Į ga­myk­lą įsi­dar­bi­no dėl mo­der­nios įran­gos (90)

Jus­ti­nas Mo­ce­vi­čius: „Ga­my­bos mas­tai, ži­no­ji­mas, jog pro­duk­tai, prie ku­rių ga­my­bos pri­si­dė­jai, at­si­du­ria pa­sau­li­niuo­se pre­ky­bos tin­kluo­se, ino­va­ty­vu­mas ir pats ga­my­bos pro­ce­sas, ku­ris yra pa­rem­tas šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis – vi­sa tai ma­ne iš tie­sų la­bai ža­vi. Vi­siš­kai pa­si­tei­si­no ma­no lū­kes­čiai, su ku­riais ir at­ėjau į šį dar­bą. Jau­čiu, kad la­bai daug iš­mo­kau, o da­bar jau ir ki­tus mo­kau.“
Jus­ti­nas Mo­ce­vi­čius: „Ga­my­bos mas­tai, ži­no­ji­mas, jog pro­duk­tai, prie ku­rių ga­my­bos pri­si­dė­jai, at­si­du­ria pa­sau­li­niuo­se pre­ky­bos tin­kluo­se, ino­va­ty­vu­mas ir pats ga­my­bos pro­ce­sas, ku­ris yra pa­rem­tas šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis – vi­sa tai ma­ne iš tie­sų la­bai ža­vi. Vi­siš­kai pa­si­tei­si­no ma­no lū­kes­čiai, su ku­riais ir at­ėjau į šį dar­bą. Jau­čiu, kad la­bai daug iš­mo­kau, o da­bar jau ir ki­tus mo­kau.“
Aly­tiš­kis Jus­ti­nas Mo­ce­vi­čius, kaip sa­ko­ma, – žmo­gus „prie tech­ni­kos“. Prieš ke­le­rius me­tus Aly­tu­je pra­dė­ju­sio­je veik­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų ma­ka­ro­nų ir ko­šių ga­myk­lo­je Jus­ti­nas dir­ba pa­ka­vi­mo ope­ra­to­riu­mi. Su­si­vi­lio­jęs dar­bu vie­no­je mo­der­niau­sių ga­myk­lų vi­so­je Eu­ro­po­je, iki šiol džiau­gia­si sa­vo spren­di­mu čia įsi­dar­bin­ti. Kaip pats sa­ko, ma­žu­ma, mo­kan­čių ir ga­lin­čių dirb­ti su aukš­čiau­sio ly­gio ino­va­ty­viais ga­my­bi­niais įren­gi­mais, tad su­kaup­ta pa­tir­tis – iš­ties ne­ei­li­nė. Vi­są dar­bo die­ną pra­lei­džian­tis prie įren­gi­mų, Jus­ti­nas ir tu­rė­da­mas lais­vo lai­ko ieš­ko, ką na­muo­se pa­re­mon­tuo­ti ar pa­to­bu­lin­ti.

Su­si­vi­lio­jo mo­der­nu­mu

Aly­tu­je vei­kian­čio­je nau­jau­sio­je „Kau­no grū­dų“ ga­myk­lo­je Jus­ti­nas dir­ba nuo jos veik­los pra­džios, tai yra jau tre­čius me­tus. Kaip jis pa­sa­ko­ja, dar­bu čia su­si­vi­lio­jo dėl ga­myk­los šiuo­lai­kiš­ku­mo ir jo­je įdieg­tos mo­der­nios įran­gos, su ko­kia iki tol ne­bu­vo te­kę dirb­ti.

„Vi­sa ma­no dar­bi­nė pa­tir­tis su­sie­ta su įren­gi­mais, tech­ni­ka. Prieš tai taip pat dir­bau ga­my­bi­nė­je įmo­nė­je prie įren­gi­mų. Ta­čiau jau no­rė­jo­si iš­mok­ti kaž­ko nau­jo, to­bu­lė­ti, plės­ti sa­vo ži­nias ir pa­tir­tį. Dar prieš pra­de­dant sta­ty­bas bu­vo te­kę gir­dė­ti apie tai, jog „Kau­no grū­dų“ ga­myk­la bus vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je, tad ne­abe­jo­jau, jog man čia bus ko pa­si­mo­ky­ti ir tik­rai ne­stigs iš­šū­kių, ku­rių jau ir­gi trū­ko“, – at­sklei­džia Jus­ti­nas.

6,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­čio­je ga­myk­lo­je su­mon­tuo­ta mo­der­ni įran­ga, ati­tin­kan­ti aukš­čiau­sius šiuo­lai­ki­nius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus, įsi­gy­ta iš ly­de­riau­jan­čių Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ga­min­to­jų. Nau­jai įdieg­tos tech­no­lo­gi­jos lei­do ne tik dar la­biau pa­di­din­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­my­bos na­šu­mą (prieš de­šimt­me­tį Kė­dai­niuo­se pra­dė­jo veik­ti pir­mo­ji įmo­nės grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la), bet ir pra­plės­ti ga­mi­na­mų pro­duk­tų asor­ti­men­tą. Su Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los ati­da­ry­mu pir­kė­jams pri­sta­ty­tos iki tol ne­ga­min­tos nau­jos grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ka­te­go­ri­jos in­de­liuo­se: liz­di­niai ma­ka­ro­nai, ita­liš­ko sti­liaus ma­ka­ro­nai (it. pas­ta), kus­ku­sas. Taip pat įmo­nė ga­mi­na avi­ži­nių dribs­nių, gri­kių bei ry­žių ko­šes in­de­liuo­se. Per me­tus Aly­tu­je vei­kian­čio­je „Kau­no grū­dų“ ga­myk­lo­je iš vi­so pa­ga­mi­na­ma 140 mln. vie­ne­tų pro­duk­tų in­de­liuo­se. Net 95 proc. pa­ga­min­tų grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų įmo­nė eks­por­tuo­ja į 26 ša­lis, tarp ku­rių – Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja ir kt.

„Ga­my­bos mas­tai, ži­no­ji­mas, jog pro­duk­tai, prie ku­rių ga­my­bos pri­si­dė­jai, at­si­du­ria pa­sau­li­niuo­se pre­ky­bos tin­kluo­se, ino­va­ty­vu­mas ir pats ga­my­bos pro­ce­sas, ku­ris yra pa­rem­tas šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis – vi­sa tai ma­ne iš tie­sų la­bai ža­vi. Vi­siš­kai pa­si­tei­si­no ma­no lū­kes­čiai, su ku­riais ir at­ėjau į šį dar­bą. Jau­čiu, kad la­bai daug iš­mo­kau, o da­bar jau ir ki­tus mo­kau“, – sa­ko Jus­ti­nas, ga­myk­lo­je dir­ban­tis nuo pir­mų die­nų ir ap­mo­kan­tis prie ko­man­dos pri­si­jun­gian­čius nau­jus dar­buo­to­jus.

 

At­sa­kin­gai žiū­ri į sa­vo dar­bą

„As­me­niš­kai esu toks žmo­gus, ku­riam svar­bu, kad pa­tik­tų dar­bas. Nė­ra taip, kad tie­siog ati­dir­bu dar­bo va­lan­das ir iš­ei­nu na­mo. Esu orien­tuo­tas į re­zul­ta­tą ir at­sa­kin­gai žiū­riu į tai, ką da­rau“, – pri­si­pa­žįs­ta Jus­ti­nas, ku­ris „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų ma­ka­ro­nų ir ko­šių ga­myk­lo­je ei­na pa­ka­vi­mo ope­ra­to­riaus pa­rei­gas.

Val­dy­ti pa­ka­vi­mo įren­gi­nius, pri­žiū­rė­ti, kad jie veik­tų tin­ka­mai ir taip už­tik­rin­ti ga­lu­ti­nio pro­duk­to ko­ky­bę – taip sa­vo dar­bą glaus­tai api­bū­di­na aly­tiš­kis. „Mū­sų ga­myk­lo­je ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi pro­duk­tai pa­kuo­ja­mi į in­de­lius. Iš sa­vo pu­sės esu at­sa­kin­gas, kad pa­ka­vi­mo įran­ga bū­tų pa­reng­ta dar­bui: nu­sta­tau jos vei­ki­mo pa­ra­met­rus pa­gal kon­kre­tų ga­mi­na­mą pro­duk­tą, pa­lei­džiu įren­gi­nius ir pri­žiū­riu, kad veik­tų tin­ka­mai, o esant ga­my­bos su­tri­ki­mui, iš­si­aiš­ki­nu prie­žas­tis, jei pa­si­tai­ko ko­kių ge­di­mų – bū­na, kad ir pats juos su­tvar­kau“, – dar­bo už­ku­li­siais da­li­ja­si „Kau­no grū­dų“ ga­myk­los dar­buo­to­jas. Kaip jis pa­žy­mi, es­mi­nis jo dar­bo tiks­las – su­pa­kuo­tų pro­duk­tų ko­ky­bė, ati­tin­kan­ti tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ir rei­ka­la­vi­mus. „Juk šie pro­duk­tai at­si­durs ant pir­kė­jų sta­lo. Kaž­kas juos val­gys, ir ma­no tiks­las – kad tas kaž­kas bū­tų pa­ten­kin­tas mū­sų ga­myk­lo­je pa­ga­min­tu pro­duk­tu. Tad kaip ga­liu ne­jaus­ti jo­kios at­sa­ko­my­bės?“ – sa­ko Jus­ti­nas.

 

Ir lais­va­lai­kis – prie tech­ni­kos

Ir lais­va­lai­kiu Jus­ti­nas neat­si­plė­šia nuo tech­ni­kos. Kaip jis pa­sa­ko­ja, mėgs­ta „pa­si­krapš­ty­ti“ prie au­to­mo­bi­lio, vis ran­da, ką pa­re­mon­tuo­ti, pa­to­bu­lin­ti. „Ma­tyt, to­kia jau pri­gim­tis. Nuo vai­kys­tės do­mė­jau­si tech­ni­ka, tad tiek dar­be, tiek ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me ji ma­ne vis ly­di, tiks­liau – aš pats jos ne­pa­lei­džiu“, – sa­ko aly­tiš­kis. Kaip jis at­sklei­džia, „kaps­ty­ma­sis“ po įren­gi­mus jam yra tar­si puz­lės dė­lio­ji­mas. Rei­kia gal­vą pa­suk­ti, o kai pa­vyks­ta ją tei­sin­gai su­dė­ti – yra kuo pa­si­džiaug­ti ir pa­si­di­džiuo­ti.

Tie­sa, Jus­ti­nas sten­gia­si pa­lik­ti lai­ko ir ki­tiems po­mė­giams, tarp ku­rių – va­ži­nė­ji­mas dvi­ra­čiu, ke­lia­vi­mas. Ta­čiau jis ne­sle­pia, kad vis­gi dau­giau­sia lais­va­lai­kio ati­ten­ka tech­ni­kai.

 

 

Užs. Nr. 086

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.