Po­vi­las La­bu­kas apie po­li­ti­kų ne­pa­vei­kia­mu­mą, šil­tas „vie­čiu­kes”, pra­dė­tą ver­slą ir sa­vo cha­rak­te­rį (12)

Povilas po Amerikos prezidento Joe Bideno kalbos šių metų liepą Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
Povilas po Amerikos prezidento Joe Bideno kalbos šių metų liepą Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
29-erių aly­tiš­kis Po­vi­las La­bu­kas – ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je nuo aš­tuo­nio­li­kos. 22-ejų ta­po Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ku, ką tik iš­rink­tas šiam sky­riui va­do­vau­ti tre­čią ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją, tre­čia ka­den­ci­ja yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je bu­vo vi­ce­me­ru, da­bar įstei­gė įmo­nę.

„Bū­da­mas po­li­ti­ko­je įsi­ti­ki­nau, kad ne­pri­klau­so­mu­mas yra svar­biau­sias veiks­nys, lei­džian­tis iš­lik­ti to­kiam, ko­kį jį no­ri ma­ty­ti rin­kė­jas – ne­pa­lau­žia­mą ir ne­pa­vei­kia­mą. Pa­ste­biu, kad bet ko­kios gau­na­mos ma­lo­nės – la­biau ar ma­žiau šil­tos „vie­čiu­kės“ tam­pa tik dar vie­na gi­ja į py­nę po­li­ti­kų nu­ga­ro­se, ku­rią ga­li patrauk­ti tie, kas tas ma­lo­nes ar pri­vi­le­gi­jas su­tei­kė. To­kiais at­ve­jais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je sė­di tik fi­zi­nis kū­nas, ta­čiau są­mo­nė ir spren­di­mai ga­li tap­ti ne­sun­kiai są­ly­go­ja­mi ki­tų. Val­dant šias ga­li­mas ri­zi­kas jau se­niai esu pa­sa­kęs, kad da­ry­siu vis­ką, kad tą lais­vę iš­lai­ky­čiau vi­su sa­vo, kaip po­li­ti­ko, veik­los lai­ko­tar­piu. Ne­at­si­tik­ti­nai pa­bai­gęs me­ro pa­va­duo­to­jo dar­bą, rug­sė­jį įstei­giau įmo­nę, leisiančią užtikrinti ne­pri­klau­somumą“, – min­ti­mis da­li­ja­si Po­vi­las, per sa­vo jau­nys­tės me­tus, kaip re­tai kam pa­si­tai­ko, spė­jęs daug ko pa­tir­ti.

 

– Jūs bū­da­mas 22 me­tų pra­dė­jo­te va­do­vau­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui, šia­me pos­te pa­kei­tė­te il­ga­me­tį Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rą Do­bi­lą Kur­ti­nai­tį. Kaip to­kiam jau­nam pa­vy­ko pel­ny­ti par­ti­jos ko­le­gų pa­si­ti­kė­ji­mą?

– 2016 me­tais, at­si­žvel­giant į itin jauną ma­no am­žių, ne­tu­rė­jau net men­kiau­sio ke­ti­ni­mo kan­di­da­tuo­ti į šias pa­rei­gas.

Vis­ką nu­lė­mė vie­no ren­gi­nio me­tu įvy­kęs po­kal­bis. Prie ma­nęs pri­ėju­si par­tie­tė pa­sa­kė, kad ne­ma­ža da­lis par­ti­jos žmo­nių bū­tent ma­ne ma­ty­tų sky­riaus pir­mi­nin­ko po­zi­ci­jo­je. Ji ma­ne drą­si­no, sa­ky­da­ma, kad ma­no dar­bai sky­riu­je ma­to­mi ir sky­riaus na­rių ver­ti­na­mi jau ne vie­ne­rius me­tus ir kad savo dar­bu jau esu įro­dęs ga­lįs bū­ti sky­riaus va­do­vu.

Ne­pai­sant iš­girs­tų ar­gu­men­tų ir iš­reikš­to pa­lai­ky­mo, spren­di­mo ne­pri­ėmiau ke­lias sa­vai­tes. Tuo me­tu ne­si­jau­čiau ver­tas to­kių pa­rei­gų, sa­vo ga­li­my­bes ver­ti­nau kri­tiš­kai.

Vis­gi sky­riaus na­rių ir ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mas, ska­ti­ni­mas kan­di­da­tuo­ti bu­vo stip­res­nis už ma­no skep­ti­ciz­mą. Da­ly­va­vau sky­riaus pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se ir bu­vau iš­rink­tas.

Prieš tap­da­mas sky­riaus pir­mi­nin­ku, vie­ną ka­den­ci­ją buvau Lie­tu­vos jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­gos val­dy­bos na­riu, ėjau Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus re­gio­no ko­or­di­na­to­riaus pa­rei­gas.

Tapęs par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ku, dar stu­di­ja­vau My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, ba­ka­lau­ro ver­slo sis­te­mų kū­ri­mo ir val­dy­mo pro­gra­mo­je.

Nebūnant Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, buvo iššūkis kokybiškai organizuoti darbą tarp sky­riaus ir frak­ci­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

2016-ųjų ru­de­nį tuo­me­čiam mū­sų par­ti­jos ir mies­to ta­ry­bos na­riui Ro­ber­tui Šar­knic­kui ta­pus Sei­mo na­riu ir at­si­sa­kius ta­ry­bos na­rio man­da­to, aš pra­dė­jau dar­bą šio­je vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­je. To ne­bū­tų bu­vę, jei ne kil­nus jau­ni­mą pa­lai­kan­čio par­tie­čio Pra­no Ja­ciuns­ko spren­di­mas už­leis­ti vie­tą kan­di­da­tų są­ra­še. Vi­sam gy­ve­ni­mui įsi­mins Pra­no žo­džiai: „Po­vi­lai, tu pri­va­lai ei­ti ir da­ry­ti po­ky­tį, mes, vy­res­nie­ji, tu­ri­me ta­ve pa­lai­ky­ti ir pa­tar­ti.“ Ne žo­džiais, o re­a­liais veiks­mais jau­čiau Pra­no ta­da man su­teik­tą ne­sa­va­nau­diš­ku­mo pa­mo­ką.

 

– Jau­ni­mas ne­la­bai lin­kęs da­ly­vau­ti par­ti­jų veik­lo­je, ši sri­tis ne­la­bai jam rū­pi.

– Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai mi­tas. La­bai svar­bu sa­vo pa­vyz­džiu įro­dy­ti jau­ni­mui, jog par­ti­jos ir vei­ki­mas jo­se – ga­li­my­bė de­mo­kra­tinėmis ir pi­lie­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis keis­ti tiek sa­vo ar­ti­mą gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, tiek vals­ty­bės po­li­ti­ką.

Kal­bė­da­mas apie mū­sų sky­rių ga­liu pa­sa­ky­ti, kad nuo­lat at­ei­na jau­ni­mo, įvai­rių pro­fe­si­jų ir pa­tir­čių tu­rin­tys žmo­nės.

Dar mo­kyk­li­nio am­žiaus de­ši­nių­jų pa­žiū­rų jau­ni­mas ro­do fan­tas­tiš­kus re­zul­ta­tus. Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių lygos Aly­taus sky­rius su nuo­sta­bia pir­mi­nin­ke Lu­ka Mi­za­rai­te prie­ša­ky­je yra su­bū­ręs per 40 jau­nų žmo­nių.

Ap­skri­tai vei­ki­mas to­kio skir­tin­go am­žiaus ir pa­tir­čių spek­tro na­rius vie­ni­jan­čio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, ku­rio­se dir­ba­ma tik sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais, su­tei­kia la­bai daug va­dy­bi­nės ir gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties.

 

– Ką tik iš­rink­tas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui va­do­vau­ti tre­čią ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją. Kad vi­siems bū­tų aiš­ku, pir­mo­ji Jū­sų ka­den­ci­ja pa­gal par­ti­jos įsta­tus tru­ko dve­jus me­tus. Ar ga­liu teig­ti, kad ne­pra­ra­do­te par­tie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo?

– La­bai svar­bu, kad sky­riaus na­riai jaus­tų nuo­la­ti­nį ir be­tar­piš­ką sky­riaus pir­mi­nin­ko įsi­trau­ki­mą į vi­sus tiek sky­riaus vi­du­je, tiek iš­orė­je vyks­tan­čius pro­ce­sus, kad sky­riaus pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja vi­su ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu iš­lik­tų ne pos­tu, o pa­rei­go­mis.

Sten­giau­si to siek­ti anks­čiau, vi­liuo­si, kad pa­vyks tai iš­lai­ky­ti ir at­ei­ty­je.

Pas­ta­rie­ji dve­ji sky­riaus pir­mi­nin­ko rin­ki­mai bu­vo itin kon­ku­ren­cin­gi. Prieš ket­ve­rius me­tus be ma­nęs kan­di­da­ta­vo bu­vęs il­ga­me­tis sky­riaus pir­mi­nin­kas ir bu­vęs me­ras Do­bi­las Kur­ti­nai­tis, da­bar – Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis.

Tiek prieš ket­ve­rius me­tus, tiek da­bar su­lau­kiau dau­giau kaip dvie­jų treč­da­lių vi­sų bal­sa­vu­sių sky­riaus na­rių pa­lai­ky­mo.

 

– Pa­mi­nė­jo­te, kad sky­riaus pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja jums yra pa­rei­gos, o ne pos­tas. Ką tu­ri­te gal­vo­je?

– Džiau­giuo­si, kad per va­do­va­vi­mo sky­riui me­tus mū­sų gre­tas pa­pil­dė per še­šias de­šim­tis nau­jų na­rių. Da­bar sky­riu­je yra pus­tre­čio šim­to žmo­nių.

Kaip sky­riaus pir­mi­nin­ko sėk­min­go dar­bo įver­ti­ni­mą lai­ky­čiau ir jau ne vie­ne­rius me­tus iš­si­ski­rian­čią gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį, ski­ria­mą po­li­ti­nėms par­ti­joms. Mū­sų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­rius gau­na ją di­džiau­sią, pa­ly­gin­ti su ki­tais par­ti­jų sky­riais, vei­kian­čiais mies­te.

 

– Bet per pas­ta­ruo­sius dve­jus sa­vi­val­dos rin­ki­mus jums pa­vy­ko iš­ko­vo­ti tiek pat man­da­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – po ke­tu­ris.

– Ta­čiau mes jų ir ne­su­ma­ži­no­me. Kai ku­rios par­ti­jos per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus pa­ty­rė reikš­min­gą man­da­tų su­ma­žė­ji­mą, o sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vei­ku­sių ko­mi­te­tų at­sto­vai vi­siš­kai ne­pel­nė gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo.

Nors pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je dar­bą pra­dė­jo­me ke­tu­rie­se, jos pa­bai­go­je tu­rė­jo­me še­šių na­rių ko­man­dą. Vi­du­ry­je ka­den­ci­jos ma­ty­da­ma mū­sų frak­ci­jos dar­bo eti­ką iš Čes­lo­vo Dau­gė­los ko­mi­te­to pas mus at­ėjo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Kruš­nie­nė. Vė­liau iš ki­to ko­mi­te­to – bu­vu­sio me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė.

Tai­gi, dar tik ka­den­ci­jos pra­džia ir anks­ti sa­ky­ti, ko­kia sudėtimi baigsime šią ka­denciją.

 

– Kaip ver­ti­na­te sa­vo as­me­ni­nius re­zul­ta­tus per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus?

– Aš dė­kin­gas Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei, kad kaip ir per pra­ėju­sius, taip ir per šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus iš ant­ro­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šo į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą po­zi­ci­jos bu­vau iš­rei­tin­guo­tas į pir­mą­ją.

 

– Kas la­biau­siai nu­vi­lia ir skau­di­na po­li­ti­ko­je?

– Vie­nas blo­giau­sių as­pek­tų yra ar­gu­men­tuo­tos vie­šo­sios nuo­mo­nės ci­niš­kas ig­no­ra­vi­mas. Šiuo me­tu ten­ka ste­bė­ti si­tu­a­ci­ją, ku­ri su­si­klos­tė ren­giant mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą.

Sun­ku su­vok­ti, kad pa­siek­ta pa­dė­tis, kai vie­šą­jį in­te­re­są pra­de­da gin­ti pro­ku­ra­tū­ra nuo tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri turėtų būti es­mi­nė vie­šo­sios nuo­mo­nės ir vie­šų­jų in­te­re­sų įga­lin­to­ja – tai yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės.

To­kia si­tu­a­ci­ja yra itin tok­siš­ka vi­sai sa­vi­val­dai ir da­ro ža­lą pa­si­ti­kė­ji­mui ja.

 

– Ar bu­vo leng­va ap­si­spręs­ti, kur ieš­ko­ti dar­bo ne­te­kus vi­ce­me­ro pa­rei­gų?

– Per va­sa­rą pail­sė­jau, vis­ką ap­gal­vo­jau, su­pra­tau, kad at­ėjo me­tas pa­čiam im­tis ver­slo, tą lei­džia da­ry­ti su­kaup­tos ži­nios ir pa­tir­tys.

Šį mė­ne­sį įstei­giau įmo­nę, ku­rios veik­los kryp­tys – pro­ce­sų val­dy­mas, teisė ir IT sprendimai. Taip pat esu My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos veik­los au­di­to pro­gra­mos ma­gist­ran­tas, tad lau­kia ir šių stu­di­jų už­bai­gi­mas.

Veik­los ne­trūks­ta ir jau ne vie­ne­rius me­tus kar­tu su mo­ky­to­jais, mo­kyk­lų vadovais, savi­valdybėmis ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tu ko­or­di­nuo­ja­mo­se Aly­tu­je ir Pa­ne­vė­žy­je vei­kian­čio­se Eko­no­mi­kos ir ver­slo aka­de­mi­jo­se, ki­to­se sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais pri­si­de­da­mo­se veik­lo­se.

 

– Gal po­sū­kiui į ver­slą tu­rė­jo įta­kos, kad jū­sų tė­vas yra ver­sli­nin­kas?

– Ži­no­ma, tė­vų pa­lai­ky­mas ir jų su­teik­tos pa­mo­kos yra es­mi­nės. Iš ma­mos – gy­dy­to­jos mo­kiau­si em­pa­ti­jos, iš tė­čio – są­ži­nin­gu­mo, iš bro­lio, avia­ci­jos in­ži­nie­riaus, dir­bančio Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Ko­ven­trio uni­ver­si­te­te, – at­kak­lu­mo, o iš ma­mos dė­dės, pogrin­di­nio lei­di­nio „Auš­ra“ re­dak­to­riaus ir ku­ni­go am­ži­ną jam atil­sį Lion­gi­no Ku­ne­vi­čiaus – prin­ci­pin­gu­mo ir ne­pri­si­tai­kė­liš­ku­mo, nepriklausomai nuo są­ly­gų sudėtingumo, kuriose esi pri­vers­tas veik­ti.

 

– Ko­kias ge­ras ir blo­gas sa­vo cha­rak­te­rio sa­vy­bes ga­lė­tu­me įvar­dy­ti?

– Prie blo­gų sa­vy­bių pri­skir­čiau per­fek­cio­niz­mą ir smul­kme­niš­ku­mą.

Ge­ros sa­vy­bės – em­pa­ti­ja ir veiks­mus ly­din­tis lai­ki­nu­mo suvokimo jaus­mas, taip vie­no­dai gerb­iant vi­sas si­tu­a­ci­jas, ku­rio­se at­si­du­riu.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sutinku, kad P. Labukas niekada neturejo savo nuomonės, gudravo. Jsm teiktų pasitraukti iš politikos ir tapti tėvo pasiekėju - vetslininku. Tik tokiu budu jis atras savę. Sėkmės

  Komentaras

  Susidurta su politikais sav. Etikos komisijos tyrime spr. Nr.KPPn-16 metu. Kaip ir temom dėl pustuščių pramonės parko ir aerodromo analizių. Tai bailūs, nekompetentingi, net ir tikrų žmoniškumų stoka. Ir kuo daugiau į viešumą reklamuojas, tuo primityvesni ir tik savim rūpinasi.

  Komentaras

  Apglebę Alytuj valdyme. Nesugeba net įįstatymiškai įvertint teismo salėjišsidirbinėjančio oligarcho po politika. Kuris teismo salėj tyčiojas iš alytiškio per nepagrystą privatų ieškinį iš alytiškio ir klykdamas nurodinėja teidėjai konkrečiai Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017. Tiesa nuo savo kliedesių prieš alytiųkį pats ir alpsta ir po tabletės dar tam kartui savo kojom iš teismo salės išėjo. Dar taip nebuvo vadinamais gaujų laikais, kad teismo salėse reguliuoja ir visi bijo. O ta pati leksika tesias iki šiol po Alytaus prokuratūros nutrauktu ikiteisminiu tyrimu Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant. Kur alytiškiui tik prabilus apie pustuščius pramonės parką ir aerodromo- orlaivio sasajas pasipila įžeidinėjimai iki šiol. Ir tuo met paprašius alytiškiui teisėsaugos ištirt konkretinant, šie nustatė, kad. Įžeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus.Reiškia nekonkretinant šiuo atsakymu tyčiojas teisėsauga iš alytiškio. Nors pridengiant, kaip po ,,moters sijono" atsakomybei, požymiai kaip organizuota gauja po kitų asmens duomenimis prieš vieną. Todėl prabilt apie strateginę miesto vystymui turinčių reikšmę pustuščių pramonės parko ir aerodromo problemas bijo net į Alytų atvykęs vizito šalies Prezidentas su meru. Kurių buvo prašyta, nuvykt į pustuščius pramonės parko ir aerodromo plotus ir pagal kompetencijas teikt alytiškiams analizes. O jie tik apie bonsus dryso alytiškius informuot. Realiai Alytuj pagal įtakas 3 išsidirbinėjančios kastos susiformabę. Tai oligarchų interesai, imituojančių partinukų, ir juos aptarnaujančių teisėsaugos. Visi kiti jiems kaip vergai. Kaip vietos oligarchas Vilniaus pramonės ir amatų rūmų net teismo salėj įteisino banditine leksika- kas ubagams davė teisę aiškint klaust, klykdamas teisėjai nurodinėjo neįtinkančiam ubagui dėt dideles baudas kad ubago šeima neišsimokėtų. Tai toleruojama iki šiol, nes netoleruotų, būt įvertinti viešo oligarcho išsidirbinėjimai teisiškai. Tik alytiškiai pasibaisėję tokių metodų per rinkimus į valdžią nerinko, bet šie metodai tesiasi ir visi bijodami Alyyuj demokratiją ir politiką imituoja. Nors esmėj kaip vergų miestas. Net rinkimus laimėję nesiskaito su žmonėm, kaip mobingų kaimuke. Ir pasakėles apie imituojančius politiką rašinėja.

  Komentaras

  Pirma Alytuj išsiaiškinkit, kas yra tikras politikas. Alytaus formate- politikas turi pirmas teikt rimtas analizes dėl pramonės parko ir aerodromo didelių žemės plotų efektyvesnio panaudojimo miesto labui. Rimtas vystymo strategijas kaip pagal šalies bd prioritetus tvarkyt ir skatint miedto ekonomiką. Tai temos, kuriomis nesigirdi prabylančių. Apart vaikų darželį susireikšminę imituoja.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.