So­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­ris stip­res­nis nei tė­vų pra­šy­mai (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo kei­čia­mas ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Tai da­ro­ma kas­met prieš ar­tė­jan­čius moks­lo me­tus, nes kai ku­rio­se švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių skai­čius pa­di­dė­ja, kai ku­rio­se su­ma­žė­ja. Šia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­lan­kaus spren­di­mo ti­kė­jo­si „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę sa­vo vai­kams pa­rin­kę tė­vai. Vis dar tu­rė­jo vil­tį, kad bus pa­keis­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas ne­leis­ti šio­je mo­kyk­lo­je for­muo­ti to­kią gru­pę. Kaip sa­ko­ma, vil­tis mirš­ta pas­ku­ti­nė, de­ja, bet šį­kart jai bu­vo leis­ta nu­mir­ti.

So­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mas bu­vo lem­tin­gas

„Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė vei­kė pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus. Tė­vai, sa­vo at­ža­loms pa­rin­kę ją šio­je mo­kyk­lo­je at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams, net ne­pa­gal­vo­jo, kad to­kios gru­pės ne­bus leis­ta for­muo­ti.

Ta­čiau ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, bai­gian­tis moks­lo me­tams nu­sta­tant kla­sių ir gru­pių skai­čių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, nu­spręs­ta „Sa­ka­lė­liui“ at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams ne­su­teik­ti tei­sės for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės.

Toks bu­vo mies­to ta­ry­bos So­cial­de­mok­ra­tų partijos frak­ci­jos pa­siū­ly­mas ir jam bu­vo pri­tar­ta. Ki­taip ir ne­ga­lė­jo bū­ti, nes šios par­ti­jos at­sto­vai mies­to ta­ry­bo­je tu­ri 19 man­da­tų iš 27.

Kad to­kiu spren­di­mu pas­ta­ruo­ju me­tu pla­nuo­ta gel­bė­ti pro­gim­na­zi­jas, į jas nu­krei­piant „Sa­ka­lė­lį“ no­rė­ju­sius lan­ky­ti prieš­mo­kyk­li­nu­kus, pa­aiš­kė­jo ne­tru­kus. Jų tė­vams su­si­ti­kus su mies­to me­ru so­cial­de­mok­ra­tu Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu, bu­vo pa­siū­ly­ta vai­kus leis­ti ten, kur yra lais­vų vie­tų, pa­vyz­džiui, „Vo­lun­gės“, Dai­na­vos ar Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jas.

Taip pat įvar­din­ta ir bū­ti­ny­bė efek­ty­viai nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas op­ti­ma­liam kla­sių kom­plek­ta­vi­mui. Ir nė žo­džio apie tai, kad dar ga­li bū­ti svars­to­ma dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės iš­sau­go­ji­mo „Sa­ka­lė­ly­je“, at­si­žvel­giat į tė­vų pra­šy­mą. Tuo la­biau, kad šiai gru­pei su­for­muo­ti bu­vo rei­ka­lau­ja­mas vai­kų skai­čius.

 

Tė­vai jau­čia­si įsuk­ti į po­li­ti­nes pin­kles

Po pri­im­to ne­pa­lan­kaus spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo grupę sa­vo at­ža­loms pa­rin­kę tė­vai raš­tu krei­pė­si į mies­to me­rą, švie­ti­mo sri­tį ku­ruo­jan­čią vi­ce­me­rę, taip pat so­cial­de­mok­ra­tę Jur­gi­tą Šu­ke­vi­čie­nę, vi­sus mies­to ta­ry­bos na­rius su pra­šy­mu leis­ti vai­kams ug­dy­tis šio­je mi­nė­tos mo­kyk­los gru­pė­je.

Ne­su­lauk­ta jo­kios re­ak­ci­jos.

Nau­ju raš­tu „Sa­ka­lė­lį“ prieš­mo­kyk­li­nu­kams pa­rin­kę tė­vai krei­pė­si į mies­to ta­ry­bą, rei­ka­lau­da­mi prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės šio­je mo­kyk­lo­je klau­si­mą svars­ty­ti iš nau­jo. Taip pat kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ją, kad pas­ta­ro­ji nag­ri­nė­tų pa­reikš­tą ne­su­ti­ki­mą su prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės pa­nai­ki­ni­mu „Sa­ka­lė­ly­je“.

Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, tuo­me­tis tė­vų krei­pi­ma­sis į to­kią ko­mi­si­ją ne­ga­lė­jo bū­ti iš­girs­tas.

„Sa­ka­lė­lį“ prieš­mo­kyk­li­nu­kams pa­rin­kę tė­vai, kaip sa­ko­ma, iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės dar tu­rė­jo vil­tį vai­kus leis­ti į šią mo­kyk­lą.

Rug­pjū­čio 31-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba, kaip ir kas­met prieš nau­jus moks­lo me­tus, kei­tė ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais, nes kai ku­rio­se švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių skai­čius pa­di­dė­jo, kai ku­rio­se su­ma­žė­jo.

Po­sė­džio me­tu kal­bė­ju­si „Sa­ka­lė­ly­je“ ug­dy­ti prieš­mo­kyk­li­nu­kus no­rė­ju­sių tė­vų at­sto­vė Eve­li­na Ma­to­nie­nė sa­kė, kad nuo bir­že­lio pra­džios ra­šo­mi raš­tai mies­to va­do­vams, tė­vai jau­čia­si įsuk­ti į po­li­ti­nes pin­kles, jiems ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl šio­je mo­kyk­lo­je ne­pa­tvir­ti­na­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė ir pra­šė ją pa­tvir­tin­ti.

 

„Vai­kai bū­tų su­grį­žę į mo­kyk­lą“

Nors ta­ry­bos na­riai, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vai Va­le­ri­jus Ven­cius ir Jur­gis Va­liū­nas bu­vo pa­ren­gę al­ter­na­ty­vų spren­di­mo pro­jek­tą dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės for­ma­vi­mo „Sa­ka­lė­ly­je“, jam ne­bu­vo pri­tar­ta.

Dėl šios gru­pės li­ko ga­lio­ti ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas – „Sa­ka­lė­ly­je“ ne­pa­lik­ta prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės.

E.Ma­to­nie­nės pa­si­tei­ra­vus, jei da­bar mies­to ta­ry­bos spren­di­mas šios mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vams bū­tų pa­lan­kus, ar vai­kai bū­tų lan­kę „Sa­ka­lė­lį“, mo­te­ris pa­reiš­kė: „Tė­vai prieš­mo­kyk­li­nu­kams jau pa­rin­kę ki­tas švie­ti­mo įstai­gas. Ma­no ži­nio­mis, dau­ge­lis vai­kus leis ne į pro­gim­na­zi­jas, o į dar­že­lius. Jei bū­tų leis­ta for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę „Sa­ka­lė­ly­je“, vai­kai bū­tų su­grį­žę į mo­kyk­lą. Bent dau­gu­ma.“

E.Ma­to­nie­nę ste­bi­na tai, kad sa­vi­val­dy­bė, jos nuo­mo­ne, ne­tu­rė­jo ir ne­tu­ri ar­gu­men­tų, ko­dėl „Sa­ka­lė­liui“ ne­lei­džia­ma for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ku­ris šias pa­rei­gas pa­lie­ka nuo rug­sė­jo 5-osios, tei­gi­mu, sky­rius bu­vo pa­ren­gęs spren­di­mo pro­jek­tą dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus mo­kyk­lo­se pa­kei­ti­mo, nu­ma­tant prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę „Sa­ka­lė­ly­je“, ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė tam ne­pri­ta­rė ir jis ta­ry­bos ne­pa­sie­kė.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad ge­gu­žės pa­bai­go­je Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius siū­lė pa­lik­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę „Sa­ka­lė­ly­je“, bet ga­lin­ges­nis bu­vo ta­ry­bos na­rių so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mas.

Per­ša­si iš­va­da, kad so­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­ris stip­res­nis nei tė­vų pra­šy­mai iš­lai­ky­ti šią gru­pę mo­kyk­lo­je. Gal­būt sa­vi­val­dy­bė­je bręs­ta su­ma­ny­mas dar kar­tą im­tis „Sa­ka­lė­lio“ už­da­ry­mo, pra­de­dant nuo prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės pa­nai­ki­ni­mo?

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.