2023 me­tais Gin­ta­ras Šiur­kus ir Ro­lan­das Pa­ksas ža­da pa­kar­to­ti „Li­tu­a­ni­cos” žy­gį – iš Niu­jor­ko at­skris­ti į Kau­ną

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (6)
2020 Liepa 31
Rolandas Paksas (kairėje) pilotuoja „Bellanca CH-300“ Havajuose. Šis lėktuvas neparduodamas, skraidančiu Stepono Dariaus ir Stasio Girėno muziejumi jis netaps. Tačiau dar yra vilties – kitas tokio modelio, kokį transatlantiniam skrydžiui kadaise pritaikė lietuviai lakūnai, lėktuvas skraido Kanadoje. Ar pavyks jį pargabenti į Lietuvą ir paversti „Lituanica“? Asmeninės nuotr.
Rolandas Paksas (kairėje) pilotuoja „Bellanca CH-300“ Havajuose. Šis lėktuvas neparduodamas, skraidančiu Stepono Dariaus ir Stasio Girėno muziejumi jis netaps. Tačiau dar yra vilties – kitas tokio modelio, kokį transatlantiniam skrydžiui kadaise pritaikė lietuviai lakūnai, lėktuvas skraido Kanadoje. Ar pavyks jį pargabenti į Lietuvą ir paversti „Lituanica“? Asmeninės nuotr.
Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no pa­si­ruo­ši­mą skry­džiui per At­lan­tą 1933 me­tais ge­ro­kai ap­sun­ki­no fi­nan­si­nė kri­zė, o šio skry­džio 90-me­čio mi­nė­ji­mui be­si­ren­gian­tiems Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­to stei­gė­jams, ak­ro­ba­ti­nės gru­pės AN­BO na­riams ir orei­viui iš Ne­mu­nai­čio Gin­ta­rui Šiur­kui, ko­ją ki­ša pan­de­mi­ja. Jiems rei­kia ras­ti lėk­tu­vą „Bel­lan­ca CH-300“, lie­tu­viams ge­riau ži­no­mą „Li­tu­a­ni­cos“ var­du, ko­kį trans­at­lan­ti­niam skry­džiui ka­dai­se pri­tai­kė ir le­gen­di­niai lie­tu­viai la­kū­nai. Šiuo me­tu pa­sau­ly­je skrai­do tik du šio mo­de­lio lėk­tu­vai – Ka­na­do­je ir Ha­va­jų sa­lo­se (JAV). G.Šiur­kus ir R.Pa­ksas iki ka­ran­ti­no spė­jo nu­vyk­ti į Ha­va­jus, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad ten „Bel­lan­ca CH-300“ ne­par­duo­da­ma. Vis dėl­to ti­ki­ma­si, kad įspū­din­gus su­ma­ny­mus pa­vyks įgy­ven­din­ti ir le­gen­di­nių la­kū­nų skry­dis bus de­ra­mai pa­mi­nė­tas 2023 me­tų va­sa­rą. Ar­ti­miau­siuo­se pla­nuo­se – ke­lio­nė į Ka­na­dą ir nau­ja kny­ga apie S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no žy­gį, ku­ri tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ki­tą­met.

Ke­ti­na per­ei­ti iš nau­jo sta­ci­jas

„Li­tu­a­ni­cos“ skry­dis ir pa­slap­tis tols­ta, bet nuo to ne­ma­žė­ja Da­riaus ir Gi­rė­no žy­gio svar­ba kiek­vie­nam lie­tu­viui, nes nė vie­na tau­ta ne­ga­li iš­lik­ti be sa­vo did­vy­rių“, – sa­ko orei­vis G.Šiur­kus, šiuo me­tu pa­si­nė­ręs į pa­si­ren­gi­mą S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no 90-osioms skry­džio me­ti­nėms.

Su­ma­ny­mas tik­rai įspū­din­gas. Pir­miau­sia – nu­si­pirk­ti lėk­tu­vą „Bel­lan­ca“ (pa­sau­ly­je tė­ra tik dvi dar skrai­dan­čios) ir per­da­ry­ti ją į „Li­tu­a­ni­cą“. 2023 me­tų bir­že­lio 19 die­ną at­skris­ti su „Li­tu­a­ni­ca“ į Niu­jor­ko Floi­do Be­ne­to ae­ro­dro­mą ir lauk­ti trans­at­lan­ti­niam skry­džiui tin­ka­mo oro.

Pas­ku­ti­nis ir svar­biau­sias eta­pas – pa­kil­ti, per­skris­ti At­lan­tą ir nu­si­leis­ti S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no ae­ro­dro­me Kau­ne.

„Apie Da­riaus ir Gi­rė­no pa­si­ruo­ši­mą skry­džiui ži­no­me, de­ja, ne vis­ką – ką jie pa­ty­rė, kai, pa­au­ko­ję vi­są sa­vo tur­tą, trūks­ta­mas lė­šas tu­rė­jo su­rink­ti iš Ame­ri­kos lie­tu­vių? Ko­dėl Lie­tu­va ne­pri­si­dė­jo nė vie­nu cen­tu? Tin­ka­mo mo­men­to star­tui mū­sų la­kū­nai lau­kė kar­tu su JAV pi­lo­tu Wi­ley Pos­tu, no­rė­ju­siu dar kar­tą ap­suk­ti že­mės ru­tu­lį, ir ita­lų ge­ne­ro­lu Fran­ces­co de Pi­ne­do, ku­ris ruo­šė­si pa­ge­rin­ti pa­sau­lio nuo­to­lio re­kor­dą ir skris­ti į Bag­da­dą. Vi­si trys lėk­tu­vai sto­vė­jo ta­me pa­čia­me an­ga­re. De­ja, kai ku­rie iš­ei­vi­jos lie­tu­viai sa­vo pi­lo­tus žei­dė ap­kal­bo­mis, „ko­dėl ne­skren­da, ko lau­kia, gal su mū­sų pi­ni­gais bėgs į Mek­si­ką?“ La­bai ma­žai ži­no­me apie pa­tį skry­dį. Ga­li­me tik spė­lio­ti, ko­dėl nak­tį, at­si­mu­šę į aud­ros fron­tą, po 37 va­lan­dų 11 mi­nu­čių truk­mės se­ki­nan­čio skry­džio jie nu­spren­dė ieš­ko­ti vie­tos nu­si­leis­ti. Ko­dėl ne­grį­žo į ap­švies­tą Ber­ly­no ae­ro­dro­mą?“ – svarsto G.Šiur­kus, ne­se­niai įsteig­to Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­to va­do­vas.

Ins­ti­tu­tas iš­kė­lė sau už­duo­tį: iš nau­jo ir re­a­liai per­ei­ti vi­sas lie­tu­vių la­kū­nų sta­ci­jas, kad S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no žy­gis ne­tap­tų tik le­gen­da ir ne­iš­nyk­tų lai­ke – ge­riau juos su­pras­ti, su­rink­ti nau­jos me­džia­gos ir pa­pa­sa­ko­ti pla­čia­jai vi­suo­me­nei šią uni­ka­lią drą­sių lie­tu­vių avia­to­rių is­to­ri­ją.

 

2021 me­tų Vil­niaus kny­gų mu­gė­je – best­se­leris „Tai ko­dėl jie žu­vo?“

Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­tas ke­ti­na ne­tru­kus iš­leis­ti kny­gą „Tai ko­dėl jie žu­vo?“, jos au­to­rius – orei­vis G.Šiur­kus, o pa­tį lei­di­nį pri­sta­ty­ti 2021 me­tais vyk­sian­čio­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je.

„Tai – Da­riaus sva­jo­nė, kny­gą jis ke­ti­no pa­ra­šy­ti lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis po to, kai, dar kar­tą per­skri­dęs At­lan­tą, su­grįš į Niu­jor­ką“, – sa­ko G.Šiur­kus, ža­dan­tis, kad jo ra­šo­mo­je kny­go­je bus pa­teik­ta ne tik nau­ja do­ku­men­ti­nė me­džia­ga apie „Li­tu­a­ni­cos“ skry­dį, bet ir ki­toks is­to­ri­nių įvy­kių ver­ti­ni­mas. Ir jau vien dėl šios prie­žas­ties, au­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, kny­ga taps best­se­leriu.

Kny­gos pra­tar­mė­je G.Šiur­kus pa­ste­bi, kad vi­suo­me­nė­je yra pa­pli­tu­si nuo­mo­nė apie tai, jog Da­rius ir Gi­rė­nas žu­vo, nes juos pa­šo­vė.

„Vie­nos nuo­mo­nės epi­de­mi­nis pa­pli­ti­mas apie ne­aiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­si­bai­gu­sį „Li­tu­a­ni­cos“ skry­dį už­go­žia ki­tas ver­si­jas ir ne­pa­aiš­ki­na, ko­dėl vi­sos ko­mi­si­jos, vi­si ty­rė­jai, ku­rie ban­dė iš­si­aiš­kin­ti ka­tast­ro­fos prie­žas­tis, kal­bas apie pa­šo­vi­mą va­di­na „tuš­čiu bur­bu­lu“ ir tei­gi­niais be pa­grin­do? Ar tik­rai kal­bos apie pa­šo­vi­mą yra tik kal­bos? O jei ir taip, tai iš kur jos at­si­ra­do, kas jas pa­sklei­dė ir ko­dėl jos to­kios ga­jos? Ban­dy­mą at­sa­ky­ti į šiuos ir dau­ge­lį ki­tų klau­si­mų apie „Li­tu­a­ni­cos“ trans­at­lan­ti­nį skry­dį ra­si­te šio­je kny­go­je. Ne­pre­ten­duo­ju į aiš­kia­re­gio lau­rus. Tie­siog su­rin­kau vi­sus ži­no­mus fak­tus ir, pa­si­rem­da­mas as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi bei psi­cho­lo­gi­jos ži­nio­mis ir lo­gi­ka, sta­tis­ti­nio pa­ti­ki­mu­mo, ti­ki­my­bių te­ori­jos ir moks­li­nio eks­pe­ri­men­to me­to­dais, su­dė­lio­jau vis­ką į kny­gą, ku­rią bū­tų įdo­mu skai­ty­ti. Ti­kiuo­si, kad ma­no pa­ties pa­tir­ti eks­tre­ma­lūs iš­gy­ve­ni­mai lei­do ki­tu kam­pu pa­žiū­rė­ti į 37 va­lan­das 11 mi­nu­čių tru­ku­sį le­gen­di­nį skry­dį ir at­sa­ky­ti į vi­sus iki šiol do­mi­nan­tį klau­si­mą – TAI KO­DĖL JIE ŽU­VO?“ – bū­si­mos kny­gos pra­tar­mė­je ra­šo au­to­rius.

 

Vie­na po­ten­cia­lių „li­tu­a­ni­cų“ skrai­do Ka­na­do­je, ki­ta – Ha­va­jų sa­lo­se

Lie­tu­vos avia­ci­jos mu­zie­ju­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti su­ma­žin­tą lėk­tu­vo „Li­tu­a­ni­ca“ mo­de­lį, bet yra vil­ties lie­tu­viams ypa­tin­gą lėk­tu­vą, ko­kiu Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas at­li­ko le­gen­di­nį žy­gį – per­skri­do At­lan­tą, pa­ma­ty­ti ir Lie­tu­vos pa­dan­gė­je.

Ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo gru­pė AN­BO, ku­rią su­da­ro ke­tu­ri pi­lo­tai – Ro­ber­tas No­rei­ka, Ro­lan­das Pa­ksas, An­ta­nas Mar­čiu­kai­tis, Al­gi­man­tas Žen­te­lis, įsi­pa­rei­go­jo da­ry­ti vis­ką, kad vie­nas tų lėk­tu­vų bū­tų par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą ir virs­tų skrai­dan­čiu mu­zie­ju­mi, skir­tu S.Da­riui ir S.Gi­rė­nui.

Lėk­tu­vą „Bel­lan­ca CH-300“ maž­daug už 3 tūks­tan­čius JAV do­le­rių tuo­met nu­si­pir­kę S.Da­rius ir S.Gi­rė­nas jį per­da­rė į „Li­tu­a­ni­cą“. Jie tru­pu­tį pail­gi­no spar­nus, pa­di­di­no ba­kus, kad už­tek­tų de­ga­lų, pa­kei­tė va­rik­lį, su­tvir­ti­no va­žiuok­lę.

Dvi „Bel­lan­cos“ šiuo me­tu dar skrai­do Ka­na­dos šiau­rė­je ir Ha­va­jų sa­lo­se. Par­ga­ben­ti vie­ną šių lėk­tu­vų į Lie­tu­vą sie­kia Li­tu­a­ni­cos ins­ti­tu­tas – ak­ro­ba­ti­nių skrai­dy­mų gru­pės AM­BO ly­de­ris R.Pa­ksas ir jau mi­nė­tas orei­vis iš Ne­mu­nai­čio G.Šiur­kus. Idė­jos su­ma­ny­to­jai prieš pat Lie­tu­vo­je ko­vo vi­du­ry­je pa­skelb­tą ka­ran­ti­ną dar spė­jo nu­vyk­ti į Ha­va­jų sos­ti­nę Ho­no­lu­lu ir net­gi iš­ban­dė lėk­tu­vą – ap­skri­do vie­ną iš Ha­va­jų sa­lų.

„Bel­lan­cą“ virš Oahu sa­los pa­si­keis­da­mi pi­lo­ta­vo R.Paksas ir Ha­va­jų pi­lo­tas Mer­le.

Ta­čiau pro­ble­ma ta, kad Ha­va­jai lėk­tu­vo „Bel­lan­ca CH-300“ ne­par­duo­da. Ant­ra­sis lėk­tu­vas yra Ka­na­dos šiau­rės va­ka­ruo­se Nor­ma­no Vel­se, bet ten iki CO­VID-19 pan­de­mi­jos spau­dė 40 laips­nių spei­gas, o da­bar nė­ra ga­li­my­bės nu­vyk­ti dėl ka­ran­ti­no.

„Tai yra lai­ki­ni sun­ku­mai, – įsi­ti­ki­nęs G.Šiur­kus, – svar­biau­sia, kad lėk­tu­vo sa­vi­nin­kas War­re­nas Wrigh­tas su­ti­ko jį par­duo­ti. Kai­na la­bai aukš­ta – 700 tūkst. JAV do­le­rių, bet ne­la­bai yra iš ko rink­tis. Dar yra „Bel­lan­ca Se­nior“ kor­pu­sas su spar­nais už 120 tūkst. JAV do­le­rių, bet tik­ra­sis lėk­tu­vo sa­vi­nin­kas nė­ra ži­no­mas.“

G.Šiur­kus sa­ko, kad de­ra­ma­si abiem kon­tak­tais, bet sva­jo­ja­ma apie Ka­na­dos „Bel­lan­cą“.

„Jiems tai pa­pras­tas lėk­tu­vas, mums tai – dau­giau ne­gu lėk­tu­vas, tai sim­bo­lis, at­mi­ni­mas, pa­gar­ba. Jį tu­rė­tų ma­ty­ti vai­kai, pa­aug­liai, žmo­nės, ne­abe­jin­gi avia­ci­jai. Ma­nau, tai bū­tų la­bai gra­žus ir pra­smin­gas Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą 90-me­čio mi­nė­ji­mas“, – sa­ko G.Šiur­kus.

 

Pro­jek­to biu­dže­tas – su še­šiais nu­liais

„1 300 Ame­ri­kos lie­tu­vių ir jų or­ga­ni­za­ci­jų au­ko­jo Da­riaus ir Gi­rė­no skry­džiui, 800 žmo­nių mi­nia su­lai­kiu­si kva­pą ste­bė­jo, kaip per­krau­tai „Li­tu­a­ni­cai“ pa­vy­ko at­si­plėš­ti nuo Floi­do Be­ne­to ae­ro­uos­to pa­ki­li­mo ta­ko, dar 25 tūks­tan­čiai Lie­tu­vos lie­tu­vių lau­kė sa­vo did­vy­rių Alek­so­te, bet... nė vie­nas ne­pa­au­ko­jo nė vie­no li­to, kad jie at­skris­tų gy­vi. Mū­sų tiks­las yra ne tik at­skrai­din­ti „Li­tu­a­ni­cą“ Lie­tu­vai, bet ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę 25 tūks­tan­čiams ger­bė­jų pa­au­ko­ti pro­jek­tui „Li­tu­a­ni­ca 2023“ po sim­bo­li­nį eu­rą. Mes ne­no­ri­me kar­to­ti pra­ei­ties klai­dų, bet sie­kia­me po „Li­tu­a­ni­cos“ vė­lia­va su­vie­ny­ti vi­sų pa­stan­gas, skir­tas tin­ka­mai pa­mi­nė­ti Da­riaus ir Gi­rė­no skry­džio 90-ąjį ju­bi­lie­jų“, – sa­ko G.Šiur­kus.

Vi­są in­for­ma­ci­ją apie am­bi­cin­gą pro­jek­tą, skir­tą S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą 90-me­čiui, jau ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je

https://www.lituanica2023.info/

Apie pro­jek­to biu­dže­tą kol kas kal­bė­ti dar sun­ku, ta­čiau jo su­ma­ny­to­jai sa­ko, kad tai bus su­ma su še­šiais nu­liais – „Bel­lan­cą“ trans­at­lan­ti­nio skry­džio da­ly­viai ke­ti­na įsi­gy­ti už sa­vo pi­ni­gus, o lė­šas re­konst­ruk­ci­jai ir skry­džiui su­rink­ti iš rė­mė­jų.

 

 

 

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.