Dar­vi­nas Ta­mu­ly­nas: „Man svar­biau­sia at­si­kel­ti ne­už­ki­mu­siu bal­su, kad ga­lė­čiau dai­nuo­ti” (1)

Po „Jaunųjų talentų“ konkurso su vokalo mokytoja Aldona Ramanaus­kaite.
Po „Jaunųjų talentų“ konkurso su vokalo mokytoja Aldona Ramanaus­kaite.
Psi­cho­lo­gi­jos žo­dy­ne ga­bu­mai api­brė­žia­mi kaip in­di­vi­du­a­lios žmo­gaus sa­vy­bės, le­mian­čios jo veik­los sėk­mę tam tik­ro­je sri­ty­je. Ir nė­ra in­struk­ci­jos, kaip ug­dy­ti ta­len­tin­gus vai­kus. Vie­na aiš­ku, ne­puo­se­lė­ja­mi ga­bu­mai, vai­kui au­gant, ga­li su­nyk­ti ar vi­sai ne­pa­si­reikš­ti. Kai šei­mos na­riai sten­gia­si kur­ti ry­šį, ro­do pa­lai­ky­mą, pa­de­da iš­si­kel­ti tiks­lus ir mo­ty­vuo­ja jų siek­ti, ir vai­ko mo­ty­va­ci­ja bū­na kur kas la­biau pa­sver­ta ir už­tik­rin­ta. Al­do­na KU­DZIE­NĖ kal­bi­na ne vie­no­je sri­ty­je ta­len­tin­gą moks­lei­vį Dar­vi­ną Ta­mu­ly­ną, ku­ris, nors ir gy­ve­na Vil­niu­je, šir­dy­je sa­ve lai­ko tik­ru dzū­ku-aly­tiš­kiu ir no­riai lan­ko Aly­taus jau­ni­mo cen­tro vo­ka­li­nę stu­di­ją ,,Bel Can­to“.

– Dar­vi­nai, šian­dien tu gy­ve­ni Vil­niu­je, o dar taip ne­se­niai – bu­vai aly­tiš­kis. Bet kar­tais esi ma­to­mas ir Aly­tu­je, fi­gū­ruo­ji, kaip sa­ko­ma, tarp dvie­jų sos­ti­nių – Lie­tu­vos ir Dzū­ki­jos. Tai kiek ta­vy­je dar iš­li­kę aly­tiš­kio? Kas ta­ve trau­kia į Aly­tų?

– Taip, aš gy­ve­nu Vil­niu­je jau tre­jus me­tus ir man čia pa­tin­ka, bet šir­dy­je aš tik­ras dzū­kas-aly­tiš­kis. La­bai my­liu sa­vo gim­tą­jį mies­tą Aly­tų, ka­dan­gi ja­me gi­miau, ėjau į pir­mą ir an­trą kla­sę, čia ma­no drau­gai, se­ne­liai, gi­mi­nai­čiai.

Taip pat lan­kau Aly­taus jau­ni­mo cen­tro vo­ka­li­nę stu­di­ją ,,Bel Can­to“, ma­no mo­ky­to­jos Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė ir As­ta Pi­ly­pai­tė, kiek tik ga­liu, sten­giuo­si at­vyk­ti į dai­na­vi­mo pa­mo­kas.

– Ne per se­niai vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė to­kia ži­nu­tė: Aly­taus jau­ni­mo cen­tro mo­ky­to­jos As­tos Pi­ly­pai­tės vo­ka­li­nės stu­di­jos „Bel Can­to“ mo­ki­nys Dar­vi­nas Ta­mu­ly­nas „Jau­nų­jų ta­len­tų tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se 2023“ An­gli­jo­je lai­mė­jo tris no­mi­na­ci­jas, o pa­ti ver­tin­giau­sia no­mi­na­ci­ja – Tarp­tau­ti­nio jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­so 2023 nu­ga­lė­to­jas. Esi taip pat pel­nęs spe­cia­lų Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės įsteig­tą pri­zą – sto­vyk­lą. Kaip jau­tei­si po to­kios la­vi­nos įver­ti­ni­mų? Ar juos pri­imi kaip svar­biau­sius at­li­kė­jo ke­ly­je? Ar jau sto­vyk­la­vai?

– Po to­kio įver­ti­ni­mo jau­čiau­si la­bai lai­min­gas, šir­dy­je bu­vo ge­ra, pa­slap­čia ti­kė­jau­si par­si­vež­ti į Lie­tu­vą vie­ną tau­rę, bet tik­rai ne­si­ti­kė­jau, kad lai­mė­siu vi­sas įma­no­mas no­mi­na­ci­jas ir dar gau­siu spe­cia­liai Lie­tu­vių ben­druo­me­nės įsteig­tą pri­zą – sto­vyk­lą, ku­ri bu­vo tie­siog nuo­sta­bi. Su­si­pa­ži­nau su dau­gy­be ta­len­tin­gų vai­kų iš 50 pa­sau­lio ša­lių, taip pat tu­rė­jo­me ga­li­my­bę at­skleis­ti sa­vo ta­len­tus. Kiek­vie­ną die­ną bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos skir­tin­gos veik­los su gar­siais ak­to­riais, dai­ni­nin­kais, lai­dų ve­dė­jais, po­li­ci­nin­kais, ka­ri­nin­kais…

Šis pri­zas, ma­nau, bu­vo pats ver­tin­giau­sias, nes tai ge­riau­sia iš vi­sų sto­vyk­lų, ku­rio­se te­ko bū­ti. Ži­nau, vi­si šie lai­mė­ji­mai, tai tik žings­nis į prie­kį ir pa­ska­ti­ni­mas dar dau­giau dirb­ti ir steng­tis.

– At­su­ki­me lai­ką at­gal. Sep­ty­ni po­mė­giai: šo­kiai – spor­ti­niai ir brei­kas, dvi ko­man­di­nės spor­to ša­kos – krep­ši­nis ir fut­bo­las, dar ro­bo­ti­ka, Mu­zi­kos mo­kyk­la… Ką iš ta­vo gy­ve­ni­mo iš­stū­mė ne­si­bai­gian­čios dai­na­vi­mo gast­ro­lės? Pa­pa­sa­kok dau­giau apie sa­ve.

– Šiuo me­tu, be vo­ka­lo pa­mo­kų Aly­tu­je, dar lan­kau Mu­zi­kos mo­kyk­lą, ku­rio­je mo­kau­si gro­ti tri­mis in­stru­men­tais – pia­ni­nu, sak­so­fo­nu ir gi­ta­ra, bei fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes. Spor­ti­niams šo­kiams, ku­riuos lan­kiau nuo 4 me­tu­kų, krep­ši­niui ir ki­tiems už­si­ė­mi­mas jau ne­li­ko lai­ko, nes ir pa­mo­kas dar rei­kia pa­ruoš­ti, tie­siog pail­sė­ti. Be to, Vil­niu­je gy­ve­nant la­bai di­de­li at­stu­mai, tai tie­siog fi­ziš­kai ne­su­spė­čiau tu­rė­ti vi­sų veik­lų, ku­rių no­rė­čiau. Šiuo me­tu man la­biau­siai pa­tin­ka dai­nuo­ti ir žais­ti fut­bo­lą.

– Te­ko gir­dė­ti, kad pui­kiai gro­ji net ke­liais mu­zi­kos in­stru­men­tais. Prie ku­rio daž­niau­siai pri­sė­di?

– Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad gro­ju pui­kiai vi­sais in­stru­men­tais, aš vis dar mo­kau­si, bet man tai pa­tin­ka. Daž­niau­siai na­muo­se pri­sė­du prie pia­ni­no ir sak­so­fo­no, kaip tik šiuo me­tu pia­ni­nu pats mo­kau­si gro­ti gru­pės „Qu­e­en“ „Bo­he­mian Rhap­so­dy“ („Bo­he­mi­jos rap­so­di­ja“) dai­ną.

– O pats dai­nas ku­ri? Ko­kių kū­ri­nių su įdo­mu­mu klau­sai­si?

– Kol kas pats dai­nų ne­ku­riu, bet la­bai no­rė­čiau at­ei­ty­je pa­ban­dy­ti ir tu­rė­ti sa­vo pa­ties su­kur­tą dai­ną. Ma­no pa­tys my­li­miau­si at­li­kė­jai – Fred­is Mer­kuris ir Maiklas Džekso­nas, jau nuo 7 me­tų klau­sau jų dai­nų, be­veik vi­sus kū­ri­nius mo­ku at­min­ti­nai. Daž­nai na­muo­se, du­še, dai­nuo­ju jų dai­nas, taip pat pla­nuo­ju kai ku­rias at­lik­ti sce­no­je, tik rei­kia dar tam už­aug­ti.

– Gi­mi­nė­je bū­ta dai­ni­nin­kų ir mu­zi­kan­tų?

– Ma­no pro­se­ne­lis Min­dau­gas bu­vo la­bai dai­nin­gas, jam šiuo me­tu 87 me­tai.

– Dar­vi­nai, kaip ma­nai, iš ko pel­ny­si duo­ną, kai už­aug­si? Ko­kią sa­vo at­ei­tį įsi­vaiz­duo­ji? Ar jo­je ma­to­si vie­tos dar vie­nam ta­vo po­mė­giui, o ir ge­bė­ji­mui, juk bu­vai net į fut­bo­lo rink­ti­nę at­rink­tas? Man, kaip fut­bo­lo ger­bė­jai, no­ri­si pa­kurs­ty­ti ug­ne­lę, Lie­tu­vai taip rei­kia už­si­au­gin­ti ir ta­len­tin­gų fut­bo­li­nin­kų kar­tą?

– Ma­nau, už­au­gus pa­grin­di­nė ma­no veik­la bus dai­na­vi­mas, kon­cer­tai, sa­ve įsi­vaiz­duo­ju kaip dai­ni­nin­ką, te­le­vi­zi­jos ar ra­di­jo lai­dų ve­dė­ją. Bet taip pat no­rė­čiau tap­ti gar­siu fut­bo­li­nin­ku, nes tai ir­gi ma­no di­de­lė aist­ra šiam spor­tui.

– Ne kar­tą te­ko ben­drau­ti su ta­vo ben­dra­am­žiais. Dau­ge­lio jų vie­nin­te­lis po­mė­gis – nar­šy­ti in­ter­ne­te. Kiek tu lai­ko ski­ri žiū­rė­ji­mui į ek­ra­ną?

– Kaip ir ma­no drau­gams, man taip pat pa­tin­ka nar­šy­ti in­ter­ne­te, daž­niau­siai tai da­rau sa­vait­ga­liais, ka­da tu­riu lais­vo lai­ko.

– Ne­etiš­kai pa­klau­siu: jei šian­dien tau leis­tų pa­dė­ko­ti tik dviem ta­ve per gy­ve­ni­mą ly­din­tiems žmo­nėms, ku­riems skir­tum nuo­šir­džiau­sią ačiū?

– Ži­no­ma, sa­vo ma­mai, ku­ri ma­ne vi­sa­da pa­lai­ko, ku­ri man ne­lei­do mes­ti dai­na­vi­mo, taip pat no­rė­čiau pa­dė­ko­ti sa­vo my­li­mai pro­mo­čiu­tei Bro­nis­la­vai.

– Už­baik sa­ki­nį – „Man šian­dien svar­biau­sia…“

– Man svar­biau­sia at­si­kel­ti ne­už­ki­mu­si bal­su, kad ga­lė­čiau dai­nuo­ti.

– Dar­vi­nai, jei ta­vo var­dą ly­di kaž­ko­kia is­to­ri­ja, pa­pa­sa­kok ją. Man la­bai pa­tin­ka re­ti var­dai.

– Man var­dą Dar­vi­nas da­vė ma­ma, ji per­skai­tė žur­na­le ir jai la­bai pa­ti­ko, tik­riau­siai no­rė­jo, kad aš bū­čiau ir toks pro­tin­gas kaip moks­li­nin­kas Char­le­sas Dar­vi­nas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.