Ka­ziu­ko mu­gė lan­ky­to­jams pa­si­ro­dė per ankš­ta (98)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
muge
Taip iš paukščio skrydžio šeštadienio priešpietį atrodė Rotušės aikštė, kurioje šurmuliavo šiek tiek vėluojanti Kaziuko mugė. Alytausgidas.lt nuotr.
„Ko­vo 23–24 die­no­mis į Ro­tu­šės aikš­tę Aly­tu­je at­ke­liau­ja šiek tiek vė­luo­jan­ti Ka­ziu­ko mu­gė. Į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rinks apie 120 pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos ir net kai­my­ni­nių ša­lių. Mu­gė­je da­ly­vaus gau­sus bū­rys ama­ti­nin­kų, kū­rė­jų ir tau­to­dai­li­nin­kų, ku­rie pri­sta­tys gau­sy­bę ran­kų dar­bo ga­mi­nių ir, ži­no­ma, – bū­ti­ną Ka­ziu­ko mu­gės atri­bu­tą – tra­di­ci­nes ver­bas. Kaip vi­suo­met bus gau­su mė­sos ir duo­nos ga­mi­nių, švie­žiai rū­ky­tos žu­vies bei ki­tų gar­du­my­nų. Ar­tė­jant pa­va­sa­rio bei va­sa­ros se­zo­nui svar­bu at­nau­jin­ti ir gar­de­ro­bą, tam pa­si­tar­naus lie­tu­vių di­zai­ne­rių ir kū­rė­jų nau­jos dra­bu­žių bei ak­se­su­a­rų ko­lek­ci­jos. Nuo smul­kme­nų iki svar­bių bui­ties pre­kių – vis­ką ra­si­te mu­gė­je“, – ža­dė­jo or­ga­ni­za­to­riai. Vis­ko ir bu­vo, tik ne­ma­žai pir­kė­jų li­ko ne­pa­ten­kin­ti – per­var­go be­si­stum­dy­da­mi lan­ky­to­jų mi­nio­je, juos pyk­dė per ma­ža pre­ky­bai skir­ta erd­vė, už­kliu­vo ir mu­zi­kan­tai bei dai­ni­nin­kai. Žmo­nes ste­bi­no tai, kad pir­mą kar­tą pa­va­sa­ri­nei mu­gei ne­bu­vo leis­ta per­ženg­ti Ro­tu­šės aikš­tės val­dų.

Ko­kios mu­gės lan­ky­to­jams pa­tin­ka?

Ko­kia iš tie­sų tu­ri bū­ti mu­gė, kad iš jos lan­ky­to­jai su­grįž­tų pil­ni įspū­džių ir ge­rų emo­ci­jų, o pre­ky­bi­nin­kai sva­jo­tų dar kar­tą to­kio­je mu­gė­je da­ly­vau­ti? To­kį klau­si­mą už­da­viau ge­rai de­šim­čiai aly­tiš­kių. Vi­si lig vie­no ti­ki­no, kad jei mu­gė­je gros tran­ki, bet ne per gar­si mu­zi­ka, bus erd­vės stai­ga gi­mu­siam no­riui nors ke­lis kar­tus ap­si­suk­ti šo­kio rit­mu, jei bus pre­kių tiek, kad akys raibs, jei kuo ma­žiau siū­lys cyp­sin­čios ir žai­ža­ruo­jan­čios ir tuo įky­rė­ju­sios iki kau­lų ki­niš­kos smul­kmės, o no­sį ku­tens ma­lo­nūs mais­to ga­mi­nių kva­pai, bus ga­li­ma teig­ti, kad mu­gė pui­ki.

„Mes vis dar me­na­me per­nykš­tį jo­mar­ką, ku­rį sa­vo įstai­gos pri­ei­go­se su­ren­gė Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus. Jis taip šių ren­gi­nių ko­ky­bės kar­te­lę kils­te­lė­jo, kad ne kiek­vie­nam pa­vy­ti“, – tei­gė aly­tiš­kė Ni­jo­lė Prie­skie­nie­nė, nie­ka­da ne­pra­lei­džian­ti mu­gių ir ker­mo­šių.

„Man Ka­ziu­ko mu­gių pa­vyz­dys – ren­gia­mos Sim­no mies­to aikš­tė­se. Ten erd­vu, pa­to­gu ap­žiū­rė­ti kiek­vie­ną pa­la­pi­nę, o ir mu­zi­ka vi­suo­met gy­va, kon­cer­tuo­ja daug ko­lek­ty­vų, įsi­trau­kia ben­druo­me­nės, ku­rios tu­ri me­ni­nių ge­bė­ji­mų, gra­žūs jų pokš­ta­vi­mai“, – pa­ste­bi sim­niš­kė Ma­ri­ja.

„Ko rei­kia sėk­min­gai mu­gei? Ji bus kiek­vie­nam sėk­min­ga, ku­ris ne­sku­bės pirk­ti. Kai ne­sku­ba­me, daž­nai pa­ste­bi­me vie­no­dų pre­kių, to­kiu at­ve­ju ga­li­me pa­ly­gin­ti ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kį bei iš­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Aly­taus Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ku­sio­je mu­gė­je to pa­da­ry­ti šeš­ta­die­nio prieš­pie­tį ne­bu­vo įma­no­ma. Per gar­sią mu­zi­ką su pre­kiau­jan­čiai­siais ne­bu­vo įma­no­ma su­si­kal­bė­ti, per žmo­nių gau­są pri­ar­tė­ti prie pre­kiau­to­jo ir gau­ti jo dė­me­sio. Jau­tė­mės kaip sil­kės sta­ti­nė­je, pra­ei­ti bu­vo ne­įma­no­ma“, – pik­ti­no­si jau­na ma­ma, į mu­gę ėju­si ver­bų pirk­ti, bet taip ir ne­nu­si­pir­ku­si.

Ro­tu­šės aikš­tė­je ren­gi­nio mo­kes­tis bran­giau­sias

Ka­ziu­ko mu­gė – pri­va­tus ren­gi­nys, ku­rį Aly­tu­je su­ren­gė UAB „Si­be­ka“ „Mu­gių cen­tras“ iš Klai­pė­dos. Mu­ges ren­gian­čios įstai­gos di­rek­to­rė Ri­ta Bud­gi­nie­nė nu­ste­bo iš­gir­du­si, kad aly­tiš­kiai skun­džia­si ren­gi­niu. „Mu­zi­ką pa­rin­ko­me ge­rą, kon­cer­tai gra­žūs, at­li­kė­jai įvai­rūs, kon­cer­ta­vo vie­ti­niai an­sam­bliai – Aly­taus mies­to „Bo­čių“ ben­druo­me­nės et­no­gra­fi­nis an­sam­blis „Ke­tur­ny­tis“, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Aly­ta“, an­sam­bliai „Kon­kor­das“, „Dzū­ki­jos at­gai­va“. Ne­gi žmo­nėms ne­pa­ti­ko ir mū­sų do­va­no­tas Egi­di­jaus Si­pa­vi­čiaus kon­cer­tas?“ – klau­sė R.Bud­gi­nie­nė.

Ji tei­gia, kad sta­ty­da­mi pre­kiau­to­jų pa­la­pi­nes ne­pa­žei­dė prieš­gais­ri­nių rei­ka­la­vi­mų, lan­ky­to­jams pa­lik­ti rei­kia­mo plo­čio ta­kai. „Tie­siog pir­mą mu­gės die­ną už­plū­do la­bai daug žmo­nių, tad ir ra­do­si ne­pa­to­gu­mų, ku­rie mums taps pa­mo­ka ki­toms mu­gėms“, – re­ziu­ma­vo šven­tės ren­gė­jų at­sto­vė. Ji pa­ste­bė­jo, kad ko­vo 24 die­ną dar kar­tą at­vy­ku­sie­ji į mu­gę ir ap­si­pir­ku­sie­ji tu­rė­jo lik­ti pa­ten­kin­ti, nes lan­ky­to­jų bu­vo iš tie­sų daug ma­žiau, o pre­kės tos pa­čios.

R.Bud­gi­nie­nė pa­ti­ki­no, kad šie­met Aly­tu­je dau­giau ren­gi­nių ne­pla­nuo­ja. Ka­dan­gi ką tik nuo­šu­si Ka­ziu­ko mu­gė bu­vo pri­va­tus ren­gi­nys, or­ga­ni­za­to­riai pa­tys rū­pi­no­si pro­gra­ma, re­kla­ma, tu­a­le­tais ir kit­kuo, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei su­mo­kė­jo ren­gi­nio mo­kes­tį, pre­ky­bos vie­ta, mu­gės or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, kai­na­vo nuo 50 iki 70 eu­rų, bet vi­suo­met 5–6 vie­tas jie ne­mo­ka­mai ski­ria tiems pre­kiau­to­jams, ku­rių pro­duk­ci­ja yra iš­skir­ti­nė, ser­ti­fi­kuo­ta.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Liau­ku­vie­nės, pre­ky­ba Ro­tu­šės aikš­tė­je yra ap­mo­kes­ti­na­ma bran­giau­siai, klai­pė­die­čiams sa­vi­val­dy­bei te­ko at­sei­kė­ti 404 eu­rų ren­gi­nio mo­kes­tį. Jei jų mu­gė­je bū­tų vyk­do­ma pre­ky­ba al­ko­ho­liu, šis mo­kes­tis bū­tų dar di­des­nis.

V.Liau­ku­vie­nė su­pa­žin­di­no ir su ar­ti­miau­siais ren­gi­niais mies­to cen­tre: ba­lan­džio 14 die­ną UAB „Fes­ti­vus“ S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je rengs šven­tę be al­ko­ho­lio, jiems teks mo­kė­ti 30 eu­rų ren­gi­nio mo­kes­tį ir 70 eu­rų mo­kes­tį už ke­lių eis­mo už­da­ry­mą šio­je gat­vė­je. Pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų ren­gi­nys, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je vyk­sian­tis ba­lan­džio 20 die­ną, su al­ko­ho­liu kai­nuos 200 eu­rų plius 70 eu­rų už ke­lių eis­mo nu­trau­ki­mą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai