Jau­nius Ja­no­nis by­li­nė­ja­si dėl at­lei­di­mo iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko pa­rei­gų, bau­džia­mo­ji by­la dar ne­pra­dė­ta nag­ri­nė­ti (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Jaunius Ja­no­nis teismo pra­šo pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl at­lei­di­mo iš pa­rei­gų, grą­žin­ti į pa­rei­gas ir pri­teis­ti vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ją nuo at­lei­di­mo iš dar­bo mo­men­to iki teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Jaunius Ja­no­nis teismo pra­šo pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl at­lei­di­mo iš pa­rei­gų, grą­žin­ti į pa­rei­gas ir pri­teis­ti vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ją nuo at­lei­di­mo iš dar­bo mo­men­to iki teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Sau­sio pa­bai­go­je teis­mui bu­vo per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je vie­nas iš kal­ti­na­mų as­me­nų me­džiok­lės la­po suklas­to­ji­mu – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jau­nius Ja­no­nis. Ši by­la teis­me vis dar ne­pra­dė­ta nag­ri­nė­ti. Šian­dien J.Ja­no­nį jau ga­li­ma va­din­ti bu­vu­siu ap­lin­ko­sau­gi­nin­ku, nes mi­nė­to de­par­ta­men­to va­do­vy­bės yra at­leis­tas iš pa­rei­gų už pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mą. J.Ja­no­nis at­lei­di­mą iš dar­bo ap­skun­dė teis­mui, šiuo me­tu vyks­ta by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­sas.

Ko­dėl ne­pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la?

Sau­sio pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir Aly­taus apy­lin­kės teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je du as­me­nys kal­ti­na­mi me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 2019-ųjų lap­kri­tį du as­me­nys, da­bar jau kal­ti­na­mie­ji, ku­rių vie­nas – Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas J.Ja­no­nis, da­ly­va­vo me­džiok­lė­je Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je. Ki­tas – Drus­ki­nin­kų gy­ven­to­jas, ne­su­si­jęs su vals­ty­bės tar­ny­ba.

Įta­ria­ma, kad me­džiok­lės me­tu jie drau­džia­mu bū­du – va­rant – su­me­džio­jo su­au­gu­sį brie­džio pa­ti­ną. O, kaip įta­ria­ma, po me­džiok­lės kal­ti­na­mie­ji ty­čia su­klas­to­jo tik­rą do­ku­men­tą ir į jį įra­šė, jog žvė­ris bu­vo su­me­džio­tas leis­ti­nu bū­du – ty­ko­jant ir laikantis kitų medžioklės reikalavimų.

Pro­ku­ro­rai tvir­ti­no, kad to­kiu bū­du kal­ti­na­mie­ji ga­li­mai sie­kė iš­veng­ti už ne­tei­sė­tą me­džiok­lę gre­sian­čios ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės – bau­dos nuo 800 iki 1 tūkst. 800 eu­rų.

Dėl šios ga­li­mai ne­tei­sė­tos me­džiok­lės iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, o jam va­do­va­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­rius. Kal­ti­na­mie­siems pa­skir­tos iki nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo ga­lio­jan­čios kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai ne­iš­vyk­ti.

Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są as­me­nims, su­klas­to­ju­siems do­ku­men­tą, gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

Bau­džia­mo­ji by­la pa­gal nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo vie­tą per­duo­ta nag­ri­nė­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Drus­ki­nin­kų rū­mams. Ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mas dar ne­pra­dė­tas dėl J.Ja­no­nio ir jo gy­nė­jo nu­ro­dy­tų pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių. Šį mė­ne­sį mi­nė­tuo­se teis­mo rū­muo­se nu­ma­ty­ti trys tei­sia­mie­ji po­sė­džiai.

 

Iš pra­džių nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų, vė­liau – at­leis­tas

Va­sa­rio pra­džio­je Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vy­bės spren­di­mu J.Ja­no­nis bu­vo nu­ša­lin­tas nuo Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gų. Toks priimtas spren­di­mas susijęs su teis­mui per­duo­ta bau­džia­mą­ja by­la, ku­rio­je ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas kal­ti­na­mas me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu.

J.Ja­no­nis nuo pa­rei­gų bu­vo nu­ša­lin­tas iki de­par­ta­men­te at­lie­ka­mo tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mo pa­bai­gos. Jį at­li­kus tu­rė­jo bū­ti spren­džia­ma, ar ap­lin­ko­sau­gi­nin­ką grą­žin­ti į pa­rei­gas, ar nu­ša­lin­ti iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos.

Ta­čiau, kaip in­for­ma­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ma­li­nov­skis, po at­lik­to tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mo pri­im­tas spren­di­mas mi­nė­tą ap­lin­ko­sau­gi­nin­ką at­leis­ti iš pa­rei­gų, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu už pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mą šiurkš­čiu tar­ny­bi­niu nu­si­žen­gi­mu.

„Va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta, kas yra lai­ko­ma šiurkš­čiu tar­ny­bi­niu nu­si­žen­gi­mu. Tai vals­ty­bės tar­nau­to­jo el­ge­sys, su­si­jęs su tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mu, dis­kre­di­tuo­jan­tis vals­ty­bės tar­ny­bą, men­ki­nan­tis įstai­gos ar pa­ties tar­nau­to­jo re­pu­ta­ci­ją, že­mi­nan­tis žmo­gaus oru­mą, ar ki­ti veiks­mai, tie­sio­giai pa­žei­džian­tys žmo­nių kon­sti­tu­ci­nes tei­ses“, – tvir­ti­no A.Ma­li­nov­skis.

 

„Tu­riu tei­sę į gy­ny­bą, to­dėl gi­nuo­si“

J.Ja­no­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vy­bės spren­di­mą at­leis­ti jį iš Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gų ap­skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Jis pra­šo pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl at­lei­di­mo iš pa­rei­gų, grą­žin­ti į pa­rei­gas ir pri­teis­ti vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ją nuo at­lei­di­mo iš dar­bo mo­men­to iki teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo.

Bu­vu­sio ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko skun­das teis­me pri­im­tas nag­ri­nė­ti, šiuo me­tu Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ren­gia at­si­lie­pi­mą į J.Ja­no­nio teis­mui pa­teik­tą skun­dą.

Nuo 2002-ųjų ru­dens ap­lin­ko­sau­gi­nin­ku dir­bęs J.Ja­no­nis sa­kė, kad į teis­mą krei­pė­si, nes jau­čia pa­žeis­tas tei­ses: „Tu­riu tei­sę į gy­ny­bą, to­dėl gi­nuo­si.“

Jis tei­gė, kad jau tu­ri su­si­ra­dęs dar­bą Lie­tu­vo­je, ku­rio ne­de­ta­li­za­vo, bet įsi­dar­bin­ti ne­sku­ban­tis, nes no­rin­tis pail­sė­ti ir pa­si­dar­buo­ti na­muo­se.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.