Ne­pra­pla­tin­tas ge­le­žin­ke­lio via­du­kas Nau­jo­jo­je gat­vė­je tam­pa pik­tžaiz­de

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (10)
2020 Sausis 3
Geležinkelio viadukas Naujojoje gatvėje
Geležinkelio viaduko Naujojoje gatvėje praplatinimo projektas bu­vo pa­reng­tas prieš dve­jus me­tus, tai sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus pa­grin­di­nė­je – Nau­jo­jo­je – gat­vė­je esan­tis ne­pra­pla­tin­tas ge­le­žin­ke­lio via­du­kas (nuotr.) truk­do vi­so­je gat­vė­je įreng­ti ke­tu­rias eis­mo juos­tas. Dėl jo pra­pla­ti­ni­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir via­du­ką val­dan­čios ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vais de­ra­si nuo 2015-ųjų, dėl jo re­konst­ra­vi­mo 2017-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis, sa­vi­val­dy­bė jau net pa­ren­gė via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą. Ta­čiau to­liau su kon­kre­čiais dar­bais iš vie­tos ne­pa­ju­da­ma. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­aiš­kė­jo, kad ir ke­lio Aly­tus–Prienai–Kau­nas pra­pla­ti­ni­mas nu­ke­lia­mas be­veik dviem de­šimt­me­čiams.

Pro­jek­tas kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų

Nau­jo­ji gat­vė bai­gia­si iš­va­žia­vi­mu į ke­lią Aly­tus–Prienai–Kau­nas, dėl ku­rio pra­pla­ti­ni­mo bū­ti­ny­bės dis­ku­si­jos vyks­ta jau daug me­tų.

Sie­kiant mies­te pa­ge­rin­ti eis­mo są­ly­gas ir iš­va­žia­vi­mą į krašto ke­lią sa­vi­val­dy­bė dar prieš de­šimt­me­tį ėmė įren­gi­nė­ti ke­tu­rias eis­mo juos­tas pa­grin­di­nė­je Aly­taus gat­vė­je.

Dau­giau nei pus­penk­to ki­lo­met­ro il­gio Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai vi­siš­kai tu­rė­tų bū­ti baig­ti šį pa­va­sa­rį. Ke­tu­rios eis­mo juos­tos šio­je gat­vė­je at­si­ras­tų iki mies­to ri­bos, to­liau sklan­džiai su­jun­giant su kraš­to ke­liu Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas.

Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ja nuo Tvir­to­vės gat­vės iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos kai­na­vo apie 11 mln. eu­rų. 4,6 mln. eu­rų skir­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, 3,7 mln. eu­rų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir 2,6 mln. eu­rų – iš mies­to biu­dže­to.

Ta­čiau dvi eis­mo juos­tos lie­ka po Nau­jo­jo­je gat­vė­je esan­čiu 25 met­rų plo­čio ge­le­žin­ke­lio via­du­ku. Kaip sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, ne­pra­pla­tin­tas via­du­kas tam­pa pik­tžaiz­de: šio­je vie­to­je su­siau­rė­ja Nau­jo­ji gat­vė, ne­ga­li­ma baig­ti tvar­ky­ti jo pri­ei­gų.

2015-ai­siais mies­to sa­vi­val­dy­bė de­ry­bas dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pra­dė­jo su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ben­dro­ve „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, ku­riai šis sta­ti­nys Nau­jo­jo­je gat­vė­je pri­klau­so.

Po me­tų bu­vo pri­im­tas tri­ša­lis spren­di­mas, pa­tvir­ti­nan­tis via­du­ko pra­plė­ti­mo bū­ti­ny­bę.

2017-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dėl  via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos – jo pra­pla­ti­ni­mo iki 50 met­rų, tam nu­ma­tant kon­kre­tų fi­nan­sa­vi­mą: 1 mln. 800 tūkst. eu­rų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, 331 tūkst. eu­rų iš mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat įsi­pa­rei­go­jo sa­vo lė­šo­mis pa­reng­ti via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą.

Jis bu­vo pa­reng­tas prieš dve­jus me­tus, tai sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų.

Ne­pa­te­ko tarp eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų

Mies­to me­ro pa­va­duo­to­jo Š.Klė­ge­rio tei­gi­mu, dėl via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo sa­vi­val­dy­bė ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ įvyk­dė vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ta­čiau per­nykš­tį pa­va­sa­rį iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos gau­tas ne­pa­lan­kus at­sa­ky­mas, – pra­neš­ta, kad šis pro­jek­tas ne­pa­te­ko tarp fi­nan­suo­ja­mų iš eu­ro­pi­nių fon­dų: „Ne kar­tą vyk­ta į mi­nis­te­ri­ją, dis­ku­tuo­ta šiuo klau­si­mu. Ir šį mė­ne­sį dar kar­tą vyk­si­me į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją dėl via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo.“

Vi­ce­me­ras ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad tai „ne­už­da­ry­tas“ klau­si­mas. Bet aki­vaiz­du, jog, bent kol kas, ne­pra­pla­tin­tas ge­le­žin­ke­lio via­du­kas Nau­jo­jo­je gat­vė­je ne­lei­džia baig­ti šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos.

Sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­ma: jei ne­pa­vyk­tų pa­siek­ti mi­nė­to ob­jek­to re­konst­ruk­ci­jos, gal ver­tė­tų im­tis žy­gių dėl lė­šų su­sig­rą­ži­ni­mo už pa­reng­tą via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

„Ke­lio pra­pla­ti­ni­mas po dvi­de­šim­ties me­tų mums nė­ra pri­im­ti­nas“

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je de­šimt Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vų raš­tu krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją dėl bū­ti­ny­bės ieš­ko­ti ga­li­my­bių kuo sku­biau im­tis kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas pra­pla­ti­ni­mo dar­bų.

„Šis tran­zi­ti­nis ke­lias la­bai svar­bus ob­jek­tas gy­ven­to­jams ir ver­slui gal­vo­jant apie Aly­taus re­gio­no plėt­rą. Da­bar šio ke­lio net 70–80 pro­cen­tų da­ly­je au­to­mo­bi­lių grei­tis ap­ri­bo­tas iki 70 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Pa­siek­ti už 70 ki­lo­met­rų nuo Aly­taus esan­tį Kau­ną pri­rei­kia maž­daug va­lan­dos. Jį pra­pla­ti­nus – už­tek­tų ge­ro pus­va­lan­džio. Ir tai Aly­tui, kaip re­gio­no cen­trui, su­teik­tų di­de­lį pa­trauk­lu­mą“, – tvir­ti­no Š.Klė­ge­ris.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, iki šiol bu­vo ti­kė­ta­si, kad ke­lias bus re­konst­ruo­tas iki 2030-ųjų, 2024–2025 me­tais, ta­čiau po pas­ta­ro­jo ap­si­lan­ky­mo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je iš­girs­ta, jog re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ta­vi­mas pra­si­dės 2034-ai­siais, o jis bus pra­pla­tin­tas 2038–2040 me­tais: „Ke­lio pra­pla­ti­ni­mas po dvi­de­šim­ties me­tų mums nė­ra pri­im­ti­nas. To­dėl ir šiuo klau­si­mu dar vyk­si­me de­rė­tis į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją.“

Kaip sa­kė vi­ce­me­ras, Aly­tui, pla­nuo­jan­čiam įkur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ), šio ke­lio re­konst­ruk­ci­ja ypač svar­bi, bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams la­bai ak­tu­a­lus grei­tas su­si­sie­ki­mas su ki­tais ša­lies re­gio­nais, į ku­riuos vyks­ta­ma Kau­no kryp­ti­mi.

Sau­sio ant­ro­je pu­sė­je tu­rė­tų bū­ti pa­reng­ta LEZ įkū­ri­mo Aly­tu­je ga­li­my­bių stu­di­ja, nu­ma­tan­ti, ku­rio­je mies­to vie­to­je tu­rė­tų at­si­ras­ti ši zo­na ver­slui.

Š.Klė­ge­ris tei­gė, kad tam nag­ri­nė­ja­mos trys ga­li­mos pa­grin­di­nės vie­tos mies­te – ae­ro­dro­mo, Pra­mo­nės par­ko ir ka­ri­nio da­li­nio po­li­go­no te­ri­to­ri­jos.

Ku­rio­je vie­to­je kur­ti LEZ, nu­spręs mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

 

  Komentaras

  Kaip gražu: "Sau­sio ant­ro­je pu­sė­je tu­rė­tų bū­ti pa­reng­ta LEZ įkū­ri­mo Aly­tu­je ga­li­my­bių stu­di­ja, nu­ma­tan­ti, ku­rio­je mies­to vie­to­je tu­rė­tų at­si­ras­ti ši zo­na ver­slui.". O "Ke­lio pra­pla­ti­ni­mas po dvi­de­šim­ties me­tų". Dar gražiau.

  Komentaras

  Kauno kelias ir viadukas yra projektai finansuojami iš Vilniaus. Iki naujų seimo rinkimų, kol ten nepasikeis valdžia - nieko nebus. Ir jau nebesvarbu net ir tai, kad prieš Prezidento rinkimus ministerpirmininkas Skvernelis atvykęs į Alytų visiems pareiškė, kad Kauno kelias bus 4 juostų dar iki 2025! Bet tai buvo prieš rinkimus...
  O po gaisro, kai miesto valdžia susipyko su centrine valdžia, tai juo labiau

  Komentaras

  Tiesiog vargas Alytui. Tai vienas greičiausiai nucūgino 4 mln, tai kitas prabezdėjo 4 metus ,tai trečias laksto po televizijas ,o darbai nevyksta! Čia jau kaip tas Kubilius pasirašė sutikimą Astravo atominės statybai , o vėliau net užmiršo, kad išrinktas būtų sočiam gyvenimui vietoje Proviniškių! Taigi samatoje tas viaduko perdarymas numatytas buvo, pinigai buvo, Naujosios gatvės rekonstrukcijos užbaigimo aktai pasirašyti buvo, tai kas tuos gatvės priėmimo aktus pasirašė, tas ir turi visuomenei atsakyti kodėl tai padarė ir kur dingo viaduko, kaip ir žiedinės sankryžos prie Gulbynės pinigai, ponas Česiuli?

  Komentaras

  Ar projeķto parengimo kaštai 41 tūkst. Eur savi aldybei svarbūs? Manau ne, nes Likiškėlių mokykloj įrengtos patalpos taip pat panašiai kainavo buvo planuota įkelti bibliotekos filialą, o ruošiasi net nepanaudoją nugriaut. "Ūkiški" mūsų miesto vadovai!

  Komentaras

  Metų pabaigoj neturi rimčiau parodyt, ką gero miestui konkrečiai padarė. Rimtai vertinant dėl lez, jei dar prieš gaisrą nesugebėjo pustuščio pramonės parko apkraut, po gaisro ir tai nerealu. Nedovanotinos klaidos miestui iki 2020 metų užvest per es paramą projektų ir pertvarkų padaryt. Nes po 2020 metų mažėja es parama Lietuvai. Nekalbama, kad prasidės didelių valstybės paskolų gražinimas dalimis. Reiškia smarkiai ekonominė situacija Lietuvoje prastėja. Tad kitos savivaldybės spurtavo prieš 2020 metus. Kad kiek įmanoma sustiprėt. Alytuj cirkintis nenustoja. Kur rimčiau žiūrėtų, kaip valdžioje daryti pokyčius, kad sugebėtų miesto naudai švelniausiais varijantais išlaviruot. Tas kelias Alytus- Kaunas seniai galėjo būt padarytas. Jei ne šie su jų stovončiais interesais ciniškumai ir patiems atgal gryžta ..blogiausiom situacijom.

  Komentaras

  Tai brangiausia Alytui ir valstybei miesto valdžia iki šiol. Kiti sau neleido laiku neatlikt struktūros ir švietimo pertvarkų. Ir per jų galimai neefektyvų lėšų naudojimą kraut finansinę naštą ateičiai. Nesimato krizinių planų, kur būt užtikrinta esant kritinėms situacijoms reikalingų apsaugos priemonių rezervai. Bei iniciatyvų galimai esamų ir kitų probleminių įmonių problemos švelninti. Tad esmėj ir per savivaldybės neatsakingumą prieš nesukontroliuotą perdangų perdirbimo įmonės gaisrą jų padarinių likvidavimui naudojamų valstybės rezervo lėšų sumos siekia n miljonais. O Alytaus miesto valdžioje ponai atsilošę iš savęs jokio reiklumo, tik vis kiti kalti. Kad pinigų neduoda, kad už juos nepadaro...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.