Nr. 100 (13476)

2020-09-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 100 (13476) skaitykite:

 • Pa­si­vaikš­čio­ji­mas par­ti­za­niš­kam Ža­lia­miš­ky­je ir ap­link
 • Rug­sė­jo 1-ąją su­lai­ky­tas juo­do­jo­je rin­ko­je už­dar­bia­vęs vy­ras
 • Sei­mo na­rys Pet­ras Va­liū­nas: „Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų vie­toj pra­šo­mos iš­as­fal­tuo­ti gat­vės su­lau­kia sa­vi­val­dy­bės at­si­ra­ši­nė­ji­mų”
 • Aly­taus ra­jo­no šau­liai pa­si­puo­šė nau­jo­mis uni­for­mo­mis
 • Gai­lės pa­veiks­luo­se žy­di va­sa­ra
 • Skai­ty­mo iš­šū­kio nu­ga­lė­to­ja ta­po Aly­taus ra­jo­no bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai
 • Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka – ak­ty­vi pro­jek­tų, skir­tų to­bu­lin­ti gy­ven­to­jų skait­me­ni­nius įgū­džius, da­ly­vė
 • Juo­ko, skai­ty­mo me­no te­ra­pi­jų ke­liu – ke­lio­nė į sa­ve
 • Odon­to­lo­gė: dėl ka­ran­ti­no vai­kai moks­lo me­tus pra­de­da pra­stė­jan­čia dan­tų būk­le
 • Svei­ka­tos pa­sau­gos mi­nis­te­ri­ja: vai­kams su­sir­gus, jų nie­kas ne­at­skir­tų nuo tė­vų
 • Ant­ro­ji Ku­ror­to šven­tė: švęs­ti pa­ki­liai ne­su­truk­dė nei lie­tus, nei kaukės
Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 28-ąją, Alytaus miesto savivaldybėje užregistruoti merui Nerijui Cesiuliui adresuoti nepasitikėjimo pareiškimai administracijos direktoriumi socialdemokratu Rolandu...
„Ruoš­da­mie­si Rug­sė­jo 1-ąjai va­do­vau­ja­mės Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, ta­ria­mės ir kon­sul­tuo­ja­mės. Ta­čiau nau­jų iš­šū­kių dar kils vi­siems“,...
Kiekvienais metais įvairios mobiliuosius telefonus gaminančios kompanijos pristato naujus telefonų modelius, kasmet tobulėjančius ir pasižyminčius naujomis funkcijomis. Pasimesti tarp gausybės...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pa­kvie­tė į tra­di­ci­nį pa­va­sa­rio ren­gi­nį „Mu­zie­jų nak­cys“, ku­rios šį­kart („ačiū“ pan­de­mi­jai ir ka­ran­ti­nui) pa­žen­kli­no pas­ku­ti­nį...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.