Vid­man­tas Jan­kaus­kas: „Še­dev­ras se­niai su­kur­tas – tai ma­no mo­ki­niai” (16)

Dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas – mo­ki­niams, mo­ki­niai – mo­ky­to­jui“ atidarymo akimirka.
Dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas – mo­ki­niams, mo­ki­niai – mo­ky­to­jui“ atidarymo akimirka.
Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko kvie­ti­mu, Sei­mo jun­gia­mo­jo­je ga­le­ri­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta dai­li­nin­ko, mo­ky­to­jo Vid­man­to Jan­kaus­ko dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas – mo­ki­niams, mo­ki­niai – mo­ky­to­jui“.

Mo­ky­to­jo pa­ro­dos pri­sta­ty­me da­ly­va­vo gar­bin­gi sve­čiai: Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las, Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Jū­ra­tė Trei­gie­nė, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Venc­kie­nė bei Sei­mo na­riai: doc. dr. Sta­sys Tu­mė­nas, Au­re­li­jus Ve­ry­ga, Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Dai­lės mo­ky­to­jas Vid­man­tas Jan­kaus­kas sa­ko: „Daž­nai or­ga­ni­zuo­ju sa­vo ir at­ski­rai mo­ki­nių pa­ro­das. Ste­biuo­si ir džiau­giuo­si sa­vo mo­ki­nių pro­fe­sio­na­liais kū­ry­bi­niais pa­sie­ki­mais. Ruo­šian­tis kiek­vie­nai pa­ro­dai ste­biu po­zi­ty­viai nu­si­tei­ku­sius mo­ki­nius. Pa­ro­dų pri­sta­ty­mo me­tu gau­da­mi ap­do­va­no­ji­mus jie džiu­gi­na ma­ne sa­vo dva­si­niu pa­ky­lė­ji­mu, spin­din­čio­mis aki­mis. Pats kur­da­mas vis ti­kiuo­si nu­ta­py­ti pa­tį gra­žiau­sią pa­veiks­lą, ku­ris tap­tų vi­zi­ti­ne kor­te­le ma­no kū­ry­bo­je. Nu­ta­pau ko­kį dar­bą ir džiau­giuo­si. At­ro­do – še­dev­ras. Vė­liau pa­ste­biu klai­dų, kū­ry­bi­nių ne­ati­ti­ki­mų. Vėl ta­pau ir vėl taip pat. Vis lau­kiu to še­dev­ro. Po kiek lai­ko su­vo­kiau, kad ŠE­DEV­RAS se­niai su­kur­tas – tai ma­no mo­ki­niai. Di­des­nę sa­vo gy­ve­ni­mo da­lį pra­lei­dau mo­ky­da­mas ki­tus. Bū­tent to­dėl ir ki­lo min­tis ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ti sa­vo ir sa­vo mo­ki­nių kū­ry­bą.“

Sei­mo jun­gia­mo­ji ga­le­ri­ja, Vil­nius.

Užs. Nr. 0161

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.