„Dzū­ki­jos van­de­nų” pa­slau­gų kai­nos pir­mą­kart nu­sta­ty­tos vie­na­ša­liš­kai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Birželis 28
Geriamasis vanduo
Nuo rugpjūčio 1-osios ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ku­bi­nio met­ro kai­na di­dėja 9 proc. Už šią pa­slau­gą bus mo­ka­ma 2 eu­rai 9 cen­tai su PVM: 70 cen­tų už ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mą ir 1 eu­ras 39 cen­tai už nuo­te­kų tvar­ky­mą.
Gegužės pabaigoje Alytaus miesto savivaldybės taryba, pasipiktinusi, kad jai savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Dzūkijos vandenys“ teikia tvirtinti didesnes, jau su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) suderintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas ir taip ją tarsi pastato prieš faktą, nepritarė jų didinimui nuo liepos 1-osios. Tačiau šiandien akivaizdu, kad toks savivaldybės tarybos nepritarimas – nė motais. VKEKK, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, šį mėnesį „Dzūkijos vandenims“ pirmą kartą vienašališkai nustatė tarybai teiktas tvirtinti paslaugų kainas. Didesnės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios nuo rugpjūčio 1-osios.

Kai­na di­dė­ja 9 pro­cen­tais

Nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio aly­tiš­kiai už vie­no ku­bi­nio met­ro ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą „Dzū­ki­jos van­de­nims“ mo­ka 1 eu­rą 91 cen­tą su PVM. Iš šios kai­nos 63 cen­tai ten­ka ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mui, 1 eu­ras 28 cen­tai – nuo­te­kų tvar­ky­mui.

Va­do­vau­jan­tis Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mu, van­dent­var­kos įmo­nėms ba­zi­nės kai­nos nu­sta­to­mos tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui ir kas­met per­skai­čiuo­ja­mos įver­ti­nus at­lik­tas in­ves­ti­ci­jas, in­flia­ci­ją, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­nau­dų pa­di­dė­ji­mą.

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir par­da­vi­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Va­lat­ka, di­des­nes pa­slau­gų kai­nas VKEKK pra­šy­ta de­rin­ti dėl su­ma­žė­ju­sio van­dens par­da­vi­mo, in­flia­ci­jos, nau­jai įves­to il­ga­lai­kio tur­to, tech­no­lo­gi­nio ku­ro – du­jų – kai­nų pa­di­dė­ji­mo, taip pat dėl dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­nau­dų di­dė­ji­mo. Nau­jas kai­nas ko­mi­si­ja su­de­ri­no ba­lan­dį.

Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ben­dro­vė dar pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pra­ne­šė, kad dėl mi­nė­tų prie­žas­čių ke­ti­na kreip­tis į VKEKK pra­šy­da­ma per­skai­čiuo­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nas.

Per­nykš­čio gruo­džio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja raš­tu pranešė ko­mi­si­jai, jog yra informuota apie „Dzūkijos vandenų“ ketinimą kreiptis į VKEKK dėl perskaičiuotų bazinių paslaugų kainų derinimo.

Ta­čiau šie­me­čio ba­lan­džio vi­du­ry­je pra­dė­ju­si dirb­ti nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je ne­pri­ta­rė ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nų di­di­ni­mui. Pir­miau­sia pa­si­pik­tin­ta, kad ta­ry­bai tei­kia­mos tvir­tin­ti jau su ko­mi­si­ja su­de­rin­tos kai­nos, taip ta­ry­ba tar­si pa­sta­to­ma prieš fak­tą. Klau­si­mų su­lauk­ta dėl di­de­lės nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos, net siū­ly­ta su­da­ry­ti nau­ją „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bą, ku­ri efek­ty­viau įver­tin­tų kai­nų di­dė­ji­mą ir kai ku­riems ben­dro­vės dar­buo­to­jams mo­ka­mus ma­žus at­ly­gi­ni­mus.

Nuo lie­pos 1-osios ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ku­bi­nio met­ro kai­ną siū­ly­ta di­din­ti 9 proc. Už šią pa­slau­gą bū­tų mo­ka­ma 2 eu­rai 9 cen­tai su PVM: 70 cen­tų už ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mą ir 1 eu­ras 39 cen­tai už nuo­te­kų tvar­ky­mą.

Šian­dien jau aiš­ku, kad už „Dzū­ki­jos van­de­nų“ tei­kia­mas mi­nė­tas pa­slau­gas aly­tiš­kiai bran­giau mo­kės nuo rug­pjū­čio 1-osios.

Per­skai­čiuo­tas nau­jas kai­nas ben­dro­vei pir­mą kar­tą šį mė­ne­sį vie­na­ša­liš­kai nu­sta­tė VKEKK.

„Dzū­ki­jos van­de­nys“ da­bar tu­ri per 49 tūkst. fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­riems tei­kia pa­slau­gas.

Va­do­vau­ta­si įsta­ty­mu

VKEKK Veik­los val­dy­mo sky­riaus pa­ta­rė­jos Ais­tės Griš­ko­ny­tės tei­gi­mu, pa­gal Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mą ko­mi­si­jai su­de­ri­nus kai­nas, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri jas pa­tvir­tin­ti: „Tai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri pa­da­ry­ti per įsta­ty­me nu­ma­ty­tą 30 ka­len­do­ri­nių die­nų ter­mi­ną nuo jų su­de­ri­ni­mo ko­mi­si­jo­je. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­pri­ėmus spren­di­mo, ko­mi­si­ja, va­do­vau­da­ma­si mi­nė­tu įsta­ty­mu, įgy­ja tei­sę jas nu­sta­ty­ti vie­na­ša­liš­kai. Nu­sta­ty­tos nau­jos kai­nos ga­lio­ja dvy­li­ka mė­ne­sių, iki ki­to per­skai­čia­vi­mo.“

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu li­cen­ci­jas teik­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gas tu­ri 70 ūkio sub­jek­tų, iš jų tik ge­ria­mą­jį van­de­nį – 3.

VKEKK šiais me­tais vie­nuo­li­kai įmo­nių vie­na­ša­liš­kai nu­sta­tė ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų kai­nas. Per­nai bu­vo pri­im­ta ke­tu­rio­li­ka vie­na­ša­liš­kų spren­di­mų.

Esant da­bar­ti­nei šių pa­slau­gų kai­nai, pa­gal jų dy­dį „Dzū­ki­jos van­de­nys“ yra 49–50 vie­to­je tarp 67 di­džiau­sių ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jų ir nuo­te­kų tvar­ky­to­jų . Nuo rug­pjū­čio įsi­ga­lio­jus nau­jai kai­nai, Aly­taus van­dent­var­ki­nin­kai ga­li at­si­dur­ti 40–41 vie­to­je, ki­toms įmo­nėms mi­nė­tų pa­slau­gų kai­nos pa­di­din­tos dau­giau nei „Dzū­ki­jos van­de­nims“.

  Komentaras

  Panašu buvę Alita herojai ant savivaldybės įmonės pritaiko savo įgūdžius. Nes normmaliai, kol įmonė savi veiksmų nesuderins su taryba kut atakingi, jie kreiptis į kainų komisiją net nedrįstų su taryba prieš palaikymo negavę. O čia valdyboj po nepriklausomu vietos žvaigždė, vadovas iš sverur... Paskirti anoj kadencijoje prie buvusio komisaro. Tad metė kaip atvirą iššūkį ir šiais valdžiai. Kuri kaip tai priims parodys. Ar valdo padėtį, ar anie reguliuoja?

  Komentaras

  Bausme - už pilietinį pasyvumą. (Platonas). - Taip retėjančiems alytiškiams apsunkinamas išgyvenimas Alytuj. Kuo didesnės paslaugų kainos, tuo mažesnės nekilnojamo turto kainos. Vis pamiršta padėkot alytiškiai valdžioms. Ypač kur į dzūkijos vandenys valdybas po nepriklausomais kokie savi asai sustatyti. Tuomet ir dalyvavau konkurse į valdybą. Pabrėžiant, kad per investicijas iš ES paramos reikia dirbt. Per tai užsidirbant įmonei ir miestui bei švelninant paslaugų kainas. Bet mandri alytiškiai, dar mandresni jų rinkti... Vienok Vilniuj kainos net mažėja. Praeitą kadenciją Vilniaus vandenyse po nepriklausomais valdybose ir susistatė. Bet išsiaiškinę įtartinus sandorius pardavinėjant pusvelčiui įmonei priklausantį turtą, anie iš po nepriklausomų vos kudašių išnešė. Ir Vilniuj tokia situacija, kaip prieš ne tarybos pasitvirtinę, o po neša kainų komisijai tvirtint - neįsivaizduojama. O Alytuj kaip šiuo atveju elgsis taryba, kur būtent tarybos 27 nariai atsakingi už kas vyksta savivaldybės sistemoj - čia ir tikri tarybos raumenukai pasimatys. Reziumė tiek, po nepriklausomais valdybose per įmones sudarbinti ir dar primoka jiems -čia tik Alytuj taip gali išsidirbinėt... Vadovas iš svetur, valdybose - tai, kad savivaldos nesimato... Kur skaitosi patys gyvena ir valdosi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.