Ko­kie kan­di­da­tai į Sei­mą sie­kia Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­lan­ku­mo? (38)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Seimas
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­skel­bė įre­gist­ruo­tus kan­di­da­tus į Sei­mą vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se. 71-oje vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja 758 as­me­nys, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ku­rio­je bus iš­rink­ta 70 Sei­mo na­rių, yra 1 tūkst. 725 kan­di­da­tai. Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­rį rinks iš dvy­li­kos kan­di­da­tų, Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai bal­suos net tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, o jo­se kan­di­da­tų – nuo de­vy­nių iki ke­tu­rio­li­kos. Prie kai ku­rių aly­tiš­kių, kan­di­da­tuo­jan­čių į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pa­var­džių bus nu­ro­dy­ta apie teis­mo pri­pa­ži­ni­mą kal­tais dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Tokių pat kandidatų yra ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rio­se bal­suos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Prieš ket­ve­rius me­tus kan­di­da­tų bu­vo ma­žiau

2016-ųjų ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se 71-oje ša­lies vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je dėl to­kio pat Sei­mo na­rių skai­čiaus var­žė­si 673 kan­di­da­tai, o dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ku­rio­je ren­ka­ma 70 Sei­mo na­rių, iš­rin­ki­mo sie­kė 1 tūkst. 386 as­me­nys. Kadangi dalis tų pačių kandidatų į Seimą buvo vienmandatėse ir daugiamandatėje apygardose, iš viso dėl 141 vietos Seime varžėsi 1 tūkst. 415 asmenų.

Šie­me­čio spa­lio 11-ąją vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se į šią val­džios ins­ti­tu­ci­ją kan­di­da­tuo­ja  758 as­me­nys vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ir 1 tūkst. 725 as­me­nys dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Dėl dalies tų pačių kandidatų, Seimo nario mandatų siekiančių vienmanda­tėse ir dau­gia­mandatėje apygar­dose, dabar į šios valdžios 141 vietą kandidatuoja 1 tūkst. 755 asmenys.

Prieš ket­ve­rius me­tus Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je bu­vo 10 kan­di­da­tų, da­bar aly­tiš­kiai tu­rės ga­li­my­bę Sei­mo na­rį rink­ti iš 12-os kan­di­da­tų.

Kan­di­da­tais į Sei­mą re­gist­ruo­ti: pats iš­si­kė­lęs Vy­tau­tas Ba­kas, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Kęs­tu­tis Ber­na­ta­vi­čius, So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Al­ma Gol­cie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Po­vi­las La­bu­kas, Na­cio­na­li­niam su­si­vie­ni­ji­mui at­sto­vau­jan­ti Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Rai­mun­das Mar­kaus­kas, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Ža­lių­jų par­ti­jai at­sto­vau­jan­tis  Ro­mu­al­das Ša­pai­tis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, Lais­vės par­ti­jai at­sto­vau­jan­tis Skir­man­tas Tu­me­lis, pats iš­si­kė­lęs Va­le­ri­jus Ven­cius ir Krikš­čio­nių są­jun­gai at­sto­vau­jan­tis Rai­mun­das Žiū­kas.

Trys Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja ki­to­se ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė – Pet­ra­šiū­nų-Gričiu­pio 17-ojo­je apy­gar­do­je kaip Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė, Val­de­ma­ras Cho­mi­čius – Cen­tro-Ža­lia­kal­nio 20-ojo­je apy­gar­do­je kaip par­ti­jos „Lie­tu­va – vi­sų“ kan­di­da­tas. Šių abie­jų vien­man­da­čių apy­gar­dų rin­ki­mų apy­lin­kės yra  Kau­ne.

Par­ti­jos „Lie­tu­va – vi­sų“ pir­mi­nin­kas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas į Sei­mo na­rius kan­di­da­tuoja pir­mą­kart su­da­ry­to­je Pa­sau­lio lie­tu­vių 71-ojo­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai bal­suos tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se

Šį­kart vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai Sei­mo na­rius rinks net tri­jo­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se.

Da­lis Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos pa­ten­ka į Sū­du­vos pie­ti­nę 63-iąją vien­man­da­tę rin­ki­mų apy­gar­dą, ku­rio­je į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja 9 as­me­nys: Krikš­čio­nių są­jun­gos at­sto­vė Re­da By­ko­vie­nė, So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Ar­tū­ras Du­nai­tis, Dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­jan­ti Vai­da Gi­rai­ty­tė, Ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vė Dai­va Kraukš­lie­nė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas Ta­das Pra­ja­ra, Lais­vės par­ti­jos at­sto­vė Aus­ma Sa­ka­laus­kai­tė, Li­be­ra­lų są­jū­džiui at­sto­vau­jan­tis Ša­rū­nas Se­jū­nas ir Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių-de­mok­ra­tų at­sto­vas Vai­das Ša­la­še­vi­čius.

Ki­ta da­lis Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos pa­ten­ka į Dai­na­vos 67-ąją vien­man­da­tę rin­ki­mų apy­gar­dą, ku­rio­je yra taip pat 9 kan­di­da­tai į Sei­mą. Tai Liau­dies par­ti­jos at­sto­vas An­ta­nas Bar­tu­se­vi­čius, par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vė Lo­re­ta Ja­ki­ne­vi­čie­nė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ri­ta Ke­tu­ra­kie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas An­drius Kup­čins­kas, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Pau­lius Mi­na­je­vas, So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vas An­drius Pa­lio­nis, Krikš­čio­nių są­jun­gai at­sto­vau­jan­tis Le­o­nas Sa­ka­la­vi­čius, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Gin­tau­tas So­dai­tis ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai at­sto­vau­jan­ti Jū­ra­tė Zails­kie­nė.

Dzūkijos 69-ojo­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, ku­rio­je taip pat Sei­mo na­rius rinks da­lis Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, joje balsuos ir dalis Alytaus miesto gyventojų, yra 14 kan­di­da­tų. Čia į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja Centro partijos-tauti­ninkų atstovas Algimantas Ar­nastauskas, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Juo­zas Baub­lys, par­ti­jai „Lie­tu­va – vi­sų“ at­sto­vau­jan­ti Jo­a­na Bi­kul­čie­nė, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai at­sto­vau­jan­tis Bo­les­lav Daš­ke­vič, Ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vė Van­da Bi­ru­tė Gi­ne­vi­čie­nė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Na­cio­na­li­nio su­si­vie­ni­ji­mo at­sto­vas Mar­ty­nas Ka­te­ly­nas, So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­jan­ti Ra­sa Miš­ki­ny­tė, par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Ar­tū­ras Pau­laus­kas, Krikš­čio­nių są­jun­gai at­sto­vau­jan­tis Kęs­tu­tis Še­dui­kis, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai at­sto­vau­jan­ti Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, pa­ti iš­si­kė­lu­si Dai­va Ul­bi­nai­tė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Pet­ras Va­liū­nas ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Taut­vy­das Že­mai­tis.

Prie kai ku­rių kan­di­da­tų pa­var­džių at­si­ras spe­cia­lūs pa­žy­mė­ji­mai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK pri­ėmė spren­di­mą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog prie ku­rių kan­di­da­tų į Sei­mą pa­var­džių šios ko­mi­si­jos lei­džia­muo­se kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se pla­ka­tuo­se, taip pat pla­ka­tuo­se su kan­di­da­tų są­ra­šais at­si­ras pa­žy­mė­ji­mai „Teis­mo nuosp­ren­džiu bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos“.

To­kių kan­di­da­tų yra 41. To­kie spe­cia­lūs pa­žy­mė­ji­mai bus ir prie kai ku­rių aly­tiš­kių, kan­di­da­tuo­jan­čių į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, taip pat kan­di­da­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rio­se bal­suos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je toks įra­šas bus prie An­ta­no Jo­dau­gos pa­var­dės, ku­ris šia­me są­ra­še yra 38-as, prie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­to dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Gin­tau­to Ra­džiu­ky­no pa­var­dės, ku­ris šia­me są­ra­še – 55-as, prie par­ti­jos „Lie­tu­va – vi­sų“ kan­di­da­to dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je Po­vi­lo Ta­mu­ly­no pa­var­dės, jis šia­me są­ra­še – 47-as.

Mi­nė­tos pa­žy­mos bus ir prie Liau­dies par­ti­jos kan­di­da­to į Sei­mą A.Bar­tu­se­vi­čiaus, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­to G.So­dai­čio pa­var­džių Dai­na­vos 67-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, prie Ža­lių­jų par­ti­jos kan­di­da­to R.Ša­pai­čio pa­var­dės Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Kan­di­da­tu į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­re­gist­ruo­tas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, kaip as­muo, ne­nu­ro­dęs, jog teis­mo įsi­tei­sė­ju­siu spren­di­mu bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Jis šios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še bu­vo 94-as.
V.Prans­ke­vi­čius to­kį VRK spren­di­mą skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niams teis­mui, ta­čiau lai­mė­ti ne­pa­vy­ko.

Iš vi­so VRK dėl šios prie­žas­ties kan­di­da­tais į Sei­mą ne­re­gist­ra­vo 11 as­me­nų. 

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra 17 par­ti­jų, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, su­si­vie­ni­ji­mų kan­di­da­tų są­ra­šų. Kai ku­riuo­se jų yra ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no po­li­ti­nių vei­kė­jų pa­var­džių. Pa­vyz­džiui, Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tų są­ra­še į Sei­mą 11-u nu­me­riu įra­šy­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, par­ti­jos „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tų są­ra­še 14-uo­ju nu­me­riu į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Trun­cė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še 56-u nu­me­riu yra šios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Chšče­na­vi­čius.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.