„Jei Aly­tus no­ri pri­trauk­ti nau­jų in­ves­tuo­to­jų, pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti di­des­nių nei Pra­mo­nės par­ke likusių laisvų skly­pų pa­siū­lą” (7)

Skais­tė Ul­čic­kai­tė
Skais­tė Ul­čic­kai­tė: „La­bai svar­bu, kad mies­tą val­dy­tų po­li­ti­kai, tu­rin­tys aiš­kius tiks­lus, pri­ori­te­tus, vi­zi­jas, ob­jek­ty­vų po­žiū­rį, są­ži­nę ir tei­sin­gu­mo jaus­mą. O kom­pro­mi­sus vi­sa­da ga­li­ma su­ras­ti, jei­gu tu­ri stip­rius ar­gu­men­tus „už“ ir „prieš“. Jei­gu pro­tą val­do aro­gan­ci­ja, emo­ci­jos ir sa­va­nau­diš­ku­mas, ta­da net ir stip­riau­si ar­gu­men­tai ne­pa­dės.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Apie šiais me­tais nu­veik­tus dar­bus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mą, su­by­rė­ju­sią Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ją ta­ry­bo­je, švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką, apie tai, ar pa­vyks mies­to ta­ry­bai iš­lai­ky­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą iki da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, kal­ba­mės su mies­to ta­ry­bos na­re Skais­te Ul­čic­kai­te.

– Jūs va­do­vau­ja­te Aly­taus mies­to ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­tui, ku­ria­me svars­to­mi svar­biau­si su sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sais ir in­ves­ti­ci­jo­mis su­si­ję klau­si­mai. Ku­rioms sri­tims šį­met bu­vo pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas, ku­rioms su­ma­žin­tas ir dėl ko­kių prie­žas­čių?

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šių me­tų sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je pa­tvir­ti­no 2021 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pa­ja­mos ir iš­lai­dos su­da­rys 70 mi­li­jo­nų 815 tūks­tan­čių eu­rų. Bai­gian­tis me­tams, pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­tus duo­me­nis, ga­li­ma pla­nuo­ti, kad iki me­tų pa­bai­gos gau­tos biu­dže­to pa­ja­mos bus 7,6 mi­li­jo­no eu­rų di­des­nės ne­gu bu­vo pla­nuo­ta. Di­dži­ą­ją di­dė­ji­mo da­lį – apie 4 mi­li­jo­nus – su­da­ro tiks­li­nės do­ta­ci­jos. Tai Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tams skir­tos lė­šos, mo­ky­mo lė­šos, lė­šos, skir­tos eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos iš­lai­doms kom­pen­suo­ti, ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos pi­ni­gai. Šie­met žy­miai di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas nei pla­nuo­ta me­tų pra­džio­je bu­vo skir­tas švie­ti­mui, so­cia­li­nei ap­sau­gai, spor­tui, sa­vi­val­dy­bės veik­lai, in­fra­struk­tū­ros prie­žiū­rai ir ap­lin­kos ko­ky­bės ge­ri­ni­mui, tur­to val­dy­mui ir plėt­rai. Ne­žy­miai su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas kul­tū­rai, svei­ka­tos ap­sau­gai ir ur­ba­nis­ti­niam pla­na­vi­mui.

Vie­noms sri­tims fi­nan­sa­vi­mas pa­di­din­tas, ki­toms su­ma­žin­tas, įver­ti­nus re­a­liai su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se, bū­ti­nus at­lik­ti mies­to tvar­ky­mo dar­bus. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad nė vie­na sri­tis tik­rai ne­iš­gy­ve­no ir ne­iš­gy­ve­na ypa­tin­gai di­de­lių fi­nan­si­nių ne­pri­tek­lių.

 

– Kaip vi­sa­da di­džiau­sią da­lį vie­ti­nio iž­do „su­val­go“ švie­ti­mas, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kai vis ne­įžie­bia­ma švie­sa.

– To­bu­lin­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klą, ge­rin­ti švie­ti­mo ko­ky­bę ir siek­ti ko­ky­biš­kes­nio mū­sų mo­ki­nių iš­si­la­vi­ni­mo, ra­cio­na­liai nau­do­jant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas ir ma­te­ria­lų­jį tur­tą, tai pui­kus už­si­brėž­tas tiks­las. La­bai gai­la, bet jo šią ka­den­ci­ją ne­pa­vyks pa­siek­ti to­kia ap­im­ti­mi, ko­kia no­rė­tų­si.

Jau pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je apie tai bu­vo ne­ma­žai kal­ba­ma. Ta­čiau kaip anks­čiau, taip ir da­bar dau­gu­ma po­li­ti­kų švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką įsi­vaiz­duo­ja tik kaip vie­nos ar ki­tos mo­kyk­los už­da­ry­mą.

Pa­ti da­ly­va­vau su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je dėl švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos, te­ko iš­nag­ri­nė­ti ir iš­ana­li­zuo­ti ne­ma­žą kie­kį pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos. Ka­dan­gi pa­tir­ties kaip švie­ti­mo at­sto­vė ne­tu­riu, to­dėl mo­ky­mo ko­ky­bės ver­tin­ti ne­si­i­mu. Ta­čiau su­si­pa­ži­nu­si su pa­teik­to­mis sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nau­do­ja­mo­mis lė­šo­mis švie­ti­mui ir pa­a­na­li­za­vu­si jas, ga­liu drą­siai teig­ti, jog prieš siū­ly­da­mi už­da­ry­ti vie­ną ar ki­tą mo­kyk­lą po­li­ti­kai pir­miau­sia tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti griež­tas tai­syk­les ūkio lė­šų pa­skirs­ty­mui tarp mo­kyk­lų, švie­ti­mo pa­sta­tų re­mon­to, mo­der­ni­za­vi­mo ir at­nau­ji­ni­mo il­ga­lai­kį pla­ną pa­gal nu­sta­ty­tus pri­ori­te­tus bent pen­ke­riems me­tams. Ir svar­biau­sia – kon­tro­liuo­ti, jog jo bū­tų lai­ko­ma­si.

Sten­gian­tis su­tau­py­ti ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms ski­ria­mas lė­šas, švie­ti­mo įstai­go­se reik­tų įreng­ti iš­ma­nio­jo šil­dy­mo, van­dens nau­do­ji­mo ste­bė­ji­mo, sau­lės elek­tri­nių sis­te­mas. Ži­no­ma, svar­biau­sias, ma­no ma­ny­mu, už­da­vi­nys bū­tų nu­si­sta­ty­ti aiš­kius kri­te­ri­jus, ku­riais re­mian­tis ga­li­ma bū­tų svars­ty­ti dėl mo­kyk­los už­da­ry­mo ar jun­gi­mo su ki­ta mo­kyk­la klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, moks­lei­vių skai­čius mo­kyk­lo­je, jų skai­čius kla­sė­je, kla­sių kom­plek­tų skai­čius, ūkio iš­lai­dos, ten­kan­čios vie­nam moks­lei­viui.

 

– Kaip ma­no­te, kiek il­gai tai truks?

– Nuo­šir­džiai sa­kau, jog ne­ti­kiu, kad per vie­ną ta­ry­bos ka­den­ci­ją tai pa­vyks nuo­sek­liai ir vis­ką pa­da­ry­ti. Ta­čiau tik­rai ti­kiu, kad, žen­giant bent po ke­lis žings­ne­lius į prie­kį, tiks­las bus pa­siek­tas.

 

– Ku­rios sa­vi­val­dy­bės sri­tys ga­lė­tų su­lauk­ti di­des­nio sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mo? Gal jau tai nu­ma­to­ma at­ei­nan­čių me­tų mies­to biu­dže­te?

– Ka­dan­gi at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to svars­ty­mai dar tik star­tuo­ja, bū­tų sun­ku kaž­ką prog­no­zuo­ti. La­bai no­rė­tų­si, kad kul­tū­ra ne­bū­tų už­mirš­ta ir ne­reik­tų tiek daug dis­ku­tuo­ti apie jai ski­ria­mų pa­pil­do­mų lė­šų kie­kį, kaip bu­vo tvir­ti­nant šių me­tų biu­dže­tą sau­sio pa­bai­go­je. Tuo la­biau kad 2022 me­tais Aly­tus bus Lietuvos kul­tū­ros sos­ti­nė.

 

– Šį­met ne­ma­žai nau­jų in­ves­tuo­to­jų pa­reiš­kė no­rą kur­tis Pra­mo­nės par­ke. Jū­sų nuo­mo­ne, kaip dar la­biau sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų ska­tin­ti nau­jų in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mą į mies­tą? Kas stab­do in­ves­tuo­to­jų at­ėji­mą į Aly­tų ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą?

– Pa­gal ma­no tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją bu­vo tik pa­si­ra­šy­tos in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys. Vos vie­nas ki­tas jau pra­dė­jo sa­vo veik­lą. Re­mian­tis sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šy­tų in­ves­ti­ci­jų su­tar­čių is­to­ri­ja, ga­li­ma drą­siai teig­ti: fak­tas, kad su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, dar ne­ga­ran­tuo­ja, jog aly­tiš­kiams at­si­ras nau­jos ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos.

Ten­ka ne­ma­žai ben­drau­ti su ver­sli­nin­kais, dau­ge­lis pa­si­gen­da tie­sio­gi­nio sa­vi­val­dy­bės ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mo. No­rint ver­slui įsi­kur­ti Aly­tu­je, rei­kia nu­ei­ti ne­trum­pus po­pie­riz­mo ir sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­rių ke­lius. Ge­rai tai, kad si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja. Ti­kiuo­si, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je įkū­rus Ver­slo sky­rių ir čia įdar­bi­nus kom­pe­ten­tin­gus spe­cia­lis­tus, si­tu­a­ci­ja pa­ge­rės dar la­biau.

La­bai gai­la, kad įkur­ta Ver­slo ta­ry­ba, kaip pa­ta­ria­mą­jį žo­dį tu­rin­tis da­ri­nys, vis dar ne­duo­da to­kios nau­dos, ko­kios bu­vo ti­kė­ta­si.

Ma­no nuo­mo­ne, jei Aly­tus no­ri pri­trauk­ti nau­jų in­ves­tuo­to­jų, gal­būt ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio, pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti di­des­nių nei Pra­mo­nės par­ke likusių laisvų skly­pų pa­siū­lą. Taip pat – mū­sų mies­tui pri­ori­te­ti­nių pro­fe­si­jų tu­rin­čių dar­buo­to­jų pa­siū­lą. Mies­tui svar­biau­sia, kad at­ei­nan­čių in­ves­tuo­to­jų ku­ria­mos dar­bo vie­tos bū­tų kuo ge­riau ap­mo­ka­mos, kad nau­jų ver­slų dar­buo­to­jai gy­ven­tų Aly­tu­je, o ne­bū­tų ve­žio­ja­mi iš ki­tų mies­tų.

 

– Jums, kaip į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tai pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, šie me­tai bu­vo su­dė­tin­gi. Su­by­rė­jo są­jun­gos frak­ci­ja, ku­riai jūs va­do­va­vo­te, į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus ta­ry­ba ne­pa­sky­rė dar jū­sų va­do­vau­tos frak­ci­jos de­le­guo­to at­sto­vo. Ko­dėl taip at­si­ti­ko, ar sa­vo, kaip ta­ry­bos na­rės, veiks­muo­se ne­įžvel­gia­te pa­da­ry­tų kaž­ko­kių klai­dų?

– Vis­kas įvy­ko la­bai na­tū­ra­liai. Tie­siog an­trą kar­tą iš­si­sky­rus mū­sų nuo­mo­nėms dėl trau­ki­mo­si iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos, nu­spren­džiau ne­be­si­mė­ty­ti, o to­liau dirb­ti sa­vo pra­dė­tus dar­bus vie­na. Man nie­ka­da ne­bu­vo svar­bios vie­no­kios ar ki­to­kios už­ima­mos po­zi­ci­jos sa­vi­val­dy­bė­je, bet per dve­jus me­tus su­ge­bė­ti du kar­tus at­ei­ti ir iš­ei­ti iš ko­a­li­ci­jos, ma­no nuo­mo­ne, jau yra ne­la­bai nor­ma­lu.

Vi­sa­da prieš pri­im­da­ma spren­di­mą pa­gal­vo­ju kaip mies­to pi­lie­tė, o ne kaip po­li­ti­kė. Man svar­bu, ko­kia­me mies­te gy­vens ma­no vai­kai. Kaip frak­ci­jos va­do­vei man tik­rai trū­ko pa­tir­ties, dau­ge­ly­je su­si­da­riu­sių si­tu­a­ci­jų bu­vau tie­siog per daug to­le­ran­tiš­ka.

 

– Ko­kius ga­lė­tu­mė­te įvar­dy­ti sa­vo, kaip ta­ry­bos na­rės, pa­da­ry­tus dar­bus. Ko­kių ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti?

– Ži­not, ta­ry­bos na­rys lau­ke vie­nas ne ka­rys. Po­li­ti­ko­je ir ta­ry­bo­je la­bai svar­bu mo­kė­ti sa­vo idė­ja už­krės­ti ki­tus ta­ry­bos na­rius ar­ba gal­būt pri­ei­ti vie­no ar ki­to kom­pro­mi­so. Man la­bai keis­ta, kai po­li­ti­kai pra­de­da gir­tis sa­vo pa­da­ry­tais dar­bais, kai iš tik­rų­jų prie tų idė­jų įgy­ven­di­ni­mo star­to yra pri­si­dė­ję ma­žiau­siai pu­sė ta­ry­bos na­rių.

Vie­ni be ki­tų mes esa­me nie­kas, nes da­bar­ti­nė­je ta­ry­bo­je nė vie­na frak­ci­ja ne­tu­ri pa­kan­ka­mai bal­sų, kad ga­lė­tų vie­na už­deg­ti ža­lią švie­są sa­vo idė­jos įgy­ven­di­ni­mui.

Dar­bų, ku­rių ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, dar ne­no­rė­čiau įvar­dy­ti, nes dar lau­kia tru­pu­tė­lį dau­giau nei me­tai šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos dar­bo ir, ti­kiu, dar pa­vyks kai ką pa­da­ry­ti. Sma­gu ma­ty­ti, kaip dėl mū­sų pri­im­tų spren­di­mų mies­tas kei­čia­si, au­ga, gra­žė­ja, at­si­nau­ji­na, ak­ty­vė­ja ben­druo­me­nių dar­bas, at­si­ran­da vis dau­giau vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių už­im­tu­mo, Aly­tus vis daž­niau mi­ni­mas kaip ak­ty­vus, spor­tiš­kas ir drau­giš­kas jau­noms šei­moms mies­tas.

 

– Jūs į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ta pir­mą kar­tą. Kaip jums at­ro­do šios val­džios ins­ti­tu­ci­jos dar­bas mies­to nau­dai, ar daž­nai su­ran­da­mi kom­pro­mi­sai spren­džiant kai ku­riuos klau­si­mus, dėl ko­kių prie­žas­čių jų ne­pa­vyks­ta su­ras­ti?

– Ši mies­to val­džios ins­ti­tu­ci­ja tu­ri di­de­lę ga­lią ir įta­ką mies­to vys­ty­mui ir plėt­rai. Tu­ri ga­lin­gus ir įta­kin­gus įran­kius, to­dėl la­bai svar­bu, kad mies­tą val­dy­tų po­li­ti­kai, tu­rin­tys aiš­kius tiks­lus, pri­ori­te­tus, vi­zi­jas, ob­jek­ty­vų po­žiū­rį, są­ži­nę ir tei­sin­gu­mo jaus­mą. O kom­pro­mi­sus vi­sa­da ga­li­ma su­ras­ti, jei­gu tu­ri stip­rius ar­gu­men­tus „už“ ir „prieš“. Jei­gu pro­tą val­do aro­gan­ci­ja, emo­ci­jos ir sa­va­nau­diš­ku­mas, ta­da net ir stip­riau­si ar­gu­men­tai ne­pa­dės.

 

– Kaip ma­no­te, ar da­bar­ti­nei mies­to ta­ry­bai iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos pa­vyks iš­lai­ky­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, ku­rios ofi­cia­lios ne­bu­vo maž­daug me­tus?

– Sun­ku prog­no­zuo­ti, vis­kas pri­klau­sys nuo pa­čių po­li­ti­kų, esan­čių val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Vi­siems pa­lin­kė­čiau ne tik kri­ti­kuo­ti, bet ir dirb­ti, ne tik klau­sy­ti, bet ir iš­girs­ti, nes iš­girs­ti tai, ką sa­ko ki­tas, yra di­džiau­sia ne vie­no po­li­ti­ko pro­ble­ma.

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu Nr. T-362.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mero tarybos narių veiklų rodikliai vertinami pagal sav. Įst. 20 str., 1p. mero ir Įst. 16 str., 2p. tarybos išimtines kompetencijas. Priim strateginius sprendimus ir atsakyt už jų veiklų pasekmes. Bei atsiskaityt alytiškiams. Tad lyginama gyvwntojų skaičiaus, paskolų, bedarbystės kitimo rodikliai. Iš kart spragos neefektyviai panaudojjamaa pramonės parkas ir aerodromo potencialas. Kur jei apskūsta ir vilkinama per teismus, savivaldybės spragos, kad paliktos landos. Tarybos darbą veikt per teismus, kurie į valdžią nerinkti. Vėl nereaguojant į žmogaus teisių ypatumus neužtikrinamas teisingumas Alytuj.

  Komentaras

  Tai gi gražuolė ir kadencijos pradžioj su meru ir konservatorių žvaigžde vyko į Kiniją, kad pasaulinio lygio investuoroją pritraukt. Kad rimtam investuotojui pasiūlyt rimtą sklypą, reikia parko neparceliuot smulkiems, ką taryboj balsų dauguma patys tvirtino. O dabar reikia, kaip metams baigiantis nėra kuo pasigirt tarybos lygį. Ko pratylima paskolos, pertvarkų nebuvimas ir silpnos vystymo strategijos per es paramą.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.