Iš­kil­min­gas švie­sių žmo­nių ge­rų dar­bų akor­das

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Sausis 15
Apdovanojimai
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Jau aš­tun­tą kar­tą vos įšo­kus į nau­jus me­tus Aly­taus gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai yra pa­kvie­čia­mi pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms gy­ve­ni­mo sri­tims nu­si­pel­niu­sių mies­to žmo­nių. Mies­to gy­ven­to­jai pa­tys siū­lė no­mi­na­ci­jų kan­di­da­tus, rin­ko ge­riau­sius iš ge­riau­sių bei gau­siai su­si­rin­ko pa­si­džiaug­ti ir pa­svei­kin­ti pras­min­gus dar­bus da­ran­čių aly­tiš­kių. Penk­ta­die­nio po­pie­tę Aly­taus mies­to te­at­ro di­džio­jo­je sce­no­je iš­kil­min­gai nu­skam­bė­jo žo­džiai aly­tiš­kis, aly­tiš­kiai. Me­tų ap­do­va­no­ji­mų va­ka­re, pa­va­din­ta­me „Aly­tus – ma­no šir­dy!”, ap­do­va­no­ta So­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­nė, Efek­ty­vaus, Ino­va­ty­vaus, Ori­gi­na­liau­sio smul­kio­jo ver­slo no­mi­na­ci­jų ap­do­va­no­ji­mus pel­niu­sios įmo­nės, Gei­džia­miau­sias darb­da­vys. Pa­gerb­tos už nuo­pel­nus kul­tū­rai, švie­ti­mui, spor­tui nu­si­pel­niu­sios as­me­ny­bės. Apdo­va­no­ji­mų su­lau­kė Aly­taus var­dą ša­ly­je ir už­sie­ny­je gar­si­nan­tys aly­tiš­kiai. Šven­tė­je įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai sa­va­no­riams už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą, did­vy­riš­kus dar­bus ir iš­skir­ti­nius po­el­gius, nuo­pel­nus vai­ko ge­ro­vei ir svei­ka­tos ap­sau­gai

Ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė iš­skir­ti­nės as­me­ny­bės

Šie­met su­si­rin­ku­sių­jų į šven­tę lau­kė staig­me­na – Me­tų ap­do­va­no­ji­mus lai­mė­to­jams pir­mą kar­tą įtei­kė dvie­jų kar­tų at­sto­vai, iš­skir­ti­nės as­me­ny­bės – Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiai Pran­ciš­ka Da­nu­tė Plyt­ni­kie­nė, Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas, Vy­tau­tas Moc­ke­vi­čius, Juo­zas Dauk­šys ir įvai­rio­se olim­pia­do­se bei kon­kur­suo­se pri­zi­nes vie­tas už­ėmę mies­to mo­ki­niai – Pu­ti­nų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nė Mar­ty­na Džap­baro­vai­tė, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai Uo­sis Gal­ke­vi­čius ir Ie­va Ja­ce­vi­čiū­tė, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ug­dy­ti­nė Tė­ja Kri­siu­le­vi­čiū­tė, Jot­vin­gių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Sau­lė Mi­ke­lio­ny­tė, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­niai No­jus Ra­dze­vi­čius ir Ug­nė Vaic­ke­lio­ny­tė.

Mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pir­ma­sis li­po į sce­ną ne tik pa­svei­kin­ti no­mi­nan­tų, bet ir ke­liems įteik­ti ap­do­va­no­ji­mų. „Ža­lias, jau­kus, gra­žus, sau­gus. Tai apie mū­sų mies­tą, ku­rį su­da­ro­me mes, vi­si aly­tiš­kiai, ir mū­sų su­kur­tos įmo­nės, įstai­gos. Ir mes lai­min­gi, kad čia gy­ve­na­me“, – my­lė­ti ir puo­se­lė­ti sa­vo mies­tą, Aly­tų, ra­gi­no mies­to va­do­vas.

Me­tų darb­da­vio ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas UAB „Pa­ra­ma“. Gei­džia­miau­sio darb­da­vio no­mi­na­ci­ja skir­ta UAB „Dzū­ki­jos me­die­na“, vie­nai iš di­džiau­sių vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį mo­kan­čių Aly­taus įmo­nių.

So­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­nė pri­pa­žin­ta UAB „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“. Jos di­rek­to­rius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius tei­gė, kad įmo­nė ne­už­mirš­ta te­at­ro, mo­kyk­lų, ne­įga­lių­jų, re­mia juos ir tai da­ro jau dvi­de­šimt me­tų. Įmo­nės ben­druo­me­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad vys­ty­ti gė­rį bū­ti­na.

Da­riui Vai­čiu­ky­nui į Aly­taus mies­to te­at­ro sce­ną tą va­ka­rą te­ko pa­kil­ti net du kar­tus, pa­si­im­ti Efek­ty­vaus ver­slo ir La­biau­siai au­gan­čio ver­slo no­mi­na­ci­jas, ku­rias pel­nė UAB „Sto­ra En­so Lie­tu­va“. „Šie ap­do­va­no­ji­mai ska­tins įmo­nę ne­nu­leis­ti ran­kų ir aug­ti to­liau“, – pa­dė­kos kal­bo­je ak­cen­ta­vo D.Vai­čiu­ky­nas.

Ino­va­ty­vaus ver­slo ap­do­va­no­ji­mu pa­si­puo­šė vie­na se­niau­sių Dzū­ki­jos sos­ti­nės įmo­nių AB „Snai­gė“ ben­druo­me­nė. Šis įver­ti­ni­mas ati­te­ko už įmo­nės kryp­tin­gą ino­va­ci­jų die­gi­mą, sie­kiant sa­vo ga­mi­nių ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo.

Mies­to cen­tre vei­kian­čiai ka­vi­nei „Ka­vos na­mai“ įteik­ta ori­gi­na­liau­sio smul­kio­jo ver­slo no­mi­na­ci­ja. Ka­vi­nės di­rek­to­rė Ie­va Krun­gle­vi­čie­nė pri­im­da­ma ap­do­va­no­ji­mą tei­gė, kad „Ka­vos na­mai“ – vi­sų mū­sų na­mai. Ji kvie­tė vi­sus už­suk­ti ir su puo­de­liu ka­vos nu­si­kel­ti į trum­pas atos­to­gas.

Už nuo­pel­nus kul­tū­rai no­mi­na­ci­ja skir­ta Aly­taus mies­to te­at­rui, ku­rio žmo­nės re­ži­sa­vo ir šį ren­gi­nį. Te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė, pri­im­da­ma įver­ti­ni­mą iš fo­to­me­ni­nin­ko Ze­no­no Bul­ga­ko­vo ran­kų, ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių kū­ry­bin­ga­jai sa­vo ko­man­dai: „Mes vi­si ver­ti nu­ga­lė­to­jų var­dų.“

 

As­me­ny­bės ap­do­va­no­ji­mus pri­ėmė kaip vi­so ko­lek­ty­vo nuo­pel­ną

As­me­ny­bių ap­do­va­no­ji­mai pra­si­dė­jo įver­ti­ni­mu už nuo­pel­nus švie­ti­mui. Ap­do­va­no­ji­mą į sa­vo ran­kas pa­ė­mu­si Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė, Aly­taus jau­ni­mo cen­tro mu­zi­kos mo­ky­to­ja eks­per­tė, sa­kė: „Vi­sa, ką da­rau, da­rau ne vie­na. Sma­gu, kad tai ga­li­me ati­duo­ti šim­tui žmo­nių.“ Pa­sa­kiu­si, kad jai ge­riau dai­nuo­ti ne­gu kal­bė­ti, mo­ky­to­ja Al­do­na skam­biai su­dai­na­vo „Kas ge­ra pri­si­min­ki­me, kas blo­ga, lai iš­blės...“ No­mi­nan­tė tei­gė, kad lai­ky­da­ma­si to­kio prin­ci­po su sa­vo ben­druo­me­ne ir ei­nan­ti.

Kris­ti­nai Gri­žie­nei, 2018 me­tų Eu­ro­pos mo­te­rų spor­to ve­te­ra­nų krep­ši­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai, te­ko pri­im­ti ap­do­va­no­ji­mą Už nuo­pel­nus spor­tui. Kris­ti­na dė­ko­jo ko­man­dai, kad Lie­tu­vos ir Aly­taus var­das ži­no­mas spor­to pa­sau­ly­je. Iš sve­tur me­da­lius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę ve­žan­ti krep­ši­nin­kė at­vi­rai kal­bė­jo, kad jai leng­viau krep­ši­nio aikš­te­lė­je, ne­gu čia pri­im­ti aly­tiš­kių aplo­dis­mentus.

Už nuo­pel­nus svei­ka­tos ap­sau­gai no­mi­na­ci­ja at­si­dū­rė Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­jos aku­še­rės gi­ne­ko­lo­gės Bi­ru­tės Ma­ciu­le­vi­čie­nės ran­ko­se. Kaip jau­na spe­cia­lis­tė ši gy­dy­to­ja į Aly­tų at­vy­ko prieš 40 me­tų. „Per tą lai­ką daug kas pa­si­kei­tė. Pa­si­kei­tė moks­las ir po­žiū­ris į pa­cien­tus, tik svei­ka­ta li­ko svar­biau­sia da­li­mi. Džiau­giuo­si ta­pu­si šio mies­to da­li­mi“, – kal­bė­jo no­mi­nan­tė.

Jot­vin­gių gim­na­zi­jos bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja Li­na Rut­kaus­kai­tė pel­niu­si no­mi­na­ci­ją Už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je ir už­sie­ny­je, sa­vo pa­dė­kos kal­bo­je tei­gė, kad mū­sų mies­tas – ge­riau­sias mies­tas au­gin­ti ir mo­ky­ti vai­kus. Pe­da­go­giš­kai kal­bė­ju­siai mo­ky­to­jai su­si­rin­ku­sie­ji sky­rė ypač šil­tų aplo­dis­mentų jū­rą.

Kris­ti­nai Dū­do­ny­tei skir­tas ap­do­va­no­ji­mas Už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą, gi­nant ne­įga­lių­jų tei­ses tap­ti vi­sa­ver­čiais vi­suo­me­nės na­riais. Jai ap­do­va­no­ji­mą tei­kęs 2013 me­tų gar­bės pi­lie­tis J.Dauk­šys įtei­kė nu­li­pęs nuo sce­nos. Nu­skam­bė­jo ir pa­ža­das, kad ne­tru­kus, dar šį pa­va­sa­rį, ra­sis ir kel­tu­vas, ku­riuo bus ga­li­ma pa­kil­ti į sce­ną.

Už did­vy­riš­kus dar­bus ir iš­skir­ti­nius po­el­gius, lab­da­rą ir hu­ma­nis­ti­nių ver­ty­bių ska­ti­ni­mą ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Al­do­nai Va­si­liaus­kie­nei, bu­rian­čiai Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos sa­va­no­rius ka­ri­ta­ty­vi­nei veik­lai. „ Mū­sų „Ca­ri­tas“ – tai vi­sų ne­lai­mė­lių na­mai. Bet be jū­sų vi­sų mes nie­ko ge­ro ne­nu­veik­tu­me, to­dėl ačiū ta­riu pir­miau­sia jums vi­siems, taip pat de­ka­nui Arū­nui Už­upiui, vi­siems ku­ni­gams, kar­tu dir­ban­tiems sa­va­no­riams, lab­da­riams“, – sa­kė ap­do­va­no­ji­mą pri­ėmu­si vi­suo­me­ni­nin­kė.

Zi­tai Ka­lu­že­vi­čie­nei, glo­bė­jai, ku­rios šei­mo­je už­au­go 11 be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų, šven­tė­je įteik­tas ap­do­va­no­ji­mas Už nuo­pel­nus vai­ko ge­ro­vei. Šią veik­lą Zi­ta su vy­ru Juo­zu pra­dė­jo prieš ket­vir­tį am­žiaus. Da­bar jie tu­ri ir anū­kų. Gau­sios šei­mos ma­ma dė­ko­jo, kad pa­ste­bi­mos bei įver­ti­na­mos ir šei­mos, lin­kė­jo pa­siek­ti to­kią ge­ro­vę, kad vi­si vai­kai aug­tų šei­mo­se.

Še­šio­lik­to­ji, pas­ku­ti­nė, no­mi­na­ci­ja Me­tų did­vy­riš­kas po­el­gis skir­ta Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei. Į sce­ną pa­ki­lęs li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas pri­mi­nė me­di­kų su­val­dy­tą si­tu­a­ci­ją ap­vir­tus tu­ris­tus iš Len­ki­jos ve­žu­siam au­to­bu­sui. „Mes to ne­va­di­na­me did­vy­riš­ku po­el­giu, tie­siog įvar­di­ja­me kaip eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, to­kią mū­sų ko­lek­ty­vui te­ko pa­tir­ti prieš tris­de­šimt­me­tį prie Pu­nios įvy­kus ma­si­nei au­to­ava­ri­jai“, – lin­kė­jo ne­bū­ti eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų da­ly­viais li­go­ni­nės di­rek­to­rius.

Kaip tei­gė ren­gi­nio ve­dė­jas Liu­das Ra­ma­naus­kas, pa­gar­bos ver­ti ir tie, ku­rie ne­pa­te­ko į tre­je­tu­ką ge­riau­sių­jų iš ge­riau­sių­jų. Lai­kas bė­ga ir mies­to gy­ve­ni­mas tę­sia­si. Tą jaus­mą su­stip­ri­no pats jau­niau­sias aly­tiš­kis, ką tik gi­mu­si mer­gy­tė Lė­ja. Iš ek­ra­no iš­girs­tas svei­ki­ni­mas kol kas su­pran­ta­mas tik jos ma­mai. Jis Aly­taus vi­suo­me­nei nu­skam­bė­jo kū­di­kio kal­ba, pir­muo­ju aly­tiš­kės verks­mu.

Švie­sia­me ir šil­ta­me va­ka­re su­si­rin­ku­siuo­sius džiu­gi­no Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­riai, smui­ki­nin­kas Al­gir­das Ver­baus­kas, Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius-Šeks­py­ras, Ar­tū­ras Si­kors­kis (gru­pė „Vy­nas“), Gin­ta­rė Ra­daus­kai­tė, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai, šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“ šo­kė­jos, me­ni­nin­kas Pet­ras Li­saus­kas.

Šven­tės pas­ku­ti­nis akor­das – nu­skam­bė­jęs An­driaus Ab­ro­ma­vi­čiaus prieš 20 me­tų su­kur­tas mies­to him­nas, ku­ria­me skam­bė­jo aly­tiš­kio po­eto An­ta­no Sau­ly­no žo­džiai.

Už 36 Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mams pa­siū­ly­tus no­mi­nan­tus bal­sa­vo dau­giau kaip 2,4 tūkst. aly­tiš­kių.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.