nį ir fi­nan­sa­vi­mą, iki šiol joms ski­riant pi­ni­gus ug­dy­ti­nių skai­čius bu­vo tik­rai ne pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus. Kai ku­rių įstai­gų va­do­vai įsi­ti­ki­nę, kad pa­tvir­tin­tas ap­ra­šas įneš su­maiš­ties, nes ne­aiš­ku, kaip jis veiks pa­si­kei­tus mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo ko­e­fi­cien­tams, kaip bus ap­mo­ka­ma už mo­ki­nių iš Aly­taus ra­jo­no ug­dy­mą.

„Rei­kia fi­nan­suo­ti ne įstai­gas, o pa­slau­gas gau­nan­čius vai­kus“

Taip sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys G.Dauk­šys apie pa­tvir­tin­tą Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti ir jų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­ty­tos kon­kre­čios me­ti­nės pi­ni­gų su­mos vie­nam vai­kui už ug­dy­mą Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.

G.Dauk­šio pa­ste­bė­ji­mu, to­kio ap­ra­šo iki šiol sa­vi­val­dy­bė­je ne­bu­vo, jį tu­rė­ti rei­ka­lau­ja Švie­ti­mo įsta­ty­mas, ku­ris la­bai aiš­kiai ir kon­kre­čiai nu­ro­do, kaip ir ko­kiu prin­ci­pu įstai­goms gali bū­ti ski­ria­mos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos: „Mes, kaip vie­na iš mies­to val­džios gran­džių, įvyk­dė­me įsta­ty­mą. Tas, kas ski­ria fi­nan­sa­vi­mą, tu­ri nu­sta­ty­ti ir jo nau­do­ji­mo tvar­ką. Da­bar mes ski­ria­me mi­nė­toms įstai­goms fi­nan­sa­vi­mą apie 2 mi­li­jo­nus eu­rų per me­tus ir vi­siš­kai ne­nu­ma­to­me, kiek iš ski­ria­mos su­mos kon­kre­čiai ati­teks vie­no vai­ko ug­dy­mui. Lie­tu­vo­je tu­ri­me pa­vyz­džių, tar­kim, Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­se, kai krep­še­lio prin­ci­pu yra fi­nan­suo­ja­mos for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio il­ga­lai­kio ug­dy­mo pro­gra­mos.“

Nuo spa­lio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čia­me ap­ra­še nu­sta­ty­ti kiek­vie­nos Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lų bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pro­gra­mos me­tų mo­ky­mo lė­šų krep­še­lio dy­džiai ar­ba kon­kre­čios pi­ni­gų su­mos vie­nam vai­kui per me­tus.

Mu­zi­kos pra­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 500 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 800 eu­rų. Dai­lės pra­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 200 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 500 eu­rų. Spor­to pra­di­nio ren­gi­mo pro­gra­ma – 660 eu­rų, meist­riš­ku­mo ug­dy­mo pro­gra­ma – 770 eu­rų, meist­riš­ku­mo to­bu­li­ni­mo pro­gra­ma – 900 eu­rų, aukš­to meist­riš­ku­mo pro­gra­ma – 1 tūkst. 200 eu­rų.

Te­at­ro pra­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 700 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 800 eu­rų. Šo­kio pra­di­nė pro­gra­ma – 800 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 200 eu­rų.

Kaip tei­gė G.Dauk­šys, mi­nė­tas te­at­ro pro­gra­mas vyk­do Mu­zi­kos mo­kyk­la, šo­kio pro­gra­mų kol kas nė­ra, bet re­a­liai jos ga­lė­tų at­si­ras­ti, juk Alytus garsėja puikiais šokėjais ir šokių studijomis.

Pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mas ap­skai­čiuo­tas ei­na­mai­siais me­tais sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­tą for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti mo­ky­mo lė­šų su­mą pa­da­li­jus iš mo­ki­nių, ug­do­mų pa­gal šias pro­gra­mas, skai­čiaus. O jis nu­ro­dy­tas Mo­ki­nių re­gist­re ei­na­mų­jų me­tų sau­sio 1-ąją.

Įstai­gos kas ket­vir­tį tiks­li­na mo­ky­mo lė­šų su­mą pa­gal mo­ki­nių skai­čių, nu­ro­dy­tą Mo­ki­nių re­gist­re ei­na­mo­jo ket­vir­čio pir­mą­ją die­ną.

Kiek­vie­nas Aly­taus moks­lei­vis ga­li gau­ti ne dau­giau kaip du nu­sta­ty­to dy­džio krep­še­lius.

O skir­tos lė­šos nau­do­ja­mos su ug­dy­mu su­si­ju­sių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui, trans­por­tui į kon­kur­sus, tur­ny­rus, var­žy­bas ir ki­tus su ug­dy­mu su­si­ju­sius ren­gi­nius ap­mo­kė­ti, mo­ky­mo prie­mo­nėms ir in­ven­to­riui įsi­gy­ti ar nuo­mo­ti.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į pro­gra­mas lan­kan­čių moks­lei­vių skai­čių ir biu­dže­to pa­ja­mų pla­no vyk­dy­mą, ga­li di­din­ti ar­ba ma­žin­ti krep­še­lį prieš tvir­ti­nant biu­dže­tą bei per vie­ną mė­ne­sį nuo nau­jų moks­lo me­tų pra­džios.

„Tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mai skir­tų­si pa­gal tu­ri­mų vai­kų skai­čių“

Mies­to ta­ry­bos na­rio G.Dauk­šio tei­gi­mu, įstai­gos, ku­rios tu­rės dau­giau vai­kų for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­mo­se, gaus ir di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą: „Iki šiol ski­riant fi­nan­sa­vi­mą šioms pro­gra­moms, vai­kų skai­čius įstai­go­se bu­vo ne pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus. Pa­vyz­džiui, spor­to tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mai skir­tų­si pa­gal tu­ri­mų vai­kų skai­čių.“

G.Dauk­šys sa­kė, kad jam ži­no­ma at­ve­jų, kai tre­ne­riai tu­rė­da­vo vos ke­lis vai­kus ir gau­da­vo to­kį pat at­ly­gi­ni­mą kaip ir dir­ban­tie­ji su pil­no­mis gru­pė­mis, pa­tvir­tin­tas ap­ra­šas tu­ri ap­sau­go­ti nuo to­kių nesu­si­pra­ti­mų. Šis ap­ra­šas, anot ta­ry­bos na­rio, pa­ga­liau leis­tų su­skai­čiuo­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ug­do­mų vai­kų skai­čių, nes vie­ni tei­gia, kad čia tre­ni­ruo­ja­si 1 tūkst. 500 vai­kų, ki­ti nu­ro­do 1 tūkst. 700 vai­kų, tre­ti – 1 tūkst. 600 vai­kų skai­čių.

Ta­ry­bos na­rys tvir­ti­no, kad, va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo įsta­ty­mu, ta­ry­ba tu­ri nu­sta­ty­ti ir švie­ti­mo įstai­goms ski­ria­mų va­di­na­mų­jų ūki­nių lė­šų tvar­kos ap­ra­šą: „Kai įsi­ve­si­me tvar­ką dėl švie­ti­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo, leng­viau sprę­sis ir jų per­tvar­kos klau­si­mai.“

„Mes ga­li­me pa­si­jus­ti spau­džia­mi į kam­pą“

Mu­zi­kos mo­kyk­los, pra­ėju­siais moks­lo me­tais tu­rė­ju­sios 570 ug­dy­ti­nių, di­rek­to­rė prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė sa­kė, kad šian­dien dar sun­ku spręs­ti, kaip veiks pa­tvir­tin­tas ap­ra­šas, – iki šiol pa­gal vyk­do­mas pro­gra­mas bu­vo su­si­dė­lio­ja­mi mo­ky­to­jų eta­tai, ne­la­bai aiš­ku, kaip tai teks da­ry­ti ga­vus mo­ky­mo lė­šas pa­gal mo­ki­nių skai­čių.

„Gal ir nė­ra blo­gai įstai­goms mo­ky­mo lė­šas skir­ti pa­gal mo­ki­nių skai­čių. Ta­čiau iš­ky­la klau­si­mas, ar tų lė­šų už­teks vai­kams ug­dy­ti. Pa­gal ap­ra­šą at­si­ran­da su­maiš­ties dėl mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Jei pa­si­keis­tų jų ko­e­fi­cien­tų per­skai­čia­vi­mas, nė­ra nu­ma­ty­ta prin­ci­pų, kaip reik­tų tai pa­da­ry­ti. Taip pat pa­gal ap­ra­šą mo­ky­mo lė­šų krep­še­lis nu­ma­to­mas tik Aly­taus mies­to moks­lei­viams, bet pas mus apie 15 pro­cen­tų mo­ki­nių yra iš Aly­taus ra­jo­no ir juos mes tu­rė­tu­me ug­dy­ti sa­vo įstai­gos są­skai­ta, taip mes ga­li­me pa­si­jus­ti spau­džia­mi į kam­pą. Ir dar vie­nas da­ly­kas – nu­ma­ty­tas krep­še­lio ma­ži­ni­mas at­si­žvel­giant į biu­dže­to pa­ja­mų pla­no vyk­dy­mą, o tai gre­sia, kad iš tie­sų ga­li pri­stig­ti lė­šų vai­kams ug­dy­ti“, – min­ti­mis da­li­jo­si Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rius Re­das Dir­žys, ku­rio va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je pra­ėju­siais moks­lo me­tais bu­vo 160 vai­kų.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus To­mo Stu­pu­rio ma­ny­mu, fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka nė­ra iš­dis­ku­tuo­ta, nė­ra iš­nag­ri­nė­ta ir ne­aiš­ku, kaip bus ski­ria­mi pi­ni­gai už vai­kų ug­dy­mą: „Kaip su­pra­tau, ji dar bus kei­čia­ma.“

Jis įvar­di­jo cen­tre ug­do­mų vai­kų skai­čių – 1 tūkst. 650.

Dar­bo gru­pė ren­gia re­ko­men­da­ci­jas

„Iš es­mės krep­še­lio nu­sta­ty­mą ver­ti­nu ge­rai, tik, ar nu­ma­ty­tos su­mos ati­tin­ka įstai­gų po­rei­kius. Me­ro po­tvar­kiu iš ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ir ta­ry­bos na­rių yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia re­ko­men­da­ci­jas ta­ry­bai dėl ap­ra­šo tobulinimo. Gal­būt rekomenda­cijos bus tei­kia­mas rug­pjū­čio mė­ne­sį po­sė­džiau­sian­čiai ta­ry­bai“, – sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Vi­ce­me­rės tei­gi­mu, spor­to pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mo da­liai galbūt galėtų at­si­rasti at­ski­ra tvar­ka, taip pat bus spren­džia­ma ir dėl vai­kų iš Aly­taus ra­jo­no ug­dy­mo Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se, taip pat Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.

J.Šu­ke­vi­čie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pagal turimą rug­pjū­čio pra­džio­s statistiką šio­se įstai­go­se bu­vo ug­do­ma be­veik 2 tūkst. 500 vai­kų, iš šio skai­čiaus iš Aly­taus ra­jo­no – per 500 vai­kų.

„Aš su­pran­tu, kad ga­li at­si­ras­ti įvai­rių pa­siū­ly­mų keis­ti ap­ra­šą ir jie bus svars­to­mi. Bet kon­kre­tus ir aiš­kus for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti. Juk kal­ba­me apie sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ar­ba vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą“, – tvir­ti­no ta­ry­bos na­rys G.Dauk­šys.

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.