Nr. 119 (13349)

2019-10-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 119 (13349) skaitykite:

 • Tradicinėje rožančiaus mylėtojų šventėje maldos už ugniagesius
 • Per­ša­li­mo li­gos. Ar rei­ka­lin­gi an­ti­bio­ti­kai?
 • Sėk­min­ga Lie­tu­vos vai­kų at­ei­tis – ino­va­ty­vių mo­ky­to­jų ran­ko­se
 • Spa­lio 25 die­ną su­ži­no­ki­te at­sa­ky­mus į Jums rū­pi­mus klau­si­mus teis­muo­se!
 • „Me­tų ūkio 2019” kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti lap­kri­tį
 • Gy­ven­to­jai pra­šo ma­žin­ti elek­tros pa­sto­tės ke­lia­mą triukš­mą
 • Is­to­ri­nis įvy­kis – į Aly­taus mies­to te­at­ro prem­je­rą
 • „Geis­mų tram­va­jus” at­vyks­ta Ar­mė­ni­jos am­ba­sa­do­rius
 • Jau­nie­ji me­ni­nin­kai: „Gy­ve­ni­mas Aly­tu­je toks be­pro­tiš­kai įdo­mus, kad links­ta ke­liai vien apie tai pa­gal­vo­jus”
 • Ke­lio­nės pla­na­vi­mas: kreip­tis į ke­lio­nių agen­tū­rą ar or­ga­ni­zuo­tis pa­tiems?
 • Spa­lis. Upė. Kar­šiai...
 • La­pų kri­ti­mas pri­me­na pa­pras­tą tie­są – nie­ko nė­ra šiam pa­sau­ly am­ži­no
Spalio 16 dieną, trečiadienį, gavę pranešimą apie padangų gaisrą įmonėje UAB „Ekologistika“, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai skubiai išvyko į įvykio vietą. Nuo 15 val. Agentūros mobili...
Ekstremalių situacijų komisija rekomenduoja Pramonės rajone veikiančioms įmonėms šiandien nevykdyti veiklos arba ją nutraukti.
Šio ryto naujienos. Situacija gaisro vietoje gerėja ir yra kontroliuojama. Dūmų kiekis – sumažėjęs, tačiau, tikėtina, kad bus juntamas Pramonės rajone. Dėl gaisro gesinimo darbų spalio 18 d. bus...
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremali padėtis dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija šį rytą apvažiavo Miklusėnų,...
Vi­sam Alytui, ypač Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Nau­jo­sios, A. Jo­ny­no gat­vių bei Alytaus rajono šiaurės vakarų krypties gy­ven­to­jams, anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Dzūkijos sostinės pra­mo­nės...
Šiandien į Alytų atvyko aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Jie lankėsi gaisravietėje. Alinkos ministras K....
Įvertindama prognozuojamą vėjo krypties pasikeitimą, Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija šį rytą (spalio 21 d.) nusprendė švietimo įstaigose koreguoti ugdymo procesą. Šiandien...
Autobusų maršrutai Nr. 1, Nr. 1A, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 4A, Nr. 5 ir Nr. 6, kursuojantys į Pramonės rajoną iki galutinio maršrutų punkto “Pieninė“ NEKURSUOS. Šių autobusų maršrutų važiuojančių į /...
Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Tu­my­no bu­vo­me in­for­muo­ti, kad karš­čiau­sias po gais­ro taš­kas jo se­niū­ni­jo­je yra Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė. Se­niū­nas at­vi­rai kal­bė­jo,...
Spalio 22 d. po ekstremalių situacijų komisijos posdžio aiškėja, kad situacija gaisravietėje gerėja. Šįryt pakėlus droną dūmų gaisro vietoje jau beveik nebematyti.
Alytuje kilus ekologinei katastrofai, kai užsidegė padangų perdirbimo įmonė ir nuodingi dūmai grasina gyvenamiesiems rajonams, Druskininkų savivaldybė, reaguodama į susidariusią situaciją, pasiūlė...
Spalio 16 d. padangų perdirbimo gamykloje Alytuje kilo gaisras, kurio gesinimas tęsiasi iki šiol. Alytaus savivaldybės skelbiamais duomenimis, šis gaisras turėjo įtakos oro taršos sąlygoms. Pasak...
Vidaus reikalų ministerija išplatino informaciją apie tai, kad gaisras Alytuje užgesintas. Tačiau Alytaus miesto savivaldybė pranešė, kad taip NĖRA‼ Alytaus meras Nerijus Cesiulis 12. 50 val. apie...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.