Ke­lei­vių lau­kia nau­ja at­si­skai­ty­mo už va­žia­vi­mo pa­slau­gą tvar­ka

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Kovas 29
nuotrauka
Vien­kar­ti­nio va­žia­vi­mo bi­lie­tas ir to­liau kai­nuos 60 cen­tų, o 10 cen­tų brangs tik tiems, ku­rie jį pirks tie­siai iš vai­ruo­to­jo, o ne au­to­bu­sų sto­ty­je ar elek­tro­ni­niu bū­du. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su vie­šą­jį ve­žė­jų kon­kur­są lai­mė­ju­siu šios pa­slau­gos tie­kė­ju mies­to vie­šo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo trans­por­to prie­mo­nė­se die­gia elek­tro­ni­nius bi­lie­tus. Kad gy­ven­to­jai bū­tų ska­ti­na­mi nau­do­tis nuo­la­ti­niais elek­tro­ni­niais bi­lie­tais, ku­rie šiuo me­tu yra įdieg­ti dau­ge­lio mies­tų vie­ša­ja­me trans­por­te, ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no nau­jas vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tų rū­šis ir kai­nas. Nuo ge­gu­žės 1 die­nos dau­giau kai­nuos ke­lio­nės bi­lie­tai juos pirk­sian­tiems tie­siai iš vai­ruo­to­jų.

Die­gia­mi elek­tro­ni­niai bi­lie­tai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė tei­gia, kad kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo nu­ma­ty­ta į apy­var­tą iš­leis­ti 10 tūks­tan­čių elek­tro­ni­nių bi­lie­tų kor­te­lių, už ku­rias bus ap­mo­ka­ma at­si­skai­tant už elek­tro­ni­nio bi­lie­to pa­slau­gą. Pir­mą­ją kor­te­lę įsi­gy­jan­tiems ke­lei­viams iki šių me­tų rug­sė­jo 30 die­nos siū­lo­ma jas su­teik­ti ne­mo­ka­mai, vė­liau ją įsi­gy­jant pa­kar­to­ti­nai, kor­te­lė kai­nuo­tų 3 eu­rus ir ga­lios pen­ke­rius me­tus.

Įsi­gy­ti elek­tro­ni­nio bi­lie­to kor­te­lę ir pa­pil­dy­ti jo­je esan­čią pi­ni­gi­nę bus ga­li­ma in­ter­ne­tu sve­tai­nė­je www.au­to­bu­su­bi­lie­tai.lt, pas vai­ruo­to­ją ir Aly­taus au­to­bu­sų sto­ties ka­so­se Nau­jo­jo­je g. 17L, Aly­tu­je.  

Į elek­tro­ni­nę pi­ni­gi­nę per­ve­da­mų pi­ni­gų mak­si­ma­li su­ma 50 eu­rų, mi­ni­ma­li – 3 eu­rai, šių ri­bų ne­ga­li­ma vir­šy­ti. Siū­lo­mų bi­lie­tų rū­šys yra pa­rink­tos at­si­žvel­giant į vie­šo­jo trans­por­ti bi­lie­tų po­pu­lia­ru­mą ke­lei­viui, to­dėl siū­lo­mos trys: vien­kar­ti­niai, mė­ne­si­niai dar­bo die­nų ir mė­ne­si­niai ka­len­do­ri­nių die­nų bi­lie­tai. Ke­lei­viai, įsi­gi­ję vien­kar­ti­nį elek­tro­ni­nį bi­lie­tą, ga­lės vie­ną kar­tą ne­mo­ka­mai per­sės­ti į ki­tą au­to­bu­są. Pa­sak P.Raš­kaus­kie­nės, tai la­bai iš­ple­čia vie­šo­jo trans­por­to pri­ei­na­mu­mo ga­li­my­bes – ke­lei­vis, ap­mo­kė­jęs už va­žia­vi­mą to­kia kor­te­le iš elek­tro­ni­nės pi­ni­gi­nės, tu­ri tei­sę per 30 mi­nu­čių nuo pir­mo mo­kė­ji­mo vie­ną kar­tą ne­mo­ka­mai per­sės­ti į ki­tą au­to­bu­są. Ant­ra­ja­me au­to­bu­se pri­glau­džiant bi­lie­to kor­te­lę prie skai­ty­tu­vo pi­ni­gai ne­bus nu­skai­ty­ti. Nau­do­tis šiuo bi­lie­tu yra pa­pras­ta, li­pant te­rei­kės tik pri­lies­ti jį prie skai­ty­tu­vo, sis­te­ma nu­si­skai­čiuos pi­ni­gus už va­žia­vi­mą.

Dar­bo die­nų mė­ne­si­nis bi­lie­tas su­teiks ga­li­my­bę mė­ne­sio dar­bo die­no­mis va­žiuo­ti ne­ri­bo­tą ke­lio­nių skai­čių, ka­len­do­ri­nių die­nų bi­lie­tas – vi­so­mis mė­ne­sio die­no­mis va­žiuo­ti ne­ri­bo­tą ke­lio­nių skai­čių.

Pa­tvir­ti­no siū­lo­mas bi­lie­tų kai­nas ir rū­šis

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu ki­lo ne­ma­ža po­li­ti­kų dis­ku­si­ja, ku­rį – sa­vi­val­dy­bės ar gy­ven­to­jų biu­dže­tus – tu­rė­tų pa­leng­vin­ti nau­jo ve­žė­jo aki­vaiz­džiai ko­ky­biš­kes­nė pa­slau­ga. Ko­ky­bę tei­gia­mai įver­ti­no po­li­ti­kai, ge­ri at­si­lie­pi­mai plau­kia ir iš ke­lei­vių. Pa­si­džiaug­ta ir ke­lei­vių skai­čiu­mi, daug di­des­niu ne­gu bu­vo il­ga­me­tė­je prak­ti­ko­je. Tik su­abe­jo­ta, ar rei­ka­lin­ga taip iš­plės­ti marš­ru­tų tin­klą ir rei­sų skai­čių. Nu­va­žiuo­tų ki­lo­met­rų ma­žes­nis skai­čius pa­ma­žin­tų do­ta­ci­jos iš mies­to biu­dže­to su­mą. Da­bar, nors ke­lei­vių srau­tai ir iš­au­gę, sau­sį mies­to sa­vi­val­dy­bei te­ko „Kaut­rai“ prie iš ke­lei­vių su­rink­tos su­mos pri­dė­ti 34 tūkst. eu­rų, va­sa­rį – 28 tūkst. Po­li­ti­kai bai­mi­na­si, kad do­ta­ci­jos ga­li dar šok­tel­ti va­sa­rą, kai mo­ki­nių, ku­rie nau­do­ja­si vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­ga, su­ma­žės.

Po il­go­kai tru­ku­sių dis­ku­si­jų ta­ry­bos na­riai, ku­rių po­sė­džia­vo 22, še­šio­li­ka bal­sų pa­tvir­ti­no siū­lo­mas bi­lie­tų kai­nas ir rū­šis, o vė­liau, jei­gu bus toks po­rei­kis, ban­dys ko­re­guo­ti spren­di­mo pro­jek­tą kei­čiant kai­nas.  

Vien­kar­ti­nio va­žia­vi­mo bi­lie­tas ir to­liau kai­nuos 60 cen­tų, o 10 cen­tų brangs tik tiems, ku­rie jį pirks tie­siai iš vai­ruo­to­jo, o ne au­to­bu­sų sto­ty­je ar elek­tro­ni­niu bū­du.  

Bi­lie­tų kai­nos per­kant in­ter­ne­tu ar­ba au­to­bu­sų sto­ties ka­so­se įsi­ga­lios ba­lan­džio 17 die­ną, o bi­lie­tų kai­nos per­kant iš vai­ruo­to­jo – nuo ge­gu­žės 1 die­nos.

Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašas

 

Perkant iš vairuotojo:

Vienkartinis bilietas – 0,70 Eur

Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida – 0,35 Eur

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida – 0,14 Eur

Mėnesio darbo dienų bilietas – 25 Eur

Mėnesio darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida – 12,50 Eur

Mėnesio darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida – 5 Eur

Mėnesio kalendorinių dienų bilietas – 27 Eur

Mėnesio kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. nuolaida – 13,50 Eur

Mėnesio kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. nuolaida – 5,40 Eur

 

Perkant internetu ir autobusų stoties kasose:

Vienkartinis bilietas – 0,60 Eur (nemokamas persėdimas vieną kartą) Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida – 0,30 Eur (nemokamas persėdimas vieną kartą)

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida – 0,12 Eur (nemokamas persėdimas vieną kartą)

Mėnesio darbo dienų bilietas – 22 Eur

Mėnesio darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida – 11 Eur

Mėnesio darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida – 4,4 Eur

Mėnesio kalendorinių dienų bilietas – 24 Eur

Mėnesio kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. nuolaida – 12 Eur

Mėnesio kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. nuolaida – 4,80 Eur.

  Komentaras

  Kas nori, alytiškiai gali ir žinot. kad Lietuvoje yra regis 2 savivaldybės, kur iš vis nekainuoja vietiniai keleivių pervežimai. Ar net pigiau. Tai todėl, kad apie 10 šalies savivaldybių iš ES paramos gauna galimybes įsigyt šiuolaikinius naujus pusiau elektra varomus autobusiukus. Realybėj net per kelis metus keičia vėl į naujesnius iš ES paramos. Todėl, kadangi taip nekainuoja savivaldybei autobusiukai, jie patys vežioja ar per nuomoja. Nereikia į savikainą įtraukt autobusiukų kainų. Bet čia reikia sugebėt projektus kurt ir strateguot. Na, Alytuje kadangi supergudrūs, leidžia uždirbt firmai iš Kauno. Tiesa, po to nesivaržo kartais prabilt, kad patiems biudžete lėšų trūksta. Tiesa, šis modeliukas buvo siūlomas anose kadencijose ir Alytaus valdžioms ir verslininkams. Kad savivaldybė per ES paramos projektus įsigytų naujus autobusiukus ir bent pernuomotų, iškėlusi šiuolaikinius reikalavimus. Bet gi čia Alytus? Kam to reikia, dar kažką stengtis, kaip galima dabar stvert kas stveriasi ir po to nors ir tvanas. Na ir..turi ką turi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.