Gra­žiau­sia pa­sau­ly­je iliust­ruo­ta ŠEI­MOS BIB­LI­JA taps Jū­sų at­mi­ni­mu ir gi­mi­nės met­raš­čiu (1)

Seimos biblija
Lei­dyk­los „Obuo­lys“ kny­gų pro­jek­tų va­do­vė Dai­va La­ti­nie­nė ir kny­gos di­zai­ne­ris An­drius Mor­ke­liū­nas.
Lei­dyk­la OBUO­LYS drau­ge su Lie­tu­vos Bib­li­jos drau­gi­ja pri­sta­to gra­žiau­sią pa­sau­ly­je ŠEI­MOS BIB­LI­JĄ lie­tu­viš­kai – tai ge­riau­sia do­va­na ti­kin­čiai šei­mai krikš­ty­nų, ves­tu­vių ar įvai­rių ju­bi­lie­jų pro­ga. Ši kny­gų kny­ga taps ne­įkai­no­ja­ma Jū­sų šei­mos re­lik­vi­ja, per­duo­da­ma iš kar­tos į kar­tą kaip ver­tin­gas pa­li­ki­mas vai­kams, anū­kams ir pro­anū­kiams. ŠEI­MOS BIB­LI­JA – tai uni­ka­laus gro­žio, be­veik 5 kg svo­rio, 1 600 pus­la­pių kny­gų kny­ga su dau­giau nei 900 se­no­vi­nių iliust­ra­ci­jų. Lei­dyk­la ža­da ją NE­MO­KA­MAI per­so­na­li­zuo­ti – auk­su įspaus Jū­sų šei­mos var­dą (ar net ke­lis var­dus!) ant vir­še­lio bei NE­MO­KA­MAI pri­sta­tys bet kur Lie­tu­vo­je (su­mo­kė­ti ga­li­ma kur­je­riui, kai jau lai­ky­si­te kny­gą ran­ko­se).

Vi­du­je ra­si­te:

 • be­maž 1 000 ne­pa­kar­to­ja­mų se­no­vi­nių iliust­ra­ci­jų, įskai­tant ke­lis spal­vo­tus at­ver­ti­mus
 • iš­plės­ti­nius ko­men­ta­rus, Bib­li­jos žo­dy­ną ir da­ly­ki­nę ro­dyk­lę
 • įspū­din­gą iš­lanks­to­mą Bib­li­jos įvy­kių lai­ko juos­tą
 • rel­je­fi­nius kie­tus vir­še­lius, spe­cia­liai su­tvir­tin­tus il­gam nau­do­ji­mui ir iš­skir­ti­niam kny­gos for­ma­tui
 • ypa­tin­gai tvir­tą įri­ši­mą, pri­tai­ky­tą pa­to­giai at­vers­ti kny­gą 180° kam­pu
 • 3 šil­ko juos­te­les (juo­dą, rau­do­ną ir auk­si­nę), ku­rio­mis ga­lė­si­te pa­žy­mė­ti skai­to­mas vie­tas
 • auk­suo­tą kny­gos blo­ką (pus­la­pių kraš­tą), pui­kiai tau­so­jan­tį nuo blu­ki­mo
 • me­ta­li­zuo­tus kam­pus, ap­sau­gan­čius nuo pa­žei­di­mų.

Ši kny­ga – be­veik kaip en­cik­lo­pe­di­ja. Kiek­vie­nas pus­la­pis ir įspū­din­gos iliust­ra­ci­jos ne tik pa­de­da ge­riau įsi­vaiz­duo­ti bib­li­nius lai­kus, bet tie­siog įtrau­kia ir pa­nar­di­na Jus į Bib­li­jos pa­sa­ko­ji­mą. Su­si­pa­žin­si­te su tų lai­kų ar­chi­tek­tū­ra, žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­du prieš ir po Kris­taus, taip pat pa­žvelg­si­te į nuo­sta­bią flo­rą ir fau­ną.

Pir­mie­ji kny­gos pus­la­piai yra de­di­kuo­ti svar­biems Jū­sų šei­mos įvy­kiams – to­kiems kaip gim­ta­die­niai ar ves­tu­vių da­tos, to­dėl ŠEI­MOS BIB­LI­JA Jus džiu­gins ir su­grą­žins svar­biau­sius pri­si­mi­ni­mus vi­są gy­ve­ni­mą.

Kruopš­čiai res­tau­ruo­ti 1 600 pus­la­pių, dau­giau nei 900 iliust­ra­ci­jų ir že­mė­la­pių, įspū­din­go dy­džio ri­bo­to ti­ra­žo lei­di­mas – tai abi Šven­to­jo Raš­to kny­gos, ko­kių li­gi šiol ne­sa­te ma­tę!

Se­ną­jį Tes­ta­mentą iš heb­ra­jų ir ara­mė­jų kal­bų ver­tė pre­la­tas prof. An­ta­nas Rub­šys, Nau­ją­jį Tes­ta­mentą iš grai­kų – kun. Čes­lo­vas Ka­va­liaus­kas.

Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­bės įsi­gy­ti sa­vo ri­bo­to ti­ra­žo ŠEI­MOS BIB­LI­JOS eg­zem­plio­rių šian­dien, kol ga­lio­ja spe­cia­li su­ma­žin­ta kai­na €229.00 €174.48 (su­tau­po­te dau­giau nei 50 eu­rų!) + NE­MO­KA­MAS pri­sta­ty­mas Lie­tu­vo­je + DO­VA­NŲ auk­su ant vir­še­lio įspaus­tas Jū­sų šei­mos var­das!

Skam­bin­ki­te lei­dyk­lai nuo pir­ma­die­nio iki šeš­ta­die­nio 9.00–19.00 te­le­fo­nu 8 661 36 333 ar­ba už­si­sa­ky­ki­te in­ter­ne­tu www.sei­mos­bib­li­ja.lt

 

Užs. Nr. 060

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.