Ko­ro­na­vi­ru­sas: stip­rė­ja ap­sau­gos prie­mo­nės li­go­ni­nė­je, vis dau­giau „ko­vi­di­nių” li­go­nių (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID Skyrius, Alytus
Ko­vo 29-osios ry­tą li­go­ni­nė­s COVID-19 infekcijos skyriuje iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų jau bu­vo už­im­tos 28, dar 4 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dyti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir ša­ly­je, jau ėmus kal­bė­ti apie ky­lan­čią tre­čią pan­de­mi­jos ban­gą, šią sa­vai­tę Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bus stip­ri­na­mos ap­sau­gos prie­mo­nės. Kaip sa­kė li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė, tai da­ro­ma dėl per­so­na­lo ir pa­cien­tų sau­gu­mo. Kad CO­VID-19 pra­de­da spar­čiau plis­ti, liu­di­ja di­dė­jan­tis „ko­vi­di­nių“ li­go­nių skai­čius li­go­ni­nė­je, in­fek­ci­ja ser­ga vis dau­giau aly­tiš­kių.

„Vak­ci­na nuo ko­ro­na­vi­ru­so ap­sau­go tik nuo su­sir­gi­mų sun­kio­mis for­mo­mis“

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš maž­daug 900 dar­buo­to­jų an­tra vak­ci­nos do­ze ar­ba vi­siš­kai nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­ta per 600, ar­ba 70 proc., čia dir­ban­čių­jų. Tai, li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos D.Kuz­mic­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, yra ge­ras re­zul­ta­tas, at­ro­do per­so­na­las ir pa­cien­tai tu­rė­tų bū­ti sau­gūs. Li­go­ni­nė­je jau dau­giau kaip mė­nuo ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ja ne­nu­sta­to­ma nei per­so­na­lui, nė­ra pro­trū­kių nei tarp pa­cien­tų.

Kai ku­rio­se li­go­ni­nė­se po vak­ci­na­ci­jos dar­buo­to­jams ra­dus tei­gia­mą CO­VID-19 li­gos tes­tą, jiems pri­rei­kė sa­vi­i­zo­lia­ci­jos, tad Aly­taus li­go­ni­nė šią sa­vai­tę ima stip­rin­ti ap­sau­gos nuo ko­ro­na­vi­ru­so prie­mo­nes.

„Pa­cien­tai bus te­stuo­ja­mi ne tik prieš gul­dant į li­go­ni­nę, bet ir sta­cio­na­ri­za­vus bus ti­ria­mi kas tre­čią ir sep­tin­tą pa­rą. Pra­džio­je ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mo re­zul­ta­tas ga­li bū­ti ne­igia­mas, jis ga­li bū­ti in­ku­ba­ci­nia­me pe­ri­ode, o vė­liau iš­ryš­kė­ti COVID-19 ligos požymiai. Pa­da­li­niuo­se, ku­riuo­se nė­ra tie­sio­gi­nio kon­tak­to su pa­cien­tais, pa­vyz­džiui, mais­to pa­ruo­ši­mo pa­tal­po­je, eko­no­mi­nė­je, bu­hal­te­ri­nė­je ar tech­ninėje-ūki­nė­je tar­ny­bo­je CO­VID-19 ne­sir­gę ir ne­vak­ci­nuo­ti dar­buo­to­jai bus ti­ria­mi kas de­šimt die­nų. Tie, ku­rie tu­ri tie­sio­gi­nį kon­tak­tą su pa­cien­tais, ne­sir­gu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su ir ne­vak­ci­nuo­ti, bus ti­ria­mi kas sep­ty­nios die­nos. O sir­gu­sie­ji ir vak­ci­nuo­ti dviem vak­ci­nos do­zė­mis, – 90 die­nų ne­bus ti­ria­mi, po to at­lie­ka­mi kie­ky­bi­niai an­ti­kū­nų ty­ri­mai“, – pa­sa­ko­jo D.Kuz­mic­kie­nė.

In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja, pa­brė­žė, kad di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas per­so­na­lui, dir­ban­čiam Slau­gos sky­riu­je, ku­ris perkeltas į at­ski­ras Trau­ma­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riaus pa­tal­pas, Re­a­ni­ma­ci­jos ir intensyviosios terapijos sky­riaus dar­buo­to­jams, nes šių sky­rių me­di­kai tu­ri di­džiau­sią ri­zi­ką sirg­ti ir per­duo­ti vi­ru­są tiek vie­nas ki­tam, tiek pa­cien­tams. Čia ne­ga­lės dirb­ti ne­vak­ci­nuo­tas ir imu­ni­te­to ko­ro­na­vi­ru­sui ne­tu­rin­tis per­so­na­las.

Šiuo me­tu li­go­ni­nė­je yra apie 30 dar­buo­to­jų, sa­vo no­ru at­si­sa­kiu­sių skie­pų, tarp jų dau­gu­ma – slau­gy­to­jai, jų pa­dė­jė­jai ir tik vie­nas gy­dy­to­jas.

„Vi­sų sky­rių per­so­na­lui dė­vė­ti me­di­ci­ni­nes kau­kes jau ta­po įpras­tu da­ly­ku nuo pat per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios. O CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je ir šiai in­fek­ci­jai skir­to­je re­a­ni­ma­ci­jo­je ap­sau­gos prie­mo­nės žy­miai di­des­nės. Čia dar­buo­to­jai dė­vi spe­cia­lius kos­tiu­mus, pirš­ti­nes, ant­ba­čius, re­spi­ratorius. Pesonalas keičiasi kas ke­tu­rios va­lan­dos“, – tvir­ti­no li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja.

Pa­pil­do­mų ap­sau­gos prie­mo­nių li­go­ni­nė privalo imtis ne tik dėl dau­gė­jan­čių ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų Aly­tu­je kaip ir vi­so­je ša­ly­je, dėl at­si­ran­dan­čių bri­tiš­ko ir af­ri­ki­nio šio vi­ru­so at­mai­nų Lie­tu­vo­je, bet ir dėl ki­tos la­bai svar­bios prie­žas­ties. „Vak­ci­na nuo ko­ro­na­vi­ru­so ap­sau­go tik nuo su­sir­gi­mų sun­kio­mis for­mo­mis, to­dėl tu­ri­me tai ver­tin­ti ir stiprinti ap­sau­gos prie­mo­nes“, – tei­gė D.Kuz­mic­kie­nė.

Li­go­ni­nė­je jau 32 „ko­vi­di­niai“ li­go­niai

Ko­vo 29-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų jau bu­vo už­im­tos 28, dar 4 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dyti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Tą pa­čią die­ną Aly­tus pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų bu­vo 14-as, Aly­taus ra­jo­nas – 34-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 299 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai, Aly­taus ra­jo­ne – 124, ša­lies vi­dur­kis – 311.

Ko­vo 28-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas 5 aly­tiš­kiams, jų iš­tir­ta – 95, ra­jo­ne tą­dien ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta 1 gy­ven­to­jui, o jų iš­tir­ti 27. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien vi­ru­sas fik­suo­ja­mas 12 mies­to ir 2 ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Ko­vo 29-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 ser­ga 139 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 27 ra­jo­no gy­ven­to­jų, pa­svei­ku­sių­jų nuo šios in­fek­ci­jos mies­te – 5 tūkst. 542, ra­jo­ne – 1 tūkst. 363.

Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi nu­sta­ty­ta ko­ro­na­vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja, skai­čius Aly­tu­je – 59 – ne­kin­ta nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­rio, skai­čius ra­jo­ne – 32 toks pat nuo ko­vo vi­du­rio.

Ko­vo 29-osios duo­me­ni­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pir­ma vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­ta 6 tūkst. 678 ar­ba 13,57 proc. vi­sų gy­ven­to­jų, an­tra do­ze – 2 tūkst. 549 ar­ba 5,18 proc. vi­sų gy­ven­to­jų. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 3 tūkst. 723 ar­ba 14,41 proc. ir 1 tūkst. 381 ar­ba 5, 35 proc.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, aly­tiš­kiai pa­kan­ka­mai ge­rai skie­pi­ja­si ir dėl tam tik­rų, ma­ny­čiau, ne­pa­grįs­tų įta­ri­mų su­kė­lu­sia „Ast­ra Ze­ne­ca“ vak­ci­na: „Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ko­vo 26-ąją, Skie­pi­ji­mo cen­tre, vei­kian­čia­me Rek­re­a­ci­jos ir spor­to cen­tre, iš 650 „Ast­ra Ze­ne­ca“ vak­ci­nos do­zių bu­vo pa­nau­do­ta 410. Ja skie­py­tis at­vyks­ta vidutiniškai du iš tri­jų kvies­tų­jų. Dėl ge­ro skie­pi­ji­mo re­zul­ta­to mi­nė­ta vak­ci­na Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja mums dar pa­pil­do­mai yra sky­ru­si 800 „Ast­ra Ze­ne­ca“ do­zių. Aly­tiš­kiai tik­rai ga­li pa­si­rink­ti, ku­ria vak­ci­na skie­py­tis. Ga­vęs ži­nu­tę te­le­fo­ne apie skie­pi­ji­mą kon­kre­čia vak­ci­na as­muo tu­ri pa­ra­šy­ti, ar su­tin­ka, jei ne, tu­ri nu­ro­dy­ti, ko­kia vak­ci­na no­ri skie­py­tis. Be mi­nė­tos vak­ci­nos as­me­nys dar skie­pi­ja­mi „Pfi­zer“ ir „Mo­der­na“. To­kia tvar­ka Aly­tu­je įsi­ga­lio­jo pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je, va­do­vau­jan­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mais.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jeigu žmonės nenori skiepytis ,,Astra Zeneca'' vakcina, kam jūs ją imate papildomai? Kiti miestai atsisako, tai pateikia mums, kaip kokiems ,,dzūkeliams - durneliams''

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.