Ko­ro­na­vi­ru­sas – „Obe­lė­lė­je”, „Sa­ka­lė­ly­je” ir „Saulutėje”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Spalis 29
COVID-19
Va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 26 Aly­taus mies­to ir 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 įsi­su­ko į tris mies­to švie­ti­mo įstai­gas. Šios sa­vai­tės pra­džio­je jis diag­no­zuo­tas vie­nai Aly­tu­je, Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne, vei­kian­čio lop­še­lio-dar­že­lio „Obe­lė­lė“ ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne esan­čios „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jai, vakar po pietų paaiškėjo, kad koronavirusu užsikrėtusi ir viena Dainavos mikrorajone įsikūrusio lopšelio-darželio „Saulutė“ administracijos darbuotoja.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas 6 aly­tiš­kiams ir va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, šiuo vi­ru­su ser­ga 26 mies­to gy­ven­to­jai.

Pas­ta­rie­ji šeši at­ve­jai – per 40 me­tų vy­ras iš su tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je su­si­ju­sios įstai­gos, to­kio pat am­žiaus mo­te­ris iš vie­nos mies­te vei­kian­čios siu­vyk­los, dau­giau kaip 50 me­tų vy­ras, vyk­dan­tis in­di­vi­du­a­li­ą­ją veik­lą, ir trys Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jos.

Vė­lų šio pir­ma­die­nio, spa­lio 26-osios, va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad CO­VID-19 yra nustatytas daugiau kaip 40 metų turinčiai lopšelio-darželio „Obelėlė“ ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti trys jos šei­mos na­riai ir še­ši ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, tu­rė­ję di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­si­ą­ja, ku­ri da­bar yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas sa­kė, kad „Obe­lė­lė“ to­liau vei­kia, nes ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja su lop­še­lio-dar­že­lio vai­kais kon­tak­tų ne­tu­rė­jo, su ja kontaktus turėję dar­buotojai saviizoliacijoje. Ve­dė­jo pa­ste­bė­ji­mu, ben­dru dar­buo­to­jų ir vai­kų tė­vų su­ta­ri­mu nuo ant­ra­die­nio, spa­lio 27-osios, vai­kai ne­ve­da­mi į prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, ka­dan­gi CO­VID-19 už­si­krė­tu­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jos duk­ra lan­ko šią gru­pę: „Kaip bus to­liau su šia gru­pe, pa­aiš­kės po at­lik­to ty­ri­mo mi­nė­tos dar­buo­to­jos duk­rai.“

Taip pat šios sa­vai­tės pra­džio­je ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los be­veik 50 me­tų mo­ky­to­jai. Šiuo me­tu mo­kyk­los mo­ki­niai atos­to­gau­ja, ga­vus tė­vų su­ti­ki­mus dėl ko­ro­na­vi­ru­so bus ti­ria­mi de­vy­ni tre­čio­kai ir aš­tuo­ni pir­mo­kai.

Vakar, spalio 28-ąją, po pietų tapo aišku, kad COVID-19 diag­no­zuotas lopšelio-darželio „Sau­lutė“, veikiančio Dainavos mikro­rajone, vienai per 50 metų turin­čiai administracijos darbuotojai. Ji, pasak V.Valūno, taip pat kontakto su vaikais neturėjo, įstaiga veikia, o su ja kontaktavę bendradarbiai nedelsiant išsiųsti į saviizoliaciją.

Aly­taus ra­jo­ne pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 nu­sta­ty­tas 5 gy­ven­to­jams, jie yra iš Aly­taus, Alo­vės ir Dau­gų se­niū­ni­jų.

Spa­lio 27-ąją Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te tir­tų mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų ty­ri­mų visi re­zul­ta­tai dėl už­stri­gu­sių iš­ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jo­je tu­rė­jo pa­aiš­kė­ti tik va­kar, spa­lio 28-osios, vė­lų va­ka­rą.

  Komentaras

  This is a news that is actually quite normal now since It's been like how many months when the pandemic broke out. The only thing we really can do now is a new normal where we don't go outside more often that we should just stay at home. Which is just fine with me as I'm a home person, where playing games and talking to friends in chat is enough for me. I have this game that I've been playing for some time now, called Among Us, very fun game and very popular right now for its unique gameplay. You can download this game free of charge, so, you don't worry on extra bills at this time. You can also check Toca Life World, if you are a fan of building and creating something from scratch. A game for all ages. Suggest this to your friends and families so you can play it together.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.