Nr. 132 (13215)

2018-11-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 132 (13215) skaitykite:

 • Į gi­ri­nin­ki­jas – eg­li­ša­kių au­ga­lams deng­ti
 •  Džiu­gi­nan­ti me­tų pa­bai­ga: su­sku­bę lai­ku Ka­lė­das ga­lės švęs­ti net 9 die­nas
 • Kaip ne­tap­ti fa­ke news ata­kų au­ka?
 • „Lidl” pri­sta­to dau­giau nau­dų dar­buo­to­jams: di­dė­jan­tys at­ly­gi­ni­mai, svei­ka­tos drau­di­mas ir mo­ty­va­ci­niai prie­dai
 • Prof­są­jun­gų ju­dė­ji­mas ir na­rys­tė
 • Vilkai siautėja ir Alytaus rajono miškuose: juos sumedžioti nelengva
 • Aly­tu­je pir­mo­ji strei­ką pra­dė­jo Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la
 • Šve­di­ja Lie­tu­vo­je: aly­tiš­kės is­to­ri­ja gy­vo­sios do­ku­men­ti­kos spek­tak­ly­je „Įvai­ro­vės bal­sai”
 • Į Pu­nią – pas­kui Pi­lė­nų pa­slap­tis, Vy­tau­to pėd­sa­kus ir upių vin­gius
 • Ke­lių po­tė­pių efek­tas
 • IV res­pub­li­ki­nia­me dra­ma­tur­gų kon­kur­se – re­kor­di­nis kū­ri­nių kie­kis
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios ir Aly­taus tur­ga­vie­tę Jaz­mi­nų gat­vė­je val­dan­čios ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ va­do­vas Žil­vi­nas Trei­gys su­ren­gė...
Gruo­džio 1 die­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta Aly­taus mies­to ka­lė­di­nė eg­lė. Ji šie­met – įspū­din­go aukš­čio ir kve­pian­ti sa­kais, nors ir nė­ra gy­vas me­dis – ant kar­ka­so...
Mir­tis il­ga­me­tės UAB „Luks­nė­nų so­dai“ va­do­vės Ele­nos Ži­lins­kie­nės gy­ve­ni­mo žva­kę už­pū­tė lap­kri­čio vi­du­ry­je, sim­bo­liš­kai tuo me­tu, kai so­dų der­lius jau bū­na su­krau­ta
Me­di­ko Val­do Mar­cin­ke­vi­čiaus aist­ra – nuo­trau­kų, žen­kliu­kų ir įvai­rių do­ku­men­tų me­di­ci­nos te­ma ko­lek­cio­na­vi­mas. Anot vy­ro, nors po­mė­gis su­ėda be­veik vi­są lais­va­lai­kį,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.