Ju­dė­ti svei­ka ir nau­din­ga (2)

Mies­to so­das gar­sė­jo ne tik sa­vo pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kais, ta­čiau ir ro­žy­nais. Nuo­trau­ka iš Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­nių
Mies­to so­das gar­sė­jo ne tik sa­vo pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kais, ta­čiau ir ro­žy­nais. Nuo­trau­ka iš Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­nių
Šį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 16 die­ną, dau­giau kaip 3000 Eu­ro­pos mies­tų ir mies­te­lių (tarp jų ir Aly­tu­je) pra­si­dės tra­di­ci­ne ta­pu­si Ju­du­mo sa­vai­tė. Jos iš­ta­kos sie­kia XX am­žiaus pas­ku­ti­nius me­tus, kai Pran­cū­zi­jo­je 1998 me­tais bu­vo pa­skelb­ta vie­nos die­nos ak­ci­ja „Mies­te be sa­vo au­to­mo­bi­lio“. Vė­liau ši ini­cia­ty­va įga­vo pa­grei­tį ir da­bar bent vie­ną sa­vai­tę me­tuo­se vi­si kvie­čia­mi at­sa­kin­gai nau­do­tis au­to­mo­bi­liais, rink­tis ma­žiau ter­šian­tį vie­šą­jį trans­por­tą, dvi­ra­čius, ke­liau­ti pės­čio­mis. O rug­sė­jo 22-ąją jung­tis prie ak­ci­jos „Die­na be au­to­mo­bi­lio“.

Aly­taus sve­čius ir mies­tie­čius Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras kvies į įvai­rias eks­kur­si­jas, kad ga­li­ma bū­tų ne tik dau­giau dė­me­sio skir­ti ak­ty­viai ju­dant, ta­čiau ir šį tą su­ži­nant. Šian­die­ni­nia­me Aly­tu­je yra be­veik 40 km pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų, o tar­pu­ka­riu mies­tie­čiai ir Aly­taus sve­čiai bu­vo kvie­čia­mi sma­giai leis­ti lai­ką ir pės­čio­mis pa­žin­ti mies­tą, ne­krei­piant dė­me­sio, jog sa­vo pa­slau­gas siū­lė ir tak­si au­to­mo­bi­liai, ir ve­ži­kai. Bu­vo re­ko­men­duo­ja­mos vie­tos pa­si­vaikš­čio­ji­mams. Kai ku­rias iš jų ga­li­me pa­ma­ty­ti ir šian­dien.

 

At­si­pa­lai­duo­ti pu­šy­nuo­se

1929 me­tais įkur­ta Lie­tu­vos tu­riz­mo są­jun­ga (1935 me­tais per­va­din­ta į Lie­tu­vos tu­riz­mo drau­gi­ją) nie­ko ne­lauk­da­ma ėmė kvies­ti lan­ky­ti įva­rius Lie­tu­vos mies­tus. Tarp jų ir Aly­tų. Ne­tru­kus pa­si­ro­dė lei­di­nys „Pa­ma­ty­ki­me Lie­tu­vą!“. Aly­tus bu­vo pri­skir­tas prie ku­ror­tų ir va­sa­ro­ji­mo vie­tų. Nors ofi­cia­liai ku­ror­ti­nį ti­tu­lą mies­tas ga­vo vė­liau. Ne­gai­lė­ta kom­pli­men­tų Aly­taus pu­šy­nams ir ga­li­my­bei juo­se vaikš­ti­nė­ti. Dar bu­vo ra­šo­ma, jog „mies­tas ap­sup­tas be­veik iš vi­sų pu­sių sau­so miš­ko, šil­to­mis va­sa­ros die­no­mis nuo­sta­biai kve­pian­čio. Šios gam­tos ge­ry­bės, Aly­tui su­teik­tos, tu­rė­tų vi­lio­ti (ir vi­lio­ja) kiek­vie­ną no­rin­tį pail­sė­ti, at­gau­ti, pa­tai­sy­ti sa­vo svei­ka­tą. Jei dar pri­dė­sim, kad iš Kau­no į Aly­tų va­žiuo­ja­ma au­to­bu­su tik dvi su pu­se va­lan­dos (leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu apie pus­an­tros va­lan­dos), kad tarp Kau­no ir Aly­taus kur­suo­ja kas­dien 6 au­to­bu­sai (dau­ge­lis au­to­bu­sų kur­suo­ja dar ir iš ki­tų mies­te­lių), kad at­va­žia­vi­mas iš Kau­no į Aly­tų pa­to­giu au­to­bu­su kaš­tuo­ja tik še­ši li­tai, tai ga­li­ma drą­siai tvir­tin­ti, kad Aly­tus sa­vo gam­tos gro­žy­bė­mis ir pa­to­giu su­si­sie­ki­mu su Kau­nu yra pa­to­giau­sia va­sa­ro­ji­mo vie­ta.“

Kny­ge­lė­je pui­ka­vo­si ne­to­li Aly­taus Kle­bo­no ak­mens Ne­mu­ne nuo­trau­ka.

 

Aly­tus ku­ror­ti­nin­kams

Pra­ėju­sio am­žiaus ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je tiek pats Aly­tus, tiek res­pub­li­ki­nė spau­da mies­tą pri­sta­ti­nė­jo kaip nuo­sta­bios gam­tos, gra­žių par­kų, pu­šy­nų, ku­riuo­se mie­la vaikš­čio­ti, mies­tu. Bu­vo ra­šo­ma, kad „mies­to ku­ror­to ra­jo­nas ap­ima apie 180 ha plo­tą pu­šy­no, pri­ei­nan­čio mies­tą iš pie­tų pu­sės. Ja­me iš­ves­ta nau­jų gat­vių ir pa­sta­ty­ta ne­ma­ža dai­lių va­sa­ri­nių. Apie va­sa­ri­nes skly­pai ir aikš­te­lės ap­au­gę pu­ši­mis, ku­rios sa­vo ša­ko­mis daž­nai sie­kia va­sa­ri­nių lan­gus. Pu­šy­nų ir smė­lio mė­gė­jai čia ran­da sau di­de­lio ma­lo­nu­mo.

Tarp I Pul­ko al. ir Da­riaus-Gi­rė­no g. yra 5 ha pu­šy­no par­kas. Gra­žūs ta­kai, dai­lūs suo­liu­kai, mo­der­nus ap­švie­ti­mas, ro­žių gė­ly­nai ir kt. jį pa­da­ro re­to gro­žio po­il­sio vie­ta. Va­sa­ros me­tu čia gro­ja ulo­nų pul­ko or­kest­ras.

Be to, pa­čia­me ku­ror­to ra­jo­ne yra dar du pu­šų par­kai: vie­nas (27 ha) mies­to sa­vi­val­dy­bės tvar­ko­mas, o ant­ras (76 ha) yra Mo­ko­mo­sios Miš­kų Urė­di­jos ži­nio­je. Par­kuo­se iš­ves­ti gra­žūs ta­kai, įreng­ti suo­liu­kai – čia di­džiai ma­lo­nu, jau­ku pa­si­vaikš­čio­ti, at­si­gai­vin­ti ir pail­sė­ti.

Pa­mi­nė­ti­nas taip pat Su­dva­jų miš­kas ir pa­plū­di­mis, „Karl­sba­do“ pu­šy­nas ir Vidz­gi­rio miš­kas, ku­rį ga­li­ma pa­siek­ti I Pul­ko al. ir Vidz­gi­rio gat­ve. Ta­me miš­ke au­ga net 25 rū­šių me­džių, tarp ku­rių daug šim­ta­me­čių ąžuo­lų ir liek­nų pu­šų. Įdo­mus yra Aly­taus Mok. Miš­kų Urė­di­jos Me­de­ly­nas Ši­le­lio gat­vės ga­le, ku­ria­me ga­li­ma pa­ma­ty­ti, įvai­rių vais­me­džių, de­ko­ra­ty­vi­nių me­džių ir pan. Ten pat gre­ta yra pu­šy­nas, ku­ria­me ma­ty­ti ei­lė gub­rių. Spė­ja­ma, kad tai esą Vy­tau­to Di­džio­jo lai­kų kry­žei­vių ka­pai.“

No­rin­tiems ne tik vaikš­ti­nė­ti ir svei­ka­tin­tis bu­vo siū­lo­ma vaikš­ti­nė­ti ir tur­tin­ti ži­nias: ap­lan­ky­ti Lais­vės an­ge­lo pa­min­klą, ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus ka­pą, Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čią, A. Juo­za­pa­vi­čiaus til­tą, nuo jo pa­si­žiū­rė­ti, kas vyks­ta plia­že. Tuo­met ap­lan­ky­ti mu­zie­jus Pir­ma­ja­me Aly­tu­je (šian­dien Pir­ma­ja­me Aly­tu­je yra Ar­che­o­lo­gi­jos mu­zie­jus): „Dzū­kų et­no­gra­fi­nis mu­zie­jus Jiez­no g. Juo­za­pa­vi­čiaus prosp. kam­pe tu­ri to­kius sky­rius: na­mų apy­vo­kos, ūkio pa­dar­gų ir įran­kių, ar­che­o­lo­gi­jos, nu­miz­ma­ti­kos ir is­to­ri­jos. Taip pat lan­ky­ti­na Vi­du­ri­nė Miš­kų Mo­kyk­la. Mo­kyk­la tu­ri gam­tos mu­zie­jus, ku­riuo­se lai­ko­mi žu­vų rin­ki­niai, vabz­džių ko­lek­ci­jos, Lie­tu­vos paukš­čių iš­kam­šos, miš­kų žel­di­ni­mo ir ap­dir­bi­mo įran­kiai, dir­vo­že­mio ko­lek­ci­jos, me­lio­ra­ci­jos, dur­pi­nin­kys­tės, sėk­lų pa­vyz­džiai ir kt. Prie mo­kyk­los yra sėk­lų džio­vyk­la ir dai­gy­nas.“

 

Ro­man­tiš­ki pa­si­vaikš­čio­ji­mai

Ro­man­tiš­kiems pa­si­vaikš­čio­ji­mams ir iš­ky­loms bu­vo pa­ta­ria­ma leis­tis į il­gę ke­lio­nę – už Ka­niū­kų til­to, į Su­dva­jų miš­ką. Ku­ror­ti­nin­kų gru­pe­lė, pa­klau­siu­si re­ko­men­da­ci­jų, pa­si­ė­mu­si už­kan­džių ir gė­ri­mų, iš­si­ruo­šė į to­kį po­il­si­nį nuo­ty­kį. Pri­ėjus Alo­vės upe­lį pa­ne­lėms jį bu­vo ne­pa­to­gu per­ženg­ti, bi­jo­jo su­šlap­ti ba­te­lius. Vie­nas ka­va­lie­rius bu­vo itin pa­slau­gus, kol ki­ti vy­rai ta­rė­si, kaip čia iš pa­dė­ties iš­si­suk­ti, stvė­rė vie­ną pa­ne­ly­tę glė­bin ir per­ne­šė. Grei­tai jam ant kak­lo pa­ki­bo ir an­tra. Kai ėmė­si tre­čios ga­be­ni­mo, pa­sly­do ko­ja ant šla­pio ak­mens. Su­svy­ra­vo ka­va­lie­rius, pa­ne­lę į van­de­nį tėš­kė ir pats ant jos už­griu­vo. Šil­ki­nė suk­ne­lė su­šla­po, ba­te­lius ir vi­są va­sa­riš­ką tu­a­le­tą drum­zli­nas van­duo su­nio­ko­jo. Pa­ne­lė puo­lė į aša­ras ir is­te­ri­ją. Jau­ni­kai­tį ne tik dram­bliu ir ke­rėp­la iš­va­di­no, bet dar pa­rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti 60 li­tų už su­ga­din­tą suk­ne­lę ir ko­ji­nes. Taip vie­nas ne­at­sar­gus žings­nis, no­rint pa­si­pui­kuo­ti prieš ki­tus, su­nai­ki­no nuo­sta­bų pa­si­vaikš­čio­ji­mą bei iš­ky­lą.

 

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė

-------------------------------------------------------------------------------

Zygis1

Rug­sė­jo 16 d. Il­ga eks­kur­si­ja-žy­gis „Nuo Ku­ror­to iki Sa­na­to­ri­jos pro pi­lia­kal­nį na­mo“.

At­stu­mas apie 16 km.

Truk­mė apie 5 val.

Pra­džia 10 val. nuo Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 1, Aly­tus).

zygis2

Rug­sė­jo 17 d. Eks­kur­si­ja „3000 Žings­nių Jau­ni­mo par­ke“.

Truk­mė apie 2 val.

Pra­džia 11 val. prie skulp­tū­ros „Žie­das” (gre­ta Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, Nau­jo­ji g. 52, Aly­tus).

Re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu +370 315 52 010.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.