Ko­ro­na­vi­ru­sas: nu­trau­kia­mas kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų gru­pių ir kla­sių ug­dy­mas, dau­gė­ja li­go­nių (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Panemunes mokykla
Šią sa­vai­tę į mo­kyk­las grį­žus pra­di­nu­kams, sep­ty­nioms Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pra­di­nėms kla­sėms iš de­šim­ties vėl ten­ka grįž­ti į nuo­to­li­nį ug­dy­mą.
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vai­kams, iki ba­lan­džio 4-osios nu­sto­ja veik­ti po vie­ną ug­dy­ti­nių gru­pę Aly­taus mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Du gai­de­liai“ ir „Li­ne­lis“. O fik­sa­vus CO­VID-19 vie­nam dar­buo­to­jui, stab­do­mas sep­ty­nių pra­di­nių kla­sių ug­dy­mas Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je, ti­kė­ti­na, iki Ve­ly­kų. Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ko­vo 26-osios ry­tą jau bu­vo 26 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su.

Nu­sta­ty­ta pro­fi­lak­ti­nio te­sta­vi­mo me­tu

Nuo ko­vo 25-osios iki ba­lan­džio 4-osios im­ti­nai po vie­ną ug­dy­ti­nių gru­pę ne­veiks dvie­juo­se Aly­taus mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se – „Du gai­de­liai“ ir „Li­ne­lis“. At­li­kus pro­fi­lak­ti­nius ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus vai­kams, in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta dviem ug­dy­ti­niams – po vie­ną abie­juo­se šiuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se.

Šią sa­vai­tę į mo­kyk­las grį­žus pra­di­nu­kams, sep­ty­nioms Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pra­di­nėms kla­sėms iš de­šim­ties vėl ten­ka grįž­ti į nuo­to­li­nį ug­dy­mą. Čia pro­fi­lak­ti­nio te­sta­vi­mo me­tu CO­VID-19 diag­no­zuo­ta vie­nam dar­buo­to­jui. Mi­nė­tos pro­gim­na­zi­jos kla­sės stab­do veik­lą nuo ko­vo 26-osios ir, ti­kė­ti­na, iki ba­lan­džio 2-osios, tuo­met mo­ki­niams pra­si­de­da sa­vai­tę truk­sian­čios atos­to­gos.

Aly­tu­je ser­gan­čių­jų – 130

Ko­vo 25-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so bu­vo iš­tir­tas 261 aly­tiš­kis ir nu­sta­ty­ta 11 nau­jų in­fek­ci­jos at­ve­jų, Aly­taus ra­jo­ne tą­dien fik­suo­ti 2 nau­ji at­ve­jai, o iš­tir­ta 50 gy­ven­to­jų.

Ko­vo 26-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 ser­ga 130 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų ir 23 gy­ve­nan­tie­ji Aly­taus ra­jo­ne, pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so mies­te – 5 tūkst. 528, ra­jo­ne – 1 tūkst. 363.

Pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus šios in­fek­ci­jos at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ko­vo 26-osios duo­me­ni­mis, Aly­tus jau 12-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ra­jo­nas – 43-ias. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 297 tei­gia­mi CO­VID-19 at­ve­jai, toks pat ir ša­lies vi­dur­kis, ra­jo­ne – 101.

Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, skai­čius mies­te ne­kin­ta nuo šios sa­vai­tės vi­du­rio, ra­jo­ne – nuo ko­vo vi­du­rio. Aly­tu­je pan­de­mi­jos ne­pa­vy­ko įveik­ti 59, ra­jo­ne – 32 gy­ven­to­jams.

Ko­vo 26-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų jau bu­vo už­im­tos 22, dar 4 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so mies­te kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je blo­gė­ja.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.