Du ta­ry­bos na­riai pa­li­ko „Už Aly­tų”, nau­jas kan­di­da­tas į vi­ce­me­rus, pa­ta­rė­jas siū­lo­mas di­rek­to­riu­mi

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (27)
2019 Gegužė 3
nuotr
Šarūnas Klėgeris – konservatorių siūlomas kandidatas į vicemerus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar aso­cia­ci­jos „Už Alytų“ pir­mi­nin­ką, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį To­mą Pa­čė­są pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos šios aso­cia­ci­jos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys, kad at­si­sa­ko­ma jo­je na­rys­tės. Aso­cia­ci­ją pa­lie­ka ir du mies­to ta­ry­bos na­riai, iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, – Va­lius Mi­ce­vi­čius ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Šią sa­vai­tę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­ba pa­kei­tė nuo­mo­nę dėl siū­lo­mo kan­di­da­to į mies­to vi­ce­me­rus, – jau siū­lo­ma ne Po­vi­lo La­bu­ko, o Ša­rū­no Klė­ge­rio kan­di­da­tū­ra. Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ap­si­spren­dė dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, – juo bus siū­lo­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­rink­tas pa­ta­rė­jas Ro­lan­das Juo­nys.

Pa­lie­ka sen­bu­viai

Da­bar­ti­nė aso­cia­ci­ja „Už Aly­tų“ įkur­ta prieš pen­ke­rius me­tus. Jos vie­nais iš stei­gė­jų bu­vo da­bar­ti­nis mies­to ta­ry­bos na­rys V.Mi­ce­vi­čius, bu­vu­si šios ta­ry­bos na­rė Ade­lė Dim­šie­nė, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­bę Gied­rius Če­reš­ke­vi­čius, Ja­nis Lau­ri­nai­tis. Pas­ta­rie­ji du yra va­do­va­vę aso­cia­ci­jai iki mies­to ta­ry­bos na­rio T.Pa­čė­so iš­rin­ki­mo jos pir­mi­nin­ku prieš dve­jus me­tus.

Da­bar ant­rai ka­den­ci­jai mies­to ta­ry­bos na­riu pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­tas T.Pa­čė­sas ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me to­kio pat pa­va­di­ni­mo aso­cia­ci­jos vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me jos pir­mi­nin­ku ta­po ant­rai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai.

Dar prieš šios ka­den­ci­jos pir­mą mies­to ta­ry­bos po­sė­dį di­džio­ji da­lis aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių, tarp jų ir į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ti V.Mi­ce­vi­čius bei S.Le­o­na­vi­čius, pa­vie­ši­no pa­reiš­ki­mą dėl ne­etiš­kos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, au­to­ri­ta­ri­nio T.Pa­čė­so val­dy­mo, siū­ly­da­mi jam at­si­sta­ty­din­ti iš aso­cia­ci­jos va­do­vo pa­rei­gų.

Ka­dan­gi dau­gu­mos aso­cia­ci­jos ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mas ne­bu­vo iš­girs­tas, o T.Pa­čė­sas iš­rink­tas ant­rai ka­den­ci­jai, va­kar jį pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys, kad at­si­sa­ko­ma na­rys­tės aso­cia­ci­jo­je.

„Už Aly­tų“ pa­li­ko pa­gal šio pa­va­di­ni­mo vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ti mies­to ta­ry­bos na­riai V.Mi­ce­vi­čius, S.Le­o­na­vi­čius, taip pat, kaip sa­kė V.Mi­ce­vi­čius, aso­cia­ci­ją pa­lie­ka sen­bu­viai, pa­vyz­džiui, G.Če­reš­ke­vi­čius, A.Dim­šie­nė, kiek anks­čiau iš aso­cia­ci­jos iš­ėjo J.Lau­ri­nai­tis.

V.Mi­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, ne­tru­kus aso­cia­ci­jos va­do­vą tu­ri pa­siek­ti dar maž­daug de­šim­ties na­rių pa­reiš­ki­mai dėl na­rys­tės nu­trau­ki­mo.

„Ne­įma­no­ma dirb­ti su T.Pa­čė­su, jis tar­si vien­val­dis, ką no­ri, tą da­ro“, – tvir­ti­no V.Mi­ce­vi­čius.

Apie aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko de­monst­ruo­ja­mą do­mi­na­vi­mą, vir­še­ny­bę kal­bė­jo ir S.Le­o­na­vi­čius.

Pats T.Pa­čė­sas na­rių iš­ėji­mo iš aso­cia­ci­jos sa­kė per daug ne­su­reikš­mi­nan­tis: „Vi­sur vyks­ta de­mo­kra­tiniai pro­ce­sai. Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę ap­si­spręs­ti. Dėl au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai ne­si­ruo­šiam klau­sy­tis tų, ku­rie nie­ko ne­da­ro, tik ma­la lie­žu­viais. No­rė­čiau, kad gal­vo­jan­tie­ji apie kil­nius po­el­gius, pa­dė­tų ta­ry­bos na­rių man­da­tus, iš­ko­vo­tus pa­gal mū­sų rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą.“

Ar dirbs ki­to­se frak­ci­jo­se?

Pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą į mies­to ta­ry­bą iš­rink­ti pen­ki as­me­nys – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, T.Pa­čė­sas, Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, V.Mi­ce­vi­čius ir S.Le­o­na­vi­čius.

Ta­čiau pas­ta­rie­ji du frak­ci­jo­je „Už Aly­tų“ ap­si­spren­dę ne­dirb­ti. Šią frak­ci­ją pa­pil­dė du ta­ry­bos na­riai, iš­rink­ti pa­gal Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, – Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Val­de­ma­ras Cho­mi­čius. Frak­ci­jos se­niū­nas – T.Pa­čė­sas, jo pa­va­duo­to­ja – L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Pa­sak V.Mi­ce­vi­čiaus, gal­būt iki ar­ti­miau­sio mies­to ta­ry­bos po­sė­džio pa­aiš­kės, ko­kio­je ta­ry­bos frak­ci­jo­je jis dirbs.

S.Le­o­na­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, gal­būt bus lie­ka­ma ma­žu­mo­je, gal prie nie­ko ne­si­jung­i­ama, gal at­si­ras nau­jas ju­dė­ji­mas: „Šiuo me­tu su mu­mis ta­ria­si me­ras, ga­li­ma ta­ry­bo­je dirb­ti ir nie­kam ne­pri­klau­sant, mums ne­rei­kia jo­kių pos­tų.“

Ko­dėl kon­ser­va­to­riai pa­kei­tė nuo­mo­nę?

Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­si­spręs­ta į me­ro pa­va­duo­to­jus siū­ly­ti ta­ry­bos na­rio Š.Klė­ge­rio kan­di­da­tū­rą. Iki šiol kon­ser­va­to­rių sky­riaus ta­ry­ba bu­vo nu­spren­du­si vie­nu iš dvie­jų mies­to me­ro pa­va­duo­to­jų teik­ti sky­riaus pir­mi­nin­ką P.La­bu­ką. Ta­čiau ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­me da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je jo kan­di­da­tū­ra ne­su­lau­kė rei­kia­mo pa­lai­ky­mo.

At­si­žvel­giant į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pre­zi­diu­mo pa­siū­ly­mą bu­vo su­da­ry­ta de­ry­bi­nė gru­pė dėl kon­ser­va­to­rių to­les­nio dar­bo Aly­taus mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je.

„Po de­ry­bi­nės gru­pės su­si­ti­ki­mo su mies­to me­ru N.Ce­siu­liu par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bo­je bu­vo nu­spręs­ta į vi­ce­me­rus siū­ly­ti Š.Klė­ge­rį. Aš sa­vo kan­di­da­tū­rą at­si­ė­miau ir ta­ry­bos na­riams pa­siū­liau pa­lai­ky­ti Ša­rū­ną. Kaip sky­riaus pir­mi­nin­kas, me­rą in­for­ma­vau apie par­ti­jos kan­di­da­tą į vi­ce­me­rus“, – sa­kė P.La­bu­kas.

Š.Klė­ge­ris skir­ti į vi­ce­me­rus tu­rė­tų bū­ti siū­lo­mas ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­rį nu­ma­to­ma su­reng­ti ge­gu­žės pa­bai­go­je. Jis, kaip me­ro pa­va­duo­to­jas, tu­rė­tų ku­ruo­ti mies­to tvar­ky­mo, in­fra­struk­tū­ros, ver­slo klau­si­mus.

„Par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos bu­vau pa­siū­ly­tas į vi­ce­me­ro pa­rei­gas ir su­ti­kau. Dar rei­kia su­lauk­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mo“, – da­bar­ti­nę sa­vo po­zi­ci­ją api­bū­di­no 43-ejų Š.Klė­ge­ris.

Jis Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs elek­tro­ni­kos in­ži­nie­riaus spe­cia­ly­bę, va­do­vau­ja Aly­tu­je vei­kian­čiai ma­ža­jai ben­dri­jai „Tau­pe­riai“, už­si­i­man­čiai in­ter­ne­ti­ne rin­ko­da­ra, dir­ba pa­gal in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mą pre­kiau­jant svei­ka­ti­ni­mo pro­duk­tais.

Š.Klė­ge­ris bu­vo kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tas tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Tarp de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko ket­vir­to­je vie­to­je.

Me­ras ap­si­spren­dė dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus

Va­kar Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ap­si­spren­dė, kam bus siū­lo­mos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gos: „Tu­rė­jau dau­giau nei de­šimt kan­di­da­tų, ta­čiau pa­si­rin­kau Ro­lan­do Juo­nio kan­di­da­tū­rą. Pa­si­rin­kau pa­gal jo su­ge­bė­ji­mus, tu­ri­mą pa­tir­tį, už­sie­nio kal­bų mo­kė­ji­mą.“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis, pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą pre­ten­da­vęs į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą R.Juo­nys me­ro pa­si­rin­ki­mu ta­po po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ju – me­ro pa­ta­rė­ju ver­slo ir tei­sės klau­si­mais. Prieš jį mies­to ta­ry­bo­je ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi tu­ri bū­ti gau­tos pa­žy­mos iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų.

43-ejų so­cial­de­mok­ra­tas R.Juo­nys yra bu­vęs par­ti­jos ko­le­gos, bu­vu­sio mies­to me­ro Jur­gio Kras­nic­ko, pa­ta­rė­ju. Pa­klaus­tas, ko­dėl da­bar­ti­nis me­ras pa­si­rin­ko bū­tent jo kan­di­da­tū­rą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, R.Juo­nys ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, siū­lė to klaus­ti me­ro.

Me­ro pa­si­rink­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius iki tap­da­mas pa­ta­rė­ju va­do­va­vo Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vei­kian­čiai ben­dro­vei „Kas­tel­no­kas“, už­si­i­man­čiai elek­tros ins­ta­lia­vi­mo dar­bais.

Kaip tei­gė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, at­ei­nan­čią sa­vai­tę tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, kas taps jo pa­ta­rė­jais ir vie­nas iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų.

Jau ke­lin­tos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba me­rui yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti du pa­ta­rė­jus, o ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui – du pa­va­duo­to­jus.

  Komentaras

  Kitur, kaip išeina dar paprašo susimokėt už tos partijos ar judėjimo patirtas rinkimines išlaidas skaičiuojant į valdžią patekusiems per tų partijų ar judėjimų sąrašus.

  Komentaras

  Per rinkimus dėl Alytaus pustuščio pramonės parko, kur visoje Lietuvoje dūzgia perkrauti, be manęs dar drįso nuo valstiečių atstovas prabilt? kad gal būt priežastis, kad vietos nuo verslų gal nenaudinga, kad ateitų investuotojai sugebantys geresnius atlyginimus mokėt. - Reiškia mano atžvilgiu apie tai prabilus dar anksčiau - makaronų krūva veliama... O nuo valstiečių kur drįso pasakyt įmonėj, kur vadovauja, ten regis ir kažkokie inicidentai vyko dėl gaisriukų ar panašiai. Tokiu atveju vėl valstybinės institucijos, turinčios tai išsiaiškint, gali visuomenei paaiškint? Ar tai nėra susiję su kaip kuriais ..?

  Komentaras

  Normalu būt, kad valstybinės institucijos, anksčiau ėmusios priemonių prieš verslininko ir kartų politiko įmonę jei įėjo į teritoriją ir ten dėl atliekų yra problemų, jas visuomenei ir paaiškintų. nes daug laiko praėję ir aiškumo nėra. Kur kelia įtampą, ar gal kažkas naudodamas valstybines institucijos nesusidoroja taip su neįtinkančiais. Nes jei ten nieko nėra, tai gali ir atsiprašyt verslininko ir paaiškint visuomenei. Kodėl? o jei yra - tai gal kaip kas manipuliuodamas jį prieš kitus vedžioja? Štai tokių įtarimų normalioje savivaldoje neturi likt. Jie turi būt visuomenei paaiškinami. Nes negali Alytus grimzt į tarpusavo intrigas per savivaldą. Nes tam nėra laiko. O reikia susitelkus eit į priekį...

  Komentaras

  Kodėl teismo salėj, paklausius save reklamuojančiu kaip politiku ir kovojančiu už alytiškius dėl atliekų tvarkymo kainų kur jo kaip tarybos nario teiktas alternatyvus siūlymas registruojant savivaldybės duomenų bazėj Reglamento nustatyta tvarka - tai kodėl žmoniškai nepaaiškint? O pradėt triadas niekinančias alytiškių ir jo šeimą? Kaip ir psichinių pažymų ir leidimų ginklui reikalaut? Kodėl vietoj žmoniškumo pykstama kur kaip politikui ir nėra už ką? Kad dėl gal priklausančių orlaivių oficialų paklausimą drįso parašyt? -Tai kam pykt ir veltis kur ir pačiam nepatogu. Juk dėl atliekų tvarkymo.. Juk pagal esamą tvarką lyginant su Druskininkais alytiškiams sąlyginai brangiau nei verslui našta. vėl siūlomi sprendimai per darbo grupę kaip skambėjo? Gali būt teisingiau, bet brangiau alytiškiams..? reiškia pigiau verslui..? Ir suversta ant buvusios valdžios kuri nesugebėjo argumentuotis. Tai kam tų piktumų ir kurt nuo realybės nutolusias versijas. O Alytuj ne pirmas atvejas ir problema. Į akis kalba viena, už akių... o į akis lyg malonu matyt prieš save vos nealpstantį ir pabalusį? Kaip stovėdamas tiesiog... Lyg čia tai malonu. Vaizduoja, vaizduoja, o po to...

  Komentaras

  Visi, turėję reikalų su neadekvačiu žebravotoju, pamatę jį tikrai eina į kitą gatvės pusę :) Bet tikrai neperbalę, nes perbala tai jis pats, nežinodamas ar išlups pinigėlių ar ne žebravojant :)

  Komentaras

  Kodėl kaip kurie kur komentaruose negražiai rašo į akis garbingai vengiate tai pasakyti. Ką net teismo salėje nesivaldydami lieja..? o štai gatvėje tik pamato - ir perbalę neria...

  Komentaras

  Alytaus miesto taryboje yra 27 tarybos nariai. Jie pagal įstatymus visi atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Kaip eilinis pilietis palaikau taryboje esančių tikrų lyderių veiksmus. O tų, nuo kurių dvelkia tik gasdint, matyt čia, kad Lietuvoje ne išsiviešinta su kGB... pasekmės? Ir kodėl taryboje tarp 27 tik iš vieno girdisi vis - kas kur šmeižia.... kaip pagal įstatymus tarybos nariai yra atskaitingi bendruomenei ir jei kas kur, paaiškint kaip yra. Nes tai, kad Alytaus m. valdymo istorijoje taryboje kolegos kolegom siūlo padėt mandatus ar reiškia pastabas kaip dėl negarbingų užkuliusių - taip dar nebuvo. Ir vargu ar alytiškiai nori tokių metodų, kas kur gasdint vietoj konkrečių atsakymų. Situacijai paaiškinti.

  Komentaras

  Atsipalaiduok, gerb. S.L. neskaito tavo kliedesių, nes turi ką veikti. Kaip matome, vėl rauniesi ant to pačio grėblio, vėl šmeiži tą žmogų. Pasiskaityk teisinę literatūrą ir suprasi, kad antrą kartą šmeižiką nuteisti už tą pačią veiką yra daug lengviau. Nesuvaldai savo liežuvio, o gal už tai gauni pinigus, kad šmeižtum, o paskui inkšti teisme ir inkšti, kad privalai mokėti priteistą sumą

  Komentaras

  Praktiškai taryboje jau išsiskiria 3 lyderiai. Tai socdemų, ,,Už Alytus", Vieningas Alytus - frakcijų seniūnai. 2 pirmi išreiškė savo oficialias nuomones apie... Frakcijos ,,Vieningas Alytus' seniūnas iš pirmų tarybos plėtros komiteto posėdžių trumpai atmetė kelis teiktus komitetui sprendimų projektus svarstyt konkrečiai nurodydamas kur spragos. ir kaip jas taisyt.. Kitiems vaizdelis - dar tamsu iki kiek reikėtų tokiose kompetencijose suvokt...

  Komentaras

  Ir čia esminis kaip lūžio taškas Alytaus miesto valdyme. Ar ir toliau kaip per aną kadenciją daugiau siaurų interesų naudai pralaimi daugumos alytiškių interesai, ar bando keltis? Anoje kadencijoje nesugebėjo ir su tąsa perėjo į šią kadenciją. Vienok per paskutinį mėnesį gausiausių taryboje frakcijų kaip socdemų seniūnas ir pareiškė daug priekaištų ir argumentuojant negarbingus užkuliusius taryboje esančiam atstovui kaip nuo... Ir šiame straipsnyje pats jau oficialus taryboj vienos iš gausiausios frakcijos ,,Už Alytų" seniūnas ir mandatą padėt siūlo. Reiškia šioje kadencijos taryboje iš pat pradžių bandoma dėt taškai. Kad nesikartotų anos kadencijos erzelynai ir per kuriuos bendri miesto interesai daug prarado. Realiai taryboje 3 stipriausios frakcijos. Tai socdemų, ,,Už Alytų", Vieningas Alytus... Per juos 14 - aritmetinė dauguma iš viso 27 tarybos narių. Kiti aiškiai silpnesni ir iki oponavimo dar daug jiems trūksta. Ir pliusas gausiausioms frakcijoms, kad ir bando valytis ir nekartot anos kadencijos klaidų. Kurias regis bando taisyt, priešingai nei kiti to nesugebantys. Ar gal ir nesuvokiantis kaip jais kaip kas manipuliuoja? O gyvenime keltis yra geriau. Nei parklupus murkdytis ir kitus velt...

  Komentaras

  Net dabartinės tarybos gausiausios frakcijos seniūnas, buvęs ir anoje kadencijoje socdemų seniūnas ir tarsi kartu su dr... ir dirbę kaip opozicijoj buvusios kadencijos pabaigoje per televiziją pasakė daug priekaištų dėl kaip užkuliusinių ano negarbingų metodų... Kaip vietoj rimtų problemų sprendimų daugiau šou padaro ir nėra laiku reikiamų kaip politikų sprendimų. Tad jau signalų n...

  Komentaras

  Pasakytai maume man taip į akis - daugiau nedrįstai. Tiksliau pramoninkų aosciacijų lyderis, kaip kur matės dr... lyg vadinosi - reiškia kaip lyderis burt turi sugebėt. O čia pirmą kart Alytaus m. valdymo istorijoj jau anoje kadencijoje per ,,Alytaus piliečiai" sąrašą atėjus ir anie išseliminavo. Priglaudė tuomet po frakcija ,,Už Alytus' ir daugiau T.P. iniciatyva. Už ką dabar ant ir buvę po ,,Už Alytų" užkuliusį pareplikuoja. Atvedė... Dabar naujos tarybos kadencijos pradžioje neapsikentęs ir ,,Už Alytų" jau perinktas lyderis ir frakcijos taryboje seniūnas siūlo tarybos nario mandatą padėt. Kaip per sąrašą atėjusio. Vėl kas paneigs, ar būsimam tarybos posėdį ir kiti tarybos nariai neprisidės prie T.P. iniciatyvos - pasiūlyt anam atsisakyt mandato kaip T.P. pasiūlė? Vėl kaip verslo lyderis nesimato, kad iš pirmo tarybos posėdžio sugebėtų nors frakciją suburt. Ką T.P. lengvai padarė ir sustiprino pritraukdamas kaip Laura, praktiškai techniškiausia taryboje. O kodėl nesigauna -kad labai mandri. O mandrumas deja yra tik silpnumo požymiai... reiškia kompleksus po tuo slepia pernelyg ciniškėdami... ir su tokiais garbingais titulais patekus į tokią situaciją, tik garbingai atsistatydint. Ir kuria kokius nori judėjimus iš panašių..mandrų. Per kuriuos Alytus nyksta ir kitaip kol kas nelemta. Juolab tas S.L. kažkada buvo ir išties kaip puikus žmogus. Kas pasidarė nuo anos kadencijos į valdžią patekus net ir sunku suvokt. Kaip taip galima į kitą pusę pakrypt.

  Komentaras

  Atskleisim pavojingą temą Alytuj per savivaldą. tai yra kieno interesai Alytuj vyrauja ir per juos miršta miestas didėjančiose intrigose. Reiškia pagal LR Konstitucijos 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Reiškia per savivaldą Alytuje valdžia dirba bendrai viso apie 50 tūkstančių alytiškių gerovei. Dabar gaunasi taip. Aną kadenciją skaitosi verslai ano prašė ateit į merus ir gavosi. Vieninteliai neužpildę pustuščio Alytaus pramonės parko. Kaip per Lietuvą jie perpildyti dūzgia... - vadinas kaip per rinkimus girdėjos, jei tai nenaudinga daliai vietos verslų kur negali normaliau mokėti, tai konkurencijos išvengta... Dėl aerodromo 100 ha žemės plotų jei dėl kelių lėktuvukų manipuliuot - tai išlaikyta... Dėl atliekų tvarkymo kainų jei druskininkiečiams pigiau nei alytiškiams, bet ten verslams didesnė našta... Alytuj priešingai, eiliniams brangiau ir palyginus verslam mažesnė našta -išlaikyta... Dabar vėl iš pirmos kadencijos įsivelta ir veliasi įdomiausia -visi ir ne savo naudai... Per ką dar daugiau mažėja gyventojų ir sunkėja sąlygos išgyvent likusiems... Daugumoj valstybinių ir savivaldybės institucijų perteklinių postuose prieš pensijinio amžiaus kur nėra kur dėtis? Trumpiau ir toliau vietoj rimto darbo visų labui, tarpusavį murkdosi ir gilėja.. Patys sau blogina... Sėkmės su tokiais mastymais.

  Komentaras

  Šiuo metu taryboje kaip vienos gausiausios frakcijos ir stipriausios ,,Už Alytų' lyderis T.P. kaip lyderis pasakė savo nuomonę. Kurią beje gali ir kiti, bent dalis tarybos narių palaikyt. Kurie kaip kurie ir yra pasakę kaip kam į akis už kaip ką. Nes pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai ATSAKINGI ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei už kas vyksta per savivaldą. ir jiems atsakomybė kaip elgiasi. ar ir toliau leidžia miesto valdymą velt į cinizmus ir erzelynus, per ką miestas neteko daug anoje kadencijoje. Atsiliko ir sumažėjo prieš 5 tūkstančių gyventojų. Ar bando keltis valydamiesi ir eit į priekį? Kad ir Alytuje kaip per šių metų pirmą ketvirtį net 8 savivaldybėse padaugėjo gyventojų? Nuo ko visiems geriau. O anoje kadencijoje lyg ir pradėtus užvedinėt Kvartalinė namų renovacija ar kitus plėtros projektus bei siūlymus dėl alytiškiams palankesnių atliekų tvarkymo sąlygų būtent užgesino po T.P. kaip[ kurių priglaustų. Per kuriuos ir dabar vargas. Nes, apart vėlimo į intrigas, progreso nėra. Net ir tam energijos skirt problema, nes velia į savi erzelynus. Susireikšminę iki begalybės. palaikoma net žiniasklaidos ir gal...? Kur ir apie rimtas problemas tabu. Kur erzintis ir intrigos, ten kaip prie masalo puola...

  Komentaras

  Reikia prisilaikyt garbingumo principų. ir pav. lyderis T.P. skiriasi tuo. Kad jei ir padaro klaidų, taiso. Pirma nelenda į žiniasklaidą. Kur kaip judėjimo garbės reikalas savo viduj susitvarkyt. Nėra ko velt viso miesto į ezelynus, kas ir anoje kadencijoje per atskirus vyko. Ypač per Sigitėlį. Kuris atėjo per ,,Alytaus piliečiai' sąrašą ir pradžioj kaip vienas uoliausių. Ne įsiklausyt, kokios rimtos miesto problemos, o kas prieš - kaip.... Tad ir buvęs meras gerai užkuliusius žinantys eliminavosi jį... Ir jei tada nebūt po ,,Už Alytų" T.P. lyderis priglaudęs, kažin? Kaip ir šioje kadencijoje kažin kas norės jį prisileist net ir po frakcijos lygiu? Lyg tai nebandė jie prieš pirmą tarybos posėdį tą padaryt? Tik kol kas... Kaip ir tai, kad šie rinkimai ypač ,,Už Alytus" rėksmingiausi stendai ir televizija - oi lėšų daug... ir kažin ar be T.P. būtų? Būt galėję, būt patys ? Juolab po ,,Už Alytų" kaip kurie jau kelios kadencijose ar praeitose buvę valdžioje. Ir savo gabumais įsitvirtint nesugebėjo. Nors galima pritart, čia kaip buvusio konfliktuko gal tarp T.P. ir buvusio mero kaip išvestinė.. Fas ant ano per judėjimo užkuliusius. Organizuotai, išeinant į žiniasklaidą. Kur ir jei ne ta kur po ,,kritika' vadina anoje kadencijoje, ten buvę ir išsilaikė valdžioje. Kad visą laiką nemažai žinojo, kad kaip ir blogesnė kokybė per anuos kaip kuriuos. Vėl tie skandaliukai gana neblogai kaip ir pasitarnavo, kad nukreipt alytiškių dėmesį nuo rimtų klausimų per tarybą svarstymų ir sprendimų priėmimą. Kaip ir dabar per šiuos kaip skandaliukus ir panašiai. nematykit rimtesnių klausimų kur lemia Alytaus vystymą, o į apačias erzinkites dėl menkniekų... Kur galima ir paprasčiau išsispręst. Tad Alytuj viskas kaip kurių apgalvota. Kad ir per miesto valdymą užsiminėtų tuo ir anuo, o ne kaip priklauso per rimtą savivaldą. ir šioje kadencijoje kaip idealiai sekasi nepakilt į rimtų problemų sprendimą ir į savi intrigų liūną įsisukt. Klimpt ir grimzt. Per ką išgyvenimai Alytuj sunkėja praktiškai visiems..

  Komentaras

  ponas S. Leonavičius yra ,,UŽ ALYTŲ'' vienas iš steigėjų? Juk į miesto tarybą jis buvo išrinktas kaip Alytaus pilietis. Po to už Grigaravičiaus ir jo komandos vadovavimo kritiką iš piliečių buvo pašalintas. Ir, tarp kitko, S.Leonavičius Grigaravičiaus veiklą kritikuodavo 10 kartų daugiau, negu Pačėsas. O palikti tarybą ar ne yra Leonavičiaus ir Micevičiaus sąžinės reikalas.

  Komentaras

  Pačėsas nori, kad Micevičius ir Leonavičius "pa­dė­tų ta­ry­bos na­rių manda­tus, iš­ko­vo­tus pa­gal mū­sų rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šą". Treneris prieš norėdamas, turi pasižiūrėti į save veidrodyje ir pirmiausia pareikalauti, kad Radzevičiūtė ir Chomičius padėtų pagal Centro partiją iškovotus mandatus ir tada tik kažką siūlyti. O ir rinkimų metu mes balsavom už personalijas, tokius kaip Leonavičius ir Micevičius, nes mes jų netapatinom su pačėsisninkais, tokiais kaip Šapaitis, Tamulynas, Bernatavičius ir kt., buvusiais sąrašo viršuje. Iš tų pačėsininkų tik vienas Pačėsas ir gavo mandatą, nes Daukšys ir Remeikienė tai tik epizodiniai, neseniai atplaukę ir tik rinkimams prisiglaudę judėjime. Juk jau rinkimų metu pačėsininkai organizavo susitikimus atskirai, nuiminėjo plakatus su Micevičium ir Leonavičium ir keitė juos kažkokiom moteriškėm. Taigi kaip elgiasi treneris, taip ir turi. Žmonės pamatę rinkiminio sąrašo viršuje įkištą Janulevičių, jau tada suprato, kad judėjimas, vadovaujant treneriui, pamynė idėjas, kad jis išsigimsta. Todėl tokią judėjimo baigtį nulėmė tik Pačėso autoritarizmas

  Komentaras

  Alytuje sunkėja sąlygos išgyvent. Bet tai nereiškia, kad žmoniškumą reikia prarast. Pas pramoninkų likučius ir sunkūs laikai. Vienok rinkimų metu nuskambėjo problemų priežastys. Gal į pramonės parką vieninteliai investicijų nepritraukiam, kad nenaudinga vietiniams dėl didėjančios konkurencijos. Dėl atliekų tvarkymo pasirodo, druskininkiečams pigiau nei Alytuj, bet ten palyginus didesnė našta verslui.. Mano siūlyti buvo pigiau alytiškiams... Vėl apie pustuščio pramonės parko problemas prabilau ir dar drįso per rinkimus prabilt nuo valstiečių atstovas.... Po to tegis jo įmonėj ten kažkas link ... kur įtarimų kyla? vėl pačio S.L. priklausančiai įmonei dėl atliekų.. ir neaišku? Ar ir juo kas nemanipuliuoja? Trumpiau per savivaldą daugiau klausimų, nei atsakymų. Ir mano pastangos už susitelkimą vardan miesto interesų. Nes per savivaldą kol kas blogėja...

  Komentaras

  Politikas yra ir žmogus. Bet abiem atvejais negražu ir niekas Alytuj to sau neleidžia ir dabar per komentarus vadint kitus mėšlu ir panašiai... Kas reiškia didelę neapykantą kitiems ir cinizmą.... Ir jei tokius žodžius pasakytai kitiems alytiškiams į akis - gautai atkirtį kaip žmogus minimum. Dabar kol teismo salėj leidžia ant eilinio alytiškio rodyt cinizmą, kur tik mandagiai paklausė kur kaip tarybos nario teikti alternatyvūs siūlymai dėl atliekų tvarkymo .. ir prasideda cinizmas. Kurio dalį ir per šiuos komentarus parodai. Kaip ir per tuos 2 metus kas pasirodo po neįgalios moters darbo ir namų kompiuteriais pastoviai tuo pačiu cinizmu per komentarus liejos? ne jau ta su negalia moteris kuri nuo šių temų toli? Ir teisėsauga kol kas tik link jos...? Nors tuo metu per mano atstovautą visuomeninę organizaciją (kuri panaikinta šiuo metu) gana neblogai su savivaldybe ir kaip kuriom firmom dirbom per bendrus projektus. Su savivaldybe dėl kelio Alytus-Kaunas rekonstrukcijos, Kvartalinės namų renovacijos pradžios, investuotojų į pramonės parko pritraukimo... buvo teikti konkretūs siūlymai kaip spręst klausimus dėl atliekų tvarkymo, švietimo reformų.... Su kaip kuriom firmom gauta ES paramos. Dabar visos pozicijos merdi. nes tuomet kėlus šiuos klausimus, po anos moters kompiuteriais buvau malšinamas provokuojant... Kita pusė, galinti dirbt su įmonėm Alytaus pramonės amatų rūmai kur etatiniai -žalio suvokimo nesimato... Tad anoje kadencijoje tai supratęs buvęs meras eliminavo iš savo judėjimo frakcijos Alytaus m. taryboje. Per kurio sąrašą atėjai. Priglaudė T.P. po ,,Už Alytų". Šioje kadencijoj ir šis neapsikentęs pasiūlė padėt mandatą kaip per jų sąrašą atėjusio. Tad linkiu ŽMONIŠKĖT.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.