Ge­rus re­zul­ta­tus le­mia įtemp­tas dar­bas tre­ni­ruo­tė­se ir pa­si­au­ko­jan­tis žai­di­mas krep­ši­nio rink­ti­nė­se

Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė
Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė: „Krep­ši­nis man su­tei­kia įvai­rių to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bių.“
Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė, Lie­tu­vos jau­nių mer­gi­nų rink­ti­nės žai­dė­ja, da­ly­vau­ja „Krep­ši­nio na­mų ap­do­va­no­ji­mų 2019“ ge­riau­sios U18 krep­ši­nin­kės rin­ki­muo­se!

Aly­tiš­kiai, jei esa­te ne­abe­jin­gi krep­ši­niui, vis­kas, ką rei­kia pa­da­ry­ti, tai pa­spaus­ti nuo­ro­dą ir U18 ge­riau­sios krep­ši­nin­kės skil­ty­je bal­suo­ti už Ged­vi­lę! Bal­suo­ti ga­li­te čia: https://ap­do­va­no­ji­mai.krep­si­nio­na­mai.lt

Pa­si­do­mė­jo­me, kaip Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė ta­po vie­na gar­siau­sių Aly­taus ir Lie­tu­vos krep­ši­nin­kių, kas pa­ska­ti­no ją gy­ve­ni­mą su­sie­ti su spor­tu.

– Ko­dėl pa­si­rin­kai krep­ši­nį? Gal ga­li įvar­dy­ti žmo­nes, ku­rie pa­ska­ti­no su­si­do­mė­ti šia spor­to ša­ka?

 – Krep­ši­nį pa­si­rin­kau tur­būt to­dėl, kad yra vie­na po­pu­lia­riau­sių spor­to ša­kų, ir Lie­tu­va gar­sė­ja kaip krep­ši­nio ša­lis. Ma­nęs nie­kas ne­ska­ti­no rink­tis, o kai pra­di­nė­se kla­sė­se krep­ši­nio tre­ne­rė Ra­mu­nė Sa­ka­lai­tė rin­ko nau­ją gru­pę, tie­siog pa­gal­vo­jau – pa­ban­dy­siu, jei ne­pa­tiks, ne­lan­ky­siu, nes tuo me­tu dar lan­kiau šo­kius, bet lai­kui bė­gant su­pra­tau, kad krep­ši­nis la­bai pa­tin­ka ir tik­rai ge­rai se­ka­si, to­dėl at­si­sa­kiau šo­kių ir pa­si­rin­kau spor­tą.

– Ką tau reiš­kia krep­ši­nis?

– Krep­ši­nis man reiš­kia tik­rai la­bai daug, žais­da­ma rink­ti­nė­se įgi­jau pa­tir­ties, ap­ke­lia­vau daug ša­lių, su­si­pa­ži­nau su be­ga­le nuo­sta­bių žmo­nių, su ku­riais iki šiol ben­drau­ju ir lei­džiu lai­ką, taip pat tu­rė­jau ga­li­my­bę dirb­ti su ži­no­mais tre­ne­riais, to­dėl krep­ši­nis man su­tei­kia įvai­rių to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bių.

– Kaip sa­ve nu­tei­ki, kai pri­trūks­ta mo­ty­va­ci­jos, ir ar tau iš­vis jos kar­tais stin­ga?

 – Mo­ty­va­ci­jos, be abe­jo, kar­tais trūks­ta ir no­ri­si vis­ką mes­ti, daž­niau­siai po pras­tų rung­ty­nių, bet po ku­rio lai­ko ne­igia­mos min­tys pra­ei­na, su­pran­tu, kad ne­ga­liu vi­sa­da ge­rai žais­ti, juk bū­na ir pras­tes­nių die­nų, to­dėl ki­tą die­ną jau vėl no­riu ei­ti į tre­ni­ruo­tes, dirb­ti ir kuo ge­riau žais­ti, do­va­no­ti daug tei­gia­mų emo­ci­jų ir ko­man­dai, ir žiū­ro­vams.

– Ar sun­kų ke­lią rei­kė­jo nu­ei­ti, kad pa­siek­tum to­kių aukš­tų re­zul­ta­tų?

– La­biau­siai prie ge­rų re­zul­ta­tų pri­si­dė­jo įtemp­tas dar­bas rink­ti­nė­se, ten įgau­na­ma di­džiau­sia pa­tir­tis, bet iki tol, kol ma­ne pa­ste­bė­jo, daug tre­ni­ra­vau­si, ne­pra­leis­da­vau tre­ni­ruo­čių ir rung­ty­nė­se pa­siek­da­vau tik­rai ge­rų re­zul­ta­tų, to­dėl į ma­ne tre­ne­riai ir at­krei­pė dė­me­sį.

Dė­ko­ju tre­ne­riams – Egi­di­jai Pau­žuo­lie­nei, Kris­ti­nai Gri­žie­nei, Mil­dai Sau­liū­tei, rink­ti­nės stra­te­gams Ro­lan­dui Rad­vi­lai, Li­nai Braz­dei­ky­tei ir Jur­gi­tai Štrei­mi­ky­tei ­– pa­ti­kė­ju­siems ma­ni­mi.

– Ką pir­miau­sia nu­veik­tum, jei lai­mė­tum Lie­tu­vos ge­riau­sios U-18 krep­ši­nin­kės ti­tu­lą?

– Tik­riau­siai pa­dė­ko­čiau vi­siems tiems, ku­rie bal­sa­vo už ma­ne ir ma­nė, kad esu ge­riau­sia kan­di­da­tė šiam ti­tu­lui.

– Tu jau daug pa­sie­kei. Ką no­rė­tum pa­sa­ky­ti sa­vo ko­man­dai ir tre­ne­riams?

– Vi­su pir­ma, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti nuo­šir­džiai ačiū sa­vo pir­ma­jai tre­ne­rei Ra­mu­nei Sa­ka­lai­tei, ku­ri ma­ne at­ve­dė į šį spor­tą, taip pat nuo­šir­džiai ačiū jau­ni­mo rink­ti­nių tre­ne­riams, ku­rie įdė­jo la­bai daug dar­bo, ir sa­vo da­bar­ti­nėms tre­ne­rėms, ku­rios la­bai daug dir­ba, o sa­vo mo­te­rų ly­gos ir moks­lei­vių ly­gos ko­man­doms no­rė­čiau pa­lin­kė­ti kuo ge­res­nio se­zo­no, aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų bei ga­li­my­bės mė­gau­tis krep­ši­niu.

 

Su Ged­vi­le Sa­vos­tai­te kal­bė­jo­si jau­no­ji Jot­vin­gių gim­na­zi­jos žur­na­lis­tė

Ka­mi­lė Alek­so­ny­tė

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.