Dzūkė Col­let­te: „Vi­si esa­me vie­no krau­jo, tik Jūs Aly­tu­je, o aš – Niu­jor­ke (2)

Col­let­te Dun­hill
Col­let­te Dun­hill: „Pa­sa­ky­ti, kad Aly­tus nu­ste­bi­no, yra per ma­ža. Aly­tus ma­ne ap­stul­bi­no! Mies­tas taip iš­gra­žė­jo, at­jau­nė­jo, at­si­ra­do iš­puo­se­lė­to mies­to su gra­žiais žmo­nė­mis si­ner­gi­ja.“
Iš Aly­taus ki­lu­si vie­na ži­no­miau­sių Niu­jor­ko vi­za­žis­čių Col­let­te Dun­hill (nuotr.), ku­rios ku­ria­mi pa­sau­ly­je ži­no­mų žmo­nių įvaiz­džiai puo­šia gar­siau­sių žur­na­lų vir­še­lius, sa­ve va­di­na tik­ra dzū­ke. Su ko­man­da ne kar­tą grį­žu­si į gim­tą­jį Aly­tų, vi­suo­met ras­da­vo lai­ko or­ga­ni­zuo­ti vi­za­žo mo­ky­mus – sau ir pro­fe­si­jai, nes Col­let­te iš­duo­da­mi ser­ti­fi­ka­tai ga­lio­ja vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pra­si­dė­jus ko­vui, Col­let­te Dun­hill vyk­dys nau­ją lie­tu­vy­bės pro­jek­tą – kal­bins ta­len­tin­gus Ame­ri­kos lie­tu­vius. Ji kvie­čia vi­sus pa­si­ner­ti į „Ame­ri­kie­tiš­ką­ją sa­gą“, ku­rią pa­va­di­no „One upon a ti­me in Ame­ri­ca“, ir sek­ti jos ins­tag­ra­mą MU­Ai­ko­na. Niu­jor­ke gy­ve­nan­čią ak­ty­vi­ą­ją dzū­kę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Kam ir ko­kią ži­nu­tę ne­ši­te nau­ju pro­jek­tu, ku­rį pra­dė­si­te ko­vo mė­ne­sį?

– Lau­kiu pro­jek­to ir ne­ri­mau­ju, nes man tai vi­siš­kai nau­jas am­plua. No­ri­si, kad pa­vyk­tų, kad su­ge­bė­čiau pa­lies­ti šir­dis. Kar­tu džiau­giuo­si, nes tai pro­ga vi­siems pa­pa­sa­ko­ti sėk­mės is­to­ri­jas apie žmo­nes, ku­riuos be rei­ka­lo esa­me už­mir­šę. Siek­siu, kad ma­no su­si­ti­ki­mai su pa­šne­ko­vais ne tik kel­tų se­kė­jų mo­ty­va­ci­ją, bet ir ska­tin­tų pa­si­di­džia­vi­mo jaus­mą – esa­me ma­ža ša­lis su la­bai ta­len­tin­gais ir drą­siais žmo­nė­mis. Lie­tu­va – ne tik te­ri­to­ri­ja, ir tam, kad ją gar­sin­tum ne­bū­ti­na gy­ven­ti, tar­kim, Rad­vi­liš­ky­je.

 

– Ko­kiais sa­vo ta­len­tais Jus su­do­mi­no lie­tu­viai, gy­ve­nan­tys už At­lan­to? Ko­kiuo­se mies­tuo­se jų dau­giau­sia?

– Ta­len­tais my­lė­ti ir tau­so­ti sa­vo šak­nis bei pri­gim­tį. Ta­len­tu di­džiuo­tis sa­vo kil­me ir pri­vers­ti ki­no pro­diu­se­rį, fil­muo­jant vie­ną iš iko­ni­nių Ho­li­vu­do fil­mų, mo­ky­ti šok­ti ki­tus lie­tu­viš­ką pol­ką (čia iš in­ter­viu su vie­nu iš ma­no pro­jek­to da­ly­vių). Ta­len­tu, nors net ne­au­gus Lie­tu­vo­je, jos il­gė­tis… Ir kaip ne­ti­kė­ti, kad mei­lė sa­vo ša­liai pra­si­de­da nuo mo­ti­nos pie­no?

 

– Ar tei­sin­gai su­pra­tau, kad ža­da­te nu­ste­bin­ti tuo, kiek daug Jū­sų pa­žįs­ta­mi įvai­rių sri­čių pro­fe­sio­na­lai, tik­rų tik­riau­sios Ho­li­vu­do iko­nos, te­at­ro, mu­zi­kos žvaigž­dės, pa­da­riusios pa­sau­li­nę kar­je­rą, sa­vy­je tu­ri lie­tu­viš­ku­mo? Ko­kio­je veik­lo­je tai ryš­kiau­siai pa­si­reiš­kia?

– Sa­ko­ma, kad sa­va­me kraš­te pra­na­šu ne­bū­si. Pla­tes­ne pras­me ban­dy­siu pa­neig­ti mi­tą ir at­ver­ti akis, kad pa­ma­ty­tu­mė­te, kiek daug mes tu­ri­me as­me­ny­bių vi­so­se veik­lų sri­ty­se, nuo Ho­li­vu­do iki Tek­sa­so ran­čios, ir vi­si jie, kur­da­mi, da­ry­da­mi stul­bi­nan­čias kar­je­ras, šir­dy­je li­ko lie­tu­viais. Tai ypač ste­bė­ti­na ži­nant, kad kai ku­rių jų lie­tu­viš­kos šak­nys jau se­niai tu­rė­jo asi­mi­liuo­tis, nes jie yra tre­čios ar ket­vir­tos iš­ei­vių kar­tos. Po­sa­kis, kad ga­li­ma lie­tu­vį iš­vež­ti iš Lie­tu­vos, bet iš lie­tu­vio Lie­tu­vos ne­iš­mu­ši, vi­sai tin­ka šia­me kon­teks­te.

 

– Pa­tin­ka Jū­sų tei­gi­nys, kad Lie­tu­va ne­si­bai­gia ties pa­sie­nio pos­tu. Bet ir to­kių min­čių ky­la – ar lie­tu­viai sve­tur lau­kia­mi, ver­ti­na­mi, ar ne­rei­kia jiems dirb­ti dau­giau, na­šiau, kū­ry­bin­giau, kad bū­tų ma­to­mas, įver­ti­na­mas jų dar­bas?

– Ma­ne kar­tais žei­džia Lie­tu­vo­je gir­di­mas tei­gi­nys, kad mes iš­va­žia­vo­me ir nė­ra čia ko mums aiš­kin­ti, kaip gy­ven­ti li­ku­siems. Tar­si tas iš­va­žia­vi­mas bū­tų kaž­ko­kia iš­da­vys­tė. Juk ta­da, kai tu ker­ti sie­ną, ne­nu­sto­ji my­lė­ti sa­vo ma­mos, tė­čio. Mes iš­vyks­ta­me, bet lie­ka­me lie­tu­viais, su sa­vo tra­di­ci­jo­mis, po­mė­giais, kul­tū­ra. Ir dar ašt­riau pra­de­da­me vi­sų il­gė­tis.

Bū­da­mi sve­tur esa­me ge­rai ver­ti­na­mi už sa­vo darbš­tu­mą, są­ži­nin­gu­mą, san­tū­ru­mą, toks jau tas mū­sų ge­ne­ti­nis ko­das – esa­me drą­si tau­ta iš ma­žos, bet stul­bi­nan­čiai gra­žios ša­lies. To­dėl gal ne­rei­kia mums pa­tiems skirs­ty­tis į sa­vus ir sve­ti­mus. Vi­si esa­me vie­no krau­jo, tik Jūs – Aly­tu­je, o aš – Niu­jor­ke.

 

– Ne pir­mą kar­tą kal­buo­si su Ju­mis ir vis del­siu pa­sa­ky­ti kom­pli­men­tą: už van­de­ny­no nu­ne­šė­te la­bai po­zi­ty­vų, em­pa­tiš­ką lie­tu­vio pa­vyz­dį. Ki­tu ma­tu ver­ti­na­ma ir Lie­tu­va. Su­tin­ka­te su tuo?

– La­bai ačiū už to­kį ver­ti­ni­mą. Bet nė­ra nie­ko ypa­tin­go, aš tie­siog la­bai my­liu sa­vo kraš­tą. La­bai my­liu ir la­bai di­džiuo­juo­si tuo, kad esu lie­tu­vė. Ir dar džiau­giuo­si, kad mū­sų to­kių yra daug. Apie tai ir ma­no nau­jas pro­jek­tas. Aš no­riu pa­ro­dy­ti ir pa­sa­ky­ti, kad mes, iš­vy­ku­sie­ji, ir­gi esa­me lie­tu­viai.

Mes ir­gi my­li­me sa­vo kraš­tą ir dir­ba­me, gar­sin­da­mi jį ne to­dėl, kad gau­tu­mė­me kaž­ko­kį me­da­lį ar dė­me­sį. Tie­siog mes to­kie kaip ir Jūs, tik gy­ve­ni­mas taip su­klos­tė, kad mes iš­vy­ko­me. Bet kir­tę pa­sie­nio pos­tą mes tik­rai ne­ta­po­me ki­to­kie.

 

– Gra­žiai esa­te pa­sa­kiu­si, kad „aš vie­na iš tų, kur be gry­bų iš miš­ko ne­grįž­ta“. Ko­kias sa­vy­bes rei­kia puo­se­lė­ti, kad tap­tum ma­to­mu, gei­džia­mu, ver­ti­na­mu? Tur­būt be dar­bo – nė iš vie­tos?

– Vi­si no­ri ste­buk­lin­gos sėk­mės for­mu­lės ar­ba tab­le­tės. Bet re­a­ly­bė­je vis­kas daug ba­na­liau. Aš tik­rai ga­liu va­din­ti sa­ve the girl next do­or (mer­gi­na iš ki­to kie­mo). Taip ame­ri­kie­čiai api­bū­di­na žmo­nes, ku­rie yra to­kie pa­tys, kaip ir jie. Tai va, ne­su nei kaž­kuo ge­res­nė, nei sėk­min­ges­nė. Ret­kar­čiais ver­kiu į pa­gal­vę ir ne­pa­tin­ku sau veid­ro­dy­je. Ir ži­nau tik vie­ną ke­lią sėk­mės link – vis­ką, ką da­rai, da­ryk iš šir­dies 100 pro­cen­tų, o jei­gu ne­pa­vyks – nu­si­šluos­tyk aša­ras ir eik to­lyn.

Ir, ži­no­ma, la­bai svar­bu tu­rė­ti sva­jo­nę. Tas ypa­tin­gai gel­bė­ja, kai pra­de­da svir­ti ran­kos.

 

– Kiek dzū­kės dar tu­ri­te sa­vy­je?

– Tur­būt ne­pa­me­čiau nė tru­pi­nu­ko. Ma­nau, kad bū­ti dzū­ku – tai ne vien tik mo­kė­ti cik­sė­ti. Tai daug dau­giau, tai gy­ve­ni­mo bū­das, kai tu, ke­liau­da­mas ir lan­ky­da­mas gra­žiau­sius pa­sau­lio kraš­tus, miš­kuo­se vis dai­rai­si, ar ne­au­ga ten gry­bai. Gy­ve­ni Ma­ja­my­je, bet nos­tal­giš­kai il­gie­si miš­ke tū­nan­čio eže­ro gai­vos. Ir dar tas ma­no už­si­spy­ręs dzū­kiš­kas cha­rak­te­ris… Ne, tik­rai ne­iš­bars­čiau sa­vęs. Pui­kiai ži­nau, kas esu, iš kur esu ir, vėl pa­si­kar­to­siu, la­bai tuo di­džiuo­juo­si.

 

– Kaip pa­si­kei­tė Jū­sų gy­ve­ni­mas per me­tus? Bai­gian­tis 2023-ie­siems lan­kė­tės gim­ti­nė­je, Aly­tu­je, kas nu­ste­bi­no, nu­liū­di­no, pra­džiu­gi­no?

– Pa­sa­ky­ti, kad Aly­tus nu­ste­bi­no, yra per ma­ža. Aly­tus ma­ne ap­stul­bi­no! Mies­tas taip iš­gra­žė­jo, at­jau­nė­jo, at­si­ra­do iš­puo­se­lė­to mies­to su gra­žiais žmo­nė­mis si­ner­gi­ja. Iš Aly­taus ne­si­no­rė­jo iš­vyk­ti. To­dėl ir pra­bu­vau dvi­gu­bai il­giau nei bu­vau pla­na­vu­si. Tas nau­ja­sis pės­čių­jų til­tas – iš vi­so kaž­koks kos­mo­sas. Nuo jo at­si­ve­rian­tys vaiz­dai, ma­nau, pri­blokš­tų ne vie­ną pa­sau­lio fo­to­gra­fą. O tie ry­tai, ka­da Aly­taus cen­tras pa­kvim­pa ka­va ir ban­de­lė­mis... Apie pu­šy­nus jau net ne­kal­bu, man jie vi­sa­da svar­būs su­grį­žus. Jų ra­my­bė­je aš pa­skęs­tu. Ir nie­kas ma­nęs ne­nu­liū­di­no, Tik gai­la bu­vo at­si­svei­kin­ti. Bet tu­rė­jau, nes Ame­ri­ko­je jau lau­kė dar­bai ir pro­jek­tai.

 

– Ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau...

– Tai tur­būt bū­tų ma­no pa­lin­kė­ji­mas Jums vi­siems ir pa­čiai sau – iš­mok­ti gy­ven­ti šian­dien, iš­mok­ti kvė­puo­ti pil­na krū­ti­ne ir ne­nu­kel­ti gy­ve­ni­mo ki­tam kar­tui. Ir, ži­no­ma, kvie­čiu vi­sus pa­si­ner­ti į ma­no „Ame­ri­kie­tiš­ką­ją sa­gą“ „One upon a ti­me in Ame­ri­ca“. Lauk­siu ne tik per­žiū­rų, bet ir ko­men­ta­rų, juk ku­riu ne sau, o mums vi­siems. To­dėl se­ki­te ma­no ins­tag­ra­mą MU­Ai­ko­na, ten aš pra­ne­šiu tiks­lią da­tą, ka­da star­tuo­siu su pir­muo­ju sa­vo pa­šne­ko­vu. Ti­kiuo­si, kad Jums pa­tiks!

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.