Ki­to­kios „Mu­zie­jų nak­cys”: at­vė­rė du­ris nau­ja et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon”, o dai­nos ne­ti­lo iki vi­dur­nak­čio

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 3
nuotrauka
Pirmieji ekspozicijon įžengė: Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis su sūnumi, mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė ir dekanas Arūnas Užupis. Ga­li­nos Ta­mo­šiū­nie­nės nuotr.
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pa­kvie­tė į tra­di­ci­nį pa­va­sa­rio ren­gi­nį „Mu­zie­jų nak­cys“, ku­rios šį­kart („ačiū“ pan­de­mi­jai ir ka­ran­ti­nui) pa­žen­kli­no pas­ku­ti­nį ka­len­do­ri­nės va­sa­ros sa­vait­ga­lį. Ati­da­ry­ta et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon“, nuo­to­li­niu bū­du jo­je da­ly­va­vo ir In­ter­reg V-A Lie­tu­va – Len­ki­ja pro­gra­mos pro­jek­to „Pa­lik­tas pa­vel­das“ part­ne­riai – Su­val­kų mies­to re­gio­ni­nio mu­zie­jaus (Len­ki­jos Res­pub­li­ka) mu­zie­ji­nin­kai.

Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė pri­sta­tė mu­zie­jaus dar­buo­to­jus, part­ne­rius: MB „Me­nas ir jė­ga“, UAB „Bal­dų sis­te­mos“, UAB „Gluk Me­dia“, pa­gal­bi­nin­kus – vi­sus, ku­rie kū­rė et­no­gra­fi­nę eks­po­zi­ci­ją „So­dzius Dzū­ki­jon“. Penk­ta­die­nio va­ka­rą aly­tiš­kiai bu­vo pa­kvies­ti ne tik ne­di­de­lė­mis gru­pė­mis sau­giai ap­žiū­rė­ti nau­ją eks­po­zi­ci­ją, bet ir da­ly­vau­ti net de­vy­nio­se veik­los, ku­rios su­reng­tos įvai­rio­se mu­zie­jaus erd­vė­se.

Ati­da­ry­mo pro­ga vi­sus pa­svei­ki­no me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris į ren­gi­nį at­ėjo kaip tė­ve­lis, ve­di­nas sū­nu­mi, nes pa­si­nau­do­jo tė­va­die­niu. Me­ras svars­tė: „Ka­da žmo­gus bu­vo lai­min­ges­nis? Prieš šim­tą me­tų ar da­bar?“ Ir at­sa­kė: „Šian­dien tu­ri­me vis­ko, tu­ri­me dau­giau, ne­gu rei­kia, at­sa­ky­mo gal ir ne­ver­ta ieš­ko­ti“.

Et­no­gra­fi­nę eks­po­zi­ci­ją „So­dzius Dzū­ki­jon“ pa­šven­ti­no Aly­taus Šv. An­ge­lų sar­gų baž­ny­čios kle­bo­nas de­ka­nas Arū­nas Už­upis, mu­zi­ka­vo fol­klo­ro an­sam­blis iš Birš­to­no „Ras­ki­la“, o va­ka­re pa­si­šok­ti kvie­tė mu­zi­ki­nė gru­pė „Al­dai“.

Kas­met ge­gu­žės mė­ne­sį vyks­tan­ti kul­tū­ri­nė ak­ci­ja Eu­ro­pos Mu­zie­jų nak­tis yra tarp­tau­ti­nės Mu­zie­jų die­nos da­lis. Aly­tu­je ge­gu­žę tu­rė­jęs įvyk­ti ren­gi­nys vy­ko rug­pjū­čio pas­ku­ti­nį sa­vait­ga­lį. Šį kar­tą Mu­zie­jų nak­tis ypa­tin­ga – ati­da­ry­ta sta­cio­na­ri eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon“. Kar­tu su Su­val­kų mies­to re­gio­ni­niu mu­zie­ju­mi (Len­ki­jos Res­pub­li­ka) aly­tiš­kiai sėk­min­gai bai­gia įgy­ven­din­ti ES pro­gra­mos IN­TER­REG V-A pro­jek­tą „Pa­lik­tas pa­vel­das“, ku­rio vie­nas iš re­zul­ta­tų – nau­ja eks­po­zi­ci­ja. Pro­jek­to su­ma­ny­mą pa­dik­ta­vo pa­tys mu­zie­jaus lan­ky­to­jai. Iki mu­zie­jaus cen­tri­nio pa­sta­to Sa­va­no­rių gat­vė­je re­konst­ruk­ci­jos jo ant­ra­ja­me aukš­te bu­vo įreng­ta la­bai po­pu­lia­ri et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „Dzū­kiš­ka tro­be­lė“. Po mu­zie­jaus at­nau­ji­ni­mo jos ne­li­ko, ta­čiau mu­zie­ji­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad lan­ky­to­jai et­no­gra­fi­nės sa­lės pa­si­gen­da. Taip at­si­ra­do su­ma­ny­mas pa­pa­sa­ko­ti apie dzū­kiš­kus pa­pro­čius, pri­sta­ty­ti tau­to­sa­ką, bui­tį, kos­tiu­mą, dzū­kų pa­tar­mę au­ten­tiš­ko­je ap­lin­ko­je, ku­rio­je bū­tų nau­do­ja­mos šiuo­lai­kiš­kos tech­no­lo­gi­jos.

Mu­zie­ji­nin­kai pa­si­rin­ko edu­ka­ci­nio te­at­ro me­to­dą, lei­džian­tį pa­sa­ko­ti apie pra­ei­tį da­bar­ties kal­ba, ypač su­pran­ta­ma jau­nie­siems mu­zie­jaus lan­ky­to­jams. Ne­men­ku iš­šū­kiu mu­zie­ji­nin­kams ta­po tai, kad pro­jek­to idė­jas ir bū­si­mos eks­po­zi­ci­jos bei veik­lų jo­je lū­kes­čius rei­kė­jo su­for­mu­luo­ti pro­jek­tuo­to­jams, ta­čiau ben­dro dar­bo re­zul­ta­tai džiu­gi­na.

Eks­po­zi­ci­jo­je su­mon­tuo­ti me­di­niai au­ten­tiš­kos so­dy­bos frag­men­tai: spe­cia­liai ap­do­ro­ta me­die­na yra da­li­mis per­kel­ta iš nu­kel­tos se­nos so­dy­bos. Įreng­tas kam­ba­rys, klė­tis, ka­ma­ra, ūki­nio pa­sta­to frag­men­tas. Me­di­niai ele­men­tai de­ri­na­mi su spaus­din­tais et­no­gra­fi­nės so­dy­bos vaiz­dais. Įkur­din­ti au­ten­tiš­ki eks­po­na­tai, dzū­kiš­kos so­dy­bos ra­kan­dai, ku­rie yra su­kaup­ti Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus fon­duo­se. Eks­po­zi­ci­ja lei­džia su­si­da­ry­ti la­bai re­a­lų įspū­dį, kaip at­ro­dė se­no­viš­ka dzū­kų pir­kia ir jos ap­lin­ka.

Ne­ma­žu iš­šū­kiu mu­zie­ji­nin­kams ta­po tai, kad au­ten­tiš­ką, šiek tiek sti­li­zuo­tą et­no­gra­fi­nę ap­lin­ką rei­kė­jo pa­vers­ti funk­cio­na­lia erd­ve, ku­rio­je ga­lė­tų vyk­ti edu­ka­ci­jos už­si­ė­mi­mai. Taip se­nų­jų lan­gų kai­my­nys­tė­je at­si­ra­do iš iš­orės ne­ma­to­mi stal­čiai, tal­pi šiuo­lai­kiš­ka tau­to­sa­kos skry­nia, sle­pian­ti se­nus ir šiuo­lai­kiš­kus įra­šus, ir ki­toks in­ter­je­ras „su pa­slap­ti­mis“. Vis­kas ap­gal­vo­ta iki de­ta­lių, minkš­tos kė­dės („pu­fai“), ant ku­rių edu­ka­ci­nė­je erd­vė­je pa­to­giai sė­dės lan­ky­to­jai, yra deng­ti me­die­ną imi­tuo­jan­čiu au­di­niu.

Drau­ge su eks­po­zi­ci­ja star­tuo­ja ir edu­ka­ci­nės pro­gra­mos bei au­dio­gi­das tri­mis kal­bo­mis. Nau­jo­je erd­vė­je sau veik­los ras ne tik gru­pės, bet ir pa­vie­niai lan­ky­to­jai, ku­rie be edu­ka­to­riaus ir gi­do sa­va­ran­kiš­kai ga­lės pa­žin­ti dzū­kų gy­ve­ni­mo bū­dą. Lan­ky­to­jus tu­rė­tų su­do­min­ti in­te­rak­ty­vus pie­tų aukš­tai­čių pa­tar­mės že­mė­la­pis, o už­si­dė­ję vir­tu­a­lio­sios re­a­ly­bės aki­nius, tu­rės ga­li­my­bę per 3 mi­nu­tes ap­skrie­ti vi­są Dzū­ki­ją, pa­si­dai­ry­ti Zer­vy­nų kai­me, ap­žiū­rė­ti so­dy­bas.

Eks­po­zi­ci­ją ren­gė mu­zie­jaus dar­buo­to­jai iš Et­no­gra­fi­jos-iko­nog­ra­fi­jos ir Edu­ka­ci­jos-in­for­ma­ci­jos sky­rių, Ra­sa Be­ne­di­kie­nė, Gied­rius Ber­na­ta­vi­čius, Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė, Gi­ta Ja­ku­čio­nie­nė, Ir­ma Žvi­na­kie­nė. Pro­jek­to va­do­vė – Auš­ra Jur­čiu­ko­nie­nė.

„Ge­ra erd­vė im­pro­vi­za­ci­joms“ – taip apie nau­ją sta­cio­na­rią mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją kal­ba ją su­kū­rę mu­zie­ji­nin­kai, ku­rie ne­abe­jo­ja, kad at­ei­ties su­ma­ny­mus, kaip dar pa­nau­do­ti eks­po­zi­ci­jos erd­vę, jos te­mas, dik­tuos ir lan­ky­to­jai.

„Per me­tus gy­ve­ni­mą pa­sta­tėm“, – taip mu­zie­jaus ko­lek­ty­vo nu­veik­tą di­de­lį dar­bą api­ben­dri­na Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė A.Ja­kuns­kie­nė, pri­si­mi­nu­si, kad so­dy­ba lie­tu­viui bu­vo jo pa­sau­lio cen­tras, ku­ris taip ir va­din­tas „ma­no gy­ve­ni­mas“.

„Tik įgy­ven­di­nus pa­sie­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą, bu­vo ga­li­ma sva­jo­nes pa­vers­ti eks­po­zi­ci­ja, – kal­bė­jo pro­jek­to va­do­vė Auš­ra Jur­čiu­ko­nie­nė, – esa­me dė­kin­gi In­ter­reg pro­gra­mai, ku­ri ne tik su­bu­ria pa­sie­nio part­ne­rius ben­drų pro­ble­mų spren­di­mui, bet ir lei­džia su­kur­ti to­kius še­dev­rus kaip „So­dzius Dzūki­jon“.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.