Dėl į Is­pa­ni­ją nu­pluk­dy­tų sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų – kal­ti­ni­mai Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Daivaras Radzevičius
Alytaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Daivaras Radzevičius: „Vi­siš­kai ne­su­pran­tu kal­ti­ni­mų, pro­ku­ra­tū­ros veiks­mų lo­gi­kos. To­kiais kal­ti­ni­mais ji ban­do kom­pen­suo­ti sa­vo dar­bo trū­ku­mus, nes, ko ge­ro, ne­su­ge­ba su­ras­ti suk­čia­vu­sių as­me­nų ar įro­dy­ti svar­bių suk­čia­vi­mo ap­lin­ky­bių.“
Pas­ta­ro­siomis die­no­mis Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus pa­sieks bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je dėl 2020-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je į Is­pa­ni­ją nu­pluk­dy­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gų kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui Dai­va­rui Ra­dze­vi­čiui. Tuo­met į Is­pa­ni­ją nu­ke­lia­vo be­veik 188 tūkst. eu­rų iš mies­to biu­dže­to, at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu sa­vi­val­dy­bei bu­vo su­grą­žin­ta per 150 tūkst. eu­rų. 36 tūkst. eu­rų iki šiol sa­vi­val­dy­bės ne­pa­sie­kė.

Pi­ni­gai nu­ke­lia­vo ne į ran­go­vo są­skai­tą

2020-ųjų gruo­džio pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­aiš­kė­jo, kad be­veik 188 tūkst. eu­rų ne­pa­sie­kė žie­di­nes san­kry­žas mies­te tuo me­tu įren­gi­nė­ju­sios, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­sios Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės A.C.B. Pi­ni­gai bu­vo per­ves­ti į šios įmo­nės nu­ro­dy­tą są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je, ta­čiau ne­tru­kus ta­po aiš­ku, kad A.C.B. nu­ro­dy­tos są­skai­tos šio­je ša­ly­je ne­tu­ri.

Kaip klos­tė­si ši is­to­ri­ja? 2020-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo šios ben­dro­vės pra­ne­ši­mą apie pa­keis­tą są­skai­tą, ji bu­vo nu­ro­dy­ta Is­pa­ni­jo­je. Ka­dan­gi bu­vo pa­teik­ti vi­si rei­ka­lin­gi, jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lę rek­vi­zi­tai, po ke­lių die­nų A.C.B. už at­lik­tus dar­bus be­veik 188 tūkst. eu­rų per­ves­ta į nu­ro­dy­tą są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je.

2020-ųjų gruo­džio pra­džio­je ši ben­dro­vė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­neš­da­ma, kad ne­su­lau­kia per­ve­da­mų pi­ni­gų. Pir­miau­sia to­kią in­for­ma­ci­ją su­ži­no­jo Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius, ku­rio spe­cia­lis­tai apie tai in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės va­do­vus.

Ka­dan­gi pi­ni­gai A.C.B ne­pa­sie­kė, o, kaip bu­vo įta­ria­ma, nu­ke­lia­vo į tarp­tau­ti­nių afe­ris­tų są­skai­tą Is­pa­ni­jo­je, sa­vi­val­dy­bei 2020-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je te­ko at­si­skai­ty­ti su tuo­met žie­di­nes san­kry­žas mies­te įren­gi­nė­ju­sia Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta ben­dro­ve ir į jos są­skai­tą Lat­vi­jo­je per­ves­ti be­veik 188 tūkst. eu­rų. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su A.C.B. grė­sė įmo­nei mo­kė­ti dels­pi­ni­gius.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai apie įvyk­dy­tą afe­rą su mies­to biu­dže­to pi­ni­gais pra­ne­šė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Jis pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są dėl suk­čia­vi­mo, o tyrimą ėmė kon­tro­liuo­ti ir ko­or­di­nuo­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

 

At­skir­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo

At­lie­kant šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą di­dži­ą­ją da­lį į Is­pa­ni­ją nu­pluk­dy­tų pi­ni­gų – per 150 tūkst. eu­rų – sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko su­grą­žin­ti pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio pra­džio­je.

Kaip sa­kė šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­tis ir ko­or­di­nuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis, be­veik 188 tūkst. eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės Šiau­lių ban­ke lai­ko­mos są­skai­tos pa­te­ko į fi­zi­nio as­mens is­pa­no są­skai­tą šio­je ša­ly­je, 36 tūkst. eu­rų ar­ba bu­vo iš­gry­nin­ti, ar­ba per­ves­ti į ki­tų as­me­nų, taip pat is­pa­nų są­skai­tas.

Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, pi­ni­gų, per­ves­tų į už­sie­nio vals­ty­bes, su­sig­rą­ži­ni­mas ar jų pa­nau­do­ji­mo nu­sta­ty­mas už­trun­ka: „Kiek ten­ka pa­ste­bė­ti, is­pa­nai van­giai vyk­do tei­si­nę pa­gal­bą. Sie­kiant su­grą­žin­ti pi­ni­gus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ne­ma­žai pri­si­dė­jo ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ben­dra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos am­ba­sa­da Is­pa­ni­jo­je.“

At­lie­kant mi­nė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, J.Vai­lio­nio tvir­ti­ni­mu, at­skir­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo D.Ra­dze­vi­čiaus vei­kos, nes pa­gal pa­rei­gy­bę jam bu­vo pri­skir­ta pri­žiū­rė­ti su­tar­tį su mies­te dar­bus at­li­ku­sia įmo­ne, su­si­ju­sią su at­si­skai­ty­mais už at­lik­tus dar­bus, su­for­muo­ti per­ve­di­mus, tu­rė­jo pa­tik­rin­ti, kad pi­ni­gai per­ve­da­mi į įmo­nės są­skai­tą. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl as­me­nų, už­val­džiu­sių sa­vi­val­dy­bės lė­šas, at­lie­ka­mas to­liau.

Per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je D.Ra­dze­vi­čiui pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo dėl ne­at­sar­gu­mo ir dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo. Jam pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

 

Kal­ti­na­ma­sis ak­tas su­ra­šy­tas, by­la tuoj pa­sieks teis­mą

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras J.Vai­lio­nis sa­kė, kad bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų, per­ves­tų ne į dar­bus vyk­džiu­sios įmo­nės, o į pri­va­taus as­mens Is­pa­ni­jo­je są­skai­tą, jau su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas ir by­la ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pa­sieks Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui D.Ra­dze­vi­čiui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mu dėl ne­at­sar­gu­mo ir dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo. Už pir­mą vei­ką va­do­vau­jan­tis Bau­džia­muo­ju ko­dek­su jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų, už an­trą – lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų. Taip pat jam šio­je by­lo­je pa­reikš­tas 36 tūkst. eu­rų – sa­vi­val­dy­bės į Is­pa­ni­ją per­ves­tų, bet ne­grą­žin­tų pi­ni­gų – ci­vi­li­nis ieš­ki­nys. To­kiai su­mai D.Ra­dze­vi­čiaus val­do­mam tur­tui pri­tai­ky­tas lai­ki­nas nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mas, jam lie­ka ga­lio­ti kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas dėl jam pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų sakė: „Vi­siš­kai ne­su­pran­tu kal­ti­ni­mų, pro­ku­ra­tū­ros veiks­mų lo­gi­kos. To­kiais kal­ti­ni­mais ji ban­do kom­pen­suo­ti sa­vo dar­bo trū­ku­mus, nes, ko ge­ro, ne­su­ge­ba su­ras­ti suk­čia­vu­sių as­me­nų ar įro­dy­ti svar­bių suk­čia­vi­mo ap­lin­ky­bių. To­dėl ban­do ap­kal­tin­ti as­me­nį, ku­ris bu­vo ap­gau­tas pa­nau­do­jus ko­ky­biš­kai su­klas­to­tus do­ku­men­tus, įsi­bro­vus į sa­vi­val­dy­bės duo­me­nų ba­zes.“

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė tei­gė, kad iš pro­ku­ra­tū­ros dar ne­gau­ta pra­ne­ši­mo apie D.Ra­dze­vi­čiui pa­reikš­tus kal­ti­ni­mus ir jo­kie spren­di­mai dėl jo to­les­nio dar­bo ne­svars­ty­ti.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Anoje kadencijoje net neįtikę dabartinis švietimo skyriaus vedėjas buvo eliminuotas į Lazdijus. Dabar vėl. Rodo, savivaldybėj su neįtinkančiais nesicackina. Kas neįtinka aukščiau stovintiems.

  Komentaras

  Anoje kadencijoje, nors žiniasklaida mažai rašė, bet Kauno policija iš vidaus valėsi. Iš apačių buvo iniciatyvos atleist Kauno policijos vadovus, kur tuo met net premjeras bandė užstot, nesigavo. Prokuratūra ir teismas net nedryso diriguot. Dabar Kauno policija rimtesnė už prokuratūrą, teismus. Apie stt nėra ką rimčiau net kalbėt. Alytuj įžvelgt per teisėsaugą principingesnių, kompetentingų ..- kol kas nesimato. Kad bandytų rimtėt.

  Komentaras

  Mano turima informacija šis žmogysta taip pat padėjo vieno klubo savininkui paviešinant asmenis duomenis apie pravestas lėšas ir dalyvaujant konkurse dėl patalpų…tikiu,kad turės dar reikalų…

  Komentaras

  Gėda pakišinėt iešmininkus. Padangų gaisro pradmenų signalus per kelias kadęncijas prieš turėjo fiksuot ir teikt priemones gerint savivaldybės gamtos apsaugos skyrius..Kur Alytuj esančios valstybinės institucijos teikia savivaldybės atitūnkamiems skyriams savo sričių rodikliys. Šie subendrinę merui ir tas tampa atskaitingas tarybai ir bendruomenei, kaip toliau elgias ir kas gaunas. O jei tuomet kas nors iš eilinių alytiškių gal būt drysęs garsiau prabilt, gal būt įmosikavę bylas kaip už šmeižtą. Su ieškiniais. Kaip jau yra tik atviriau prabilus dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių ypatumus ir yra. Paskui stebis, ko pramonės parkas per smulkius vietoj strateginių stambių investuotojų užleistas, kodėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milojonų ne operatyviai taryboj svarstomas, o per teismą įvelta praleidžiant brangų laiką. Net anaus metais savivaldybės valdininkų viešintas kolektuvinis pareiškimas dėl mobingo taryboj viešai nesvarstytas, konkretont situaciją, kad daugiau nesikartotų. Tylu ir iš teisėsaugos institucijų nors nuomonę išreikšt. Nors pagal Konst. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus.

  Komentaras

  Eilinė nesamonė. Nes pagal įstatymus atsakingi ir atskaitingi tik pačių rinkti 27 tarubos nariai. Iš kurių būtent meras pagal sav. Įst. 20 str., meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Visiems kitiems į apačias tik vykdyt, ką meras su taryba, ar kartais ir be jos, nusprendžia. Kas nevykdė, tie eliminuoti ir pakeisti, kut vykdo. Buchalterių pavedimai be tiesiogonių vadovų parašų patvirtūnimo negalioja. Čia vėl atskirais atvejais teisėsauga koųmarus demonstruoja. Kaip nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nevardijant kas konkrečiai rašinėja žeidinėjančius komentarus nustatyta po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsakomybei pakišta eilinė moteris. Kur jei rašė kiti, pažeidimai naudojantis kitų asmens duomenimis. Paatvirausim, prokuratūra norėjo konkretont, tik ikiteisminio tyrimo teisėjai priešonos. Bijokit tokio teisingumo su ypatybėm, kur Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 vyko su ypatybėn nepaisant eilės Kžnstitucijos straipsnių. Kur vienu metu net teismo pirmininkė nuomonę sakė, kad teisėja turi vadovautis Konstitucijos 109,110 straipsniais. Tai yra teisėja stabdo bylą ir kreipias į Konstiticijos teismą išaiškinimo, ksip vertint situacijoj politiką ar kaip privatų išaiškinimo. Nes politikai davę priesaikas laikytis įstatymų, kur politikams reikalavimai daug aukštesni. Ir kuriozai, kaip teismo salėj po..tiesiog politiką tabelete gaivina, o teisėja net greitosios neiškviečia nes jei būt numiręs, toli iki žmoniškumų. Bijokit tokio teisingumo. Vos ne atvirai eilinius, kurie tik vykdytojai, pakišinėja. O viršuj postuose patriotukai vėliavukėm mosikuoja. Nusigyventa Alytuj. Kiek net kolektyvinių pareiškimų dėl mobūngų, ir..tylu. Nors Seimas, Prezidentas kur tvirtina trisėsaugos ataskaitas ir skiria atleidžia..- jie kontroliuoja teisingumo kokybę. Kuri būtent tokia. Patogu, kaip kam nuo tikrų atsakomybių slėptis. Konst. 33 str.- leidžia kritikuot valdžios veiklą. Draudžiama persekiot už kritiką. 25 str.- galima reikšt nuomones.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.