Dėl Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas krei­pė­si į ta­ry­bos na­rius (11)

Vy­tau­tas Ba­kas: „Ke­lia abe­jo­nių šios ini­cia­ty­vos tiek pa­grįs­tu­mas, tiek su­de­ri­na­mu­mas su Aly­taus mies­to ta­ry­bos pri­im­tais stra­te­gi­niais do­ku­men­tais ir įsi­pa­rei­go­ji­mais mies­tie­čiams.“ Gytės Augustinaitytės nuotr.
Vy­tau­tas Ba­kas: „Ke­lia abe­jo­nių šios ini­cia­ty­vos tiek pa­grįs­tu­mas, tiek su­de­ri­na­mu­mas su Aly­taus mies­to ta­ry­bos pri­im­tais stra­te­gi­niais do­ku­men­tais ir įsi­pa­rei­go­ji­mais mies­tie­čiams.“ Gytės Augustinaitytės nuotr.
Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį bei ta­ry­bos na­rius dėl mies­to va­do­vų ini­cia­ty­vos re­or­ga­ni­zuo­ti VšĮ Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą. „To­kio po­bū­džio spren­di­mus mies­to va­do­vai tu­rė­tų svars­ty­ti tik ini­cia­to­riams pa­tei­kus skaid­rius, vi­suo­me­nės po­rei­kius at­lie­pian­čius ar­gu­men­tus ir to­kių spren­di­mų po­rei­kį, ta­čiau šiuo at­ve­ju to nė­ra“, – tei­gia V.Ba­kas, su­lau­kęs šia­me cen­tre pa­slau­gas gau­nan­čių as­me­nų pra­šy­mo.

Sei­mo na­rys pra­šo at­mes­ti re­or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­ty­vą, nes pa­siū­ly­mas tei­kia­mas ne­si­ta­rus su ben­druo­me­ne, su­ke­lia įtam­pą pa­žei­džia­mo­se gru­pė­se ir ne­de­ra su mies­to, gy­ven­to­jų in­te­re­sais bei stra­te­gi­niais Aly­taus mies­to do­ku­men­tais ir įsi­pa­rei­go­ji­mais mies­to ben­druo­me­nei.

VšĮ Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras tei­kia il­ga­lai­kės glo­bos, slau­gos ir il­ga­lai­kės re­a­bi­li­ta­ci­jos, me­di­ci­nos ir spor­to pa­slau­gas. Čia gy­ve­na ir pa­gal­bą gau­na šim­tai žmo­nių. Cen­tras tu­ri rei­kia­mą įran­gą, in­fra­struk­tū­rą, gau­na pa­ra­mą iš spe­cia­lių pro­gra­mų.

„Cen­tro veik­la tu­ri di­de­lės įta­kos so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mui ir so­cia­li­nių, me­di­ci­nos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mui. As­me­nims su ne­ga­lia, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims ar­ba tiems, ku­riems rei­ka­lin­ga me­di­ci­nos pa­gal­ba, so­cia­li­nės pa­slau­gos tu­ri bū­ti už­tik­rin­tos ir ko­ky­biš­kos. Dėl bet ko­kių po­ky­čių so­cia­li­nių pa­slau­gų sis­te­mos sri­ty­je tu­ri bū­ti spren­džia­ma itin jaut­riai, ta­rian­tis su ben­druo­me­ne, eks­per­tais, ver­ti­nant po­vei­kį, ga­li­mas ne­igia­mas pa­sek­mes žmo­nių svei­ka­tai, sau­gu­mui“, – pa­žy­mi V.Ba­kas.

Ta­čiau 2021 me­tų ba­lan­džio 15 die­ną Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo „Dėl vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos“ pro­jek­tas su ben­druo­me­ne ne­bu­vo ap­tar­tas.

„Ke­lia abe­jo­nių šios ini­cia­ty­vos tiek pa­grįs­tu­mas, tiek su­de­ri­na­mu­mas su Aly­taus mies­to ta­ry­bos pri­im­tais stra­te­gi­niais do­ku­men­tais ir įsi­pa­rei­go­ji­mais mies­tie­čiams. Sau­sio mė­ne­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me Aly­taus mies­to 2021–2023 me­tų stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne nu­ma­ty­ta rem­ti ir fi­nan­suo­ti šio cen­tro veik­lą. Be to, iki 2030 me­tų nu­ma­to­ma iš­vys­ty­ti tva­rios svei­ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nių pa­slau­gų sis­te­mą, kas tik­rai ypa­tin­gai svar­bu. Ta­čiau šiuo at­ve­ju po­ky­čiai siū­lo­mi ne­ti­kė­tai, ne­pa­tei­kia­mi aiš­kūs ir skaid­rūs mo­ty­vai. Ne­ga­li­ma da­ry­ti po­li­ti­nių eks­pe­ri­men­tų su žmo­nė­mis, ku­riems rei­ka­lin­ga mies­to val­džios pa­gal­ba“, – pa­brė­žia Sei­mo na­rys V.Ba­kas ir pra­šo mies­to va­do­vų at­si­žvelg­ti į ben­druo­me­nės nuo­mo­nę, įver­tin­ti ga­li­mas spren­di­mų pa­sek­mes ir ap­skri­tai to­kio po­bū­džio spren­di­mus svars­ty­ti tik ini­cia­to­riams pa­tei­kus skaid­rius, vi­suo­me­nės po­rei­kius at­lie­pian­čius ar­gu­men­tus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Turėtų būti gėda mūsų Tarybos nariams, kurie į šią įstaigą užsuka tik kai vyksta balsavimai, kad balsų pasirinktų.O savo "reorganizavimo" strategijai nei vieno rimto argumento visuomenei nepateikia.Būtų gražu, jei šios reorganizacijos strategai būtų prieš tai bent šiek tiek argumentų pasirinkę.O dabar miesto žmonės mato tik vieną norą - vietoj vieno direktoriaus turėti tris jau "savo" vadovus, nes šis daugiafunkcinis centras bus padalintas trims skirtingoms įstaigoms, kurios skirs savo vadovus.Labai jau grobuoniška ir agresyvi dabartinė dauguma.Ką gi, vis aiškiau matosi,už ką balsuos žmonės sekančiuose rinkimuose-dabar jau tikrai matosi, kokio lygio politikai atstovauja miesto žmonėms.

  Komentaras

  Dėkui Gerbiamam Bakui! ❤️ ❤️ ❤️ Dėkoju visam personalui, kuris dirno iki šiol! Nedaug stebuklų buvo mano gyvenime, bet šį slaugos ligoninė prikėlė mano močiutę iš komos. Atvyko čia, kaip nesiorientuoja ti, dimensijos progreso ir silpstanti... O šioje ligoninėje pilnai atsistatė... Tai vertinime joje dirbančius žmones ir pačią struktūrą!

  Komentaras

  Vytai, pirma pasidomėkite kodėl tai yra daroma. Jie dar nežinote, savivaldybė jau yra paruošusi alternatyvą. Nedarykite politikos ir taip jūsų Alytus pusę metų nematė.

  Komentaras

  Išlindo, kur dingęs buvot Bakai? Jūsų nuomonė mažai kam rūpi. Būkit Vilniuje. O reabilitacijos centrui seniai reikalinga reorganizacija, direktorė per daug savivaliauja savo pareigom, turi vykdyti tarybos narių valią.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.