Gais­rą „Eko­lo­gis­ti­ko­je” ge­si­nu­sių ug­nia­ge­sių krau­jy­je – pa­vo­jin­gi aliu­mi­nio, chro­mo ir ar­se­no kie­kiai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Sausis 9
gaisras
Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sį ir de­šimt die­nų tru­ku­sį gais­rą „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ge­si­no apie 300 ug­nia­ge­sių. Artūro Mažeikos nuotr.
Šią sa­vai­tę Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cen­tras, ku­ria­me bu­vo ti­ria­mi gais­rą Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ge­si­nę ug­nia­ge­siai ir ki­ti gais­ra­vie­tė­je dir­bę as­me­nys, ga­vo jų svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tus dėl sun­kių­jų me­ta­lų. Iš vi­so šia­me cen­tre po per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je už­ge­sin­to gais­ro bu­vo iš­tir­ti 169 jo ge­si­ni­mo dar­buo­se da­ly­va­vę as­me­nys. Me­di­ci­nos cen­tro gy­dy­to­jai, rem­da­mie­si cen­tre at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis ir at­si­žvelg­da­mi į ti­ria­mų­jų bu­vi­mo gais­ro ži­di­ny­je lai­ką, gy­dy­to­jų tok­si­ko­lo­gų re­ko­men­da­ci­jas, 40-čiai jų re­ko­men­da­vo at­lik­ti la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus dėl aš­tuo­nių me­ta­lų. Ne­mo­ka­mi ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti Vo­kie­ti­jos ak­re­di­tuo­to­je la­bo­ra­to­ri­jo­je. Dau­gu­mos krau­jy­je ap­tik­ti pa­vo­jin­gi aliu­mi­nio, chro­mo ir ar­se­no kie­kiai.

Tarp 40-ies – dau­gu­ma Aly­taus ug­nia­ge­siai

Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sį ir de­šimt die­nų tru­ku­sį gais­rą „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ge­si­no apie 300 ug­nia­ge­sių iš Aly­taus, Va­rė­nos, Laz­di­jų, Kau­no, Prie­nų, Vil­niaus, Drus­ki­nin­kų, Šiau­lių ir Aly­taus ra­jo­no.

Už­ge­si­nus gais­rą jiems bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cen­tre.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ap­klau­sė vi­sus ug­nia­ge­sius ir ki­tus gais­re dir­bu­sius as­me­nis dėl su­da­ry­tos ga­li­my­bės ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą mi­nė­ta­me cen­tre. To­kį no­rą pa­reiš­kė 147 sta­tu­ti­niai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių, Va­rė­nos, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ir Aly­taus, 16 Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sių ir 6 ki­ti dar­buo­to­jai, at­li­kę dar­bus gais­ra­vie­tė­je, kon­kre­čiai – eks­ka­va­to­ri­nin­kai iš Aly­taus įmo­nių.

Per­nykš­tį lap­kri­tį juos Me­di­ci­nos cen­tre tik­ri­no de­šim­ties gy­dy­to­jų ko­man­da. Ty­ri­mus ap­mo­kė­jo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Kaip skel­bia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, vi­siems at­lik­ti kli­ni­ki­niai ir bio­che­mi­niai krau­jo, šla­pi­mo, krū­ti­nės ląs­tos rent­ge­no­lo­gi­niai ty­ri­mai, elek­tro­kar­diog­ra­mos, pa­im­ti kvė­pa­vi­mo funk­ci­niai mė­gi­niai, da­liai jų at­lik­ti vi­daus or­ga­nų ul­tra­gar­si­niai ty­ri­mai.

Ti­ria­muo­sius kon­sul­ta­vo gy­dy­to­jai pul­mo­no­lo­gai, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gai, kar­dio­lo­gai, neu­ro­lo­gai, of­tal­mo­lo­gai, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jai.

Per­nykš­tį gruo­dį Me­di­ci­nos cen­tro gy­dy­to­jai, rem­da­mie­si cen­tre at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis ir at­si­žvelg­da­mi į ti­ria­mų­jų bu­vi­mo gais­ro ži­di­ny­je lai­ką, gy­dy­to­jų tok­si­ko­lo­gų re­ko­men­da­ci­jas, 30-čiai sta­tu­ti­nių ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų iš Aly­taus, Laz­di­jų, Vil­niaus ir 10-čiai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sių bei gais­re dir­bu­sių eks­ka­va­to­ri­nin­kų nu­spren­dė at­lik­ti pa­pil­do­mus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus dėl sun­kių­jų me­ta­lų ir aliu­mi­nio.

To­kie ty­ri­mai at­lik­ti 21 Aly­taus, 6 Laz­di­jų, 3 Vil­niaus sta­tu­ti­niams ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, 5 Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siams ir 5 eks­ka­va­to­ri­nin­kams.

 Šią sa­vai­tę gau­ti ty­ri­mų re­zul­ta­tai, jie at­lik­ti ak­re­di­tuo­to­je kli­ni­ki­nė­je la­bo­ra­to­ri­jo­je Vo­kie­ti­jo­je.

„Spe­cia­laus gy­dy­mo nė­ra, lie­ka il­ga­lai­kė ste­bė­se­na“

Kaip sa­kė Me­di­ci­nos cen­tro di­rek­to­rius Ma­rius Buit­kus, chro­mo kie­kis vi­du­ti­niš­kai vir­šy­tas 70 proc. ir nu­sta­ty­tas de­vy­niems iš de­šim­ties tir­tų­jų, kas ant­ram nu­sta­ty­tas maž­daug pus­an­tro kar­to pa­di­din­tas ar­se­no kie­kis, vi­du­ti­niš­kai iki 10 kar­tų vi­siems ti­ria­mie­siems vir­šy­tos leis­ti­nos aliu­mi­nio nor­mos: „Kiek šių me­džia­gų pa­si­ša­lins, o kiek liks nu­ken­tė­ju­sių­jų or­ga­niz­muo­se, ga­li  pa­aiš­kė­ti ne iš kar­to, gal ir po ke­le­rių me­tų. Mū­sų tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, kaž­ko­kio spe­cia­laus gy­dy­mo ar prieš­nuo­džio nė­ra, lie­ka il­ga­lai­kė ste­bė­se­na ir simp­to­mi­nis gy­dy­mas, vi­sa­ver­tė mi­ty­ba ir mais­to pa­pil­dai.“

Kaip tvir­ti­no Me­di­ci­nos cen­tro di­rek­to­rius, pla­nuo­ja­ma, kad vi­si as­me­nys, ku­riems nu­sta­ty­ti mi­nė­tų me­džia­gų kie­kiai, bus siun­čia­mi gy­dy­to­jų tok­si­ko­lo­gų pla­ni­nėms kon­sul­ta­ci­joms, ug­nia­ge­sių, dir­bu­sių Aly­taus gais­re, svei­ka­tos būk­lė šia­me cen­tre bus tik­ri­na­ma du­kart daž­niau nei įpras­ta, – ne po dve­jų, o po me­tų.

M.Buit­kaus tei­gi­mu, me­ta­lų po­vei­kis or­ga­niz­mui yra skir­tin­gas: vie­ni pa­ken­kia vie­noms or­ga­niz­mo sis­te­moms, ki­ti – ki­toms, vie­ni pa­si­ša­li­na grei­čiau, ki­ti – lin­kę kaup­tis tam tik­ruo­se or­ga­nuo­se: „Aliu­mi­nis lin­kęs kaup­tis limf­maz­giuo­se, kau­luo­se, bluž­ny­je, ner­vi­nė­se ląs­te­lė­se. Chro­mas ir ar­se­nas – dau­giau vi­daus or­ga­nuo­se, to­kiuo­se kaip ke­pe­nys, inks­tai, ner­vi­nės ląs­te­lės, oda. Chro­mas dau­giau ga­li pa­kenk­ti plau­čiams, ar­se­nas – šir­dies veik­lai. Šie abu me­ta­lai ga­li tu­rė­ti įta­kos vė­ži­nių su­sir­gi­mų pa­daž­nė­ji­mui.“

Ke­le­tui pa­cien­tų taip pat nu­sta­ty­ti pa­di­dė­ję gyv­si­dab­rio bei kad­mio kie­kiai. Cin­ko, va­rio ir švi­no kie­kio pa­di­dė­ji­mo ne­nu­sta­ty­ta nė vie­nam iš ti­ria­mų­jų.

M.Buit­kus sa­kė, kad ty­ri­mų re­zul­ta­tai dar nė­ra pa­sie­kę tir­tų as­me­nų, apie tai jie bus in­for­muo­ti ar­ti­miau­siu me­tu pa­kar­to­ti­nai at­vy­kus į Me­di­ci­nos cen­trą šios sa­vai­tės pa­bai­go­je ar ki­tos pra­džio­je to­les­niems ki­tų tok­si­nių me­džia­gų ty­ri­mams – diok­si­nų, fu­ra­nų ir po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių an­glia­van­de­ni­lių.

Šių tok­si­nių me­džia­gų ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi Če­ki­jo­je, re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma gau­ti sau­sio pa­bai­go­je.

Me­di­ci­nos cen­tro di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad šiuo me­tu nė­ra ga­li­my­bių nu­sta­ty­ti, ar vi­si ras­ti di­des­ni me­ta­lų kie­kiai or­ga­niz­me yra su­si­ję su gais­ru „Eko­lo­gis­ti­ko­je“, dau­giau aiš­ku­mo at­si­ras, kai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja at­liks pla­tes­nius vi­sos Lie­tu­vos po­pu­lia­ci­jos sun­kių­jų me­ta­lų, diok­si­nų, po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių an­glia­van­de­ni­lių bio­lo­gi­nės ste­bė­se­nos ty­ri­mus, ku­rie tu­rė­tų pra­si­dė­ti šių me­tų  pa­va­sa­rį.

Tuo me­tu bus ti­ria­mi ne tik gais­ro mal­ši­ni­me da­ly­va­vę as­me­nys, bet ir vie­ti­niai bei vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, at­si­ras ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti duo­me­nis, nu­ma­to­ma pa­reng­ti de­ta­lias ste­bė­se­nos ar gy­dy­mo re­ko­men­da­ci­jas.

„Kol kas ug­nia­ge­siai apie sun­kių­jų me­ta­lų ty­ri­mus ži­no tik iš ži­niask­lai­dos. Nė vie­nas ne­pra­dė­jo verkš­len­ti, su­pras­da­mas, kad tai gal­būt su­si­ję ne su kon­kre­čiu gais­ru, o su pro­fe­si­ja“, – tvir­ti­no Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, lai­ki­nai at­lie­kan­tis vir­ši­nin­ko funk­ci­jas Sau­lius Moc­ke­vi­čius.

Kaip chro­mas, ar­se­nas ir aliu­mi­nis vei­kia žmo­gaus or­ga­niz­mą?

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kaip chro­mas, ar­se­nas ir aliu­mi­nis vei­kia žmo­gaus or­ga­niz­mą.

Jos tei­gi­mu, chro­mo jun­gi­niai į or­ga­niz­mą pa­ten­ka pro kvė­pa­vi­mo ta­kus ir odą, kau­pia­si ke­pe­ny­se, inks­tuo­se ir en­dok­ri­ni­nė­se liau­ko­se: „Ap­si­nuo­di­ji­mo simp­to­ma­ti­ka pri­klau­so nuo į or­ga­niz­mą pa­te­ku­sio chro­mo kie­kio. Leng­vai ap­si­nuo­di­jus, su­dir­gi­na­ma vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų glei­vi­nė, pa­si­reiš­kia slo­ga, čiau­dė­ji­mas, per­štė­ji­mas ger­klė­je, sau­sas ko­su­lys. Vei­kiant di­des­nėms chro­mo kon­cen­tra­ci­joms, pra­si­de­da krau­ja­vi­mas iš no­sies, kvė­pa­vi­mo ta­kų glei­vi­nė­se at­si­ran­da ope­lės, ga­li iš­opė­ti ir pra­kiur­ti no­sies per­tva­ra. Chro­mo jun­gi­niai, veik­da­mi odą, ga­li su­kel­ti der­ma­ti­tą, odos iš­opė­ji­mus.“

D.Ne­kra­še­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad chro­mo jun­gi­niai pa­si­žy­mi ir ben­dru tok­si­niu po­vei­kiu, daž­nai pa­žei­džia­mas virš­ki­ni­mo trak­tas (gast­ri­tai, opa­li­gė), inks­tai (nef­ro­zė), kvė­pa­vi­mo or­ga­nai (plau­čių už­de­gi­mas, bron­chi­nė ast­ma, plau­čių vė­žys).

Ar­se­ną Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė api­bū­di­no kaip pri­ski­ria­mą kan­ce­ro­ge­ni­nių me­džia­gų gru­pei, pir­mie­ji lė­ti­nio ap­si­nuo­di­ji­mo simp­to­mai ga­li iš­ryš­kė­ti po mė­ne­sio ir net vė­liau: „Ga­li bū­ti pa­žeis­ta tiek cen­tri­nė ner­vų sis­te­ma (psi­chi­kos su­tri­ki­mai, ko­ma), tiek ir pe­ri­fe­ri­nė ner­vų sis­te­ma (pe­ri­fe­ri­nių ner­vų jaut­ru­mo su­tri­ki­mai, sil­pnu­mas ko­jo­se, skaus­mai).“

D.Ne­kra­še­vi­čie­nė sa­kė, kad esa­ma duo­me­nų, jog aliu­mi­nis yra vie­nas iš Alz­hei­me­rio li­gos ri­zi­kos fak­to­rių, nors tie­sio­gi­nių įro­dy­mų ras­ti su­dė­tin­ga. Ta­čiau, jos pa­ste­bė­ji­mu, aliu­mi­nis iš žmo­gaus kū­no be­veik ne­pa­si­ša­li­na, to­dėl kon­cen­tra­ci­ja bė­gant me­tams tik di­dė­ja, la­biau nei ki­tur aliu­mi­nis kau­pia­si kau­luo­se, sme­ge­ny­se, ke­pe­ny­se, li­te­ra­tū­ro­je ap­ra­šo­mas aiš­kiai ne­igia­mas aliu­mi­nio po­vei­kis ner­vų sis­te­mai įvai­riais am­žiaus tarps­niais.

  Komentaras

  Dėl atsakingų už gaisrą tiria kas netingi. O rezultato nėra kas konkrečiai atsakingi O kaip pablusinėt neįtinkančius, mandri. Ir po to neturi ką paaiškint. Vardan ko stengės. Vietoj rimtos savivaldos kaip intrigų per institucijas įkaitai. Kažko ir prezidentas neskuba atvykt į Akytų. Ir su visuomene susitikęs ... Bet gal nelengva atsirinkt. Ar į Klaipėdą vykt, ar į Alytų? Nes Klaipėdoj dėl marių terštumo, kur ir 10 metų atseit niekas nematė, panašiai ir Alytuj. Kur per daug gudrių laiku pamatyt. O Alytuj ir dabar per mero -tarybos kompetenciją nesimato viešinimų krizinių planų. Kur ir visuomenei būt paaiškinta. Toks apsaugos priemonių rezervas paruoštas bėdos atvejui. Išanalizuota galimos problematiškos įmonės ir kokių imtasi priemonių prieš. Kad tokios bėdos neįvyktų. O jei, kad ir įvyktų, žinotų ką daryt. O vėl galimais nežiniukais neliktų su pasekmėm- užkrėsta teritorija ir žmonės.

  Komentaras

  Ir šioje kadencijoje gilėja problemos. Kurių tasa nuo anos kadencijos. Galėtų ir buvęs anos kadencijos meras informuot alytiškius. Kodėl nuo anos kadencijos ir šios įmonės problemos ritualiojosi. Kaip ir dėl neatliktų struktūros, švietimo pertvarkų ir ką visi pasidarę. Na ir, kad per savivaldą prieš 30 metų perimto stipraus miesto štai kas iš jo lieka. . Bet patys alytiškiai valdžias renkasi. Taip ir turi. Kas prieš 30 metų galėjo pagalvot, kad iki tokios situacijos..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.