Įreng­tos švie­so­fo­rų sek­ci­jos, grą­ži­na­mos ža­lio­sios ro­dyk­lės

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Vasaris 7
Sankryža
Šią sa­vai­tę švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis pa­sta­ty­tos Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je įreng­tos švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pra­dė­tos grą­žin­ti ir pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je nuim­tos prie švie­so­fo­rų bu­vu­sios len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis.

Pa­pil­do­mos sek­ci­jos vie­toj ža­liųjų ro­dyk­lių

Va­do­vau­jan­tis pa­keis­to­mis Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis, Aly­tu­je, kaip ir ki­tuo­se mies­tuo­se, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo nuim­tos prie švie­so­fo­rų įreng­tos len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, ku­rios au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams lei­do suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam sig­na­lui.

To­kias ro­dyk­les nu­spręs­ta pa­ša­lin­ti sie­kiant pa­di­din­ti au­to­mo­bi­lių pra­lai­du­mą san­kry­žo­se, kai jiems ga­li­ma suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ir no­rint už­tik­rin­ti sau­gu­mą žmo­nėms ei­nant per per­ėją. Mat vie­ni vai­ruo­to­jai pra­leis­da­vo pės­čiuo­sius, ki­ti sku­bė­da­mi į tai ne­kreip­da­vo dė­me­sio.

Aly­tu­je de­šim­ty­je san­kry­žų bu­vo švie­so­fo­rai su ža­lių­jų ro­dyk­lių len­te­lė­mis, ku­rios bu­vo pra­dė­tos įren­gi­nė­ti maž­daug prieš de­šimt­me­tį.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lės ne­drau­džia sa­vi­val­dy­bėms san­kry­žo­se prie švie­so­fo­rų įreng­ti sek­ci­jas su švie­čian­čio­mis ža­lio­siomis ro­dyk­lė­mis, ku­rios au­to­mo­bi­liams su­tei­kia tei­sę suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

To­kias ro­dyk­lių sek­ci­jas Aly­tu­je iki šiol tu­rė­jo Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios, A.Jo­ny­no, Pu­ti­nų bei Nau­jo­sios, Kal­niš­kės ir Pu­ti­nų gat­vių san­kry­žų švie­so­fo­rai.

Šią sa­vai­tę švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis pa­sta­ty­tos Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Vie­na jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams leidžia suk­ti į de­ši­nę iš Tvir­to­vės į Nau­ją­ją gat­vę, ki­ta – iš Rū­tų į Jot­vin­gių gat­vę.

Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos šio­je san­kry­žo­je bu­vo švie­so­fo­rai su ža­lių­jų ro­dyk­lių len­te­lė­mis.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, mi­nė­to­je san­kry­žo­je švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis pa­sta­ty­tos dėl in­ten­sy­vaus au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mo šio­je san­kry­žo­je.

To­kias sek­ci­jas dar pla­nuo­ja­ma įreng­ti prie švie­so­fo­rų Pul­ko ir Jot­vin­gių gat­vių san­kry­žo­je.

Iš vi­so mies­te yra 20 švie­so­fo­rų.

Vėl bus len­te­lės su ža­lio­siomis ro­dyk­lė­mis

Nuo me­tų pra­džios ne­be­li­kus prie švie­so­fo­rų įreng­tų len­te­lių su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, ki­lo ne­ma­žas vai­ruo­to­jų ir sa­vi­val­dy­bių at­sto­vų pa­si­pik­ti­ni­mas, nes san­kry­žo­se su­si­da­ry­da­vo au­to­mo­bi­lių spūs­tys.

Į tai su­re­a­ga­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, ne­tru­kus pa­kei­tu­si švie­so­fo­rų įren­gi­mo tai­syk­les. Jo­se nu­ro­dy­ta, ko­kių są­ly­gų rei­ka­lau­ja­ma prie švie­so­fo­rų įren­giant len­te­les su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis.

To­kių len­te­lių ne­ga­li at­si­ras­ti nau­jai įren­gia­mo­se ir re­konst­ruo­ja­mo­se san­kry­žo­se. O at­ku­ria­mos ro­dyk­lės ga­li bū­ti tik tais at­ve­jais, kai ties ža­liu švie­so­fo­ro sig­na­lu ne­įreng­ta pa­pil­do­ma švie­so­fo­ro sek­ci­ja su ža­li­ą­ja ro­dyk­le de­ši­nia­jam po­sū­kiui, ne­įreng­tas at­ski­ras tam skir­tas švie­so­fo­ras. Taip pat, jei į de­ši­nę lei­džia­ma suk­ti iš vie­nos eis­mo juos­tos, už­tik­ri­nama, kad į de­ši­nę ke­ti­nan­tys suk­ti vai­ruo­to­jai, su­sto­ję prieš „Stop“ li­ni­ją, ge­rai ma­to pės­čiuo­sius ir trans­por­to prie­mo­nes.

Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą grą­žin­ti ar įreng­ti lenteles su ža­li­osiomis ro­dyk­lėmis prie švie­so­fo­rų tu­ri su­de­rin­ti su Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra, pa­val­džia Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čios Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl len­te­lių su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis grą­ži­ni­mo iš­siun­tė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, ku­ri su mi­nė­ta agen­tū­ra ben­drai de­ri­na šių įren­gi­nių at­sta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė­se.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­tu­je prie švie­so­fo­rų jau pra­dė­tos grą­žin­ti len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Len­te­lės prie švie­so­fo­rų su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis grą­ži­na­mos sep­ty­nio­se san­kry­žo­se: Ulo­nų, Pul­ko ir San­tai­kos gat­vių, Rau­don­kal­nio, Jur­giš­kių ir Li­kiš­kė­lių gat­vių, Nau­jo­sios, Žu­vin­to ir Rau­don­kal­nio gat­vių, Puns­ko ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vių, A.Juo­za­pa­vi­čiaus, Jiez­no ir Mer­ki­nės gat­vių, Pul­ko ir Jot­vin­gių gat­vių bei Vil­niaus ir S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vių.

Ki­to­se san­kry­žo­se, kur nuo švie­so­fo­rų bu­vo nuim­tos len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ro­dyk­lė­mis jau įreng­tos ar­ba nu­ma­to­mos įreng­ti.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.