Ki­toks rug­sė­jis: mo­ky­to­jai – su vei­dų sky­de­liais, tė­ve­lių į mo­kyk­lų vi­dų ne­kvies

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 1
nuotrauka
Ar tokia Rugsėjo 1-oji jau taps istorija? Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
„Ruoš­da­mie­si Rug­sė­jo 1-ąjai va­do­vau­ja­mės Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, ta­ria­mės ir kon­sul­tuo­ja­mės. Ta­čiau nau­jų iš­šū­kių dar kils vi­siems“, – nau­jų moks­lo me­tų iš­va­ka­rė­se vie­šo­je erd­vė­je tei­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Iki sek­ma­die­nio ry­to Aly­taus vi­suo­me­nė džiau­gė­si tuo, kad mū­sų mies­te dar ne­bu­vo už­re­gist­ruo­ta ant­ros ban­gos su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su. Ta­čiau mo­bi­lia­me ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­te, at­li­kus tes­tą vie­nam vi­du­ti­nio am­žiaus aly­tiš­kiui, pa­aiš­kė­jo, kad at­sa­ky­mas tei­gia­mas. Ar šis at­ve­jis įneš pa­ki­ti­mų Rug­sė­jo 1-osios šven­tė­je, to­li­mes­nia­me moks­lei­vių ug­dy­mo pro­ce­se?

„Aly­tu­je už­re­gist­ruo­tas vie­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis ne­ri­mo pa­di­di­no: ar tai ne mū­sų mo­ki­nių tė­ve­lis? Dėl vie­no at­ve­jo ne­pa­ni­kuo­ja­me, bet svars­to­me įvai­rius sau­gu­mo va­rian­tus, esa­me nu­si­tei­kę ne­ra­miems me­tams. Ti­ki­mės ge­-ro oro ir šven­tės lau­ke, tu­ri­me nu­ma­tę ir sce­na­ri­jų blo­gam orui, lai­kan­tis sau­gu­mo tai­syk­lių, re­ko­men­da­ci­jų. Tė­ve­lių į pir­mą pa­mo­ką ne­kvie­si­me“, – kal­bė­jo per 800 moks­lei­vių tu­rin­čios Šv.Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė

Pe­da­go­gams, ku­rių gim­na­zi­jo­je 82, nu­pirk­ti ir iš­da­lin­ti vei­do sky­de­liai. Pa­sak di­rek­to­rės, įstai­go­je dau­ge­lis mo­ky­to­jų ne­šio­ja aki­nius, dė­vint me­di­ci­ni­nes kau­kes ra­so­ja aki­nių stik­lai, vi­lia­ma­si, kad dirb­ti su sky­de­liais pe­da­go­gams bus pa­to­giau.

„Per per­trau­kas kau­kes ko­ri­do­riuo­se pri­va­lės ne­šio­ti ir mo­ki­niai, kla­sė­se jos ne­bū­ti­nos. Te­oriš­kai esa­me vis­ką su­si­dė­lio­ję, o prak­tiš­kai pa­ju­si­me jau ne­tru­kus“, – sa­kė L.Šer­nie­nė.

Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Jo­li­ta Pet­ke­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad mo­ki­nių srau­tui val­dy­ti, kla­sėms moks­lo me­tai pra­si­dės skir­tin­go­mis va­lan­do­mis. Pir­mo­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai šven­ti­niam svei­ki­ni­mui rink­sis prie mo­kyk­los. Jei leis oro są­ly­gos, pir­mo­ji pa­mo­ka taip pat vyks kie­me, da­ly­vau­jant tik vie­nam ly­din­čiam as­me­niui. Šven­tės me­tu vi­si pri­va­lės dė­vė­ti bur­ną ir no­sį den­gian­čias ap­sau­gos prie­mo­nes.

„Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai rink­sis skir­tin­gu me­tu, jų tė­ve­liai pa­mo­ko­se da­ly­vau­ti ne­ga­lės. Kla­sėms ug­dy­mo pro­ce­sas vyks skir­tin­guo­se aukš­tuo­se ir pa­sta­to kor­pu­suo­se, tvar­ka­raš­čiai su­dė­lio­ti taip, kad mo­ki­niams ne­su­tap­tų per­trau­kos lai­kas. Mo­ki­nių mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­si­me skir­tin­gu me­tu, pir­miau­sia pie­tus val­gys pir­mo­kai. Jiems pa­pie­ta­vus val­gyk­los pa­tal­pos bus va­lo­mos ir dez­in­fe­kuo­ja­mos ir tik ta­da mai­ti­na­mi ant­ro­kai, po jų pa­kar­to­jus pro­ce­dū­rą, tre­čio­kai.

Ap­sau­gi­nė­mis prie­mo­nė­mis ap­rū­pi­no­me vi­sus mo­kyk­los dar­buo­to­jus, mė­ne­siui įsi­gi­jo­me pa­kan­ka­mą kie­kį įvai­rių dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių“, – apie sau­gų pa­si­ruo­ši­mą nau­jiems moks­lo me­tams kal­bė­jo Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė J.Pet­ke­vi­čie­nė. Ji dar pri­dū­rė, kad vai­kai bus mo­ko­mi rū­pes­tin­giau ir daž­niau plau­ti ran­kas, sau­giai nau­do­tis ran­kų dez­in­fe­kan­tais, tei­sin­gai dė­vė­ti vei­do ap­sau­gą.

Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė tvir­ti­no, kad Aly­tu­je re­gist­ruo­tas pir­mas su­sir­gi­mas ko­ro­na­vi­ru­su įta­kos įstai­gos Rug­sė­jo pir­mo­sios šven­tes pro­gra­mai įta­kos ne­tu­ri. Pa­ruoš­tas vi­sas sce­na­ri­jus taip, tar­si bū­tų ša­lia ser­gan­čių­jų, pa­gal vi­sas Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jas.

„Šven­tę orien­ta­vo­me į nau­jus mū­sų įstai­gos moks­lei­vius – prieš­mo­kyk­li­nu­kus, pir­mo­kus ir penk­to­kus. Jiems skir­tas ren­gi­nys bus pa­į­vai­rin­tas mu­zi­ki­niais in­tar­pais, nes net pir­mo­kų pa­ly­dė­ji­mo į kla­ses at­si­sa­kė­me. Kie­me vyk­sian­čio­je šven­tė­je tė­ve­lių skai­čiaus ne­ri­bo­jo­me, bet vai­kams ei­nant į kla­ses, jie bus pa­kvies­ti pa­si­lik­ti kie­me. Iš­skir­ti­nais at­ve­jais, ne­drau­si­me pa­ly­dė­ti aša­ro­jan­čio ar su­sig­rau­di­nu­sio bū­si­mo mo­ki­nio“, – dės­tė pro­gim­na­zi­jos va­do­vė G.Ro­maš­kie­nė.

Pa­kal­bi­nę ke­le­tą tė­ve­lių, iš­gir­do­me ir ne­ri­mas­tin­gu­mo: ben­drys­tės pa­si­il­gu­siems vai­kams pir­mo­sio­mis moks­lo me­tų die­no­mis bus sun­ku iš­lai­ky­ti at­stu­mus, sau­giai dė­vė­ti vei­do ap­sau­gos prie­mo­nes. Juk vai­kai taip lau­kia su­si­ti­ki­mo su kla­sės drau­gais, pa­si­il­gę sa­vo mo­ky­to­jų, jiems no­rė­sis ap­si­ka­bin­ti, pri­sig­laus­ti. Ne­leng­va bus pri­pras­ti prie ki­to­kio rug­sė­jo.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.