„Jū­sų pi­ni­gai iš­skren­da per lan­gus!“ (1)

langai
Mus re­ko­men­duo­ja „Cre­di­tin­fo“. UAB „Rem­va­lus“ lan­gų re­mon­to įmo­nė įver­tin­ta ser­ti­fi­ka­tu „Stip­riau­si Lie­tu­vo­je 2021 m.“. Šis ser­ti­fi­ka­tas pa­žy­mi, kad įmo­nė yra pa­ti­ki­ma ir pa­de­da kur­ti ge­res­nę Lie­tu­vos eko­no­mi­nę pa­dė­tį ir yra pa­ti­ki­mas Jū­sų part­ne­ris.

No­rė­da­mi šil­tai gy­ven­ti ir kvė­puo­ti šva­riu oru, pa­si­keis­ki­te lan­gų tar­pi­nes ir įsi­ren­ki­te ko­ky­biš­kas or­lai­des

Ko­dėl rei­kia keis­ti tar­pi­nes? Stan­dar­ti­nių gu­mi­nių tarpi­nių eks­plo­a­ta­ci­jos lai­kas – 5–7 me­tai. Jei­gu per šį lai­ko­tar­pį ne­at­li­ko­te jo­kių gu­mi­nių tarpi­nių prie­žiū­ros dar­bų (ne­va­lė­te ir ne­te­pė­te si­li­ko­nu), jos tam­pa ne­efek­ty­vios ir ima pra­leis­ti šal­tį, triukš­mą, pa­tal­po­se kau­piasi drėg­mė.

Ne­tin­ka­mai eks­ploatuojamos gu­mi­nės tar­pi­nės pra­ran­da elas­tin­gu­mą, su­si­plo­ja, iš­tęž­ta, tam­pa kaip kram­to­mo­ji gu­ma ar­ba su­kie­tė­ja ir tam­pa leng­vai pa­vei­kia­mos tem­pe­ra­tū­rų kai­tos: dėl karš­čio pri­si­ly­do prie lan­gų pro­fi­lio, dėl šal­čio su­ski­li­nė­ja ir su­kie­tė­ja, su­si­da­ro le­do til­tai ar­ba tie­siog pri­šą­la lan­go var­čia prie rė­mo, to­dėl būs­tų šei­mi­nin­kai sa­vo pini­gais pra­de­da ne tik šil­dy­ti kie­mą, bet ir pa­žei­džia lan­go izo­lia­ci­nes sa­vy­bes.

Kas gi iš mū­sų taip pri­žiū­ri lan­gų tar­pi­nes? Nie­kas! Tad be­lieka gu­mi­nes tar­pi­nes pa­si­keis­ti į il­ga­am­žes, ko­ky­biš­kas tar­pi­nes, ku­rios ne­rei­ka­lau­ja jo­kios prie­žiū­ros ir pa­si­žy­mi pui­kio­mis izo­lia­ci­nė­mis sa­vy­bė­mis.

 

Gu­mi­nes tar­pi­nes pa­si­keis­ki­me vo­kiš­ko­mis Q-LON po­liu­re­ta­no tar­pi­nė­mis

Q-LON tar­pi­nėms suteikia­ma 5 me­tų ga­ran­ti­ja, ta­čiau sa­vo izo­lia­ci­nių sa­vy­bių jos nepraran­da dau­giau nei 20 me­tų. Šioms tar­pi­nėms ne­rei­kia jo­kios pa­pil­do­mos prie­žiū­ros per vi­są eksploata­cijos lai­ko­tar­pį. Tar­pi­nės at­spa­rios ultravioleti­niams sau­lės spin­du­liams, šal­čiui, karš­čiui, che­mi­niams va­lik­liams. Q-LON tar­pi­nės su­da­ry­tos iš po­liuretano pu­tų ir ap­gaub­tos karbo­nu – tai už­tik­ri­na il­ga­am­žiš­ku­mą.

Vo­kiš­kos „Schle­gel Q-LON“ tar­pi­nės pa­ga­min­tos nau­do­jant uni­ka­lų me­džia­gų de­ri­nį, tu­ri pui­kią „at­min­tį“ – su­spaus­tos grįž­ta į sa­vo pra­di­nę for­mą, jų ne­vei­kia tem­pe­ra­tū­ros svyravi­mai, gry­be­liai, UV spin­du­liai ar ozo­nas. Lai­kui bė­gant Q-LON tar­pi­nės pui­kių sa­vy­bių nepra­randa net ir po 30 000 lan­gų ar du­rų ati­da­ry­mo ir už­da­ry­mo cik­lų jos dir­ba taip, kaip dir­bu­sios.

 

Įleis­ki­me švie­žio oro su AIR-BOX vož­tu­vais

No­rint iš­veng­ti lan­gų rasoji­mo, pe­lė­sio, rei­ka­lin­ga na­tū­ra­li ven­ti­lia­ci­ja. Pa­si­kei­tęs se­nus lan­gus į plas­ti­ki­nius, ne vie­nas su­si­dū­rė su pe­lė­sio at­si­ra­di­mo ir lan­gų ra­so­ji­mo pro­ble­ma. Dėl drėg­mės per­tek­liaus ir pras­tos ven­ti­lia­ci­jos, pa­tal­po­se at­si­ran­da pe­lė­sis, gry­be­lis, pra­de­da kaup­tis bak­te­ri­jos. Ne­iš­vė­din­tos pa­tal­pos tu­ri įta­kos ir mie­go ko­ky­bei bei svei­ka­tai. Medi­niai lan­gai kvė­puo­ja, o plastiki­niai – ne. Iš­ei­tis – ven­ti­lia­ci­niai vož­tu­vai AIR-BOX.

At­vy­kęs pas jus UAB „Rem­va­lus“ spe­cia­lis­tas pa­tik­rins jū­sų lan­gų san­da­ru­mą, tar­pi­nių nu­si­dė­vė­ji­mą, lan­go var­čios me­cha­niz­mą, pa­tars ir su­skai­čiuos dar­bų są­ma­tą. Mū­sų meist­rai jums pa­keis lan­gų tar­pi­nes, su­re­gu­liuos lan­gą, iš­va­lys ir su­teps ju­dan­čias me­ta­li­nes lan­go kon­struk­ci­jas. Ir jū­sų lan­gai jums vėl tar­naus kaip nau­ji dar 20 me­tų.

Šiuo me­tu dėl iš­au­gu­sios lan­gų re­mon­to pa­klau­sos dar­bai at­lie­ka­mi per vie­ną du mė­ne­sius nuo už­sa­ky­mo pri­ėmi­mo. To­dėl pas­ku­bė­ki­te, kol orai vi­sai ne­at­ša­lo. Jau pra­si­dė­jo šil­dy­mo se­zo­nas, tad pas­ku­bė­ki­me su­si­tvar­ky­ti lan­gus. Vės­tant orams, dar­bų ei­lė tik il­gės. Už­sa­kius tri­jų ir dau­giau lan­gų re­mon­tą bus tai­ko­mos in­di­vi­du­a­lios nuo­lai­dos. UAB „Rem­va­lus“ spe­cia­lis­tai dir­ba vi­so­je Lie­tu­vo­je.

www.rem­va­lus.lt

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos tel.: 8 604 24 268 ir 8 606 93 229.

 

Užs. Nr. 155

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.