Nr. 50 (13280)

2019-05-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 50 (13280) skaitykite:

 • Dėl drėg­mės trū­ku­mo der­liaus prog­no­zės pras­tos
 • Dau­gia­vai­kei ma­mai iš Ge­nių – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai” me­da­lis
 • Įsi­my­lė­ję Ru­mu­ni­ją
 • Rim­vy­das Ko­cha­naus­kas: nuo pa­gran­du­ko iki men­to­riaus
 • Pa­va­sa­rio trio (1)
 • Pa­va­sa­rį pra­si­dė­ju­sių ne­ga­la­vi­mų
 • prie­žas­tis – or­ga­niz­mo pa­ra­zi­tai
 • Ie­vos Za­si­maus­kai­tės mo­ky­to­jas lan­ky­sis Aly­tu­je!
 • Žmo­nės pa­sau­ly­je tam­pa pik­tes­ni ir pa­ti­ria di­des­nę įtam­pą
 • No­rė­jo kaip ge­riau, iš­ėjo kaip vi­sa­da
 • Ge­ra idė­ja už­de­ga, ar­ba
 • Ir vil­kas so­tus, ir avis svei­ka
 • Pa­si­kal­bė­jo­me, ar­ba
 • Ką gal­vo­ja ei­li­nis žmo­gus
 • „Auš­ri­nė” – TV3 šou „Lie­tu­vos ta­len­tai” su­per­fi­na­le
Tą liu­di­ja sla­viš­ka pa­tar­lė. Šis sa­vait­ga­lis tar­si dvi­gu­bas, gam­ta so­čiai at­sei­kė­jo pa­va­sa­rio, reik ma­ny­ti, ir kiek­vie­nas mes kaž­kam pa­sa­kė­me švel­nių žo­džių. Jų dau­giau...
Va­kar aso­cia­ci­jos „Už Alytų“ pir­mi­nin­ką, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį To­mą Pa­čė­są pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos šios aso­cia­ci­jos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.