Dau­giš­kius pik­ti­na ar­ti dau­gia­bu­čio lan­gų nu­ma­to­mi sta­ty­ti nau­ji at­lie­kų kon­tei­ne­riai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2020 Sausis 21
Konteineriai Dauguose
Nau­jus kon­tei­ne­rius vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos.
Aly­taus ra­jo­no Dau­gų mies­to vie­no dau­gia­bu­čio Eže­ro gat­vė­je gy­ven­to­jai krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę dėl, jų nuo­mo­ne, per ar­ti na­mo lan­gų nu­ma­to­mų sta­ty­ti nau­jų at­lie­kų kon­tei­ne­rių. Šiuo me­tu nu­si­skun­di­mas nag­ri­nė­ja­mas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, o pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių sta­ty­mas ra­jo­ne su­stab­dy­tas dėl kon­tei­ne­rių mon­ta­vi­mo in­struk­ci­jos pa­tiks­li­ni­mo.

Pa­si­gen­da de­ri­ni­mo su gy­ven­to­jais

 Dau­guo­se, Eže­ro g. 26, esan­čio  dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iki šiol nau­do­jo­si se­nais at­lie­kų kon­tei­ne­riais, pa­sta­ty­tais prie pat gat­vės,  au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ir tai juos ten­ki­no.

Pa­ma­tę kuo­liu­kais pa­žy­mė­tas vie­tas prie pat na­mo ir su­ži­no­ję, kad čia bus sta­to­mi nau­ji at­lie­kų kon­tei­ne­riai, maž­daug dvi­gu­bai ar­čiau gy­ve­na­mo­jo na­mo nei da­bar sto­vin­tys se­ni, gy­ven­to­jai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu at­si­sa­ky­ti to­kio su­ma­ny­mo.

Kaip sa­kė mi­nė­ta­me na­me gy­ve­nan­tis Ro­ber­tas Oža­lins­kas, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai su gy­ven­to­jais ne­de­ri­no nau­jų kon­tei­ne­rių sta­ty­mo vie­tos: „Mū­sų na­mas pa­si­sa­ko už tin­ka­mą at­lie­kų tvar­ky­mą ir rū­šia­vi­mą, bet kon­tei­ne­rių  sta­ty­mo klau­si­mas tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­mas su na­mo gy­ven­to­jais. Da­bar apie sta­ty­mą su­ži­no­jo­me, kai pa­ma­tė­me  ka­la­mus kuo­liu­kus. Aki­vaiz­džiai pa­žeis­tas de­mo­kra­tijos prin­ci­pas, gal­būt ir įsta­ty­mai, nes pa­na­šu, kad tai tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­ma su vi­suo­me­ne, ga­li­mai yra per ma­žas bū­si­mų kon­tei­ne­rių at­stu­mas iki na­mo.“

Gy­ven­to­jų skai­čia­vi­mu, nau­jų kon­tei­ne­rių at­stu­mas iki dau­gia­bu­čio lan­gų ne­sieks net 20 met­rų, o da­lies bu­tų gy­ven­to­jai pro lan­gus ma­tys ne eže­rą, o šiukš­lia­dė­žes.

Tad gy­ven­to­jai prieš­ta­rau­ja nu­ma­ty­tai kon­tei­ne­rių vie­tai ir ti­ki­si, kad ji bus pa­keis­ta.

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas An­drius Kar­lo­nas, toks skun­das jam yra ži­no­mas, jis per­duo­tas nag­ri­nė­ti Ko­mu­na­li­nio ūkio ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riui. Ta­čiau, jo pa­ste­bė­ji­mu, rei­ka­la­vi­mai kon­tei­ne­riams sta­ty­ti yra iš­lai­ky­ti – iki dau­gia­bu­čių na­mų du­rų ir lan­gų jie ga­li sta­to­mi ne ar­čiau kaip 10 met­rų.

Apie nau­jų at­lie­kų kon­tei­ne­rių sta­ty­bą ra­jo­ne dis­ku­tuo­ja­ma nuo 2016-ųjų me­tų. A.Kar­lo­nas tvir­ti­no ne­ma­tan­tis  tei­si­nio rei­ka­la­vi­mo jų įren­gi­mą de­rin­ti  su gy­ven­to­jais, tuo la­biau, kad at­stu­mai iki dau­gia­bu­čių na­mų du­rų bei lan­gų yra iš­lai­ko­mi, jie bus sta­to­mi vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, ir tai su­de­rin­ta su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba.

Šiuo me­tu, kaip tei­gė Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių sta­ty­mas ra­jo­ne yra su­stab­dy­tas dėl kon­tei­ne­rių mon­ta­vi­mo in­struk­ci­jos pa­tiks­li­ni­mo.

Ti­kė­ti­na, kad per tą lai­ką bus iš­nag­ri­nė­tas dau­giš­kių skun­das dėl jų ne­ten­ki­nan­čios nau­jų kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­mo vie­tos. O šie kon­tei­ne­riai bū­tų skir­ti ne tik Eže­ro g. 26 dau­gia­bu­čiui, bet ir šios gat­vės 24 ir 28 dau­gia­bu­čiams.

At­si­ras 47-ios nau­jų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės

Aly­taus  ra­jo­ne nau­ji kon­tei­ne­riai pra­dė­ti sta­ty­ti per­nykš­tį ru­de­nį, o jie tu­rė­tų bū­ti baig­ti pa­sta­ty­ti šią va­sa­rą.

Iš vi­so ra­jo­ne tu­ri at­si­ras­ti 47-ios nau­jų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės, ku­rio­se bus ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, plas­ti­ko, po­pie­riaus ir stik­lo po­že­mi­niai ir ant­že­mi­niai kon­tei­ne­riai, o Dau­guo­se ir Sim­ne dar bus pa­sta­ty­ti ir mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­riai.

Nau­ji kon­tei­ne­riai ra­jo­ne at­si­ras prie dau­gu­mos  dau­gia­bu­čių na­mų ir 20-yje ra­jo­ne vei­kian­čių so­dų ben­dri­jų.

Jų įren­gi­mą vi­so­se sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras.

Šio cen­tro At­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir kon­tro­lės pa­da­li­nio va­do­vo Mar­ty­no Kra­saus­ko tei­gi­mu, se­ni at­lie­kų kon­tei­ne­riai jau bu­vo su­si­dė­vė­ję, o nau­ji įsi­gy­ti ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą. Sep­ty­nioms sa­vi­val­dy­bėms eu­ro­pi­nė pa­ra­ma šiuo tiks­lu sie­kia 2,5 mln. eu­rų.

Iš vi­so sep­ty­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se bus at­nau­jin­tos 393 kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je – 134.

  Komentaras

  Simne panaši situacija buvo, rajono meras geranoriškai prisidėjo prie problemos sprendimo, buvo rasta nauja vieta aikštelei sutarus su gatvės gyventojais, seniūnija bei komunaliniu skyriumi.

  Komentaras

  Na kad tikra tiesa... paziekit, kaip yra viskas blogai kas daroma ne pagal vieno zmogaus norus... nors daroma, ale ne pagal ji... ir tada prasideda... matai jis toks protingas, kad viska zino ir niekada neklysta! Ale yra sena gera patarle: lazda turi du galus.

  Komentaras

  Aha, eidamas šaligatviu, prasiskeli galvą į gatvės pavadinimo ženklą, nes savivaldybė sutaupė nestatydama naujų kuolų ir grįžęs namo sėdi sau apišypsojęs iki kraujų.

  Komentaras

  Gėda skaityti tokius komentarus. Niekas čia nesureikšmino. Ir viskas labai tiksliai parašyta. O kas liečia pirma daugskes komentarą tai ne siuksliniu statymų reikia džiaugtis. Būtų daug dziugiau kad šviestuvai gatvėse šviestų. Gėda už tuos daugiskius kurie taryboje sėdi ir tyli.

  Komentaras

  Jau gėda darosi už tuos daugiškius! Viskas, visada blogai. Džiaukitės, jog išvis kažkas yra daroma.
  Nėra visai normalios bendruomenės, renginių taip pat ženkliai apmažėjo. Gal nors kartą nusišypsokit ir palinkėkit gražios dienos, kad ir tiems darbininkams statantiems naujus konteinerius. Prasmingos dienos mielieji! Pagarbos visiems ir visur!

  Komentaras

  Gal gana jau to susireiksminimo... matai su juo nepasitare... :) sunku dirbt zmonem... reik viska derint su vienu zmogum, o galiausiai jei bus ne pagal jo norus - bus blogai!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.