Ko­ro­na­vi­ru­sas – de­vy­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
covid
Pas­ta­ruo­ju me­tu 9-io­se iš 33 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją vai­kams ir pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams, rug­sė­jo 10-osios vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, nuo­to­li­niu bū­du ug­do­mos dvi gru­pės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir 8 kla­sės.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei kar­tu su ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą vyk­dan­čio­mis ir Pe­da­go­gi­ne psi­cho­lo­gi­ne tar­ny­ba yra pa­val­džios 33 švie­ti­mo įstai­gos. Tarp jų dau­giau­sia mo­kyk­lų – 16 ir lop­še­lių-dar­že­lių – 13.

Ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų vai­kams, mo­ki­niams, pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams ar įstai­gų va­do­vams, ku­rių šiuo me­tu ser­ga vie­nas, rug­sė­jo 10-osios vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta dvie­juo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir sep­ty­nio­se mo­kyk­lo­se. CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ko į lop­še­lius-dar­že­lius „Bo­ru­žė­lė“ bei „Vy­tu­rė­lis“, Jot­vin­gių, Pu­ti­nų gim­na­zi­jas, Vidz­gi­rio, Šal­ti­nių, „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jas, Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, Se­na­mies­čio pra­di­nę mo­kyk­lą.

Be­je, pra­ėju­siais moks­lo me­tais ko­ro­na­vi­ru­su per­sir­go de­vy­nių mies­to švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­ėjo po vie­ną gru­pę mi­nė­tuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, per nuo­to­lį da­bar ug­do­mos aš­tuo­nios kla­sės sep­ty­nio­se mo­kyk­lo­se.

„Va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta nau­ja tvar­ka dėl ug­dy­mo švie­ti­mo įstai­go­se fiksavus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus, spren­di­mus dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo jau pri­ima ne sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o pa­čių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, in­for­ma­ci­ją apie in­fek­ci­ją ga­vę iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta da­bar­ti­niu at­ve­ju Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Vie­nų įstai­gų va­do­vai, at­si­žvelg­da­mi į epi­de­mio­lo­gų re­ko­men­da­ci­jas dėl pa­pli­tu­sio ko­ro­na­vi­ru­so, vi­sas gru­pes ar kla­ses iš­siun­tė į nuo­to­li­nį ug­dy­mą, ki­tur kla­sės ug­do­mos ir nuo­to­li­niu, ir kon­tak­ti­niu bū­du tuo pa­čiu me­tu“, – sa­kė V.Va­lū­nas.

Ar reik­tų dra­ma­ti­zuo­ti si­tu­a­ci­ją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos mies­to švie­ti­mo įstai­go­se? Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas pa­reiš­kė: „Spręs­ki­te pa­tys, aš tik pa­tei­kiu skai­čius. Šiuo me­tu iš 148 lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių gru­pių dvi ug­do­mos nuo­to­li­niu bū­du, iš 300 kla­sių mo­kyk­lo­se į to­kį ug­dy­mą iš­ėjo aš­tuo­nios. Man re­gis, bent kol kas si­tu­a­ci­ja tik­rai nė­ra tra­giš­ka.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.