Ar sa­vi­val­dy­bė iš­drįs pa­ne­mu­nė­je ties­ti gat­vę dėl tri­jų skly­pų pa­to­gu­mo? (15)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Įrengiant Plia­žo gat­vės važiuojamosios dalies pratęsimą (nuotr. – kairėje pusėje), tektų nukasti šlaitą, iškirsti nemažai medžių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Įrengiant Plia­žo gat­vės važiuojamosios dalies pratęsimą (nuotr. – kairėje pusėje), tektų nukasti šlaitą, iškirsti nemažai medžių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ne­to­li Aly­taus mies­to cen­tro, nuo A. Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną, pa­ne­mu­ne drie­kia­si Plia­žo gat­vė. Da­lis jos iki Dzū­kų gat­vės, ku­ri jau yra Dzū­ki­jos sos­ti­nės ku­ror­te, se­niai tu­ri ne tik dvi­ra­čių, pės­čių­jų ta­ką, čia ga­li­ma va­žiuo­ti ir au­to­mo­bi­liais. Nuo Dzū­kų gat­vės pa­ne­mu­nė­je yra tik pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams skir­tas ta­kas. Da­bar, ren­giant mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą, no­ri­ma nuo Dzū­kų gat­vės iki bu­vu­sios ge­le­žin­ke­lio sto­ties van­dens siur­bli­nės, ša­lia dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko, pra­tęs­ti Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Ji rei­ka­lin­ga trims šios gat­vės skly­pams, ku­rie ne­tu­ri pri­va­žia­vi­mo. Tam jau anks­čiau ir per ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo spren­di­nių vie­šą svars­ty­mą prieš­ta­ra­vo ku­ror­to gy­ven­to­jai, įpra­tę mi­nė­to­je vie­to­je ma­ty­ti tik dvi­ra­ti­nin­kus bei pės­čiuo­sius ir įžvel­gian­tys no­rus su­dar­ky­ti pa­ne­mu­nę.

Gy­ven­to­jams te­ko net by­li­nė­tis

Trys pri­va­tūs nau­ji skly­pai Plia­žo gat­vės da­ly­je, ku­ri ne­tu­ri pri­va­žia­vi­mo au­to­mo­bi­liais, o tik pa­ne­mu­ne be­si­drie­kian­tį pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką, at­si­ra­do bu­vu­siems sa­vi­nin­kams at­kū­rus nuo­sa­vy­bės tei­ses į že­mę ar­ba juos įsi­gi­jus iš ki­tų as­me­nų.

Mies­to ben­dra­ja­me pla­ne Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pra­tę­si­mas nuo Dzū­kų gat­vės nie­ka­da ne­bu­vo nu­ma­ty­tas.

Ku­ror­to gy­ven­to­jai, prieš ke­le­rius me­tus iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­ži­no­ję apie šio­je Plia­žo gat­vės vie­to­je ren­gia­mą skly­pų for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo pro­jek­tą, o ja­me bu­vo nu­ma­ty­ta pra­tęs­ti Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją da­lį iki bu­vu­sios ge­le­žin­ke­lio sto­ties van­dens siur­bli­nės, ėmė tam prie­šin­tis.

Jau tuo­met ne vie­nas ku­ror­to gy­ven­to­jas ne­su­pra­to, ko­dėl tu­ri bū­ti ten­ki­na­mi tri­jų skly­pų sa­vi­nin­kų in­te­re­sai ir vi­siš­kai ne­pai­so­ma pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų po­rei­kių. Juk gat­vė tu­rės bū­ti nu­ties­ta vie­no­da­me ly­gy­je su pa­ne­mu­nė­je esan­čiu jiems skir­tu ta­ku, o tam rei­kės nu­kas­ti šlai­tą Plia­žo gat­vės vie­no­je pu­sė­je, iš­kirs­ti ne­ma­žai me­džių.

Gy­ven­to­jai kė­lė ir ki­tą klau­si­mą, kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai svar­biau – sau­gaus pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko, ku­riuo ke­liau­ja daug žmo­nių, ypač sa­vait­ga­liais, iš­sau­go­ji­mas ar Ne­mu­no pa­kran­tės su­dar­ky­mas, čia lei­džiant va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liais.

Ku­ror­to gy­ven­to­jai net ry­žo­si by­li­nė­tis dėl kai ku­rių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­ry­tų veiks­mų, pro­jek­tuo­jant Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pra­tę­si­mą nuo Dzū­kų gat­vės iki bu­vu­sios ge­le­žin­ke­lio sto­ties van­dens siur­bli­nės, ku­ri įra­šy­ta į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, yra sa­vi­val­dy­bės sau­go­mas ob­jek­tas.

Teis­mi­nį pro­ce­są gy­ven­to­jams pa­vy­ko lai­mė­ti, nes skly­pų Plia­žo gat­vė­je for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo pro­jek­tas ne­ati­ti­ko mies­to ben­dro­jo pla­no rei­ka­la­vi­mų. Mat ja­me nu­ma­ty­ta, kad gat­vių tie­si­mas vyk­do­mas, va­do­vau­jan­tis tik ati­tin­ka­mos te­ri­to­ri­jos de­ta­liuo­ju pla­nu, o ne mi­nė­tu pro­jek­tu.

 

Pla­no rei­ka­la­vi­mai kei­čia­mi, gat­vės pra­tę­si­mas pla­nuo­ja­mas

Ku­rį lai­ką ku­ror­to gy­ven­to­jai gy­ve­no ra­miai, ma­ny­da­mi, kad pa­vy­ko iš­sau­ go­ti pa­ne­mu­nės dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ką nuo Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies kai­my­nys­tės, o taip pat šių ke­liau­to­jų sau­gu­mą, me­džius – nuo iš­kir­ti­mo.

Da­bar, vyks­tant Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mui, pa­aiš­kė­jo, kad ja­me jau pla­nuo­ja­mas mi­nė­tos gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pra­tę­si­mas. Kon­kre­čiai – 190 met­rų šios da­lies įren­gi­mas nuo Dzū­kų gat­vės iki mi­nė­tos van­dens siur­bli­nės.

Taip pat ben­dro­jo pla­no ko­rek­ci­jo­je nu­ma­ty­ti šio pla­no rei­ka­la­vi­mai dėl gat­vių įren­gi­mo: jos bus ren­gia­mos, va­do­vau­jan­tis ne te­ri­to­ri­jų de­ta­liai­siais pla­nais, o skly­pų for­ma­vi­mo ir per­tvar­ky­mo pro­jek­tais.

Vie­šai svars­tant mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą, ku­ror­to gy­ven­to­jai to­liau lai­kė­si tos pa­čios po­zi­ci­jos kaip prieš ke­le­rius me­tus. Jie ne­su­ti­ko su Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pra­tę­si­mu, pa­reikš­da­mi, kad jis nei mies­tui, nei be­veik vi­siems čia gy­ve­nan­tiesiems ne­rei­ka­lin­gas, tai tik pa­tai­ka­vi­mas vos ke­le­tui skly­pų sa­vi­nin­kų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, lai­ki­nai vyk­dan­tis sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to funk­ci­jas Arū­nas Gri­gai­tis, spren­di­nys dėl mi­nė­tos gat­vės at­si­ra­do sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va: „Įsta­ty­miš­kai kiek­vie­nas skly­pas pri­va­lo tu­rė­ti pri­va­žia­vi­mą ir mes tu­ri­me tai ga­ran­tuo­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo vie­šo svars­ty­mo me­tu ne­bu­vo gau­tas nė vie­no iš tri­jų skly­pų sa­vi­nin­kų Plia­žo gat­vė­je, ku­rie ne­tu­ri pri­va­žia­vi­mo, pra­šy­mas jį įreng­ti. Po vie­šo svars­ty­mo ga­vo­me vie­no skly­po sa­vi­nin­ko to­kį pra­šy­mą. Be­je, Plia­žo gat­vės pra­tę­si­mas jau yra už­re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cen­tre.“

Ir mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro Bro­niaus Bie­liaus­ko, ku­ruo­jan­čio in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų įren­gi­mą, tei­gi­mu, nor­ma­lu, kad skly­pų sa­vi­nin­kai no­ri tu­rė­ti pri­va­žia­vi­mą, o kaip skly­pai šio­je vie­to­je bu­vo at­si­da­lin­ti ar ki­taip įsi­gy­ti, jis ne­ži­nan­tis.

 

Ties­ti gat­vės ga­li bū­ti ne­iš­drįs­ta

Ben­dro­jo pla­no ko­rek­ci­jos pra­dės ga­lio­ti tuo­met, kai jas pa­tvir­tins mies­to ta­ry­ba. Jei ben­dra­ja­me mies­to pla­ne ir at­si­ras Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pra­tę­si­mas, jos ties­ti ga­li bū­ti ir ne­iš­drįs­ta.

Ne tik to­dėl, kad tai bran­giai kai­nuos, bet ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bei ven­giant ku­ror­to gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo, bi­jant pra­ras­ti po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą. Nie­kas iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų ne­drį­so prog­no­zuo­ti, kiek ga­li kai­nuo­ti Plia­žo gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pra­tę­si­mas, tik pa­brė­žė, kad tai bū­tų bran­gus ar net la­bai bran­gus, šim­tus tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­tis dar­bas.

Ko­re­guo­ta­me mies­to ben­dra­ja­me pla­ne at­si­ra­dus mi­ni­mam pra­tę­si­mui, bū­tų pa­ten­kin­ti tri­jų skly­pų sa­vi­nin­kų in­te­re­sai tu­rė­ti pri­va­žia­vi­mą. O jį įreng­ti ga­li bū­ti il­gai ar­ba vi­siš­kai ne­su­ran­da­ma lė­šų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te.

La­bai di­de­lis klau­si­mas, ar gy­ven­to­jai, ku­riems ak­tu­a­lus pri­va­žia­vi­mas, ga­lės pri­si­dė­ti sa­vo pi­ni­gais jį įren­giant ir, kaip nu­ma­ty­ta ati­tin­ka­mo­se sa­vi­val­dy­bės tvar­ko­se, pa­spar­tin­ti šio dar­bo pro­ce­są.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Klausimas Alytaus teismo naujom vadovėm. Į kurį dar Prezidentas neatsakė, bet. Atsiūstam rašte akcentavo, kad. Pagal teismų įst. 84 str., 4 d. iškelti drausmės bylą teisėjai turi teisę teismo pirmininkė, ar kitas asmuo kuriam tapo žinoma apie įstatymų nesilaikymą teismo metu. Tai kaip Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 dėl Konstitucijos įstatymų nesilaikymo viešam asmeniui leidžiant įžeidinėt alytiškį ir klykiant nurodinėt teisėjai dėt dideles baudas .., ir specialiai teisėja nestabdo, netramdo nevertindama viešo asmens pagal viešui asmeniui privaloma aiškint ir nepatogias temas. O suveda į nepagrysto privataus instituto kaltinimą, jei teisėjai nekeliama drausmės byla? Nors per įstatymų teismo salėj nesilaikymą pats viešas asmuo prieina iki alpinėjimų prie mirtinų situacijų, ir tik po tabletės atsipeikėja- tai jei būt numiręs? O teisėja D.Kvedaravičienė net greitosios pagalbos nekviečia, nesiaiškina dėl tabletės kilmės? Po ko ritualiojas blogos pasekmės. Tai, ar naujos teismo vadovės toleruos nesamonės, kaip vieši asmenys per nepgrrystus privataus instituto kaltinimus tyčiosis iš alytiškių, keliančių kaip kam nepatogius klausimus dėl pramonės parko ir aerodromo- orlaivių sasajų įpatumų. Nes tai strateginiai miesto objektai ir kaip tai bus išnaudoti miesto labui, nuo to labai priklauso miesto vystymo kokybė. Nes kol kas šie galingi potencialai miesro labui išnaudojami blogai, šiom temom bijo analizuot meras su tarybos nariais, žiniasklaida. Per ką nepilnavertė savivalda ir demokratija Alytuj.

  Komentaras

  Irdėl 11 komentaro pagal iš Prezidentūros gautą raštą pagal LR BPK 217 str., 1d. pats prokuroras gal atnaujinti Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant. Kur pati tyrus teisėsauga nustatę, kad alytiškį žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. Samoningai palikta landa grupėj po kitų asmens duomenimis slopinant šmeižinėt. Pridengus ir prisidengiant modelį ,,po moters sijonu". Kartu įvertint viešo asmens Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidento bei tuo met tarybos nario S.Leonavičiaus elgesį Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 tiesiog teismo salėj atitikimą Konst. 22,25,33,109,110,118 straipsniams. Kaip ir savivaldybės Etikos komisijos tyrimo metu pagal spr. Nr.KPPn-16 ir atskiruose paskutiniuose komentaruose. Kuriuos Alytuj visi atpažysta. Kur vienintelis Alytuj iš viešų asmenų samoningai neskiria reikalavimų viešam asmeniui aiškint ir nepatogias temas, nuo reikalavimų privačiam asmeniui. Ką gerai žino Alytaus policija. Štai kaip turi vykt prie rimto teisingumo.

  Komentaras

  Čia tu būdamas taryboj tarnavai žmonėms? Į teismą per intrigas įtempęs alytiškį ardeis. Kad tavo misija stabdyt alytiškį. Gyreis kovojas dėl atliekų už žmones. Tik alytiškis kultūringai užklausė teismo salėj, jei kovoji, tai kur kaip tarybos nario teikti raštu siūlymai dėl atliekų. Ir pats vietoj kaip politiko kultūringo atsakymo, vėreis banditine leksika- kas ubagui davė teisę klaust aiškint, klykdamas nurodinėjai teisėjai ubagui dėt dideles baudas kad šeima amžiams neišsimokėtai.. Paskui stovėdamas pabalai ir dribai prieš kitoj stalo pusėj sėdintį alytiškį. Tik pirštu parodęs advokatei į savo švarko kišenę, iš kurios ana tabletę ištraukė. Ir sėdėjai prieš alytiškį perbalęs, apdribęs nuo savo nužmogėjimų. Kur pradiniam nepagrysta privačiam ieškinį nuo 10 tūkstančių sumos bandei iš alytiškio už savo asmens garbės įžeidimą. Kad išsityčiojai iš alytiškio... Kad kaip politikui nereikėtų aiškint apie orlaivio sasajas su aerodromu. Ar nutrauktam prokuratūros tyrime Nr.03-2-00215-17 iki šiandien nekonkretinanant palikta pačios teisėsaugos nustatyta, rašinėti žeidinėjantys komentarai po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Reiškia ,,po moters sijonu " slepias kovotojas. Ir iki šiandien nesugeba atsiprašyt įžeidinėto provokuojant tikslais alttiškio.

  Komentaras

  Tavo miglota galvelė ką nors raukia apie įstatymus ir jų laikymąsi ??? Tai tu kvietkeli vis bandai nukreipti dėmesį savo idiotiškais komentarais nuo Cesiulio buldozeriu stumiamų aferų. O dėl Margio gatvės statybų jau žmonės kreipėsi į prokuratūrą. Taip ir toliau reikia, nes kažkas įsivaizduoja, kad tapo miesto caru, pamiršęs, kad TURI TARNAUTI ŽMONĖMS, nes mes jus išrinkom

  Komentaras

  Specialiai ir su žiniasklaidos pagalba, kad nukreipt dėmesį nuo oligarchinių interesų temų kaip pustuščių pramonės parko ir aerodromo rimtų analizių, blusinėjama savivaldybė stengiantis kiekvienoj smulkmenoj įžiebt skandalą. Per tai didint erzelyną, kad bloga valdžia ir nieko nepadaro, kur tuo patys ir stengias trukdyt ką nors padaryt. Nors per rinkimus alytiškiai nerinkdami urmu eliminavo šį negatyvą iš būsimos tarybos, bet vis vien ir nerinkti šis negatyvas velia. Stengdamiesi primest savo netiesioges įtakas miesto valdyme.

Kiti straipsniai