Ko­ro­na­vi­ru­sas li­go­ni­nė­je: lai­ki­nai už­da­ro­mas Vai­kų li­gų sky­rius

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Spalis 30
Jei me­di­kams koronaviruso ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus ne­igia­mi, li­go­ni­nės Vaikų ligų sky­rius veik­lą at­nau­jins at­ei­nan­čios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Jei me­di­kams koronaviruso ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus ne­igia­mi, li­go­ni­nės Vaikų ligų sky­rius veik­lą at­nau­jins at­ei­nan­čios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar, spa­lio 30-osios, ry­tą pa­aiš­kė­jus, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dviem Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus dar­buo­to­jams, sky­rius tuoj pat lai­ki­nai už­da­ry­tas dėl šio vi­ru­so grės­mės. Spa­lio 29-ąją CO­VID-19 diag­no­zuo­tas vie­nam Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus pa­cien­tui ir į Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių at­vež­tam as­me­niui. Jie tą pa­čią die­ną per­vež­ti į Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­trą. At­ei­nan­čią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je tu­ri at­si­ras­ti lo­vos, skir­tos už­si­krė­tu­siems ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti.

Į Vi­daus li­gų 2-ąjį sky­rių li­go­niai lai­ki­nai ne­gul­do­mi ir iš čia ne­iš­lei­džia­mi

Spa­lio 21-ąją į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių pa­gul­dy­tam pa­cien­tui at­lik­to ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mo at­sa­ky­mas bu­vo ne­igia­mas.

Spa­lio 23-iąją jis per­kel­tas į Vi­daus li­gų 2-ąją sky­rių, gy­dy­tas šia­me sky­riu­je ir jau spa­lio 29-ąją pa­cien­to CO­VID-19 ty­ri­mo re­zul­ta­tas – tei­gia­mas.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, la­bai ti­kė­ti­na, kad pa­cien­tas į li­go­ni­nę at­vy­ko jau sirg­da­mas šiuo vi­ru­su ar­ba jis pa­te­ko tarp to­kių as­me­nų, ku­riems CO­VID-19 pir­mą­kart tiks­liai ne­diag­no­zuo­ja­mas. Tarp ti­ria­mų­jų yra tam tik­ras pa­klai­dos pro­cen­tas.

Ka­dan­gi pa­cien­tui ko­ro­na­vi­ru­sas jau bu­vo nu­sta­ty­tas gy­dan­tis mi­nė­ta­me li­go­ni­nės sky­riu­je, izo­lia­vo­si čia dir­ban­tis me­di­ci­nos per­so­na­las, jiems ir čia be­si­gy­dan­tiems pa­cien­tams at­lik­ti šio vi­ru­so ty­ri­mai. Iš vi­so – maž­daug 20-čiai li­go­nių ir maž­daug to­kiam pat skai­čiui me­di­ci­nos per­so­na­lo.

Jau aiš­ku, kad vi­sų Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus me­di­kų ty­ri­mų re­zul­ta­tai yra ne­igia­mi. Į šį sky­rių li­go­niai lai­ki­nai ne­gul­do­mi ir iš jo ne­iš­lei­džia­mi.

Spa­lio 29-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių at­vež­tam pa­cien­tui, o jis dėl CO­VID-19 iš­tir­tas prieš pa­ten­kant į sky­rių.

Tą pa­čią die­ną šis ir pa­cien­tas iš Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus iš­vež­ti į Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­trą.

Vai­kų li­gų sky­rius lai­ki­nai už­da­ro­mas dėl į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją iš­ėju­sių me­di­kų

Va­kar, spa­lio 30-osios, ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad CO­VID-19 nu­sta­ty­tas dviem li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus dar­buo­to­jams – va­ly­to­jai ir slau­gy­to­jai.

Ka­dan­gi į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją iš­ėjo šio sky­riaus dar­buo­to­jai, jie taip pat bus ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so, nuo va­kar sky­rius lai­ki­nai už­da­ry­tas.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius, pas­ta­ruo­ju me­tu Vai­kų li­gų sky­riu­je pa­cien­tų bu­vo ne­daug, jie nė­ra sun­kūs li­go­niai, vi­si iš­leis­ti gy­dy­tis į na­mus: „Li­go­ni­nė­je vai­kams kol kas tei­kia­ma tik sku­biai rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, jei pri­reiks ki­tų me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų, vai­kai gy­dy­mui bus nu­krei­pia­mi į Vil­niaus ar Kau­no li­go­ni­nes.“

Su už­si­krė­tu­siais dar­buo­to­jais di­de­lius kon­tak­tus tu­rė­ję as­me­nys, taip pat ma­žie­ji li­go­niai sku­biai ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so.

Jei me­di­kams ir pa­cien­tams ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus ne­igia­mi, mi­nė­ti li­go­ni­nės sky­riai veik­lą at­nau­jins at­ei­nan­čios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

A.Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, spar­čiai ėmus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, iš San­ta­ros kli­ni­kų gau­tas nu­ro­dy­mas Aly­taus li­go­ni­nė­je įsteig­ti iki 10 lo­vų ser­gan­tie­siems CO­VID-19, tai pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Čia tu­rė­tų bū­ti gy­do­mi ser­gan­tie­ji leng­vo­mis ir vi­du­ti­nė­mis ko­ro­na­vi­ru­so for­mo­mis.

Šios lo­vos tu­rė­tų at­si­ras­ti at­ski­ra­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­se, čia gy­do­mus pa­cien­tus per­ke­liant į ki­tus li­go­ni­nės sky­rius. Di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, už­si­krė­tu­sių­jų ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­mui teks su­for­muo­ti spe­cia­lią gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų ko­man­dą, o tai la­bai su­dė­tin­gas ir at­sa­kin­gas už­da­vi­nys.

Nuo šiandien pa­tik­ros punk­tas dirba dviem pa­mai­no­mis

Ko­vo 24-ąją Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ati­da­ry­tas pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas nuo šiandien, spalio 31-osios, pra­deda dirb­ti dviem pa­mai­no­mis. Dar­bas pra­sideda 8 va­lan­dą, baigiasi 16 va­lan­dą ir bus dirbama še­šias die­nas per sa­vai­tę, ne­dar­bo die­na – sek­ma­die­nis.

Ja­me kol kas mė­gi­nius ima Aly­taus po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jai. Kaip sa­kė po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius ir šio punk­to veik­los ko­or­di­na­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis, at­ei­nan­čią sa­vai­tę pa­gal­bon tu­ri at­ei­ti Aly­taus ko­le­gi­jo­je ren­gia­mi bū­si­mie­ji slau­gy­to­jai, taip pat Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro me­di­ci­nos dar­buo­to­jos. Jei ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų dau­gės, M.Ja­sai­čio tvir­ti­ni­mu, punk­tas pra­dės dirb­ti vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis.

Punk­tas ap­tar­nau­ja vi­sos Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jus, į jį iš­si­tir­ti at­vyks­ta as­me­nys ir iš ki­tų ša­lies ap­skri­čių.

Pas­ta­ruo­ju me­tu punk­tas pa­reng­tas dar­bui šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu. Čia dir­ban­čių­jų są­ly­goms pa­ge­rin­ti pa­sta­ty­tas dar vie­nas ap­šil­do­mas va­go­nė­lis, ti­ria­mų­jų pa­to­gu­mui pa­la­pi­nė­je, į ku­rią at­vyks­ta­ma ty­ri­mams, pa­da­ry­tos spe­cia­lios užuo­lai­dos.

Va­kar die­nos, spa­lio 30-osios, vi­du­rdie­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su jau ser­ga 50 aly­tiš­kių, tarp ku­rių po vie­ną mo­ki­nį iš „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir Adol­fo Rama­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos.

Kaip sakė miesto savivaldybės gydytojas Povilas Jagelavičius, suderinus su Nacionalinio visuo­menės sveikatos centro prie Svei­katos apsaugos ministerijos Aly­taus departamentu, nuo atei­nančio antradienio keturioms „Sakalėlio“ pradinėms klasėms mokymasis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tai daroma dėl koronaviruso išpli­timo šioje ugdy­mo įstaigoje. Dabar turimais duo­-me­nimis, čia COVID-19 serga viena mokytoja, viena mo­kytojo padėjėja ir viena mo­kinė.

Vakar dienos, spalio 30-osios, vidurdienio duomenimis, Alytaus rajone yra 9 sergantieji korona­virusu, tai Daugų, Alytaus, Alovės ir Simno seniūnijų gyventojai. COVID-19 serga du rajono savi­valdybės tarybos nariai.

 

 

  Komentaras

  Po perkūnais, nieko daugiau, tik kovaldas. Durni jūs ar iš dvaro? Kiek galima pūsti tą feikinę plandemiją? Gripas eilinis, tai reikia vaikų skyrių uždaryti? Glušiai ir nusikaltėliai, jiems, matai, reikia mobilų punktą reikia ištisą parą laikyti, nors ten nekada niekas neatvyksta. VISI dalyviai ir ypač eskalavę ir prisidėję prie šito farso ir genocido, anksčiau ar vėliau sėsit į teisiamųjų suolą ir pūsit už grotų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.