Gat­vės me­no fes­ti­va­lis „Aly­tus su­AR­Ti­na“: me­ni­nin­kų lau­kia dar ke­tu­rios erd­vės ir pil­ka Jau­ni­mo cen­tro sie­na

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2020 Gegužė 19
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­tus tran­sliuo­ja ži­nią, kad jis yra at­vi­ras gat­vės me­nui mies­tas, ne­bi­jan­tis į sa­vo pil­ku­mą įsi­leis­ti spal­vų. Kiek ga­li­ma spręs­ti iš gy­vų re­ak­ci­jų ir so­cia­li­nė­je erd­vė­je iš­sa­ky­tų nuo­mo­nių, aly­tiš­kiai tik svei­ki­na to­kį su­ma­ny­mą.

Sep­ty­nio­li­ka ne­of­res­kos ir stre­et art meist­rų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kė­lė erd­vę, esan­čią ša­lia UAB „Pa­ra­ma“ – vie­ną la­biau­siai aly­tiš­kių lan­ko­mų vie­tų,  sie­ną prie pės­čių­jų ta­ko, ve­dan­čio py­li­mu į Dai­nų slė­nį.

Ko­mi­si­jos na­riai iš­rin­ko tris įdo­miau­sius dar­bus ir ap­do­va­no­jo pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Mar­ty­nas Šnio­ka, ant­rą­ją – Pi­jus Še­ma­tuls­kis, tre­či­ą­ją – Ga­lin­tas Lau­ri­šas.

Ant­ros vie­tos lai­mė­to­jas – aly­tiš­kis, pa­dė­jęs su­kvies­ti pro­jek­tui kū­ry­biš­ką ko­man­dą. Pi­jui šie­met skir­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ja vie­niems me­tams pro­jek­tui #Se­nu­Sie­nu­Sie­los įgy­ven­din­ti. Per me­tus jau­na­sis me­ni­nin­kas ti­ki­si sa­vo ta­py­bos dar­bais pa­puoš­ti ke­tu­rių Aly­taus mies­to pa­sta­tų sie­nas. Jis mo­kė­si Aly­taus dai­lės mo­kyk­lo­je, o vė­liau sie­ni­nę ta­py­bą stu­di­ja­vo Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je. Pi­jaus su­kur­tų sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų skai­čius jau per­li­po šim­tą.

„No­ri­si spal­vin­go, gy­vo mies­to, sa­vi­to ir uni­ka­laus, su sa­vo vei­du – taip ir ki­lo min­tis puoš­ti mies­tą sie­ni­ne ta­py­ba. Šis pro­jek­tas – gra­ži pra­džia“, – pa­sa­ko­ja idė­jos puo­se­lė­to­ja Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Nu­ma­ty­tos dar ke­tu­rios sie­nos (jos kol kas ne­įvar­di­ja­mos, nes de­ri­ni­mas dar nė­ra baig­tas, kai ku­rie pa­sta­tai pri­va­tūs), ku­rios pie­ši­niais bus nu­spal­vin­tos jau ne­tru­kus. Penk­to­ji erd­vė – Jau­ni­mo cen­tro sie­na, ant jos pie­ši­nys at­si­ras ar­ti­miau­siu me­tu.

Bir­že­lį mies­te įsi­kurs Lie­tu­vos ir už­sie­nio me­ni­nin­kų la­bo­ra­to­ri­ja „Na­mai su­AR­Ti­na“.

„Kai kal­ba­me apie na­mus, kal­ba­me ne tik apie kon­kre­čią vie­tą, kal­ba­me apie na­mus, kaip as­me­ni­nės ta­pa­ty­bės pa­ma­tą, lei­džian­tį žmo­gui orien­tuo­tis pa­sau­ly­je“, – sa­ko pro­jek­to su­ma­ny­to­ja Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė.

Fes­ti­va­lio me­tu taip pat bus ren­gia­mos dis­ku­si­jos apie mies­to įvaiz­džio kū­ri­mą, o pas­ku­ti­nę jo die­ną vi­si bū­si­me pa­kvies­ti į pri­pil­dy­tą įvai­raus me­ni­nio veiks­mo gat­vės ga­le­ri­jos pa­ro­dos „Na­mai­su­AR­Ti­na“ ver­ni­sa­žą.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.