16 met­rų aukš­čio eg­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je – ba­ro­ki­nė, spar­nuo­ta ir la­bai fo­to­ge­niš­ka

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 20
Eglė
Kaunietė menininkė Jolanta Šmidtienė Kalėdų eglę Alytuje puošia antrus metus iš eilės. Šiemet ji sparnuota. Kaunietė menininkė Jolanta Šmidtienė Kalėdų eglę Alytuje puošia antrus metus iš eilės. Šiemet ji sparnuota. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Gruo­džio 1 die­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta Aly­taus mies­to ka­lė­di­nė eg­lė. Ji šie­met – įspū­din­go aukš­čio ir kve­pian­ti sa­kais, nors ir nė­ra gy­vas me­dis – ant kar­ka­so su­mon­tuo­tos eg­lių ša­kos. Eg­lė pa­sta­ty­ta kiek ki­to­je vie­to­je, ar­čiau mies­to te­at­ro, nes su­mon­tuo­ta ant at­ra­mi­nio stie­bo, ku­ris va­sa­rą lai­kė šimt­me­čio tau­ti­nę juos­tą. Da­bar jis pa­slėp­tas kar­ka­so cen­tre, o jo iš­orė pa­deng­ta ša­ko­mis.

Ža­lias­ka­rę šie­met, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, Aly­tu­je puoš VšĮ Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­jos meist­rai, va­do­vau­ja­mi kau­nie­tės me­ni­nin­kės Jo­lan­tos Šmid­tie­nės. Eg­lės pa­puo­ši­mo au­to­rė pa­brė­žia, kad Aly­taus ža­lias­ka­rė bus vie­na aukš­čiau­sių Lie­tu­vo­je, jai pa­ga­min­tas spe­cia­lus kar­ka­sas.

Va­kar per pie­tus J.Šmid­tie­nę jau bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je prie pra­dė­tos puoš­ti eg­lės. Šie­met jos ak­cen­tas – bal­ti iš me­ta­lo pa­ga­min­ti an­ge­lų spar­nai. Jų bus 40, ir vi­si švies spe­cia­liais bal­tais pro­žek­to­riais. Spar­nus nu­kal­di­no kau­nie­tis kal­vis Ma­rius Bal­čiū­nas.

„Šie­met įei­ti į eg­lės vi­dų ne­bus ga­li­ma, ta­čiau vi­sus gy­ven­to­jus ir mies­to sve­čius la­bai kvies­čiau prie eg­lu­tės įsi­am­žin­ti su an­ge­lo spar­nais, o ypač jei pa­snigs – sku­bė­ki­te pa­si­džiaug­ti ar­tė­jan­čių šven­čių nuo­jau­ta“, – ra­gi­na J.Šmid­tie­nė.

Jos ma­ny­mu, Aly­taus eg­lė šie­met la­bai fo­to­ge­niš­ka ir tie­siog bū­ti­na prie jos įsi­am­žin­ti. Ji pa­ti šią eg­lę pra­mi­nė ba­ro­ki­ne dėl jos pa­puo­ši­mo de­ko­ra­ty­vu­mo. De­šimt me­tų įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus Ka­lė­doms puo­šian­ti me­ni­nin­kė pra­šo aly­tiš­kius sau­go­ti ka­lė­di­nę eg­lę, nes jos kū­ri­niai daž­niau vis dėl­to nu­ken­čia ne nuo gam­tos sti­chi­jų, bet nuo van­da­liz­mo.

Kon­kur­są puoš­ti Aly­taus ka­lė­di­nę eg­lę ir jos ap­lin­ką J.Šmid­tie­nė lai­mė­jo tre­jiems me­tams. An­ge­lo plunks­no­mis bus pa­puoš­ti ir Ro­tu­šės aikš­tės švies­tu­vai, me­džiuo­se su­mon­tuo­tos lem­pu­tės. Per­nai ir šie­met Aly­taus ka­lė­di­nė pa­sa­ka yra bal­ta, o pa­ly­dint 2019-uo­sius au­to­rė ža­da tik­rą kla­si­ki­nę spal­vin­gą vai­kys­tės Ka­lė­dų eg­lę su spe­cia­liais žais­liu­kais.

Be­je, po vie­ne­rių me­tų per­trau­kos J.Šmid­tie­nė šie­met vėl puo­šia ir Kau­no eg­lę, ku­rios de­ko­ra­ci­joms su­kur­ti bus pa­nau­do­ta... 4 mln. plas­ti­ko šiau­de­lių, iš ku­rių iš­augs snie­go pus­nys.

Šven­ti­niai ži­bu­riai iki pat Tri­jų Ka­ra­lių šie­met džiu­gins ne tik Ro­tu­šės aikš­tės pra­ei­vius – šven­ti­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis pa­si­puoš ir pa­grin­di­nės mies­to gat­vės, me­džiai Se­na­mies­čio skve­re bei cen­tri­niai fon­ta­nai.

Eg­lės įžie­bi­mo šven­tė šie­met vyks gruo­džio 1 die­ną 16 val.

Aly­taus mies­to eg­lu­tei pa­puoš­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met sky­rė 30 tūkst. Eur, dar 24 tūkst. Eur skir­ta Aly­taus mies­to puo­šy­bai, o 14 tūkst. Eur – šven­ti­niams ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.