Dvy­li­kos vai­kų MA­MOS šei­ma, ku­rio­je vi­si mo­ka ir mėgs­ta ga­min­ti ar­ba Ko­kiai rei­kia bū­ti MA­MAI, kad vai­kai šį var­dą ra­šy­tų di­dži­ą­ja rai­de? (7)

 Kas­die­niai na­mų ser­gė­to­jai – Ma­mu­kė, Onutė ir Arū­nė­lis. 		          As­me­ni­nės nuotr.
Kas­die­niai na­mų ser­gė­to­jai – Ma­mu­kė, Onutė ir Arū­nė­lis. As­me­ni­nės nuotr.
Daug ma­mų šiuo me­tu la­bai sie­lo­ja­si, kad ne­ga­li vai­kai su anū­kais ar bi­čiu­lės už­suk­ti į sve­čius. Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je, Var­na­gi­rių kai­me, gy­ve­nan­ti dvy­li­kos vai­kų ma­ma Le­o­nė Ona Po­ce­vi­čie­nė vi­są gy­ve­ni­mą bu­vo įpra­tu­si prie kas­die­nio sa­viš­kių ap­si­lan­ky­mo. Jos il­ge­sys be­ri­bis, la­biau­siai il­gi­si sa­vo vai­kų, pa­sak duk­rų, net pas­ku­bė­jo pa­si­skie­py­ti, kad tik ga­lė­tų grei­čiau vi­sus ap­ka­bin­ti. „Per gim­ta­die­nį per­nai tik pro lan­gą su bran­giau­siais ben­dra­vo, iš­sky­rus tuos ke­lis, duk­rą Onu­tę ir sū­nų Arū­nė­lį, ku­riuos va­di­na­me mū­sų na­mų ser­gė­to­jais, o šie­met ją jau ap­lan­kė tie, ku­rie per­sir­gę ar­ba pa­si­skie­pi­ję“, – tei­gia duk­ros. Darbš­ti, ap­suk­ri mo­te­ris su sa­vo a. a. vy­ru Al­bi­nu su­si­lau­kė ir į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą iš­moks­li­nę iš­lei­do sa­vuo­sius, vi­sų jų šir­dis pri­pil­dę pa­čių tau­riau­sių jaus­mų, pa­gar­bos, ben­dra­vi­mo. Vi­si šios gau­sios šei­mos vai­kai bei jų at­ža­los mo­ka ir mėgs­ta ga­min­ti. Tad Tarp­tau­ti­nės šei­mos die­nos pro­ga Al­do­nos KU­DZIE­NĖS po­kal­bis su šios šei­mos at­ža­lo­mis, duk­ro­mis Jur­gi­ta An­driuš­ke­vi­čie­ne ir Iru­te Va­len­tu­ko­nie­ne, su­ko­si apie mais­tą, pa­tie­ka­lus.

– Jur­gi­ta, Iru­te, Jū­sų gi­mi­nė – pla­ti, darbš­ti, at­jau­ti, ko­mu­ni­ka­bi­li... Dar daug gra­žių žo­džių ga­lė­čiau var­dy­ti. Pa­pa­sa­ko­ki­te, kiek Jū­sų au­go to­je dar­nio­je šei­mo­je ir kaip šian­dien jau­čia­si ma­my­tė, ku­ri ir gar­bia­me am­žiu­je yra pa­ta­rė­ja ne vie­nu klau­si­mu.

Jur­gi­ta:

Vos at­ėju­si į šį pa­sau­lį, pa­ju­tau Ma­mos ran­kas, mei­lę... Ir aš, ir mes vi­si. Nes ji vi­sa­da vie­no­dai be­są­ly­giš­kai mus my­lė­jo, kaip ir my­li iki da­bar. Vi­sus dvy­li­ka: ke­tu­rias duk­ras ir aš­tuo­nis sū­nus. Nuo pa­čių pir­mų­jų žings­nių sa­vo pa­vyz­džiu Ma­ma mus ve­dė gė­rio ke­liu, sau­go­da­ma nuo ty­kan­čių pa­vo­jų.

Tas skvar­bus žvilgs­nis, pil­nas ge­rų no­rų, mei­lės, at­si­da­vi­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo, su­pra­tin­gu­mo, stip­ry­bės ir mo­ti­niš­kos ši­lu­mos ly­di kas­die­ną. Nuo dar­bų pa­var­gu­sios ran­kos ap­ka­bi­na ir pa­guo­džia, taip daž­nai net be žo­džių su­teik­da­mos jė­gų ir vil­ties. Ir ne­lau­kia grą­žos.

Dė­kin­gu­mui iš­sa­ky­ti mums pri­reik­tų be­ga­ly­bės žo­džių. Tai gal ge­riau daž­niau ap­lan­ky­ti, ap­ka­bin­ti, pa­gel­bė­ti ar bent pa­bū­ti ša­lia.

Iru­tė:

Džiau­gia­mės ir di­džiuo­ja­mės, kad mū­sų ma­my­tė ir šian­dien mums da­li­ja gy­ve­ni­miš­ką pa­tir­tį. Ji kas­dien lau­kia vai­kų, anū­kų, pro­anū­kių. O be­lauk­da­ma vis mez­ga ir mez­ga. Tai šle­pe­tes, tai lie­me­nę ar megz­ti­nį. Kiek jų iš­da­ly­ta ir kiek vėl nau­jų pri­ri­kiuo­ta.

Va­sa­rą džio­vi­na obuo­liu­kus, nie­kas taip plo­nai ne­su­pjaus­to. Ski­na lie­pų žie­dus, šalt­mė­tės la­pe­lius, džio­vi­na juos ir ruo­šia ar­ba­tė­les.

Dar ir ku­ge­lį daž­nai iš­ke­pa, varš­kė­tu­kų pri­ruo­šia ar­ba vir­tų bul­vių ce­pe­li­nų iš­ver­da, gal gi kas už­suks iš­al­kęs po dar­bų?

– Aš­tuo­nias­de­šimt­me­čio pro­ga kal­bin­da­ma Jū­sų ma­my­tę bu­vau nu­ste­bin­ta jos darbš­tu­mo: į mo­kyk­lą jus iš­leis­da­vo pa­mai­ti­nu­si... ce­pe­li­nais, kad il­giau so­tūs bū­tu­mė­te. Ko­kius ma­mos pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus la­biau­siai ver­tin­da­vo­te Jūs?

Jur­gi­ta:

Ne­ži­nau, ka­da Ji mie­go­da­vo – pri­ža­din­da­vo į mo­kyk­lą – ant sta­lo ga­ruo­da­vo vir­tų bul­vių ce­pe­li­nai su varš­ke. Se­sėms prieš ke­le­tą me­tų su­grį­žo šis pri­si­mi­ni­mas, tad grį­žu­sios į kai­mą, vis pra­šo jų pa­ga­min­ti.

Pui­kiai pri­si­me­nam la­zan­kes – pri­vir­da­vo di­džiu­lį puo­dą, pa­ruoš­da­vo bliū­dą spir­gu­čių. Kep­da­vo ji vis­ką – duo­ną, bul­ką, šiuš­kes, za­cir­ki­nį py­ra­gą.

Ir gry­bu­kus, vo­ve­ruš­kas, kaš­to­nus, ku­ku­rū­zus, braš­kes, o mums, vai­kams, tek­da­vo ap­tep­ti gla­ju­mi. Gi­mi­nai­tės, at­ėju­sios ap­lan­ky­ti, vi­sa­da pri­si­me­na mū­sų Ma­mos kep­tą me­duo­lį – kaž­kuo ypa­tin­gą.

Pa­tik­da­vo „ra­mi­nan­tis“, kaip bro­lis Gin­tas sa­ky­da­vo, gė­ri­mas – obuo­lių sul­tys su kmy­nų ar­ba­ta.

Vis­ką ji ska­niai ir su mei­le ga­min­da­vo. Ce­pe­li­nų vi­sa­da du puo­dai: vie­na­me su mė­sa, o ki­ta­me – su varš­kės įda­ru. Prie jų dar ypa­tin­gą to­kią bal­tą bal­tą ko­šę pa­ruoš­da­vo, tik ji tai mo­kė­jo.

Iru­tė:

Pri­si­mi­niau! Mes rink­da­vom šep­šyn­ges – erš­kėt­uo­ges, pas­kui jas da­ri­nė­da­vom, o tie pū­ke­liai tarp sėk­lų taip grauž­da­vo, o mes gi dar ir už kal­nie­riaus vie­nas ki­tam už­mes­da­vom. Ma­mu­kė iš jų uo­gie­nę vir­da­vo – da­bar taip no­rė­čiau pa­ra­gaut, o ta­da ne­mė­gau bai­siai.

– Ar vis dar kai ką ga­mi­na­te pa­gal ma­mos re­cep­tą?

Jur­gi­ta:

Daug me­tų kai­me gy­ven­da­ma, kar­vu­tes mel­žiau ir sū­rius spau­džiau. Nie­kas to lyg ir ne­mo­kė, bet juk ma­čiau tai da­rant ma­mą, ma­tyt, ir iš­mo­kau. Tik jau pas­kui vi­so­kių gud­ry­bių pri­si­gal­vo­jau. Įtrin­da­vau prie­sko­niais ir vie­nus kep­da­vau, ki­tus džio­vin­da­vau, o a. a. tė­vu­kas iš­rū­ky­da­vo. Ir lauk­tu­vėms, ir do­va­noms vi­sa­da tu­rė­da­vau.

Za­cir­ki­nį py­ra­gą ke­pam, tik ma­mos uo­gie­nės bu­vo ki­to­kios, tad ir sko­niai ski­ria­si. Bisk­vi­to ke­pi­mo gud­ry­bes iš Ma­mu­kės vi­si iš­mo­kom: plak­ti ir mai­šy­ti pro­duk­tus leng­vai, me­di­niu šaukš­tu ir tik į vie­ną pu­sę. Cuk­rų su kiau­ši­niais da­bar juo­kas iš­plak­ti – mik­se­rį įjun­gei ir ga­ta­va. O Ji vis­ką ran­ki­niu bū­du da­ry­da­vo ir ko­kiais kie­kiais!

Sal­dų sū­rį nuo­sta­baus sko­nio ga­min­da­vo – šias gud­ry­bes pe­rė­mė mar­čios An­ge­lė ir Dai­va, ma­no ko­le­gė Ilo­na. Nie­kaip ne­pa­vyks­ta at­si­val­gy­ti šiuš­kių, vis sa­vo šei­my­nai ir drau­gėms ke­pu. Kas­kart su ki­to­kiu pa­da­žu pa­tie­kiu, sa­ko, kad la­bai ska­nu.

Žen­tas pri­me­na, kad jų pa­si­il­go, ir vėl ke­pu. Onu­tė dzū­kiš­kas ban­das ant ko­pūst­la­pių ke­pa. Ne tik gi­mi­nėms ir kai­my­nams, bet ir „Dai­na­vos kau­ko“, San­tai­kos kai­mo ben­druo­me­nės ren­gi­nių da­ly­viams.

Ma­nau, kad kiek­vie­nas iš gim­tų­jų na­mų į sa­vo gy­ve­ni­mus iš­si­ne­šė­me ne vie­ną vir­tu­vės pa­slap­tį.

Pri­si­mi­niau apie dar vie­ną nuo pat vai­kys­tės me­na­mą ma­mos pa­tie­ka­lą, net ne­ži­nau, kaip jį pa­va­din­ti. Ji sa­ky­da­vo, kad tai ku­ge­lis, o vi­siems at­ro­dy­da­vo kaip py­ra­gas.

Ji vie­nin­te­lė to­kį mo­ka. Ir mėgs­ta­me jį vi­si: vai­kai, anū­kai, ant­ro­sios pu­sės, gi­mi­nai­čiai. Bet va kep­ti, man at­ro­do, kad nė vie­nas tra­di­ci­jos ne­pe­rė­mė­me. O ji lig šiol ke­pa, kai tik to „pa­slap­tin­go“ in­gre­dien­to gau­na...

Tai ku­ge­lis, bet pa­pras­tą pie­ną ji pa­kei­čia to­kiu rie­biu rie­biu pie­nu­ku, ku­rį kar­vu­tė duo­da 2–3 pir­mą­sias die­nas po ap­si­ver­šia­vi­mo, tai – kre­ke­nos. Su­pi­la į bu­te­liu­kus ir lai­ko šal­dy­mo ka­me­ro­je, kad tik il­ges­niam lai­kui tu­rė­tų.

– Te­ko gir­dė­ti, kad Buc­kū­nuo­se gy­ve­nan­tis Jū­sų bro­lis Vi­di­man­tas yra pui­kus kon­di­te­ris. Kaip Jūs ver­ti­na­te jo ke­pa­mus py­ra­gus?

Iru­tė:

O! Mūs Vi­di­man­tė­lis pui­kus ke­pė­jas! Jau net mes, se­sės, pra­dė­jom ma­žiau kep­ti. Jis su to­kiu ma­lo­nu­mu tai da­ro, vai­ši­na vi­sus. Jau koks su­ėji­mas – ži­nom, kad val­gy­sim jo ska­nės­tus. Aš dar vis ne­drįs­tu pa­ban­dyt pa­si­ga­min­ti Kur­šė­nų vy­nio­ti­nio, o jis tik „vy­nio­ja ir vy­nio­ja“.

Ir mė­sy­tę su dar­žo­vė­mis la­bai ska­niai or­kai­tė­je ke­pa. Ir ku­ge­lį, ir ban­das pa­ruoš­ti mo­ka.

O jis pas mus dar ir ar­tis­tas bei vi­suo­me­nin­kas: mė­gė­jų te­at­ro „Kau­kas“ spek­tak­liuo­se vai­din­da­vo, val­są gra­žiai šo­ka – per su­ėji­mus vi­sas mo­te­ris pa­šok­di­na. At­sa­kin­gai rū­pi­na­si Ku­me­čių se­niū­nai­ti­jos rei­ka­lais.

– Ki­ti bro­liai tur­būt taip pat mėgs­ta dar­buo­tis vir­tu­vė­je? Se­se­rys, be abe­jo, – pui­kios šei­mi­nin­kės, o anū­kai, jau­no­ji kar­ta, ar lin­ku­si į pa­tie­ka­lų ga­my­bą?

Iru­tė:

Žyd­ru­tis ir Gin­tu­kas žu­vis ska­niai ke­pa. Gin­tu­kas ir pa­ruo­šęs pats ska­niai iš­rū­ki­na, gal­būt iš a. a. tė­vu­ko šio ama­to iš­mo­ko. Šiaip tai vi­si bro­liai mo­ka ga­min­ti – esant rei­ka­lui „iš ba­do ne­mirs“. Bro­lie­nė In­gu­tė vi­sa­da sa­vų ska­niau­sių ke­pi­nių pri­si­ve­ža.

Kiek gir­dė­ju­si – tai anū­kai ir­gi ga­mi­na. Min­dau­gas, grį­žęs pas tė­vus, be­veik vi­sa­da sto­ja prie vi­ryk­lės, ruo­šia pie­tus. Gab­rie­lė ti­ra­mi­su ga­mi­na, Ag­nu­tės py­ra­gai la­bai ska­nūs. Da­ly­tė nuo ma­žu­mės gim­ta­die­nių šven­tes ruoš­da­vo. Gy­te­lis net ir su­šius mo­ka su­suk­ti. Ie­vu­tė, Ka­ro­ly­tė tor­tų, py­ra­gų, de­ser­tu­kų – vi­so­kiau­sių ska­nės­tų pri­ruo­šia. Ka­lė­dų, Ve­ly­kų šven­tėms do­va­nė­lių-ke­pi­nu­kų ant pa­ga­liu­kų už­ver­tų pri­da­ro. Vi­sų net ne­ži­nau, kas ką ruo­šia, bet jau­ni­mas šau­nus!

O mes, se­se­rys, vi­sos šei­mi­nin­ka­vi­mą tik­rai iš ma­mos pa­vel­dė­jo­me. Ma­ma su sa­vo a. a. se­se Ju­li­ja ir drau­ge Ka­zy­te ši­tiek ba­lių, ves­tu­vių, krikš­ty­nų pri­ruo­šė. Tai ir mes, kol jau­nos bu­vom, gas­pa­di­nia­vom. No­ro di­de­lio kaip ir ne­bu­vo, bet vi­si pra­šė, o kaip at­sa­ky­ti, jei­gu žmo­nės pa­si­ti­ki ir ver­ti­na.

– Vi­di­man­to obuo­lių py­ra­go ne­te­ko ska­nau­ti, bet iki da­bar me­nu Jū­sų, Jur­gi­ta, iš­kep­to­jo sko­nį. Ko­kių ri­tu­a­lų, nuo­sta­tų ar tvar­kos rei­kia lai­ky­tis, kad ke­pi­nys bū­tų ir ska­nus, ir iš­vaiz­dus?

Jur­gi­ta:

Ma­no, kiek pa­me­nu, la­bai pa­pras­tas tas obuo­lių py­ra­gas bu­vo (ke­pu ne vie­nos rū­šies). Svar­biau­sia tei­sin­gai bisk­vi­to teš­lą pa­ruoš­ti: iki bal­tu­mo kiau­ši­nius su cuk­ru­mi iš­plak­ti ir la­bai at­sar­giai mil­tus įmai­šy­ti – tik į vie­ną pu­sę su­kant. Rūgš­tes­nių obuo­lių ir ci­na­mo­no ne­pa­gai­lė­ti. Ir mei­lės bei ge­rų min­čių ne­pa­mirš­ti į pa­tį dug­ną su­pil­ti. Ir dar pa­si­kar­to­siu – iš­lais­vin­ti sa­vo fan­ta­zi­ją.

O šiaip pa­čiam la­bai sun­ku ver­tin­ti sa­vo dar­bą, ge­riau­si ver­tin­to­jai yra ki­ti: gi­mi­nės, drau­gai, ko­le­gos. Kaip aš il­giuo­si to lai­ko, kai Ku­me­čių mo­kyk­lo­je vi­sus 25 jos gy­va­vi­mo me­tus, il­gų­jų per­trau­kų me­tu, ger­da­vo­me ar­ba­tą ir vai­šin­da­vo­mės vie­ni ki­tų ga­min­tais ska­nės­tais. Va ta­da aš jau­čiau­si tik­ra „vir­tu­vės še­fė“, ne tik duo­ne­lę ir py­ra­gus, bet įvai­riau­sias už­te­pė­les, už­kan­dė­les su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu ga­min­da­vau, daž­nai ry­te pa­ruoš­da­vau ir karš­tus pri­sta­ty­da­vau. Kiek vie­ni iš ki­tų iš­mo­ko­me – fan­tas­tiš­kai ge­ras lai­kas bu­vo, ska­niai gy­ve­no­me.

– Jū­sų ku­li­na­ri­niai ge­bė­ji­mai, jei­gu ne­klys­tu, at­si­sklei­dė jau vai­kys­tė­je. Me­na­te pir­muo­sius pa­čios pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus?

Jur­gi­ta:

Kol au­go­me tė­vų na­muo­se, tai tik­rai dau­giau­sia ga­mi­no ma­ma, mes tik pa­gal­bi­nin­kai bu­vo­me. Bet bly­nus ir kiau­ši­nie­nę iš­kep­ti, ma­nau, vi­si anks­ty­voj vai­kys­tėj iš­mo­kom.

– Tur­būt ne­ras­tu­me žmo­gaus, ku­ris ne­ži­no­tų bly­nų sko­nio. Bly­nai ke­pa­mi iki šiol ir ne­ma­žos da­lies žmo­nių mėgs­ta­mi. Pa­vyz­džiui, Wil­lia­mas Sha­kes­pe­a­re’as (Vil­ja­mas Šeks­py­ras) la­bai mė­go bly­nus ir juos vis mi­nė­jo sa­vo pje­sė­se. Jū­sų gi­mi­nės vir­tu­vė­se daž­nai čirš­ki­na­mi bly­nai?

Jur­gi­ta:

Ką jau ką, o bly­nus ke­pa­me tik­rai vi­si. Dau­gy­bė iš­ban­dy­ta: čir­vi­niai, mie­li­niai, bul­vi­niai, lie­ti­niai su įvai­riau­siais įda­rais, bul­vi­niai su mė­sa, cu­ki­ni­jo­mis ar mo­liū­gu. Pas­ta­ruo­ju me­tu aš pa­mė­gau gri­kių-dar­žo­vių bly­nus. Mil­ti­nius val­gau tik pas ma­mą, o bul­vi­nius pas Onu­tę.

Kai au­go duk­ros, o bro­lių vai­kai pas mus va­sa­ro­da­vo, tai kas ko­kių ir ka­da tik no­rė­jo, tai ir ke­pė. Nors vi­siems vai­kams Mo­čiu­tės bly­nai pa­tys ska­niau­si. Gy­te­lis su Da­ly­te ir da­bar pa­brė­žia, kad mo­čiu­tės uo­gie­nės pa­čios ska­niau­sios pa­sau­ly­je, kaip ir bly­nai.

La­bai gra­žiais pri­si­mi­ni­mais vis da­li­ja­si Iru­tė. Ji tru­pu­tį vy­res­nė, tai jos pri­si­mi­ni­mai iš ki­to laik­me­čio, kaip aš sa­kau – pir­mo­sios pu­sės. Mū­sų yra dvy­li­ka, Iru­tė – šeš­tas vai­kas šei­mo­je, o aš – vie­nuo­lik­ta.

Iru­tė:

Čir­vi­niai bly­nai se­no­viš­koj skar­va­doj, ku­ri ant pe­čiaus, nu­ė­mus pa­jer­kas dė­da­vo­si ir, pri­py­lus teš­los, už­den­gus, pa­ga­liu­ku rei­kė­da­vo ap­vers­ti. O spur­goms mie­li­nėms už­mai­šy­da­vo vi­są ki­bi­rą teš­los, api­bars­ty­mui cuk­rų trin­da­vom bu­te­liu, nes cuk­raus pud­ros gal ne­la­bai pirkt bū­da­vo.

Ai, dar pri­si­me­nu, kai Vi­di­man­tas, pa­si­ri­šęs pri­juos­tę, ruoš­da­vo lie­ti­nius – skrai­din­da­vo ore ap­vers­da­mas bly­nus. Kaž­kaip tuo lai­ku ne­bu­vo įpras­ta, kad vy­rai ga­min­tų, tad bro­lis, jei tik pa­sa­ky­da­vom, kad at­ei­na kai­my­nai ar drau­gai, mes­da­vo pri­juos­tę, dar­bą ir pra­šy­da­vo, kad ne­sa­ky­tu­mėm, jog jis ke­pa, kad ne­si­šai­py­tų iš jo. Kvai­la, a ne?

– Per­sų fi­lo­so­fas ir po­etas Oma­ras Cha­ja­mas yra ra­šęs: „Bu­te­lis rau­do­no vy­no, ei­lė­raš­čių rin­ki­nys ir duo­nos rie­ke­lė – aš nie­ko dau­giau ne­trokš­tu. Vi­sa ki­ta ga­li bū­ti su­nai­kin­ta.“ Jums tur­būt toks šio per­sų iš­min­čiaus pa­si­rin­ki­mas yra dau­giau ne­gu keis­tas? Kas Jums ap­skri­tai yra mais­tas?

Jur­gi­ta:

Nors au­go­me di­de­lė­je šei­mo­je, gau­sus bū­rys vai­kų ir nuo­lat dau­gy­bė sve­čių, bet mais­to tik­rai nie­ka­da ne­trū­ko. Ir ne bet ko­kio. Ma­ma ga­mi­no daug ir la­bai ska­niai. Iš­ra­din­gu­mas jos be­ri­bis, mo­kė­jo iš ma­žo kie­kio mė­sos di­džiu­lį kal­ną gar­džiau­sių kot­le­tų pa­ruoš­ti.

Kur pa­slap­tis? Ogi tai, kad dar­žo­vių pri­siau­gin­da­vo­me sa­vo dar­že ir jos tam la­bai pra­vers­da­vo. Bu­vo­me so­tūs ir lai­min­gi. Bet čia ne apie tai, juk gy­ve­na­me ne tam, kad tik val­gy­tu­me ir so­tūs bū­tu­me. At­virkš­čiai – val­go­me tam, kad gy­ven­tu­me.

Gra­žiau­sias lai­kas, kai, su­sė­dus prie vie­no sta­lo, ne­rei­kia nie­kur sku­bė­ti, ga­li­ma ben­drau­ti, kal­bė­tis, klau­sy­tis... Gai­la, kad da­bar re­tai tai bū­na...

– Te­ko skai­ty­ti, kad se­niau­sia pa­sau­lio ku­li­na­ri­jos kny­ga yra „Vus­la ils ha­bi­du“ – 703-ių­jų me­tų ran­kraš­tis, ku­rio pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo taip ir ne­ra­dau. Jau ja­me ak­cen­tuo­ja­ma pa­tie­ka­lo kva­pai, ku­riuos sklei­džia prie­sko­niai. Ko­kiais prie­sko­niais kve­pia Jū­sų ga­mi­na­mi kon­di­te­ri­jos ir ku­li­na­ri­jos pa­tie­ka­lai? Ko­kius prie­sko­nius sa­vo vir­tu­vė­je nau­do­jo ma­ma?

Jur­gi­ta

Oi, iš­ban­dy­ta dau­gy­bė, ypač mė­gau iš ki­tų ša­lių par­si­vež­ti įvai­riau­sių prie­sko­nių, kol bu­vo ga­li­mos nors trum­pos, bet sma­gios eks­kur­si­jos. Ma­no na­muo­se se­niau nuo­lat, da­bar, pri­si­pa­žin­siu, re­čiau, bet kve­pia py­ra­gai va­ni­le ir ci­na­mo­nu.

Ku­li­na­ri­jo­je pas­ta­ruo­ju me­tu mė­gau­juo­si ma­mos ruoš­tų prie­sko­nių aro­ma­tu. Jie ir mė­sai, ir sū­riui kep­tam tin­ka. Va, se­sė Iru­tė jau iš­ra­din­ges­nė, jos rie­šu­ti­nės juos­te­lės kve­pia ro­mu, me­duo­liu­kai, sau­sai­niai, py­ra­gai – va­ni­le, mig­do­lais.

O jau dar­žo­vių ir mė­sos ke­pi­niai – įvai­riau­sio­mis žo­le­lė­mis. Na, o Ma­mu­tės vir­tu­vėj, kiek pa­me­nam, na­tū­ra­lūs prie­sko­niai ka­ra­liau­ja: drus­ka, pi­pi­rai, mus­ka­to rie­šu­tas, la­pe­liai, čes­na­kai, svo­gū­nai, tar­kuo­tos džio­vin­tos mor­kos, kra­pai, pet­ra­žo­lės.

Da­bar ji sa­vo pa­var­gu­sio­mis ran­ke­lė­mis „nu­ren­gia“ ma­žiau­sius čes­na­kų dan­tu­kus, Arū­nu­kas su­spau­džia ir pri­ga­mi­na kvap­niau­sių eko­lo­giš­kų prie­sko­nių mums vi­siems.

– Ar se­ka­te ku­li­na­ri­nes nau­jie­nas? Apie gi­mi­nės re­cep­tų kny­gą ne­gal­vo­ja­te?

Jur­gi­ta:

La­bai įvai­riai, gal nuo nuo­tai­kos ar nuo me­tų lai­ko pri­klau­so. Kar­tais taip „už­si­ka­bi­nu“ ir ku­rį lai­ką žiū­riu ku­li­na­ri­nes lai­das, var­tau kny­gas, žur­na­lus, bet re­cep­tų ne­si­ra­šau, tie­siog im­pro­vi­zuo­ju iš at­min­ties.

Nie­ka­da ne­mė­gau ir ne­mėgs­tu ga­min­ti pa­gal re­cep­tus, vi­siš­ka lais­vė kū­ry­biš­ku­mui. Net re­cep­tų kny­gos ne­tu­riu. Bet šis bruo­žas ir­gi iš ma­mos, nie­ka­da ne­su ma­čiu­si pas ją jo­kių re­cep­tų už­ra­šų.

O Jū­sų idė­ja gi­mi­nės re­cep­tų kny­gai pui­ki, tik aš vis pa­gal­vo­ju, kad ne mes, o ne­bent mū­sų vai­kai tuo už­si­ims. Daž­no­kai min­tis ap­lan­ko, kad ma­no duk­ra Ka­ro­li­na ga­lė­tų, ji mėgs­ta iš­ban­dy­ti, im­pro­vi­zuo­ti ir sa­vo re­cep­tais ins­tag­ra­mo pa­sky­ro­je da­ly­tis. Ir jai pui­kiai se­ka­si. Aš tuo la­bai di­džiuo­juo­si.

Be­je, ir jos se­sė Ie­va su sū­ne­liu Ado­mė­liu ne­at­si­lie­ka. De­ser­tu­kų ne­men­ką sky­re­lį vi­sos trys ga­lė­tu­mėm jau ir da­bar pa­reng­ti. Iš­ban­dy­tų, de­gus­tuo­tų, pa­mėg­tų ir pui­kiai įver­tin­tų.

– Gal ga­li­te pa­gar­sin­ti ko­kį se­ną ma­mos re­cep­tą?

Elek­tro­ni­nia­me pa­šte šiuo me­tu vie­nin­te­lį duk­te­rė­čios Ag­nu­tės esu iš­sau­go­ju­si, nes jo daž­nai pri­rei­kia drau­gėms per­siųs­ti. Tai „Varš­kės py­ra­gas“, ku­rį ke­pa­me vi­si dau­gy­bę me­tų ir vi­siems pa­vyks­ta. Net ir man, nors ne­si­lai­kau tiks­lių nor­mų ir vis prie­dų ko­kių pri­gal­vo­ju­si įmai­šau.

Tešlai rei­kia: 200 g svies­to, 1 kiaušinio, 1 stik­li­nės cuk­raus, 2 šaukštų ka­ka­vos, 1 šaukšte­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 2 stik­li­nių mil­tų (kad min­ky­tųsi). Įda­rui: 700 g–1 kg varškės (pa­gal no­rą), 4 kiaušinių, stik­li­nės cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus, 200 g grie­ti­nės, 2 šaukštų krak­mo­lo.

Svies­tą tru­pu­tį pa­šil­dy­ti, ber­ti cuk­rų, įmuš­ti kiau­ši­nį, iš­suk­ti. Ber­ti ka­ka­vą, iš­suk­ti, tuo­met mil­tus su ke­pi­mo mil­te­liais ir min­ky­ti. Teš­lą dė­ti į šal­dy­tu­vą ar­ba šal­dy­mo ka­me­rą, kad ge­rai tar­kuo­tų­si.

Pa­ruoš­ti įda­rą: kiau­ši­nius iš­plak­ti su cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi, dė­ti li­ku­sius pro­duk­tus ir plak­ti vis­ką kar­tu. Di­des­nę da­lį teš­los su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne trin­tu­ve, už­pil­ti pa­ruoš­tą varš­kės kre­mą, už­tar­kuo­ti li­ku­sią teš­lą ir kep­ti 1 apie va­lan­dą 170 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

O sa­vo vi­siems per­siųs­da­vau duo­ne­lės su vai­siais re­cep­tą, tai ir jis iš­li­ko.

 

Jur­gi­tos duo­ne­lė su vai­siais

Rei­kia:

1 di­de­lės stik­li­nės 3 grū­dų dribs­nių, po tiek sau­lė­grąžų, sė­le­nų, sė­me­nų ir ki­log­ra­mo mil­tų.

3 šaukš­te­lių drus­kos,

4 šaukš­tų cuk­raus,

1 l–1,3 l van­dens,

se­za­mo sėk­lų pa­bars­ty­mui, džio­vin­tų vai­sių (ab­ri­ko­sų, sly­vų, kriau­šių, per­si­kų, da­tu­lių ir t. t.), jei no­ri­si sal­džios duo­ne­lės,

in­de­lio rau­go.

Vi­sas kruo­pas, sėk­las su­ber­ti į du­be­nį ir iš­mai­šy­ti. Ki­ta­me in­de drus­ką iš­tirp­dy­ti van­de­ny­je ir su­pil­ti į tą mi­ši­nį, vėl ge­rai iš­mai­šy­ti. Dė­ti cuk­rų, iš­mai­šy­ti. Dė­ti rau­gą, ge­rai iš­mai­šy­ti. Pil­ti mil­tus, ge­rai iš­mai­šy­ti. Nuim­ti 3 šaukš­tus rau­go sau (ir ga­li­ma dar 3 šaukš­tus drau­gui), jį lai­ky­ti 5–10 die­nų šal­dy­tu­ve – iki ki­to ke­pi­mo.

Su­dė­ti tru­pu­tį pa­smul­kin­tus vai­sius, iš­mai­šy­ti. Skar­dą iš­tep­ti alie­ju­mi, pa­bars­ty­ti se­za­mo sėk­lo­mis, pil­ti teš­lą, vėl api­bars­ty­ti se­za­mu, „ap­vilk­ti“ plė­ve­le ir pa­lik­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je kil­ti iki ke­pi­mo. Ge­riau­sia va­ka­rop už­mai­šius kep­ti ry­te, va­ka­re už­mai­šius kep­ti apie pie­tus, anks­ti ry­te už­mai­šius kep­ti va­ka­re (kad ne­per­rūg­tų). Kep­ti 45 mi­nu­tes 200°C tem­pe­ra­tū­ro­je, 15 mi­nu­čių – 170°C.

– Ir klau­si­mas te­ma, ku­rios ne­ap­ta­rė­me, o no­ri­si pa­kal­bė­ti.

Jur­gi­ta:

Na, gal apie ver­ty­bes, be­są­ly­giš­ką ma­mos mei­lę, gal ki­to­kią – be daž­no kar­to­ja­mo „my­liu“, ku­ris tik­rai ne vi­sa­da iš­pil­do sa­vo pras­mę.

Jei­gu as­me­niš­kai, tai ro­dos, ma­nęs ma­ma ne­mo­kė švel­nu­mo, nuo­šir­du­mo, iš­ti­ki­my­bės, ji pa­ti tuo gy­ve­no ir gy­ve­na tuo iki šiol. Man tai pa­čios gra­žiau­sios ir pra­smin­giau­sios kas­die­nės gy­ve­ni­mo pa­mo­kos. At­ro­do, sten­giau­si bū­ti ge­ra mo­ki­nė, se­kiau tuo pa­vyz­džiu. Daž­nai pa­gal­vo­ju, ką reiš­kia bū­ti lai­min­gam?

Gal džiaug­tis. Džiaug­tis vis­kuo: ma­žu va­ba­lė­liu, glež­nu žo­lės dai­ge­liu ir ryš­kias­pal­viu gė­lės žie­du. Kas­die­nės duo­nos rie­ke ar py­ra­go ga­ba­lė­liu. Džiaug­tis ma­žu žmo­giu­ku, at­ėju­siu į pa­sau­lį ir už­au­gu­siu, jau gim­tuo­sius na­mus pa­lie­kan­čiu sū­num ar duk­ra.

Tai ne­ap­čiuo­pia­ma, tai jau­čia­ma. O di­džiau­sia lai­mė, ma­nau, sly­pi už ne­rū­pes­tin­gos vai­kys­tės du­rų. To­dėl vi­sa­da no­ri­si su­grįž­ti į gim­tuo­sius na­mus, kur iš­si­il­gu­sios lau­kia ma­mos akys, karš­tai pla­kan­ti šir­dis, mei­le ir jau­ku­mu al­suo­jan­tis nuo dar­bų su­gru­bu­sių/pa­var­gu­sių ran­kų ap­ka­bi­ni­mas.

Iru­tė:

Kai kam pa­sa­ko­ju, pa­si­ro­do, ma­žai kas tu­rė­jo to­kią tra­di­ci­ją. Pas mus šv. Ve­ly­kų nak­tį at­ei­da­vo Ve­ly­kų bo­bu­tė – ry­tą at­si­kė­lę ras­da­vo­me po pa­gal­ve po mar­gu­tį. O kaip gra­žiai Ma­mu­kė pa­sa­ko­da­vo, kaip kiau­ši­nu­kus kiš­ku­čiai miš­ke da­žė, bo­bu­tei į krep­še­lį dė­jo, o ji ge­riems vai­kams ne­šė.

Gra­žių ei­lė­raš­čių mo­kė­jo – juk San­tai­kos mo­kyk­loj po­etas An­zel­mas Ma­tu­tis mo­ky­to­ja­vo. Ma­ma ir kvad­ra­tą su mu­mis žais­da­vo, ir slė­py­nes – su­si­rink­da­vo pil­nas kie­mas vai­kų.

Ir kla­sio­kus ru­sų kal­bos mo­kė. Mums – duk­roms ir pus­se­se­rėms ka­sas vi­so­kiais vai­ni­kė­liais py­nė.

Jau to­kie me­tai, kad pra­de­dam il­gė­tis vai­kys­tės die­nų, nors ir dar­bų daug bu­vo, run­ke­lių lau­kuo­se nu­ga­ras len­kėm (čia bai­siau­sias da­ly­kas, ku­rio ne­no­riu net pri­si­mint) ir vie­ni ki­tus au­gi­nom, ale kaip sma­gu bu­vo!

Jur­gi­ta:

Ke­tu­rios kar­tos su­si­tin­ka čia ir da­bar. „Esu lai­min­ga, kad Jus tu­riu, Mo­čiu­te, Ma­ma“, – tai ma­no duk­ros Ka­ro­li­nos min­tys, or­ga­ni­zuo­jant pa­va­sa­ri­nę fo­to­se­si­ją pas mo­čiu­tę Mo­ti­nos die­nos pro­ga.

To­kią šven­tę šiuo ka­ran­ti­no lai­ku mums su­ren­gė Ka­ro­li­na, Ie­va ir Da­lia, kad net sap­ne to ne­re­gė­jom.

Tą­dien ma­ne jos į kai­mą pas ma­mą nu­si­ve­žė, mat man po trau­mos su­gip­suo­ta ko­ja bu­vo. O ten jau, kaip įpras­ta, sa­vait­ga­li­nių dar­bų sū­ku­ry su­ko­si ma­no se­sės Onu­tė ir Iru­tė. Ir ma­ma joms tal­ki­no.

Tra­di­ciš­kai, du puo­dus ce­pe­li­nų vi­rė – su mė­sa ir su varš­ke. Taip bū­na tik pas ma­mą. Ma­no duk­ros, kaip ir vi­suo­met, gar­džiais py­ra­gais le­pi­no.

Ir ne tik vai­šių sta­las džiu­gi­no. Kiek jau­kių pa­šne­ke­sių, kle­ge­sio ai­dė­jo ruo­šian­tis fo­to­se­si­jai. Čia vie­nam kam­ba­ry gro­žio pro­ce­dū­ros, ki­tam vai­kų žai­di­mai, vir­tu­vė­je ska­niau­si kva­pai. Ir su­stab­dy­tos gra­žiau­sios aki­mir­kos...

Kaip sa­kė mer­gai­tės: „Nė­ra tam tin­ka­mes­nio lai­ko už da­bar, juk taip daž­nai mes po­kal­bius, skam­bu­čius, su­si­ma­ty­mus pa­lie­ka­me vė­les­niam lai­kui, pa­mir­šę, kad tas „vė­liau“ mums ne­pri­klau­so.“

Ka­ro­li­na:

Žiū­rė­da­ma į nuo­trau­kas, pri­si­mi­niau dai­ną „Ge­ra pas mo­čiu­tę va­sa­rą pa­bū­ti“ ir at­min­ty iš­ki­lo gra­žiau­si vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai – ant pe­čiaus kil­di­na­ma ban­de­lių teš­la, na­muo­se ga­min­ti le­dai ir mū­sų pa­čių or­ga­ni­zuo­ti kon­cer­tai bet ko­kia pro­ga.

Jau ne kar­tą gy­riau­si, kad ma­no mo­čiu­tė tu­ri 12 vai­kų, 27 anū­kus ir 23 pro­anū­kius! Ir vi­siems už­ten­ka jos ši­lu­mos ir mei­lės.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nuostabi šeima! Gražus pavyzdys visiems - darnos, šilumos, meilės, nuoširdumo, pasiaukojimo, darbštumo. Išsaugokit visą ką turite gražiausio ir perduokit savo mažiesiems, kad kiti galėtų pasimokyti.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.