Dau­gia­bu­tis Ko­mi­sa­ruv­ko­je: re­no­va­ci­ja bai­gia­ma, bė­dos dar len­da (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Rasa Mit­ru­le­vi­čie­nė: „Po dvie­jų da­bar ki­lu­sių aud­rų ma­ty­ti, kad na­mo fa­sa­das blun­ka, kai kur lu­pa­si da­žai.“
Rasa Mit­ru­le­vi­čie­nė: „Po dvie­jų da­bar ki­lu­sių aud­rų ma­ty­ti, kad na­mo fa­sa­das blun­ka, kai kur lu­pa­si da­žai.“
Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ko­mi­sa­ruv­kos kai­me yra vie­nin­te­lis dau­gia­bu­tis. Jis pa­sta­ty­tas prieš pus­šim­tį me­tų, ir gy­ven­to­jai su­ti­ko, kad tik­rai at­ėjo lai­kas na­mui at­si­nau­jin­ti. Ra­jo­ne dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­jek­tus ad­mi­nist­ruo­jan­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ ini­ci­ja­vo in­ves­ti­ci­jų pla­no pa­ren­gi­mą, per ša­lies cen­tri­nį vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­lą elek­tro­ni­niu bū­du pa­rin­ko re­no­va­ci­jos dar­bų ran­go­vą ir Ko­mi­sa­ruv­kos dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mo dar­bai pra­si­dė­jo per­nykš­tį ru­de­nį. Jie tu­ri bū­ti baig­ti pas­ku­ti­nį šių me­tų ket­vir­tį. Re­no­va­ci­ja jau bai­gia­ma, ta­čiau na­mo at­nau­ji­ni­mo bė­dos dar len­da, kai ku­rios iš­liks ir po na­mo at­nau­ji­ni­mo, nes pro­ble­mų spren­di­mas ne­nu­ma­ty­tas re­no­va­ci­jos tech­ni­nia­me pro­jek­te.

Apie bro­ką sa­ky­ta ne kar­tą

Ko­mi­sa­ruv­kos dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų iš­si­rink­tas at­sa­kin­gas as­muo už jo vi­sų rei­ka­lų tvar­ky­mą, šio na­mo gy­ven­to­ja Ra­sa Mit­ru­le­vi­čie­nė sa­ko, kad apie re­no­va­ci­jos bro­ką šiuos pro­jek­tus ad­mi­nist­ruo­jan­či­ios Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ at­sto­vams sa­ky­ta ne kar­tą. Ta­čiau pa­dė­tis ma­žai kei­čia­si.

Bir­že­lio vi­du­ry­je ap­si­lan­kiu­s re­no­vuo­ja­ma­me na­me, R.Mit­ru­le­vi­čie­nė vie­ną po ki­to var­di­jo, jos nuo­mo­ne, tai­sy­ti­nus da­ly­kus: bal­ko­nų tu­rėk­lai vie­to­mis jau pa­rū­di­ję, rū­sio lan­gų pa­lan­gių nuo­ly­džiai skir­tin­gi, an­gok­raš­čiai, laip­ti­nių sto­ge­liai krei­vi, sie­nos ap­tin­kuo­tos ne­ly­giai, ski­ria­si jų ap­da­žy­mo spal­va, pro laip­ti­nių sto­ge­lių ap­šil­ti­ni­mą po lie­taus bė­ga van­duo, pa­lan­gių kam­puo­se ma­to­si san­da­ri­ni­mo „pu­ta“, ap­dras­ky­ta lau­ko sie­na ties prieš­gais­ri­nė­mis ko­pė­čio­mis, ku­rioms, be­je, pa­ga­min­ti pa­nau­do­tas bal­ko­nų me­ta­las.

Tuo­met R.Mit­ru­le­vi­čie­nė pa­kvie­tė ap­žiū­rė­ti dar po žie­mos su­si­kau­pu­sį van­de­nį dau­gia­bu­čio rū­sy­je, ku­ria­me su­mon­tuo­tas svar­biau­sias van­dens tie­ki­mo įren­gi­nys: „Ne­ži­nau, kiek il­gai jis veiks. Gal į re­no­va­ci­jos pro­jek­tą pir­miau­siai rei­kė­jo įtrauk­ti dre­na­žo su­tvar­ky­mą. Da­bar na­mas bus re­no­vuo­tas, o rū­sys po lie­taus skęs van­de­ny­je, drėg­mė ga­dins na­mo kon­struk­ci­jas.“

Ko­mi­sa­ruv­kos dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos kai­na – 100 tūkst. eu­rų, 30 proc. šios su­mos per vie­šą­ją įstai­gą Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­rą (BE­TA) den­gia­ma iš eu­ro­pi­nių fon­dų, na­mo at­nau­ji­ni­mo dar­bams „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ yra pa­ė­męs pa­sko­lą iš ban­ko, ku­ri po re­no­va­ci­jos guls ant gy­ven­to­jų pe­čių. Dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mo dar­bus at­lie­ka „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ per ša­lies cen­tri­nį vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­lą elek­tro­ni­niu bū­du pa­rink­ta V.Vaiš­no­ro in­di­vi­du­a­li įmo­nė iš Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės.

Ka­dan­gi dau­gu­ma šio na­mo gy­ven­to­jų gau­na ma­žas pa­ja­mas, ku­rios įsta­ty­miš­kai su­tei­kia tei­sę ne­mo­kė­ti pa­sko­los už re­no­va­ci­ją, o vie­nas bu­tas pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, nie­ko nuo­sta­baus, jog na­mo at­nau­ji­ni­mo ko­ky­bė la­biau­sia rū­pi tu­rė­sian­tiems mo­kė­ti ban­ko pa­sko­lą. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, ban­ko pa­sko­lą tu­rės mo­kė­ti dvi bai­gia­mame re­no­vuo­ti dau­gia­butyje gyvenančios šei­mos. Tarp jų – ir R.Mit­ru­le­vi­čie­nės.

Krei­pė­si į BE­TA

Bir­že­lio vi­du­ry­je apie R.Mit­ru­le­vi­čie­nės iš­var­dy­tas bė­das re­no­vuo­ja­ma­me Sim­no se­niū­ni­jos dau­gia­bu­ty­je te­ko kal­bė­ti su „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ ad­mi­nist­ra­to­re In­ga Šu­ky­te. Ji tvir­ti­no, kad raš­tu pa­teik­tų pa­sta­bų nė­ra gau­ta.

Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad po šio po­kal­bio „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ krei­pė­si į BE­TA, ku­ri ver­ti­na ir de­ri­na ša­lies dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo in­ves­ti­ci­jų pla­nus, jog bū­tų at­lik­ta Ko­mi­sa­ruv­ko­je re­no­vuo­ja­mo aštuonbu­čio pa­tik­ra. To­kio krei­pi­mo­si prie­žas­tis – įver­tin­ti dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­jos dar­bų ko­ky­bę ir pa­grįs­ti gy­ven­to­jų skun­dus.

At­lie­kant pa­tik­rą da­ly­va­vo ne tik BE­TA, bet ir „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ at­sto­vai bei na­mo įga­lio­tas as­muo – R.Mit­ru­le­vi­čie­nė.

BE­TA Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ko­ky­bės prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ed­var­das Pet­raus­kas „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ką“ raš­tu in­for­ma­vo, kad na­mo fa­sa­dų da­žų spal­va pro­jek­ti­nė, abe­jo­nes kė­lu­si vė­di­ni­mo sis­te­ma – vei­kian­ti. „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ at­sto­vai pa­tik­rą at­li­ku­siems BE­TA spe­cia­lis­tams tvir­ti­no, kad re­no­va­ci­jos dar­bų de­fek­tų ne­įžvel­gia ir šių dar­bų tech­ni­niai pri­žiū­rė­to­jai.

Ta­čiau BE­TA at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog, at­li­kus vi­sus skar­di­ni­mo dar­bus, ne­tu­ri lik­ti ašt­rių skar­dos lanks­ti­nių briau­nų, dėl ku­rių ga­li­mi žmo­nių su­si­ža­lo­ji­mai. Taip pat pa­žy­mė­ta, kad, kaip nu­ma­ty­ta re­no­va­ci­jos in­ves­ti­ci­nia­me pla­ne, na­mui ta­pus san­da­riam tu­ri ne­sklis­ti drėg­mė iš rū­sio ir ne­pa­žeis­ti na­mo gelž­be­to­ni­nių ir ki­tų kon­struk­ci­jų. Da­bar rū­sį už­pi­la grun­ti­niai van­de­nys.

Pa­tik­rą at­li­kę BE­TA spe­cia­lis­tai ak­cen­ta­vo, kad de­ta­liau at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų ati­ti­ki­mą tech­ni­niam dar­bo pro­jek­tui pa­tik­rins Vals­ty­bi­nė sta­ty­bos pri­ėmi­mo ir dar­bų už­bai­gi­mo ko­mi­si­ja. „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kui“ re­ko­men­duo­ta or­ga­ni­zuo­ti bai­gia­muo­sius Ko­mi­sa­ruv­kos dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos dar­bus ir kvies­ti mi­nė­tą ko­mi­si­ją.

Dre­na­žas pro­jek­te ne­bu­vo nu­ma­ty­tas

„Rū­sio pa­lan­gių ir bu­tų lan­gų nuo kie­mo pu­sės skar­dų briau­nos jau už­lanks­ty­tos, ta­čiau bu­tų pa­lan­gių po bal­ko­nais pa­lik­tos ašt­rios. Ap­dras­ky­ta lau­ko sie­na ties prieš­gais­ri­nė­mis ko­pė­čio­mis už­da­žy­ta tie­siog bly­nu da­žų. Rū­sio da­bar, kai ne­ly­ja, ne­se­mia, bet pra­si­dės lie­tūs ir vėl at­si­ras bė­dos. Ki­to bro­ko BE­TA at­sto­vai ne­nu­sta­tė, nors mes jį ro­dė­me. Ką ga­li pa­da­ry­ti, kai tau ro­do šu­nį, o sa­ko, kad ar­klys. Po dvie­jų da­bar ki­lu­sių aud­rų ma­ty­ti, kad na­mo fa­sa­das blun­ka, kai kur lu­pa­si da­žai“, – tvir­ti­no R.Mit­ru­le­vi­čie­nė.

Ko­dėl dre­na­žas, dėl ku­rio kal­tės se­mia­mas Ko­mi­sa­ruv­kos dau­gia­bu­čio rū­sys ir po re­no­va­ci­jos na­mas ga­li tap­ti ne­san­da­riu, ne­bu­vo nu­ma­ty­tas pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo tech­ni­nia­me pro­jek­te? „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ ad­mi­nist­ra­to­rės tei­gi­mu, dre­na­žo tvar­ky­mo dar­bai ne­bu­vo nu­ma­ty­ti dau­gia­bu­čio investicijų plane, kuriam pritarė pa­tys gy­ven­to­jai: „Negalima atmesti, kad dre­na­žas galėjo būti su­ga­din­tas dėl pa­čių gy­ven­to­jų veiks­mų. Todėl pa­tys gy­ven­to­jai ir tu­rė­tų jį su­si­tvar­ky­ti už sa­vo lė­šas. Juk pir­miau­siai bu­tų sa­vi­nin­kai yra at­sa­kin­gi už sa­vo tur­to iš­sau­go­ji­mą.“

Tad iš­ky­la klau­si­mas, kaip bus už­tik­ri­na­mas na­mo re­no­va­ci­jos in­ves­ti­ci­nia­me pla­ne nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas – na­mui ta­pus san­da­riam, tu­ri ne­sklis­ti drėg­mė iš rū­sio.

Gy­ven­to­jams be­lie­ka lauk­ti, kaip re­no­va­ci­jos dar­bus įver­tins Vals­ty­bi­nė sta­ty­bos pri­ėmi­mo ir dar­bų už­bai­gi­mo ko­mi­si­ja. Pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus re­no­va­ci­jos dar­bams su­tei­kia­ma pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­ja, ku­rios me­tu bro­ką ran­go­vai tu­ri tai­sy­ti ne­mo­ka­mai.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.