Ketvirtoji diena: gaisras prislopintas, tačiau dar neužgesintas

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Spalis 18
Gaisras
Pastarosiomis dienomis Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui (kairėje) daugiau laiko tenka praleisti gaisravietėje negu Rotušėje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vi­sam Alytui, ypač Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Nau­jo­sios, A. Jo­ny­no gat­vių bei Alytaus rajono šiaurės vakarų krypties gy­ven­to­jams, anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Dzūkijos sostinės pra­mo­nės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ val­do­se ki­lęs gais­ras bai­mę ke­lia iki šian­dien. Di­džiau­sia ka­da nors mū­sų mies­te siau­tė­ju­sios ug­nies sti­chi­jos vie­ta pa­na­ši į grės­min­gą ug­ni­kal­nį – ne­aiš­ku, ka­da lieps­nos lie­žu­viai ir dū­mų kal­nai vėl iš­kils prieš akis. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ne­sle­pia – de­gan­čios pa­dan­gų gu­mos gra­nu­lės yra ne­nu­spė­ja­mos, ro­dos, pri­slo­po, bet vėl lieps­no­ja. Si­tu­a­ci­ja gais­ro ge­si­ni­mo vie­to­je ge­rė­ja ir yra kon­tro­liuo­ja­ma, ra­mi­na spe­cia­lis­tai ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no va­do­vai. Vakar jau antrą kartą nuo gaisro pradžios į Alytų atvyko aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, taip pat lankėsi sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga bei vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Mies­to me­ras gais­ra­vie­tė­je – nuo anks­taus ry­to

„Tu­ri­me iš­šū­kių, tačiau bet ku­riuo at­ve­ju, vis­kas kon­tro­liuo­ja­ma. Kai­my­ni­nių įmo­nių „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lęs gais­ras ne­pa­lie­tė. Gais­ro ži­di­niai šį ry­tą yra mi­ni­ma­lūs, ug­nia­ge­siai dar­bo ne­nu­trau­kia nei iš iš­orės, nei vi­du­je“, – taip va­kar prieš 8 valandą ry­to „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Me­ras lan­kė­si gais­ro te­ri­to­ri­jo­je, ne kar­tą bu­vo įė­jęs į pa­sta­tų vi­dų. Tei­gė, kad ir dū­mų daug, ir įkai­tęs be­to­nas iki tiek, kad vie­to­mis ba­tų pa­dai svy­la. Ban­do­ma su­de­gu­sias, ru­se­nan­čias krū­vas krau­tu­vais iš­vež­ti į ki­tas te­ri­to­ri­jas, už­pil­ti van­de­niu ir taip pa­da­ry­ti ta­kus, kad ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams bū­tų leng­viau ju­dė­ti, pa­siek­ti at­ski­rus ži­di­nius. Pa­sak mies­to va­do­vo, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai dir­ba pa­si­au­ko­ja­mai ir vi­su pa­jė­gu­mu.

Gais­ro ge­si­ni­mo me­tu vie­na ak­tu­a­liau­sių ta­po van­dens pro­ble­ma. Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis sa­ko, kad ma­žes­nį van­dens tven­ki­nį per pir­mą ge­si­ni­mo nak­tį gais­ri­nin­kai prak­tiš­kai iš­sė­mė, at­lais­vi­nus ke­lią prie ki­to tven­ki­nio, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ga­lė­jo įsi­jung­ti stip­res­nį van­dens tie­ki­mą. Mies­to van­den­tie­kis taip pat už­tik­ri­no van­dens tie­ki­mą. „Dzū­ki­jos van­de­nys“ trims de­šim­tims dau­gia­bu­čių tie­kė van­de­nį su ne­pa­ša­lin­ta ge­le­ži­mi, o ge­ria­ma­sis bu­vo pri­sta­to­mas van­dens cis­ter­no­mis.  

Pa­klaus­tas, ar bu­vo svars­to­ma pa­nau­do­ti pro­gre­sy­ves­nį – che­mi­nį – gais­ro ge­si­ni­mo bū­dą, me­ras sa­kė, kad ap­tar­ti įvai­rūs va­rian­tai, bet spe­cia­lis­tų re­ko­men­davimu pa­si­rink­tas ge­si­ni­mas van­de­niu, kaip ma­žes­nę ža­lą gam­tai at­ne­šan­tis bū­das ir šiuo at­ve­ju efek­ty­ves­nis.

Pa­si­do­mė­jus, ar ne­svars­to­ma ga­li­my­bė pa­sta­tą, ku­rį nu­nio­ko­jo gais­ras, nu­griau­ti ir gal­būt taip pa­grei­tin­ti gais­ro ge­si­ni­mą, N.Ce­siu­lis sa­kė: „Si­tu­a­ci­ja ne iš ge­rų­jų, lieps­nų nu­nio­ko­tas pa­sta­tas pats griū­va, dirb­ti ug­nia­ge­siams nė­ra sau­gu. Daug ką teks spręs­ti, bet pir­miau­sia gal­vo­ja­me apie žmo­nes ir sie­kia­me kuo grei­čiau už­ge­sin­ti gais­ro ži­di­nius.“

Me­ras N.Ce­siu­lis dar pa­ti­ki­no, kad jei­gu rei­kės, Ekstremalių situacijų ko­mi­si­ja rink­sis ir nak­ti­mis bei sa­vait­ga­lį, in­for­muos žmo­nes apie pa­dė­tį gais­ro vie­to­je.

Dar­bą su­stab­dė ne vi­sos Pu­ti­nuo­se įsi­kū­ru­sios įmo­nės

Dau­ge­lis Pra­mo­nės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sių įmo­nių at­krei­pė dė­me­sį į Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas lai­ki­nai stab­dy­ti veik­lą. Va­kar 8 va­lan­dą ry­to mies­to me­ras tei­gė, jog kaip tik šiuo me­tu va­žiuo­ja pa­grin­di­nė­mis Pra­mo­nės ra­jo­no gat­vė­mis ir tik re­to­je įmo­nė­je ma­to švie­sas. „Dau­ge­liui įmo­nių va­do­vų rū­pi dar­buo­to­jų sa­vi­jau­ta. No­rė­tų­si, kad vi­sos ten esan­čios įstai­gos nu­trauk­tų dar­bą“, – tei­gė me­ras.

Ben­dro­vės „Snai­gė“, „Hal­tex“, „Kirp­tė“, „Ja­kob­sen Ho­me“, „Kos­li­ta“, „Lanks­ti li­ni­ja“ bei daug ki­tų ne­dir­ba, yra už­da­ry­tos dėl jo­se po ket­vir­ta­die­nio ry­to pra­slin­ku­sio ne­di­de­lio lie­taus at­si­ra­du­sio ait­raus dū­mų kva­po.

Po dū­mų šlei­fo kraš­te li­kęs Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras, net ir be įpras­to van­dens tie­ki­mo, ug­dy­mo pro­ce­są tę­sė, nors vie­nai mo­ki­nei ir pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Įstai­gos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Pal­mi­ra Ra­gi­nie­nė va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo, jog gais­ro dū­mai jų te­ri­to­ri­jos ne­sie­kia, tad nė­ra rei­ka­lo stab­dy­ti ug­dy­mo pro­ce­są.

Pa­va­duo­to­ja pa­tvir­ti­no, kad vie­na mo­ki­nė iš tie­sų gy­do­ma li­go­ni­nė­je, bet įsi­ti­ki­nu­si, kad tai nie­kaip ne­su­si­ję su Pra­mo­nės ra­jo­ne kun­ku­liuo­jan­čiu gais­ru.

Va­ka­rykš­čio ry­to duo­me­ni­mis, į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę dėl ap­si­nuo­di­ji­mo dū­mais ne­si­krei­pė nė vie­nas aly­tiš­kis.

Eks­tre­ma­li pa­dė­tis pa­skelb­ta ir Aly­taus ra­jo­ne

Nuo tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­tų mies­to gy­ve­na­mų­jų ra­jo­nų vė­jas iš gais­ra­vie­tės ky­lan­čius dū­mus nu­ne­šė į kai­miš­ką­ją te­ri­to­ri­ją. Tan­kiau­siai ap­gy­ven­din­ta, už pu­sės ki­lo­met­ro nuo gais­ro pra­si­de­da Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė. Gais­ro pra­džio­je, pa­sak mik­lu­sė­niš­kių, dū­mų kal­nas bu­vo tar­si pa­si­su­kęs į jų pu­sę, bet pas­kui nu­slin­ko link Pu­nios ši­lo.

Kal­bin­ti Mik­lu­sė­nų gy­ven­to­jai sa­kė, kad iš­gy­ve­no dvi be­mie­ges nak­tis.

„Ap­len­kė mus juo­das ne­gan­dos de­be­sis, bet sie­lo­ja­mės dėl ki­tų kai­mų žmo­nių svei­ka­tos. Žmo­nės po nak­ties sa­vo kie­muo­se ra­do su­de­gu­sių pa­dan­gų lie­ka­nų, ku­rias at­ne­šė vėjas, įlū­žus de­gan­čio pa­sta­to per­dan­gai, sa­vo­tiš­kai jai spro­gus ir kaip ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­me pa­ki­lęs pe­le­nų ir ki­to­kių at­lie­kų de­be­sis“, – ne­ri­mas­tin­gai kal­bė­jo mik­lu­sė­niš­kė Al­do­na. Ji tei­gė, kad kaip di­de­lė pa­guo­da yra ra­jo­no va­do­vo Algirdo Vrubliausko ko­man­dos dė­me­sys žmo­nėms, ku­riuos pa­lie­tė sti­chi­ja.

Kaip pa­ste­bė­jo va­kar dar­bo pra­džio­je kal­bin­tas Aly­taus mies­to me­ras, jau ne toks juo­das iš gais­ra­vie­tės ky­lan­tis dū­mų de­be­sis vėl ban­do kryp­ti link Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tės. Ati­džiai ste­bi­ma vė­jo kryp­tis.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas va­kar re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no, kad smo­gas ky­bo virš Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tės, gy­ven­to­jų skam­bu­čių apie jun­ta­mus ait­rius dū­mus gau­ta ir iš Pu­nios, But­ri­mo­nių apy­lin­kių. Pa­sak me­ro, iki da­bar mo­bi­lio­sios oro ko­ky­bės ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos re­zul­ta­tai Mik­lu­sė­nų pri­ei­go­se ne­bu­vo blo­gi.

„La­bo­ra­to­ri­jos vie­tą kei­si­me, at­lik­si­me van­dens, že­mės tar­šos ty­ri­mus. Ak­ty­viai dir­ba­me su gy­ven­to­jais, juos, ypač li­go­tus ir vie­ni­šus, lan­ko se­niū­nai­čiai, ak­ty­vūs žmo­nės, aiš­ki­na apie oro už­terš­tu­mo grės­mę, no­rin­tie­siems siū­lo­me lai­ki­nai ap­si­gy­ven­ti Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slaugos ligoninėje bei Daugų Vlado Mirono gimnazijos bendrabutyje. Nu­pir­ko­me ir iš­da­li­jo­me 160 re­spi­ratorių, ap­sau­gan­čių nuo ore tvy­ran­čių tok­si­nių me­džia­gų. Kiek­vie­nas kie­mas ap­lan­ko­mas. Pra­šo­me žmo­nių ku­riam lai­kui pa­mirš­ti žve­jy­bą, kuo trum­piau bū­ti pa­vo­jin­gų de­be­sų zo­no­je“, – kal­bė­jo ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas. Va­kar Aly­taus ra­jo­ne kaip ir trečiadienį Alytaus mieste pa­skelb­ta eks­tre­ma­li pa­dė­tis.

Va­kar apie 10 val. ry­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, kad dėl gais­ro įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ke­lia­mos oro tar­šos blo­gai be­si­jau­čian­tys Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, no­rin­tys, bet ne­tu­rin­tys kur iš­vyk­ti, ga­li lai­ki­nai ap­si­sto­ti Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ni­nė­je ir Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos ben­dra­bu­ty­je. Dėl lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo gy­ven­to­jai ga­li kreip­tis te­le­fo­nu 8 684 85 199.

„Eko­lo­gis­ti­ko­je“ bū­ta pa­žei­di­mų

At­sa­ko­my­bė dėl pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je ki­lu­sio gais­ro kris įmo­nės sa­vi­nin­kams, tą pa­tvir­ti­no ir Aly­tu­je ap­si­lan­kęs ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka.

„Tai nė­ra po­tvy­nis ar kaž­ko­kia gam­tos si­tu­a­ci­ja, dėl ku­rios at­si­ti­ko to­kia pa­sek­mė. Tai žmo­gaus veik­la. Vi­sa at­sa­ko­my­bė ten­ka sa­vi­nin­kui, ak­ci­nin­kams ir vi­siems, ku­rie su­si­ję su ta įmo­ne. Pir­miau­sia ža­lą tu­ri at­ly­gin­ti jie“, – vie­šo­jo­je erd­vė­je yra tei­gęs ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka.

Ap­lin­kos mi­nist­ras mi­nė­jo, kad ža­la gam­tai ga­li siek­ti per 5 mln. eu­rų. 

„No­riu pa­brėž­ti, kad šiuo me­tu dar nė­ra aiš­ku, ko­kia tiks­li ža­la gam­tai yra pa­da­ry­ta. Ža­la gam­tai bus skai­čiuo­ja­ma, kai bus įver­tin­tas su­de­gu­sių at­lie­kų kie­kis“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ben­drų­jų rei­ka­lų ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Ket­vir­ta­die­nį Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos in­for­mavo, kad įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro me­tu pa­da­ry­ta ža­la ap­lin­kai bus vertinama po to, kai bus vi­siš­kai už­ge­sin­tas gais­ras, dabar ne­del­siant bus pra­de­da­mas ne­pla­ni­nis šios įmo­nės pa­tik­ri­ni­mas.

Pra­ne­ši­me ra­šo­ma, kad pa­gal pir­mi­nius Vie­nin­gos ga­mi­nių, pa­kuo­čių ir at­lie­kų ap­skai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (GPAIS) duo­me­nis, įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pa­tal­po­se iki gais­ro bu­vo lai­ko­ma 1880 to­nų nau­do­tų pa­dan­gų at­lie­kų. Ap­lin­kai pa­da­ry­tos ža­los skai­čia­vi­mo me­to­di­ko­je nu­ro­do­ma, kad su­de­gus 1 to­nai gu­mos, yra tai­ko­mas 2678,16 eu­rų ža­los dy­dis. Ga­lu­ti­nė ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la bus įver­tin­ta nu­sta­čius tiks­lų su­de­gu­sių gu­mos me­džia­gų kie­kį.

Taip pat dėl ga­li­mai su­kel­to pa­vo­jaus dau­ge­lio žmo­nių svei­ka­tai ir pa­da­ry­tos di­de­lės ža­los ap­lin­kos orui bei ki­tiems ap­lin­kos kom­po­nen­tams, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas spa­lio 16 die­ną krei­pė­si ir į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą „Eko­lo­gis­ti­kos“ at­žvil­giu.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pranešė, kad pas­ku­ti­nis pla­ni­nis bendrovės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pa­tik­ri­ni­mas at­lik­tas 2019 me­tų spa­lio pra­džio­je. Pa­tik­ri­ni­mo tiks­las – 2018 me­tų ga­mi­nių ir (ar) pa­kuo­čių at­lie­kų su­tvar­ky­mą įro­dan­čių do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo tei­sin­gu­mas. Ta­čiau at­lie­kant pa­tik­ri­ni­mą ir ver­ti­nant įmo­nės pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ce­sus, pa­tik­ri­ni­mas bu­vo iš­plės­tas.

At­li­kus pa­tik­ri­ni­mą nu­sta­ty­ti at­lie­kų tvar­ky­mo ir su­si­da­ry­mo ap­skai­tos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai bei at­lie­kų nau­do­ji­mo ir ša­li­ni­mo tech­ni­nia­me reg­la­men­te nu­sta­ty­tų at­lie­kų lai­ky­mo zo­nų ne­ati­ti­ki­mas. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad įmo­nė nu­sta­ty­ta tvar­ka nė­ra at­li­ku­si ap­lin­kos oro tar­šos šal­ti­nių ir iš jų iš­me­ta­mų ter­ša­lų in­ven­to­ri­za­ci­jos.

Už nu­sta­ty­tus tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus įmo­nei bus tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės. Dėl to­les­nių veiks­mų bus spren­džia­ma at­si­žvel­giant į ne­pla­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus, taip pat ir į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mą.

„Tai jau ne pir­mas kar­tas, kai Lie­tu­vo­je ky­la di­džiu­liai pa­dan­gų gais­rai. Gal­būt šios sri­ties tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas tu­rė­tų ne­leis­ti di­des­nio pa­dan­gų su­kau­pi­mo vie­no­je vie­to­je. Šiuo at­ve­ju bu­vo at­virkš­čiai: ne­se­niai šiam per­dir­bė­jui leis­ta pa­di­din­ti sau­go­ja­mų pa­dan­gų kie­kį“, – aiš­ki­na Re­mi­gi­jus La­pins­kas, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas

Kaip praneša Generalinė pro­kuratūra, Aplinkos apsaugos de­partamentui prie Aplinkos minis­terijos kreipusis į Kauno apy­gar­dos prokuratūrą su prašymu išsamiai ištirti šio gaisro prie­žastis, ketvirtadienį jau pradėtas ikiteis­minis tyrimas, kurį atlieka Alytaus vyriausiojo policijos komisariato  Kriminalinės poli­cijos pareigūnai. Tyrimą orga­nizuoja ir jam vado­vauja Kauno apygardos prokura­tūros Antrojo baudžiamojo perse­kiojimo sky­riaus prokurorė Edita Nau­jokaitė.

Bus siekiama išsiaiškinti gaisro kilmės priežastis, padarytą žalos dydį bei galimus kaltininkus. Taip pat bus tikrinami gamto­sauginiai veiksmai bei įmonės, kurioje kilo gaisras, veikla.

 Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, areštą arba laisvės atė­mimą iki šešerių metų.

 

Dėl paskelbtos ekstremalios padėties Alytuje

Nutrauktas Alytaus krovinių posto darbas.  Dėl muitinės procedūrų įforminimo prašome kreiptis į Marijampolės krovinių postą, adresu Statybininkų g. 4, Marijampolėje (tel. 8 343 97566) arba Kauno krovinių postą „Tiekimas”, adresu Jovarų g. 3, Kaune (tel. 8 37 304338).

Dėl galimo pavojaus darbuotojų sveikatai, mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslauga Pramonės rajone 2019 m. spalio 18 d. nebus teikiama. Mišrios komunalinės atliekos bus renkamos kitą kartą pagal grafiką, t. y. 2019 m. spalio 25 d.

Alytaus kultūros centras dėl ekstremalios padėties perkėlė renginius: grupės „DAR” koncertas vyks spalio 27, o spektaklis „Man gal magnio trūksta?“ – spalio 28 d.

 

Dėl paskelbtos ekstremalios padėties Alytaus rajone

Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremali padėtis dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Respiratoriai dalijami Miklusėnuose ir Užubaliuose. Pirmenybė teikiama vienišiems, negalintiems dėl amžiaus ar lėšų šia priemone pasirūpinti, senoliams. Miklusėnuose juos dalija seniūnijos darbuotojai, Užubaliuose – bendruomenės pirmininkė.

Miklusėnuose veikiančios įmonės dėl darbo organizavimo tvarkos informuotos. Ar laikinai sustabdyti veiklą sprendžia įmonių vadovai. Maisto įmonių veikla sustabdyta.  Alytaus seniūnijos teritorijoje esantys 8 stambūs ūkininkai informuoti, kaip elgtis tokioje situacijoje.

Aplinkos apsaugos agentūra mobilią oro taršos stotelę perkėlė į Miklusėnų gyvenvietę. Stotelės judėjimas keisis atsižvelgus į vėjo kryptį.

Dėl gaisro keliamos oro taršos blogai besijaučiantys Alytaus rajono gyventojai, norintys, bet neturintys kur išvykti, gali laikinai apsistoti Daugų palaikomo gydymo ir slaugos ligoninėje bei Daugų Valdo Mirono gimnazijos bendrabutyje. Dėl laikino apgyvendinimo ligoninėje kreiptis telefonu 8 684 851 99, gimnazijos bendrabutyje – 8659 54 502. Gyventojai kviečiami sekti informaciją Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt, savivaldybės „Facebook“ profilyje, išlikti ramūs, nepanikuoti, tačiau laikytis rekomendacijų.

 

 

  Komentaras

  Gal kas nutuokiate, kurie idiotai dėjo parašus ir leido viduryje pramonės rajono įsikurti slaugos ir globos įstaigai? Įvardinkite juos, kas žinote. Paprastai tokios įstaigos kuriamos prie pušynų.

  Komentaras

  Jonai jūs teisus, reikia tuos veikėjus, kurie tyliai dėsto parašus ir leidžia veikti šalia žmonių tokioms bomboms, rimtai bausti, gal tai pamokys juos atsakomybės. Yra ir daugiau tokių bombų šalia gyvenamų namų.

  Komentaras

  Jokio konkretumo iš valdžios pusės. Neaišku ar pavolinga tik ten tose vietose į kur vėjas pučia dūmus, ar nepavojinga ir nėra užteršimo ten kur vėjas neatpūtė. Klounai su 1 - 2 taršos matavimo stotelėm. Ar neįmanoma bent dar keliose vietose matuoti, atsivežti dar kelias taršos matavimo stoteles. Reikia pamatuoti visuose rajonuose.

  Komentaras

  Tai ir niekas nesiaiškina , kaip šita ekologinė bomba atsirado viduryje miesto? Kokie janoniai derino šios baisybės atsiradimą Alytaus viduryje,kodėl apie ją nieko nežinojo ne tik Putinų gyventojai bet ir tas rebilitacinis centras? Čia gi tikras kriminalas , tai kodėl neiškeltos baudžiamos bylos derinusioms projektą ir leidusioms statyti pogrindinėms jėgoms?

  Komentaras

  Mano nuomone dabar tikrai daug specialistų turi atsistatydinti, pradedant tais, kurie išdavė leidimus steigti tokioje vietoje pavojingas įmones, kurios nekontroliavo, užmerkė akis prieš pažeidimus. Ir tegul atlygina gamtai nuostolius.

  Komentaras

  Kada valstybinės kontroliuojančios ir teisėsaugos institucijos baigs su Alytumi žaist ir per tai prisidėt prie alinimo? Reiškia šiuo atveju perpus atsakomybė verslui ir institucijoms. Nes kitur smulkiau įžvelgia, čia grėsmių neįmatyt reikiasugebėt? Dėl žemės sklypų net meras neiškentęs kreipės į teisėsaugą, keli mėnesiai teisėsauga aiškumo nepateikia. Nesamonės toliau vyksta kas ką pakiš, neaišku ar meras pagal kompetencija atskaitingas už savivaldą, ar sav. administr. direktorius reguliuoja ir už merą?

  Komentaras

  Kaip dirbt pademonstravo Birštono merė. Tik gavo informaciją, iškart sprendimai mažiau kieme. Oro taršos tyrimai. Alytuj ir iš ksrt karantinai, vaikams nei į mokyklas, gyventojams ir dirbantiems prieš informacija ir apsaugos priemonės. Kas vėliau susigriebta. Gaisro gesinimo trukmė per ilga. Merų lygį turėjo kelt problemą vyriausybės prezidento lygį. Pajungt specializuotas Bilniaus, Kauno miestų komandas. Kur apmokinti pramoninių pavojingų statinių atžvilgou, atitonkama įranga ir metodika. Šie vargsta esmėj kaimo lygio statonių gaisrams apmokinti. Tad sumkiai jiems įveikiama ir net pavojinga. Šiaip vėl jei ne vietinių mandrumai, pasekmės galėjo būt lengvesnės. Nes dabar yra kur ir nesugražinsi. Plius alytiškiams pamoka, kad per savivaldą nėra kada mokintis. Ir parofė, meras kaip sugeba stengias, bey ūkinės kompetencijos stygius akivaizdus. Komandos silpnos. Tarybos ir seimo nariai kaip komoj. Jokios meruo pahalbos ir vienas paliktas su likimu žaist.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.